Eredeti karikás ostorok fóruma

Virtuális Betyárcsárda

Ha szeretne hozzászólni,
jelentkezz be itt!
2017.máj.13 21:15 | #119
Péntek délután hívott egy ember Püspökladányból az ostorkészítő tábor miatt. Kérdezett egy csomó mindent, majd miután megkapta a válaszokat, azt mondta, hogy inkább ezt a tábort választja, mert érdeklődött a másik tábor iránt is és felhívta az egyik oktatót,azt hiszem Hasznost, aki jóformán lebaszta, hogy miért őt hívja fel, meg hogy honnan tudja a számát, meg neki most erre nincs ideje, hogy erről beszámolót tartson, hívja fel az iskolát és rátette a telefont. Mondtam, hogy itt szívesen látjuk. Hogy őszinte legyek, ezt a megnyilvánulást nem is értem! De azért örülök neki!
2017.máj.03 23:20 | #118
Válasz NagyTibor #117 üzenetére.
Szia! Szerintem csak nálad, mert nálam szól rendesen! A laptopon is meg a nagy gépen is.
2017.máj.02 17:53 | #117
Eltűnt a zene...vagy csak nálam?
2017.ápr.10 20:48 | #116
http://guzsalyas-egyesulet.hu/
2017.már.14 19:52 | #115
2017.jan.31 12:33 | #114
Lehet! De főképp a facebuk az oka meg az, hogy majdnem 4 hónapig nem lehetett irni a fórumba.! De a facebuk sokat elvesz, mert azon lóg mindenki.
De azért örülök, hogy sikerült néhányotoknak idetalálni!
© Barna
2017.jan.23 09:20 | #113
Üdvözlet!
Örülök, hogy sikerült átmenteni, megoldani, hogy a megszokott formában éljen az oldal. Bár a bejelentkezés elégé idegesítő, mivel ok nélkül elutasítás a válasz. Lehetséges ez az oka a kevés vendég forgalomnak.Továbbiakban is adjon az Isten erőt.
2017.jan.03 08:52 | #112
Láttam a Kecskeméti csergetés képeit, és a gyomrom fordult ki azon, hogy megint ott vannak a nők férfi viseletben! Mi kell ahhoz, hogy megértse a sok csökött agyú nő, hogy a hagyomány ápolása nem arról szól, hogy férfi ruhába bújnak! Mondjuk az is hülye aki hagyja! Ott a sok szép női viselet, miért nem lehet azt felvenni?
Vagy mind leszbikus?
https://www.facebook.com/hirosgarabo/photos/a.1295148473878559.1073741875.411849385541810/1295163673877039/?type=3&theater
2016.nov.07 19:57 | #111
© karikasostor 2016. aug. 17. 21:51 | Válasz | #8949
Sziasztok!

Ihász-Nagy János küldte nekem a napokban ezt a 1936.02.09-es Békés Megyei Közlöny Doboz és környékének pásztorművészete c. írását http://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesmegyeiKozlony_1936_1/?pg=148&layout=s

Bármilyen foglalkozást űzzünk, mindég vészit a munka értékéből, ha azt nem kedvtelésből, de kenyérkeresetből végezzük. Az embernek az idealizmusa az ingyen végzett munkában jut a legtökéletesebben kifejezésre.
A pásztorok faragványainak is az adja meg a művészi értékét, hogy a pásztorok jutalom és elismerés reménye nélkül, tisztán kedvtelésből végzik népművészeti munkájukat. Ha a pásztorember előre kialkudott pénzösszeg fejében készítené el díszes karikásait, munka közben mindég az az érzése lenne: „Bár már készen lennék!" Az a pásztor azonban, aki munkájáért nem számít jutalomra, nagyobb gyönyörűséget talál magában a munkában, mint a munka eredményében. Nála a faricskálás éppen olyan gyönyörűség, mint a tanult embernél az olvasás, a zongorázás.
Az ilyen kedvtelésből készített pásztori terméknek egyik ismertető jele, hogy a pásztor pazarul bánik az idővel. Munkájában nem sietteti sem a megrendelő, sem a kenyérkereseti vágy. Faragványainak legjelentéktelenebb részének a kidolgozásánál hihetetlen türelmet képes tanúsítani. Hégely Mihály szaruberakásos karikása, a téli megszakításokkal, három évig készült. Köteles Lajos szerint minden egyes karikásnak az elkészítése egy bicskába került. Mire elkészült a karikás, elkopott a bicska.
Minden díszes faragvány, melyet a pásztor a maga gyönyörűségére készített, a pásztor szemében emléktárgy, melyet csak a legritkább esetben szokott áruba bocsátani.
Kis Sándor gerlai pásztor sehogy sem akart megválni pásztorkészítményeitől, bármennyire is unszoltuk. Végre a következő árakat szabta ki: a szarudíszítésű karikás, tekintve, hogy pásztorkodásának legkedvesebb emléktárgya, 100 pengő. De a borotvatartót sem adja 50 pengőn alul. Ez a tárgy azért olyan becses neki, mert a régi dobozi hídnak az oszlopából faragta ki a vízben megfeketedett faanyagot. Nem a munkájának a túlbecsülése, vagy a nyerészkedési szenvedély vitte őt erre, de az őseitől örökölt konzervativizmus és az emléktárgyakhoz való görcsös ragaszkodás.
A faragó pásztorembernek másik jellemvonása, hogy benne a művészi készség öntudatlanul nyilatkozik meg. Addig alkot szépet,
mig nincs tudatában művészi te hetségének. Már maira az a körülmény, hogy a népművészeti termékei iránt érdeklődünk és művészetét felmagasztaljuk, bizonyos zavart és elégedetlenséget idéz elő a lelkében.
A dobozi cifra karikásnak a készítése alig
20 —30 év óta van divatban. Szinte egyedül álló jelenség ma, hogy Dobozon és környé kén ez a pásztorművészet akkor kezdi élni virágkorát, amikor a népművészet mindenütt pusztulóban van. Pedig a népművészet életrekeltésére senki itt propaganda előadósokat nem tartott, a pásztorokat faragott karikások készítésére senki sem buzdította, sem keresetforróssal nem kecsegtette. Magótól kelt életre, mint a rétnek vi rága.
A környékbeli pősztorok szerint a régi karikások, eltekintve a sallanktól, egyszerűek, teljesen disz telenek voltak. Kis Sándor ugyan éllitja, hogy 50—60 évvel ezelőtt látott egy szarudiszitésű karikást, de azon is csak egy figura volt. Általánosságban a szarudiszitést akkor még nem ismerték. Ugyanezt éllitja Szekeres András nagygyantéi 65 éves számadó, Kő István gyulavári 75 éves pásztor. Köteles Ferenc, Pál István és a 84 éves vandháti pásztor, Nadabán János.
Hogy a szarudiszitésű karikás vidékünkön régebben ismeretlen volt, azt legjobban bizonyítja, hogy Dobozon és környékén egyetlen egy mult századból való cifra karikásnyélre nem akadtunk, pedig lehetetlen feltételeznünk, hogy a pősztorok. akik olyan kegyelettel viseltetnek a régi tőrgyaik irőnt, meg ne őrizték volna apáik emlékét.
Arra nézve is egybehangzó a pásztoroknak a véleménye, hogy a szarudiszitésű karikás Csonka Biharból került Békésmegyébe.
Deók Antal sarkadkereszturi pásztor szerint a szarudiszitésű karikós annak a tizenkét pásztornak a nevéhez fűződik, akik 1928ban együtt pásztorkodtak Nagygyantén, de azóta széjjel széledtek az Alföldnek minden részébe. Ennek a müvészkedő pásztor-együttesnek a névsora a következő: Deák Sándor (jelenleg Orosiban van), öccse, Deák Ferenc (Okányban), unokaöccsei. Papp Ántal és János (Mógoriban), Szekeres János (Szolnok megyében), Szekeres András (Pesten), Gál Bálint (Kelebián, Bácskában), Vári János (ugyanott), Hégely Mihály (Gerlán) és Békési László (Dobozon). Deák Antal volt az utolsó, aki közülük megmaradt, de azóta ő is Somogyba költözött. Ez a tizenkét pásztor a legutóbbi időkig szaruval dolgozott, Békési László hozta divatba a kaucsugot 1928-ban.
Amennyiben a bihari szarudíszítésű karikás nyelek eredetének kikutatására számot tartunk, itt az utolsó óra, hogy az ottani falvak és uradalmak helyi hagyományait összegyűjtsük. A régi nemzeti hagyományokat őrző pásztorok maholnap széjjelszélednek. Még csak egy-két évtizeddel ezelőtt a legritkább eset volt, hogy az uradalmak másokat alkalmaztak volna cselédeknek, mint a régi cselédeknek ivadékait. Amikor a pásztorok megöregedtek és szolgálatukban tehetetlenekké váltak, egész természetesnek vélték, hogy a pásztorbotot fiaiknak adhatták át. Ma a pásztoremberek is olyan jövevény életet élnek, mint minden más ember.
A dobozi szaruberakásos karikásnak készítési módja egyike a leghálásabb népművészeti tanulmányoknak. Manapság ritka alkalom az etnográfus számára, hogy egy olyan népművészeti terméken végezhessen tanulmányokat, mely a szeme láttára alakult s amelynek keletkezését és fejlődését fokról fokra figyelemmel kísérheti.
Minden népművészetben, a dobozi pásztorművészetben is van valami misztikum, mely csodálattal tölti el lelkünk). S mint ahogy a csoda csak addig csoda, míg azt végleges eszünkkel megmagyarázni nem tudjuk, a népművészet is addig a leghatáskeltőbb, míg titokzatos. Mihelyt a műhelyébe hatolunk és megfosztjuk titokzatosságától, elveszíti varázserejét. (Példa rá a mezőkövesdi hímzéseknek a felkarolása.)
Ha ez a szerény kis tanulmány nem hozza meg azt a teljes tudományos feldolgozást, melyet egy hivatásos etnográfus végzett volna, vigasztaljon az a tudat, hogy az eddig fel nem kutatott dolgok annál jobban fogják izgatni képzeletünket.
Egy békési pásztorembernek, Hégely Mihály hasonnevű édesapjának egy kritikai megjegyzésével zárom be közleményemet. Amikor egy ízben meglátogatott, átadtam neki néhány példányt e megjelent számokból. Boldogan lapozgatott az apa az újságban s kíváncsian keresgélte fiának a nevét. Amikor azonban arra lettem figyelmessé. hogy hol találja meg a szarudíszítés és a kötések részletes leírását, elnevette magát és büszkén kiáltott fel:
„Azt sosem tudják meg az urak! Azt csak mi tudjuk!"
VÉGE


E cikk alapján el lehet gondolkodni, hogy akkor most ez a típus sárréti-e?

Mert Nagygyanté még éppen nem az.

Sem Gerla, sem Doboz, de még Zsadány-Orosi sem sárrét.Vésztő, Okány, Zsadány is csak a szélén van, Mágor szerintem ( ma Vésztő-Mágor ) nincs a sárrétben, Vandhát is Békéscsaba széle volt.

© Szabó Sándor 2016. aug. 11. 16:24 | Válasz | #8948
No, most akkor kifejteném a tegnapi hozzászólásomat:

Szóval Ihász-Nagy úr, egy kicsit hátrébb az agarakkal! Ha valakiről ítélkezünk ne csodálkozzunk, ha mi is visszakapjuk. Én nem vagyok szakértője a magyarországi ostoros hagyományoknak, úgyhogy csak a levélben szereplő felszínes történelmi témáról mondanék véleményt:
A délszlávok betelepülése már Mohács előtt majd 150 évvel (1380-as évektől)elkezdődött, ugyanis mind északabbra húzódtak a török elől. A mohácsi vész után a törökök által elfoglalt területekről főleg a nemesség és jelentős városi polgárság menekült el, azonban a földet művelő parasztemberek javarészt a helyükön maradtak. A hódoltság területén nem volt akkora a pusztítás, mint ahogy az iskolában tanították, de persze azért elhanyagolható sem volt. Az elnéptelenedett falvak általában a hadi felvonulási utak mentén és környékén helyezkedtek el, bár érdekes a városok, például Hódmezővásárhely esete, ahová a környékbeli falvak lakossága beköltözött, de visszajártak művelni a földet. Így látszólag a Vásárhely melletti falvak lakossága eltűnt. Az elnéptelenedés elsősorban a hadi felvonulási utak, valamint a határok mentén történt.
Kivételt képez néhány mezőváros, akik erényt kovácsoltak a határ menti fekvésükből. Ilyen volt például Debrecen, de hogy ne érjen vád, hogy hazabeszélek: Győr is nagyot fejlődött a török idők alatt. A logika azt diktálja, hogyha a hortobágyi puszta egyik jelentős használója a török idők alatt virágzott, akkor valószínűleg a már "bejáratott" megbízható magyar pásztoremberek nem mentek el. Tehát valószínűleg a Hortobágyon nem volt hatalmas mértékű a lakosság etnikai változása. A pásztorokat ne tévesszük össze a hajdúkkal akik tényleg "gyütt-mentek" voltak, de végül magyar emberekké lettek.
A török hódoltságban élő emberek azonban nem csak a törököknek, hanem a magyar nemességnek köszönhetően is szegényesen éltek. Ugyanis a magyar nemesurak az elvesztett területeiken is beszedték a királyi és a nemesi adókat, úgyhogy a kettős adózás nem volt ritka. De a török hódoltság északkeleti részén a hármas adózás is sűrűn előfordult, mert a törökök és a habsburgi területen élő nemesek mellett a keleti Magyar Királyságból 1570-ben alakult Erdélyi Fejedelemség nemesei is szedtek adót. Ezért a kettős és hármas adózás miatt éhínségben élő, legyengült szervezetű emberek között nagy volt a halandóság. Sok embert vitt el például az 1676-78 közötti pestisjárvány.
A fentieken túl a háborúskodás is nyilván jelentős veszteségeket okozott. A török hadaknak nagyon jó utánpótlásuk volt, nem kellet nekik fosztogatni, persze a velük vonuló csőcselék biztosan okozott károkat. Ugyan ez nem mondható el a felszabadítani igyekvő magyar-habsburgi hadakról. Na az ő vonulásuk után nem sok minden maradt. Elég csak a kiskunsági barackosokra gondolni, amiket csaknem teljesen kiírtották, csak azért mert a törököktől kapták az ott élők a facsemetéket.
Summa summárum volt pusztulás és a lakosság etnikai arányai is megváltoztak, de nem hirtelen, hanem fokozatosan (3-400 év alatt), úgyhogy volt a betelepülő generációknak ideje beolvadni. A mai kutatások szerint az ország lakossága nem hogy nem csökkent, hanem kis mértékben nőtt is (kb. 3,3 millióról 3,5 millióra), persze ez nemcsak a magyar lakosság hihetetlen regenerálódási képességének volt köszönhető, hanem a fentebb leírt folyamatos migrációnak is.

Köszönöm ha elolvastátok.

© Szabó Sándor 2016. aug. 10. 15:24 | Válasz | #8947
Elolvasva Ihász-Nagy úr levelét, úgy hirtelenjében (most nincs rá időm, majd holnap bővebben kifejtem) az alábbi dolgok jutottak eszembe:

Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Debreceni lokálpatriótaként kötelességemnek érzem megvédeni a hortobágyi pusztát.

A török időkben nem volt akkora pusztulás, mint ahogy állították.

Mivel én nem vagyok nemesi leszármazott, köszönöm, hogy leparasztozott, de nem is olyan nagy baj ez nekem. A csodálatos magyar nemességnek is nagyban köszönhető a török hódoltság területén élt emberek nyomora.

Üdvözlettel.

© karikasostor 2016. aug. 09. 21:36 | Válasz | #8946
A valóban földjein gazdálkodó középnemesség száma a dualizmus során folyamatosan csökkent, és a korszak második felére már csak 5-6 ezer családot jelentett. Ezzel szemben a nemesi címmel bíró, ám csupán parányi földterülettel rendelkező elszegényedett kisnemesség száma megnövekedett. Egy részük életmódját, vagyonát és földjei nagyságát tekintve alig különbözött a parasztság felső rétegeitől.

© kisberisferi 2016. aug. 09. 16:40 | Válasz | #8945
Paraszt ember megbízható kétkezi mezőgazdasági munkás ember hírében állt. Nekem a parasztozásról mindig régi mondás cseng a fülembe amit ilyen emberektől halottam.A paraszt ha nem szarik az úr nem nyalik.

© bardil 2016. aug. 09. 13:17 | Válasz | #8944
Anyám rosszul tanított mög... Mán szóltam neki! Aszongya ű is így tanulta!!! Nagyival mán nincs vita, sajna... maradunk ilyen bunkók!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8943)

© karikasostor 2016. aug. 08. 19:31 | Válasz | #8943
Nekem az az érdekes, hogy itt csak te meg Miki szokott így írni, akkor ha rólatok süt a bunkóság, akkor ki az aki ez alól kivétel?vagy csak egyikőtökről van szó? De akkor ki az aki rosszul őzik?
Válasz 'bardil' üzenetére (#8942)

© bardil 2016. aug. 08. 18:01 | Válasz | #8942
Na ez érdekös! Hogy lehet még másképp ö-zni..?

© Oláh Miklós . 2016. aug. 08. 15:41 | Válasz | #8941
Én se pro se kontra nem szólnék hozzá, de azt azért megnézném ,hogy az "őző" nyelvjárást nálam vagy akár Lacinál jobban ismeri valaki sad

© Pista 2016. aug. 08. 10:09 | Válasz | #8940
Azért azt se kellene figyelmen kívül hagyni, hogy ami kenyeret Ihász-Nagy úr nemes ősei megzabáltak, a "fokhagymaszagú büdös parasztok" véres verítéke által került az asztalra.

No meg, ha már olyan nagy úr az úr, ballagjon már fel a padlásra, oszt kotorja elő a kutyabűrt (már ha egyáltalán van neki), hadd lássuk mi is, mert a neve ugyan nem utal nemesi származásra, akármilyen büszke rá.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8937)

© Barna 2016. aug. 08. 06:58 | Válasz | #8939
Ihász valakinek igaza van, Ő nem paraszt, mert nem ér fel ahhoz.Erről csak az jut eszembe ".....Nem jószág az én kedves galambom,
Hogy azzal egy báró kupeckodjon,
A báróé csak egy német szajha,
De az enyém igaz magyar fajta."

© Nagy Tibor 2016. aug. 07. 16:03 | Válasz | #8938
A levél tartalmához nincs mit hozzáfűznöm,azt ítélje meg ki-ki maga. Viszont a levél végén Ihász-Nagy úr(remélem így megfelel)nyilvános bocsánatkérést követel az őt ért "parasztozás" miatt! Nos kedves Ihász-Nagy úr...amennyiben elkerülte volna a figyelmét,úgy jelzem hogy ön e levél bevezetőjében az itt jelenlévő közösség többségét "ál-parasztkodónak" illetve "bunkónak" nevezte! Kérdem én, hogy ezek után milyen bocsánat kérést vár?!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8937)

© karikasostor 2016. aug. 07. 09:08 | Válasz | #8937
Sziasztok!

Ezt a levelet kaptam tegnap és nem is igazán tudtam, mit kezdjek vele, de mivel úgy gondolom, hogy nem csak engem érint , hát megosztom veletek!

Szőke Péter részére

Ihász-Nagy néven küldtem az Ön által üzemeltetett "karikásostor.hu" honlapra hozzászólásaimat, mivel úgy láttam, hogy a honlap pont az Ön szellemisége miatt egyre jobban eltér a kezdetben meghirdetett céltól.
A "karikásostor.hu" honlaphoz már jó ideje hiába fordultak segítségért az ostort készíteni szándékozók, semmi hasznos információt, sőt egyáltalán választ sem kaptak!
A "karikásostor.hu" honlap egy baráti társaság, "ál-parasztkodók" szórakozó helyévé vált, akik még utánozni sem tudják az "őző"-nyelvjárásokat - föleg mivel abból is két fajta létezik! Jópofiznak, közben süt a bunkóságuk - tisztelet, és bocsánat néhány kivételtől.
Hozzászólásomban megpróbáltam kinyitni a szemét, hogy karikás ostort, vagy bicskatokot, s egyéb pásztor-ezközt nem csak a Hortobágyon készítettek, és készítenek, amin Ön hatalmasan megsértődött, ráadásul bántó- és lealázó válaszai tele vannak csúsztatásokkal. Ön csak pár csikós szerszámait utánozza, még azt sem nlátja hogy ott gulyások és juhászok is élnek? Minden állathoz más-más terelőszerszám tartozik, ezek csak messziről hasonlítanak egymáshoz.
Aki az autentikusat keresi, ne a Hortobágyra menjen tanulni! A török idők után szinte a teljes Alföld lakatlanná vált, úgy toboroztak, úgy telepítettek ide mindenféle jött-ment embereket, különösen igaz ez a pásztorokra akik gyökértelen emberek voltak, és már máshol kitelt a becsületük.
Ezek között az emberek között ne keressen magyar hagyományokat. A magyarság nomád pásztornép volt, akik hatalmas méneseket és gulyákat tartottak, ez képezte a vezetőréteg vagyonát. Biztosan nagyobb állatseregleteket kellett irányítaniuk, mint az Ön hortobágyi tudósainak. A hortobágyi karikás ostor pontosan mutatja ennek a gyülevész népségnek a hagyományok nélküliségét: mindent, ami csillog, vagy eléggé színes, ráteszi az ostorára. Tényleg nem látja Ön, hogy ez a megtestesült "GAGYI"?
Erre Ön képes olyan választ küldeni nekem, hogy az ősi ostor legfeljebb egy botra kötött bőrszíj lehetett! Borzalom, milyen az Ön iskolai végzettsége?
Egyébként a birtokomban van két nagyon-nagyon régi ostornyelem, amit az illető pásztor igen szellemesen készített el: kecskerágítóba árral szabályos mintát bökdösött, és a sérülések szépen kiforrtak, kidudorodtak, ekkor vágta ki az ágat. Így is lehetett szépet alkotni.
Rátérek az "ón"-öntésre, ahol a felhasznált anyag valójában ólom, és ón ötvözete - ez a főleg a palócoknál máig fennmaradt díszítési mód - el kell, hogy ismerje - hogy ez egy ősi, több száz éves hagyomány, ahol az egyes elemekhez jelentés is kapcsolódik! (Elnézést, de ha már itt járunk, Dózsa Györgyöt a hagyomány szerint tüzes vastrónra ültették, csak Ön emlékszik valami ónöntésre, Vazulnak meg ólmot öntöttek a fülébe. Körülbelül ilyen felszínes a tudása a többi felvetődött kérdésben is.) Leckéztetését nem is folytatom, mivel mint kiderült, még a karikás ostor részeinek a nevét is rosszul - elhallás szerint - ismeri csak. Akkor hol kezdjük az oktatást?

Felszólítom Önt, hogy sürgősen távolítsa el honlapjáról az engem gyalázó kommentjeit, különösen azt, amiben engem egyenesen "PARASZTNAK" nevez!
Kulturális értelemben maga az, aki "paraszt módon" vezeti a honlapját: mindenkinek gyalázza a munkáját, szinte mindenkibe beleköt - sokan jelzik, hogy ezért nem írnak ide többet! (A TUDORKA illemtan órákat is vehetne.)
Egyúttal követelem a nyilvános bocsánatkérését is!
Amennyiben ezt nem teszi meg, előre jelzem, hogy megteszek minden Ön ellen lehetséges lépést!

(Engem nem parasztozzon le senki, mert az én őseim foglalóktól eredő nemes emberek voltak, akik ezért az országért többször a vérüket ontották, én meg a lehetőségeim szerint igyekszem megőrizni a magyar hagyományokat. Fokhagymaszagú, büdös parasztok legfeljebb az Ön családfáját díszítették.)


© Oláh Miklós . 2016. júl. 12. 17:03 | Válasz | #8936
Valami vírus lehetett, aztán ,hogy honnan azt nem tudom.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8935)

© karikasostor 2016. júl. 12. 15:53 | Válasz | #8935
Na jól van! Már nem tudtuk elképzelni! Hogy lehet nyáron így megfázni?
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8934)

© Oláh Miklós . 2016. júl. 12. 15:02 | Válasz | #8934
Szia,
sajnos eléggé le voltam gatyásodva.Volt egy kettős tüszős mandulagyulladásom június végén kezdődött és a múlthét vasárnap jöttem ki belőle, de voltak szövődményei tüdőre így most cseberből vederbe estem ,most azzal küzdök még.Egy hétig jártányi erőm se volt, meg állandó lázam.
De csak kifelé jövök mostmár, köszi a kérdést!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8933)

© karikasostor 2016. júl. 12. 13:18 | Válasz | #8933
Szia Miki!

Hasznos Jani Népi Iparművész barátom mondta, hogy írtál a fészbukra! Mi az, hogy újra tudok dolgozgatni? Tán baleset ért, vagy csak elfogyott az anyagod?

© Szittyka 2016. júl. 02. 21:41 | Válasz | #8932
Nem.
A múltkor találtam a youtube-n.
Hátha közé csap kicsit a betyároknak sad

© Nagy Tibor 2016. júl. 02. 20:54 | Válasz | #8931
Nagyon jók!!! Te készítetted?
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8930)

© Szittyka 2016. júl. 02. 12:49 | Válasz | #8930
Valaki ismeri ezt a "sorozatot"?
Mostanában kezdődött és egész jól kitárgyalja a dolgokat.
Iderakom az egyik rész linkjét, hátha valakit érdekel.
https://www.youtube.com/watch?v=TNMUKow4BNI

© karikasostor 2016. jún. 07. 20:06 | Válasz | #8929
Sajnos igazad van!

Mikor Gábor bácsival az RTL-ben voltunk, vittünk igazi ostorokat vagy 5-öt, meg vagy 8 igazi szart, amit az árusoktól kértünk kölcsön. A pestiek el kezdték csodálni, forgatni a szarokat, hogy de szépek!
Mi meg mondtuk, hogy most pont azt nézik gyönyörködve, amit azért hoztunk, hogy megmutassuk mi az a gagyi. Aztán már ők is látták a különbséget!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8928)

© Nagy Tibor 2016. jún. 07. 19:13 | Válasz | #8928
Egyébként meg "boldogságos ifiasszonynak" is hívathatja magát bárki,attól még nem lesz jobb az ostora...a hozzáértőket nem lehet becsapni...a laikusok meg megérdemlik!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8927)

© karikasostor 2016. jún. 07. 17:18 | Válasz | #8927
Bohos Tamás Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék díjas karikás ostor készítő

Legalább már nem Népi Iparművész!

© Nagy Tibor 2016. jún. 06. 20:12 | Válasz | #8926
Őszintén bevallom...én még csak hasonlót sem tudnék készíteni(sőt semmilyent)!
De azt is bevallom hogy ezekért az ostorokért pénzt nem adnék!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8925)

© karikasostor 2016. jún. 06. 16:00 | Válasz | #8925
Egy valamit nem értek!
Most akkor az eredeti Tenyői cifra ostor, az szegelt nyelű vagy sem?
Én csak kötözött nyelű ostort látok a feltöltött képek között, de a leírás nem erről szól!

Sanyi bátyám ezt írta 9 évvel ezelőtt:

" POZSA 2007. nov. 19. 19:49 | Válasz | #338
Kedves hortobágyi ostor készitők!
Tegnap zárúlt az ostor kiállitásom Törökszentmiklóson, és én bizony ősemimhez hiven szegelem a lepkéket a nyélre és mégis óriási sikere volt kiállitásomnak, 45db ostorombol ami ki volt állitva 37db-ot adtam el 25500 Ft/db áron fel fogom tenni a vendégkönyvet,hogy lássátok a véleményeket melyben a használók alkotnak véleményt ostoromról és a hortobágyi ostorról! az enyém nem szakad nem feslik azt irják meg éri az árát . Úgyhogy barátaim én továbra is őrzöm őseimtől tanúlt módozatát a mesterségnek és nem szégyenlem , hogy enyéim nem kötözték a lepkéket hanem szegelték! Néprajzkutató is alátámasztja aNAGY-TENYŐI PUSZTA SAJÁTOS PÁSZTOR MŰVÉSZETÉT! ÉN PEDIG HISZEK NÉHAI POZSA MIHÁLYNAK TANITÓ-MESTEREMNEK HOGY LÉTEZETT A TENYŐI-CIFRAOSTOR ! amit igazol a 97 éves amerikában élő tenyői magyar visszajelzése ostorom kapcsán mit tőlem vittek neki ajándékba! EZEK UTÁN ÚGY GONMDOLOM JOGOSAN KÉSZIEM ŐSEIM OSTORÁT ÉS ÉN IGY ÖRZÖM HAGYOMÁNYAINKAT ELEGET TÉVE AZ ÁLTALAM VEZETETT ŐSRINK ÚTJÁN EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEINEK ÉS EMLÉKET ÁLLITVA NÉHAI POZSA MIHÁLYNAK TANITÓMESTEREMNEK "


Nekem ez úgy tűnik, hogy mielőtt nem tudta Sanyi bátyánk a pillangó felkötést, addig a szegelt volt a hagyományos Tenyői cifra ostor! Mert mitől is változott meg volna a több 10 éves hagyomány 9 év alatt?

Vagy olyan ez mint a Piroska és a Farkas viccben?
Summ, de megváltozott ez a mese!

© Hasznos 2016. jún. 06. 14:47 | Válasz | #8924
Érdekes felvetés! Lehet hogy volt lehet hogy nem. De ha volt milyen lehetett? Lekötés biztos nem volt rajta mert azt én tanítottam meg Sanyi bácsinak évekkel ezelőtt. Jó lenne megcsodálni a régi darabokat, és választ kapnánk sok kérdésre.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8923)

© karikasostor 2016. jún. 06. 12:38 | Válasz | #8923
Lehet, hogy nincs is ilyen ostor, csak kitalálta a mester úr az egészet!
Csinált egy olyan hortobágyi utánzatot, ami csak hasonlít arra és hát el kellett valahogy nevezni.
Eddig én sem találtam még csak hasonlót sem, pedig már láttam sok régi ostort. Körül kellene nézni a környékbeli tájházakban, múzeumokban, hogy van-e alapja a tenyői cifra ostornak, vagy csak a fantázia szülöttje!
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8921)

© karikasostor 2016. jún. 05. 20:02 | Válasz | #8922
Erre én is kíváncsi vagyok.A kutató munkánkat szeretnénk kiszélesíteni, és jó lenne ha tudna ebben segíteni.Szeretnék eredeti, régi tenyői cifra ostort feltölteni a galériába!
Válasz 'POZSA SÁNDOR' üzenetére (#8916)

© Ecet Pista 2016. jún. 05. 19:51 | Válasz | #8921
Én nagyon szeretnék meglesni egy ilyen régi tenyői cifra ostort! Múzeumi gyűjteményekben nem láttam.
Válasz 'POZSA SÁNDOR' üzenetére (#8916)

© karikasostor 2016. jún. 05. 19:42 | Válasz | #8920
Majd legközelebb küldök érted külön sofőrt limuzinnal, meg fektetek le piros bársonyszőnyeget!

© Oláh Miklós . 2016. jún. 05. 19:32 | Válasz | #8919
Ebben igazad van, ahogy te invitálsz nem invitál úgy senki smiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8918)

© karikasostor 2016. jún. 05. 18:47 | Válasz | #8918
Mert? Még egyikre sem jöttél el, pedig volt már jó néhány 2007 óta!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8917)

© Oláh Miklós . 2016. jún. 05. 16:52 | Válasz | #8917
Hát azért annyira ne legyél meglepve smiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8910)

© POZSA SÁNDOR 2016. jún. 05. 15:56 | Válasz | #8916
Örülök hogy tisztáztuk a félreértéseket ! A nagyapám is készített ostorokat a nagybátyám is tehát léteznek több mint 50 éves ostorok is családunkban ! Isten áldja önöket! Részemről lezártam az ügyet !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8915)

© karikasostor 2016. jún. 05. 14:37 | Válasz | #8915
Kedves Sándor!

Egyáltalán nem zavar itt senkit, csak magának árt, ha az újságíró ilyen hülyeségeket irkál.
Persze, hogy ezen felkapja a fejét sok ember, aki érintett a témakörben.
Az sem baj, ha valaki jótékonykodik, mert nekem aztán teljesen mindegy ki mit kezd az általa készített tárgyakkal.Ezt senki sem rossz indulatból, vagy szemrehányón, esetleg lenézően kérdezte. Esetleg a Svájci VB után kétkedéssel fogadta.
Erről a tenyői cifra ostorról van olyan forrás, ahol látni régi, 30-40 éves, esetleg régebbi ostorokat?
Üdv:
Szőke Péter
Válasz 'POZSA SÁNDOR' üzenetére (#8914)

© POZSA SÁNDOR 2016. jún. 05. 14:16 | Válasz | #8914
Tisztelt Fórumozok ! Egyik barátom hívta fel a figyelmemet , hogy a rólam szóló cikkben a szerkesztő úr által TÉVESEN írt svájci ostor világ bajnokság micsoda vihart KAVART ! Természetesen szó sem volt világ bajnokságról ilyen értelemben csupán említettem , hogy olyat is rendeznek már ! Ennek kapcsán említettem meg , hogy egy Svájcban élő fiú az ottani magyar közösségben rendezett " házi " versenyt és megnyerte az ostorommal ! Ennyit erről ha ez mély sebeket ejtett a szerkesztő urat megkérem tegyen kiigazítást ! Egyébként ennek a cikknek a lényege az volt , hogy van élet egy súlyos baleset után is ha az ember talál értelmes elfoglaltságot ! Én közel hét éve egy autóbaleset miatt mozgáskorlátozott vagyok ezért üzenem , hogy korlátozottságom miatt nem jár Sanyi bácsi vásárokba és igen Sanyi bácsi JÓTÉKONYKODIK ! Talán nem bűn ha barátaim , ismerőseim körében elárverezünk néha egy egy ostort segítve beteg , nélkülöző sorstársaimat ! ÍGY SEGÍTETTEM SZÜLEIT EGY LÉLEGEZTETŐGÉPHEZ KÖTÖTT KISFIÚNAK, EGY SÚLYOS BETEG KISLÁNY SZÜLEIT , HOGY BUDAPESTRE TUDJÁK HORDANI KEZELÉSRE , EGY FIATAL GYÓGYÍTHATATLAN LÁNYNAK KI HALÁLOS BETEG ANYUKÁJÁVAL ÉL !Egy béna embernek kit édesanyja ápol kikötötték volna a villanyát , hát segítettem ! BIZONYÁRA ÖNÖK KIK EGÉSZSÉGESEK EZT NEM ÉRTIK ! PRÓBÁLJÁK KI ,JÓTÉKONYKODJANAK ! JÓT TESZ A LÉLEKNEK ! Az ostoraimmal csupán annyi a célom ,hogy elfoglaljam magam mert még szeretnék élni ! Semmilyen konkurenciát nem jelentek önöknek legyenek nyugodtak ! SANYI BÁCSI EZUTÁN SEM FOG VÁSÁROKBA JÁRNI DE HA MEGENGEDIK SÉRÜLT SORSTÁRSAIMAT EZUTÁN IS TÁMOGATOM ! TEHÁT SANYI BÁCSI TOVÁBBRA IS JÓTÉKONYKODNI FOG ! KÍVÁNOK ÖNÖKNEK JÓ EGÉSZSÉGET , SZAKMAI SIKEREKET , HANGOS OSTOR CSERGETÉST ! RÉSZEMRŐL AZ ÜGYET LEZÁRTNAK TEKINTEM ÍGÉREM EZUTÁN SEM ZAVAROM ÖNÖKET ! TISZTELETTEL POZSA SÁNDOR ! ISTEN ÁLDJA ÖNÖKET !

© karikasostor 2016. jún. 04. 19:50 | Válasz | #8913
Biztos két fordulós volt! Hegyről lefele, aztán nehezített pálya, hegynek felfele!

beírtam a netre, kiadott mindenféle foci, rally biliárd meg mindenféle versenyt, de ostorost az nem!
De még elképzelni sem tudom, hogy miért pont Svájcban rendeznének ostoros , főleg csergető világbajnokságot, mikor Svájc a legtávolabb áll mindenféle ostoros hagyománytól!
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8912)

© Ecet Pista 2016. jún. 04. 13:39 | Válasz | #8912
Soha nem hallottam erről a versenyről, biztosan nagyon színvonalas.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8911)

© karikasostor 2016. jún. 03. 21:48 | Válasz | #8911
Rendezzünk Hortobágyon jódliversenyt!
Akik elbukták a csergető világbajnokságot Svájcban, hátha itt nagyobb eredményre számíthatnak!

© karikasostor 2016. jún. 03. 12:00 | Válasz | #8910
Nem tudok róla különösebben semmit, csak amennyit Hasznos Jani elmondott róla!
Az a baj, hogy hiába szervez az ember találkozót, ezek az emberek el sem jönnek!
Küldtem meghívót neki is, Vódli Zolinak is, Oláh Miki is láthatta, még Bohosnak is küldtem meg még legalább 8-10 bőrművesnek akik készítenek ostort, de a legtöbbje még csak válaszra sem méltatta!
Így nehéz még csak megismerni is egymást!
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8909)

© Ecet Pista 2016. jún. 03. 11:32 | Válasz | #8909
Vásározik is ez a Sanyi bácsi vagy csak jótékonykodik?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8908)

© karikasostor 2016. jún. 02. 21:31 | Válasz | #8908
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/egy-ritka-hagyomanyt-oriz-667935

Ti tudtátok, hogy volt Svájcban csergető világbajnokság?
Ráadásul egy Tenyői cifra ostorral nyerték meg!
mert én ezt most hallom először!
Az egy kicsit fura, hogy Hasznos Jani neve meg sem említődik a cikkben, pedig az úr tőle tanulta a rugó lekötését.

© Szittyka 2016. jún. 02. 21:25 | Válasz | #8907
Ebben a cikkben annyira fantasztikus dolognak írják le a fonást, mintha nem is lehetne csak úgy megtanulni.
Pedig a lekötések sokkal nehezebbek mint a fonás...

© Ecet Pista 2016. jún. 02. 20:12 | Válasz | #8906
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/egy-ritka-hagyomanyt-oriz-667935 Ostor mágus az öreg is...

© karikasostor 2016. jún. 01. 21:12 | Válasz | #8905
Rendben! Köszönöm!
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#8904)

© pernyezsandár 2016. jún. 01. 20:40 | Válasz | #8904
Adjon Isten !
Maradjanak a fotók . Ebben az esetben cél szentesíti az eszközt !
Minden jót !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8902)

© Ecet Pista 2016. jún. 01. 17:29 | Válasz | #8903
Csak úgy teszek közzé, hogy ha van infóm azt mellé írom.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8898)

© karikasostor 2016. jún. 01. 15:43 | Válasz | #8902
Kedves Pernyezsandár!

Sajnos nem tudom a vízjelet külön mappánként beállítani, csak egyben.
Azért vannak a képek külön mappában, hogy lássák, nem az én érdemem.
Amennyiben nem engedélyezi a fent említett képeket, hogy itt is megnézhessék mások, kérem jelölje meg melyek azok és eltávolítom a galériából. Ha maradhatnak, megköszönöm!

© pernyezsandár 2016. jún. 01. 15:07 | Válasz | #8901
Adjon Isten ! Kedves Karikásostor!
Na akkor ha Bohos Tamás nem népi iparművész rendben van,
Kend meg itt olyan fotókat tesz fel az archívumban ráadásul vízjellel, amit nem is maga készített, és a tulajdonában sincs egy része. Van néhány fotó fenn, ami az én birtokomban van, vagy én fotóztam /úgy ahogy/annak idején Hortobágyon, illetve kaptam az egykori mestereimtől. Talán többet kellet volna járni annak idején a Hortobágyra ,nem csak madár fotózásra !
Hegedüs Laci legalább megkérdezi, elkérheti , felrakhatja más hová is az általam /a kend által lenézett/Facéra felrakott képeket.
Na minden jót

© karikasostor 2016. jún. 01. 13:03 | Válasz | #8900
Akkor köszi!
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8897)

© karikasostor 2016. jún. 01. 13:02 | Válasz | #8899
Van olyan pipa is hogy lehetne a képek alá kommentelni, de nem akarom, hogy teleirkálják a galériát mindenféle szarsággal. Mert szerintem lenne ott is konfliktus!

© karikasostor 2016. jún. 01. 13:00 | Válasz | #8898
Én tudok alá irni, csak nem győzném. De ha valakinek fontos, egy-két képnél megteszem!

© Ecet Pista 2016. jún. 01. 12:28 | Válasz | #8897
Engem nem zavar. Zavarni az zavar, hogy itt nem tudod mellé írni, hogy kié a kép és kinek a tulajdona!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8895)

© Ecet Pista 2016. jún. 01. 12:26 | Válasz | #8896
A facebook egy képmegosztó oldalnak indult sok előnnyel. Mivel lehet a képekhez kommentárt írni stb.. stb.. Nem rossz az csak okosan kell használni.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8895)

© karikasostor 2016. jún. 01. 11:34 | Válasz | #8895
Úgy is lett feltéve, hogy a te gyűjteményed!Ha jól tudom, innen letölteni nem lehet.
De ha ennyire zavar, leveszem, de akkor ez oda-vissza érvényes!
Bár szerintem itt különb helye lenne mint egy facsebukon.
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8893)

© karikasostor 2016. jún. 01. 11:30 | Válasz | #8894
Valamiből csak megélt Laci bácsi!
Ő ezt szerette, ezt csinálta, látott benne fantáziát. Kiadott belőlük számos könyvet, gondolom nem ingyen.Meg is értem, hogy nem ad képet ingyen.

Azzal, hogy neki akartam egy galériát nyitni, csak őt akartam népszerűsíteni, de ha nem kell a reklám valakinek, az vessen magára!

Nekem a Nimefa-nál legalább 500 fényképem van madarakról ha nem több, állandóan megjelenik katalógusaikban, kiadványaikban, de ingyen adom nekik, pedig nekem sincs ingyen sem az utazás, sem a felszerelés.
Aztán van hogy elvisznek Angliába, vagy meghívnak előadást tartani.Ha kell ostor hozzám jönnek, de az mégis más, minthogy kifizetnek. Minden csak hozzáállás kérdése!
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8892)

© Ecet Pista 2016. jún. 01. 11:04 | Válasz | #8893
Ahogy nézem van a képek között rengeteg számomra ismeretlen családé de tudom, hogy nekem küldték. (az oldalamon én fel is tüntettem azokat mindig ha láttad). Van egy pár amin nem is pásztorok vannak és vannak ismertebb képek amelyek a Kordás család és Bácsi István képei.

© Ecet Pista 2016. jún. 01. 10:51 | Válasz | #8892
Ezt azért Laci bácsi nevében is kikérem. Soha egy büdös forintot nem kapott senkitől és akkor elvárja mindenki, hogy csak úgy adogasson képeket pusziért. Egy kép előállítása ára majdnem 1000 Ft. Nem tudom Péter neked, hogy esne ugyan ez hasonló helyzetben. Ő még nem a digitális korszakban alkotott. Saját labor, előhívás stb... rengeteg pénz. Ennek tetejébe sokan lenézik nem értékelik az antropológia ezen szakágát. Laci bácsi nélkül igenis szegényebbek lennénk. Könyveiben leközli a képei krémjét az is Nekünk készül!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8891)

© karikasostor 2016. jún. 01. 10:17 | Válasz | #8891
Laci bácsiról meg annyit, hogy én is ismerem. Nemrég felhívtam, hogy van ez az oldalam és szeretnék neki létrehozni egy galériát, ha tudna adni pár képet felhasználásra.
Teljesen elutasító volt, azt mondta, hogy ő fotóművész, ingyen nem ad képet senkinek sem.
Hogy őszinte legyek nem erre számítottam.
Tehát az, hogy legyen nekünk, az erős túlzás, mert azért,hogy neki legyen pénze belőle!
Épp ezért nem is szeretnék feltenni ide képét.Biztos van egy-kettő, de nem szándékosan.
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8889)

© karikasostor 2016. jún. 01. 08:55 | Válasz | #8890
Szia Laci! Nézd meg, így gondoltam elsőre is, csak sok idő mire újra generálom. 13,000 file, majd 3400 kép.

Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8889)

© Ecet Pista 2016. jún. 01. 08:44 | Válasz | #8889
Péter a te képeiden mindig ott a vízjel. Azokra meg nem írom oda külön. De maximum 1-2 amit felraktam.
Nem a nevem akarom én reklámozni csak vannak akik már azért nem küldenek családi képet mert hiába van levízjelezve is 3nap múlva már felbukkan máshol is az a kép. Családi albumok féltett képei amiket jó szándékkal elküldenek aztán meglepődésükre tele lesz vele az internet. Tudom ez egy ilyen világ de épp ezért legalább jelölöm valahogy amikor tudom.
A Kunkovács dolog meg olyan, hogy van szerencsém Laci bácsit személyesen ismerni (részt vett általam szervezett pásztor találkozón). Laci bácsi tudja, hogy kering pár kép max 20.. ez elenyésző a kb 500 ezres archívumból amibe volt szerencsém bele lapozni, csak annyi, hogy ha már megosztásra kerül legyen feltüntetve ugyanis ő egy fillér támogatást soha nem kapott és saját pénzén sajt idejéből áldozott, hogy legyen NEKÜNK.

© karikasostor 2016. jún. 01. 06:27 | Válasz | #8888
Szia Laci!

Ja, arra gondoltam, így azokat nem is mentettem el.Lehet , nem vettem észre mindet. Melyik a Kunkovács, azt kiszedem , a többit meg felteszem úgy, hogy Hegedűs László gyűjtése. Ok? Egyszer már kértem, azt mondtad, küldöd, de nem küldted.Rendben?

Egyébként így is akartam, csak elfejtettem átpakolni.Mire eszembe jutott, már túl volt a felénél a program, és 3346 képet nem 2 perc megcsinálni!
Akartam veled erről beszélni, de Vásárhelyen már nem találtalak meg, a számodat meg nem tudom.

Viszont te is oda írhattad volna a képed mellé, hogy fotó:Szőke Péter és nálad is van egy-két kép az én anyagomból, de én nem szóltam.
A kért képeket melyik e-mail címedre küldjem?

© Ecet Pista 2016. máj. 31. 22:39 | Válasz | #8887
Kedves Péter! Már azt hittem soha többet nem kell konfrontálódni DE az ilyen dolog nálam kiveri a biztosítékot! Nagyon szép meg nagyon jó, hogy lelkesen te is gyűjtögeted az archív képeket csak van egy kis bibi!! A most felrakott képek között nem 1-2 Kunkovács László fotó és családi kép van amihez nem hiszem, hogy bármiféle engedély lett volna kiadva. Nem kell itt nagy dologra gondolni egyszerűen csak meg kell kérdezni. Szerintem nem egy nagy feladat. Ráadásnak még olyan kép is van közte ami után magam szaladgáltam, digitalizáltam, javítottam. Egyszerűen nem fair így játszani. Ennyi.

Tisztelettel: Hegedűs László (Ezt a nevet nem engedte a rendszer)

© Ecet Pista 2016. máj. 29. 13:05 | Válasz | #8886
Tibor, ez már olyan szint ez a Tenyői, hogy említeni sem szabad. Mégis kiállításai vannak....
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8871)

© karikasostor 2016. máj. 28. 21:33 | Válasz | #8885
Szerintem nem is fog!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8884)

© Nagy Tibor 2016. máj. 28. 19:30 | Válasz | #8884
Eddig még nem!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8883)

© karikasostor 2016. máj. 28. 18:31 | Válasz | #8883
Gondolom nem kaptál rá választ!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8877)

© Oláh Miklós . 2016. máj. 27. 16:49 | Válasz | #8882
Az emberek ízlését kell helyre tenni, megváltozik a piac is.Fordítva sajnos nem lehet.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8881)

© karikasostor 2016. máj. 27. 16:10 | Válasz | #8881
Na ez a szomorú!

Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8879)

© karikasostor 2016. máj. 27. 16:10 | Válasz | #8880
Gratulálok!
remélem ez után leveszi a honlapjáról az őt meg nem illető címet!
Pedig én mondtam neki 22.-én, hogy 26.-án lesz felterjesztés jóváhagyás, de tudom, hogy meg sem próbálta, nem nyújtott be kérelmet!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8878)

© Oláh Miklós . 2016. máj. 27. 15:45 | Válasz | #8879
Nem arra gondoltam ,hogy iparművész e vagy nem.Hanem ,hogy az iparosok olyat készítenek amire igény van.Ha égetett botra van igény azt csinálják.Ha hulladék bőrből kell ustor, azt csinálják.
Így értettem.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8869)

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 14:25 | Válasz | #8878
No már meg is jött a válasz:

Kedves Tibor!
Elnézést kér az Egyesület Bohos Tamás nevében is .
Bohos Tamás még nem Népi Iparművész.
Tisztelettel:
A Bihari Népművészeti Egyesület
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8876)

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 14:13 | Válasz | #8877
Írtam a honlapjára is,hogy milyen jogon viseli ezt a címet,kitérve rá hogy ez nagyfokú tiszteletlenség azokkal szemben akik tényleg kiérdemelték ezt. Meg csak úgy mellékesen megemlítettem, hogy az ostorai a vásári bóvli kategóriában előkelő helyen szerepelnek!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8876)

© karikasostor 2016. máj. 27. 13:46 | Válasz | #8876
Erre én is!
Bár amikor ott voltunk zsűriztetni, mi mondtuk nekik, de nem nagyon látszott rajtuk, hogy meg lennének lepődve, vagy hogy bármennyire is izgatná őket a történet! Azt bántuk, hogy Bohos akkor nem volt ott, hogy személyesen tőle is meg tudjuk kérdezni.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8873)

© karikasostor 2016. máj. 27. 13:45 | Válasz | #8875
Tudom, hogy nincs rajta, én már megkérdeztem a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályt is ahonnan azt a levelet kaptam:"Bohos Tamás nem Népi Iparművész. Szomorú, hogy honlapján így hirdeti magát."
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8874)

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 13:21 | Válasz | #8874
Itt a lista...Bohos nincs rajta: Népi Iparművészek listája 2015

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 13:14 | Válasz | #8873
Írtam egy e-mailt az egyesületnek amiben jeleztem hogy a Népi Iparművész cím nincs meg a nevezett "úri embernek"!
Kíváncsi vagyok mit reagálnak rá.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8872)

© karikasostor 2016. máj. 27. 12:44 | Válasz | #8872
Ha én lennék a Bihari Népművészeti Egyesület elnöke és kiderülne, hogy megvezettek azzal, hogy egy minden nagy rendezvényen jelen lévő tag jogtalanul használja a Népi Iparművész címet.

Ő mondta nekem azt, hogy őt ott így tartják számon, de szerintem ezt ő találta ki magának, és elmondta ott mindenkinek, azok meg nem néztek utána, hogy tényleg megkapta-e a kinevezést vagy sem.

Azon túl sok rendezvény van, ahol a népi iparművész ingyen kap helyet.
Ez a pofátlanság netovábbja!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8870)

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 12:36 | Válasz | #8871
Ez is megér egy misét:

https://www.facebook.com/Teny%C5%91i-cifra-ostorok-343585832485930/

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 12:31 | Válasz | #8870
Milyen egyesületből rúgnád ki? Te írtad, hogy azt mondta, az egyesület adta neki a címet!
Akkor milyen egyesület az ilyen???
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8869)
2016.nov.07 19:57 | #110
© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 12:31 | Válasz | #8870
Milyen egyesületből rúgnád ki? Te írtad, hogy azt mondta, az egyesület adta neki a címet!
Akkor milyen egyesület az ilyen???
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8869)

© karikasostor 2016. máj. 27. 12:07 | Válasz | #8869
Azt hogy lehet belátni, hogy ilyen munkák mellett, Népi Iparművésznek nevezteti magát.Miért nem rögtön a Népművészet Mestere?
Én még az egyesületből is kirúgnám, ha rajtam állna jogtalan címhasználat miatt, mert így azokat járatja le, akik becsülettel elérik.
Még azt is megkérdőjelezném, hogy amiket zsűrizésre bead, azt tényleg ő készíti-e , mert a kivert nyeleit az nem ő készíti, az tuti.
Ennyi ostort nem lehet megcsinálni még ilyen minőségben sem csak úgy, ha többen bedolgoznak neki.
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8868)

© Oláh Miklós . 2016. máj. 27. 11:59 | Válasz | #8868
Bohos úr azt készíti, amire igény van.Ugyan ez vonatkozik a pirográffal alkotó emberekre is.Lássuk be.

© Szittyka 2016. máj. 27. 11:39 | Válasz | #8867
Vásárhelyen is ott volt. Megnéztem pár ostorát. Laza fonás, szegelt nyél, vacak bőr....
Van amit bőrhulladékból font és ezt ő maga vallotta be nekem...

© Ecet Pista 2016. máj. 27. 09:45 | Válasz | #8866
Semmire kellő ez a Bohos... igénytelen, szar munkával. De megveszik! Ő meg csak azt gyártja amiből pénzt lát.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8864)

© Nagy Tibor 2016. máj. 27. 07:29 | Válasz | #8865
Gondoltam írok oda pár keresetlen szót...de volna értelme? Nem hiszem...beteg ez az ország!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8864)

© karikasostor 2016. máj. 27. 06:32 | Válasz | #8864
https://www.facebook.com/egyesulet.biharinepmuveszeti/posts/490838427768151

Azért elképesztő, hogy egyesek mit meg nem engednek maguknak!
Ezt most találtam a neten.
A múlt hétvégén össze is vesztem Bohossal,ott kiabáltunk egymással a vásárban, mert meg mertem tőle kérdezni, hogy miért használja a Népi Iparművész címet, amikor nem is az! Az volt rá a válasz, hogy őt annak tartják a Bihari Népművészeti Egyesületben, és ő az is, ha van róla kinevezése, ha nincs, mert őt nem a papír teszi azzá, hanem a munkája!
Hát ezeket az ostorokat látva, szégyen, hogy Népi Iparművésznek nevezi magát!

© karikasostor 2016. máj. 26. 22:11 | Válasz | #8863
Köszi szépen!
Válasz 'Berdó József' üzenetére (#8862)

© Berdó József 2016. máj. 26. 21:38 | Válasz | #8862
Péter,őszintén gratulálok!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8857)

© Nagy Tibor 2016. máj. 26. 20:13 | Válasz | #8861
Egy folyton változó,megújuló dolgot nem tudok hagyománynak elfogadni!

"Hagyomány alatt általában az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket,dolgokat értjük,amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai."

© karikasostor 2016. máj. 26. 16:59 | Válasz | #8860
Köszi!
De én inkább itt reszelem a fingot, mint hogy hamis, sosem volt technikával tárgyakat készítsek mint pásztorművészet.
De ha itt mi fingot reszelünk, akkor nem kell idejönni.
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8859)

© Ecet Pista 2016. máj. 26. 15:37 | Válasz | #8859
A fingreszelés az az ami itt megy...
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8854)

© Ecet Pista 2016. máj. 26. 15:34 | Válasz | #8858
Nem is nekünk kell hagyományt teremteni! Pásztorok teremtik! Jelenleg is! Ha pirográfiával akkor azzal. Nyilván egy hagyományőrző ne újítson mert ő azt őrzi amit a pásztorok kialakítottak. De ez képlékeny, a szemünk láttára változik. Nem üzleti megfontolsá ha nekik ez tetszik most.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8856)

© karikasostor 2016. máj. 26. 14:30 | Válasz | #8857
Örömmel tudatom, hogy a mai nap Népi Iparművész lettem!

© Nagy Tibor 2016. máj. 26. 08:31 | Válasz | #8856
Egyébként persze értem én hogy Ecet Pista miről beszél...de a pirográfiával ne akarjunk már hagyományt teremteni!

© karikasostor 2016. máj. 26. 08:03 | Válasz | #8855
Nekem az a meglátásom, ha ezt a stílust egy hagyományőrző vagy olyan aki nem pásztor készítette volna, el lett volna ítélve, de keményen.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8854)

© Nagy Tibor 2016. máj. 26. 07:16 | Válasz | #8854
Kedves Pista! Elnézést hogy az érzékeny gyomrodat felkavartam...igazán hálás vagyok a kioktatásért! Én csak eddig naivan azt gondoltam, hogy valami vagy hagyományos,vagy nem...a többi csak fingreszelés. Most már legalább tudom hogy ha valaki üzleti megfontolásból(vagy csak mert úgy tartja az úri kedve) valami újat,valami eddig nem látható dolgot tesz az asztalra...az tulajdonképpen hagyományteremtés,vagyis jelenünk beépítése a múltba. Még egyszer köszönöm a felvilágosítást...mindig tanul az ember!
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8847)

© Ecet Pista 2016. máj. 25. 15:19 | Válasz | #8853
Valami kezelhető felbontásban. A többi nem lényeg..
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8852)

© karikasostor 2016. máj. 24. 22:01 | Válasz | #8852
Megoldható!
Smókiról van még, meg ugyan ez 2x.
Mekkora felbontásban? Mert ez alapból 9Mb jpg.
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8851)

© Ecet Pista 2016. máj. 24. 21:41 | Válasz | #8851
Péter ezt a képet lehetne emailben is? És ha van több is azt is megköszönöm!

© karikasostor 2016. máj. 24. 21:32 | Válasz | #8850
Hódmezővásárhely


© Ecet Pista 2016. máj. 24. 21:25 | Válasz | #8849
Megőrizni a régit és átvenni az újat is. Csinálnak kivertet is. De mint mindenhol itt is van divat.

© karikasostor 2016. máj. 24. 21:14 | Válasz | #8848
Részemről nem a munka minősége, hanem a díszítés módja az ami nem passzol bele a pásztorművészetbe, még ha pásztor ember készíti is azt.Kérdés az, hogy mi a jobb? Megőrizni a régit, vagy menni az új után?
A másik kérdés, hogy azért van minden 2. pásztornak ilyen botja, mert olcsóbb mint egy kivert vagy azért, mert olyat már nem csinál senki?
Válasz 'Ecet Pista' üzenetére (#8847)

© Ecet Pista 2016. máj. 24. 21:00 | Válasz | #8847
Van itt azért kétféle dolog de ahogy Nagy Tibor ír attól kifordul az ember gyomra!! Szerintetek a mai pásztor művészet nem alakult ki valahogy? Nem voltak ezek a technikák is valamikor újak? Kétféle dolog van ebben. 1. őrizzük amink van begyepesedett fejjel. 2. beépítjük motívumaink és képzőművészetünk a jelenbe is a modern technikákkal. Ez nem azt jelenti, hogy a régi el van taposva. És már megint ez, hogy itt fórumozók akarják megmondani, hogy mi a pásztoros. Ha egyszer minden 2. gulyás ilyet használ akkor ennek is helye van ez is pásztoros. Ja, hogy nem tetszik... hát nem kell nézni vagy venni. De a pásztor társadalom is fejlődik! Folyamatosan. Ha észrevesszük az alap ugyan az! Erre az alapra építik fel a modern tárgyaikat és szokásaikat. Szerintem a pásztor művészetet ne a könyvekben keressük hanem a pusztán és fogadjuk el. Minden változik!!

© Nagy Tibor 2016. máj. 24. 20:22 | Válasz | #8846
Ha nem venné meg senki,nem csinálnának mindenféle "szart"! Sajnos a fiatalok úgy nőnek fel hogy az iskolákban, egyáltalán nem foglalkoznak a hagyományokkal(pásztorművészettel)! Felnőve aztán elhiszi az első szembejövőnek,hogy az égetett bot az pásztoros,persze ezt meg jól kihasználják sokan...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8845)

© karikasostor 2016. máj. 24. 13:25 | Válasz | #8845
Volna egy olyan téma, ami szerintem érdemel egy-két szót!

Többször láttam mostanában, hogy pásztoroknál olyan botok, ostorok vannak, amin égetett minták találhatók, gondolom forrasztópákával vagy valamilyen elektromos eszközzel van a fa megégetve.

Ezeket ha jól tudom, Dobi László és még két pásztor készíti, akik hortobágyi gulyások.

Szerintetek ez pásztorművészet, attól még hogy egy gulyás készíti? Véleményem szerint itt jön képbe ismét a hagyományőrzés. Szerintem ez teljesen elferdíti a pásztorművészetet, ráadásul egyre terjed,ami szerintem nem jó!Lassan kiszorítja a tradicionális pásztortárgyakat. Láttam egy képet, hogy 10 pásztorból hatnak ilyen volt a kezében. A pásztor faragott, ónt öntött, berakott, kivert, szurkált vagy spanyolozott, de én nem tudom, hogy valaha is alkalmazott volna olyan megoldást, hogy mintákat, állatokat vagy embereket, lovast égetett volna az ostornyélbe.
Én láttam ilyet élőben, de nem az jutott eszembe, hogy igazán szép pásztormunka, hanem hogy egy igényes piaci bóvli!Olyan mint azok a fa tárgyak ( doboz, furulya sakk-készlet), amiket a cigányok árulnak Kalotaszeg és környékén.
Ezen azért érdemes lenne elgondolkodni mind a készítőnek, mind a használóknak.
Szerintetek?

© karikasostor 2016. máj. 11. 11:58 | Válasz | #8844
Tegnap voltunk Gödöllőn, ahol összefutottunk Lacival. Jót beszélgettünk, és ennek örömére csináltunk is egy közös képet barátságunk jeléül!


© karikasostor 2016. ápr. 24. 08:37 | Válasz | #8843
Voltunk a kihajtáson, tök jó volt találkozni az ismerősökkel mint Medgyesi Geri barátom, akit vagy 30 év után láttam újra,pedig régen mennyi madarásztáborban voltunk! Szabó Sanyival, Sándor Szilárddal, Varga Józsiékkal,Lajos bácsival,Bata Pistiékkel, Sebők Lajossal és még sok ismerőssel. Jókat beszélgettünk. A gyerekek élvezték a vásári forgatagot, az állatokat. Jól esett, hogy volt aki az ostoraim láttán boldogan köszöntött, hogy én vagyok-e Szőke Péter, mert felismerte az ostoraim, és gratulálni szeretne.
Remélem mostantól több időm lesz odalátogatni, mert jó volt az öreg pásztorokkal találkozni,barátsággal, emberesen, férfiasan kezet rázni!

© karikasostor 2016. ápr. 23. 21:58 | Válasz | #8842

© karikasostor 2016. ápr. 19. 22:47 | Válasz | #8841
Lesz ostorkészítő tábor augusztusban.Előreláthatólag 8-12 között, hétfőtől péntekig.A téma a hortobágyi karikás ostor lesz.
Helyszín a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ lesz.
Korhatár 14-99 éves korig.
Ami biztos, hogy nem lesz bentalvásos, aki vidéki, az szállásról maga gondoskodik, de kollégiumokban találni szállást.A tábor egy ebédet biztosít a résztvevőknek.
A részletekről később, csütörtökön fogok pontosítani.

© karikasostor 2016. ápr. 14. 14:08 | Válasz | #8840
Új képek a galériában!

© karikasostor 2016. ápr. 13. 22:24 | Válasz | #8839
Köszi!

Volt vagy hat Bohos ostor is, nem tudom azok mit kaphattak! Legnagyobb bánatunkra nem találkoztunk Bohos Tamással, hogy magyarázatot kapjunk arra, ha a Hagyományok Házában nem tudnak arról, hogy ő népi iparművész lenne, akkor miért használja a népi iparművész címet, ráadásul az alkotóházban volt egy fal ahova fel volt szegelve 3 ostora és közte egy kép róla, hogy népi iparművész!
Számomra ez érthetetlen!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8838)

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 13. 21:04 | Válasz | #8838
Gratulálok, sok sikert kívánok!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8837)

© karikasostor 2016. ápr. 13. 20:38 | Válasz | #8837
Túl vagyunk egy zsűrizésen. 5 ostor (két kis-sárréti, 3 hortobágyi) 5 HA minősítés, úgyhogy már csak 4 tárgy kell és benyújthatom az igényt a népi iparművész címre!

© Hasznos 2016. ápr. 09. 14:42 | Válasz | #8836
Jó napot kívánok az uraknak smiley

© karikasostor 2016. ápr. 09. 14:36 | Válasz | #8835
Szevasz Jani!

© Szittyka 2016. ápr. 07. 20:32 | Válasz | #8834
Bocsánat...
Nem megy nekem ez a képbeillesztés.

© Szittyka 2016. ápr. 07. 20:31 | Válasz | #8833

© Szittyka 2016. ápr. 07. 20:31 | Válasz | #8832


Ringliző fogó

© karikasostor 2016. ápr. 06. 22:33 | Válasz | #8831
mihez?
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8830)

© Szittyka 2016. ápr. 06. 21:01 | Válasz | #8830
Van ahol már fogót is árulnak hozzá.

© karikasostor 2016. ápr. 06. 20:53 | Válasz | #8829
Ok! Holnap megnézem!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8828)

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 06. 19:09 | Válasz | #8828
Vigyél mágnest, ha vonzza akkor valamilyen vas féle ,és csak a teteje rezezett.De rézből ringlit ha jól tudom, már nem igen készítenek, csak sárga színűt.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8827)

© karikasostor 2016. ápr. 06. 17:02 | Válasz | #8827
Ok! Köszi!
Remélem ezek tudják, miből van? Legfeljebb egyet feláldozok és megreszelem mielőtt megvenném!
Akkor alátét nem kell, az jó mert olcsóbb lesz!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8826)

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 06. 14:38 | Válasz | #8826
Kell hozzá egy felütő tőke, meg egy felütő. Alátétet ne használj, mert a régiek se használtak, meg nem is érdemes, azt ott érdemes ,ahol van a lyukba fűzve is valami, de itt ugye csak dísz.
Meg vigyázz miből van a ringli, mert a réz az bezöldít mindent .
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8825)

© karikasostor 2016. ápr. 06. 13:08 | Válasz | #8825
Közben itt is találtam! 3 ft/db + 2 ft az alátét+ a felütő!2400 ft ha veszek 200 ringlit alátéttel meg a szerszámot. Lehet, kipróbálom!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8823)

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 06. 09:12 | Válasz | #8824
Postán is küldenek.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8822)

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 06. 07:21 | Válasz | #8823
Szegeden kapsz fehér ringlit, 4ft per darab azthiszem, de lehet kilóra is venni.De van minenféle színben, antik,réz,fekte... ilyenek vannak.
Bőr-ker kft.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8822)

© karikasostor 2016. ápr. 05. 21:31 | Válasz | #8822
Köszi! Igyekeztem!
Min gondolkodsz? Talán spanyolozni akarsz?
Vagy esetleg más?
Cigánykerék lesz vagy tigrisbukfenc?

A pillangókat egyesével vágtam ki késsel. Nem akartam túlcifrázni.A félkör cikk-cakk vágóm pont nem ilyen széles.Gondolkoztam, csinálok egy ringliset is egyszer, de itt nem kapni fehér ringlit.Hát, majd 3 hét egy ilyen nyél. No nem is lesz olcsó, mert annyi berakás van benne mint 3 hortobágyi nyélben.Több mint 3 méter rézdrót van benne, csak már fogy a fehér szarum.
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8821)

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 05. 21:21 | Válasz | #8821
Elég jól hoztad a dolgot, Gratulálok!
Jól elkaptad a stílust is.A pillangókat, hogy-hogy nem csináltad kicsit cifrábbra? Jobban menne úgy a nyélhez, nem?
ÉN csak őszre megyek Pestre a rokonokhoz,akkor zsűriztetek egybe megint. Most egy olyan dolgon töröm a fejem, amit még nem csináltak mostanában smiley De amint értékelhető eredmény lesz, megosztom.

© karikasostor 2016. ápr. 05. 19:51 | Válasz | #8820
Kész a második Kis-sárréti ostornyelem.Együtt a kettő, 13-án zsűrizés!


Már csak egy derekat kell fonni, bevarrni a csapószíjat és rákötni a pillangókat amit még ki sem vágtam!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8818)

© karikasostor 2016. ápr. 02. 19:20 | Válasz | #8819

© Oláh Miklós . 2016. ápr. 02. 10:03 | Válasz | #8818
Így van.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8817)

© karikasostor 2016. ápr. 02. 09:20 | Válasz | #8817
Erről beszéltem! Ott a végén a gomb és a jellegzetes nyélkiverés.
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8815)

© karikasostor 2016. ápr. 01. 19:25 | Válasz | #8816
Én így készítem el a kis-sárréti ostornyelemet.

Első fogásként felosztom részekre.

majd berakom a szaru és csontgyűrűket

Ezután kezdődik a nyélkiverés

Ha ez kész, akkor kiszedem a fából a pillangók helyét, azaz ott lemélyítem.

Ezután jön a meszezés

Majd a pillangók felkötözése© Oláh Miklós . 2016. ápr. 01. 19:25 | Válasz | #8815
Török István ,Vésztő.

© karikasostor 2016. márc. 31. 19:34 | Válasz | #8814
Az internetbojtár találkozóval lett egy probléma, hogy fél órája tette fel a böszörményi csergetés plakátját valaki és pont április 30 lett az az időpont is kitalálva!Arra gondoltam , hogy egy hónappal eltolom! Még megbeszélem az arborétum vezetőivel, hogy nekik jó-e a május 28.
Jó az úgy nektek?

Bár azt abszolút nem értem, miért nem lehet egy városi rendezvénynek nagyjából fix időpontot kitalálni!
Ez a csergetés volt már szeptemberben, március végén , április elején, össze-vissza, eszetlenül!

© karikasostor 2016. márc. 31. 10:19 | Válasz | #8813
Akkor jó!

© Oláh Miklós . 2016. márc. 31. 10:15 | Válasz | #8812
Csiholókra kitérve, vásárhelyi csiholók gyűjteményének egy része,

csiholó acél

© öcsi 2016. márc. 31. 06:11 | Válasz | #8811
Szia,Hasznos Jani ha tudsz segits ,az előzőekben leirt problémàmban.

© karikasostor 2016. márc. 30. 19:33 | Válasz | #8810
Elméletileg tegnap regisztrált!
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8809)

© öcsi 2016. márc. 30. 18:30 | Válasz | #8809
Hasznos Jani tagja a fórumnak?

© bardil 2016. márc. 30. 13:59 | Válasz | #8808
Igen,úgy van! Hasznos Janinak is van valami módszere, műtrágyás, kérdezd meg felőle!
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8807)

© öcsi 2016. márc. 30. 12:54 | Válasz | #8807
Szia,ezt meszezés utàn kell? És ezutàn a szokàsos timsós àztatàs?
Válasz 'bardil' üzenetére (#8805)

© karikasostor 2016. márc. 30. 08:40 | Válasz | #8806
Állítólag voltak egymásra kölcsönhatással, de azért mégis más volt! Az első bicskatartónál pl. régi tollaknak a műanyag része van beépítve.
Vinnénk ilyet zsűrizésre, szerintem lenne megbotránkozás!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8803)

© bardil 2016. márc. 29. 20:28 | Válasz | #8805
Szia! Ki lehet próbálni, baromfi vagy kutyaürülék kell hozzá, elég gusztustalan művelet... Kettős hatása van, az ürülék savtartalma mészteleníti a bőrt, az enzimtartalma pedig "emészti", bontja a rostokat. 35 fok körüli langyosvízben elkeversz félvödör "tyúxart", ha jól keverhető már akkor mehet a nagyobb edényben ugyanilyen hőfokon tartott vìzben lévő bőrhöz, 2-3 órányi időre. Akkor megfelelő a művelet, ha a levegőt belefogva és megszorítva a bőr színe felől pezsgést tapasztalsz, vagyis átengedi a levegőt. Kisebb állatoknál legalábbis, marhánál ki tudja..?!
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8804)

© öcsi 2016. márc. 29. 19:54 | Válasz | #8804
Köszönöm a tanácsot.Az állati ürülékes módszerről tudsz valamit,attólnem lessz jobb állagú a bőr?
Válasz 'bardil' üzenetére (#8795)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 29. 19:27 | Válasz | #8803
Hortobágyiasak, másra számítottam.De végül is ,közel van.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8802)

© karikasostor 2016. márc. 29. 19:03 | Válasz | #8802
© karikasostor 2016. márc. 29. 18:23 | Válasz | #8801
Csináltunk képeket vagy 4 bicskatartóról, de nem egy nagy szám.Majd kiretusálom és felteszem!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8800)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 29. 17:54 | Válasz | #8800
Én arra lennék még kíváncsi , a bicskát ,hogyan hordták.Tokban -e és ha igen milyenben. Az is érdekes lehet, Deákék foglalkoztak e ilyennel. Bár lehet ,ahogy a derekakat elnézem, bőr munkára annyira nem áldoztak.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8799)

© karikasostor 2016. márc. 29. 15:52 | Válasz | #8799
Az biztos hogy 30-40 évvel le vagyunk maradva, de sosem lehet tudni mi lapulhat embereknél! Ha Okányban van két ostor is, lehet van több is. Az enyém Gesztől került elő.Érdemes lenne egyszer pár napot rászánni!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8798)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 29. 12:23 | Válasz | #8798
Esély az biztosan meg lenne rá, én például Csongrádon egy szabónál találtam két Csanyteleken készült ostort. Sosem tudni mire hol bukkan az ember.Talán erre azért kevesebb az esély mert ezek az ostorok "kimentek a divatból" hamarabb mint amikor a Hortobágyon még virágkorukban voltak az ottaniak.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8797)

© karikasostor 2016. márc. 29. 09:05 | Válasz | #8797
Valahogy kellene csinálni szóróanyagot és kitenni egy-két frekventáltabb helyre olyan kis-sárréti falvakba, községekbe, ahol elképzelhető, hogy még fellelhető ilyen ostor.Biztos van, csak meg kellene találni!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8794)

© karikasostor 2016. márc. 28. 22:14 | Válasz | #8796
Erre mi is gondoltunk. Az biztos, hogy Varjuékét Deák készítette és az is,hogy az a rajz ott készült Deáknál és biztos nem olyat mutatott volna, amit nem ő készített, viszont a rajzon egy vendégnyakas ostor van, teljesen más pillangókkal mint a nyélen. Ez az ostor az.
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8794)

© bardil 2016. márc. 28. 21:36 | Válasz | #8795
Szia! Nagyon tömör az a bőr, a zsírozás még telíti, ahogy kikeményedik benne a faggyú "elfogy"a hely a rostok között, nem tudnak elmozdulni, nyúlni. A szappanos vizes nedvesítés később is jót tesz ilyenkor, használat előtt. Puhább, lazább rostú lesz a bőr, ha több ideig meszezed (10 nap); a barka érzékenyebb a savakra, lehet azt is kellene csökkenteni a csávában, illetve kisebb adagokban többször hozzáadni. Több konyhasó is segíthet. De a vége minden csapószíjnak az, hogy berepedezik, elkopik, elfogy...
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8783)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 16:32 | Válasz | #8794
Én még a Balaton felvidéken is tudok. Hogy honnan került oda ,ne kérdezd.Pap Laci mutatta valamikor.
Ez a derék kérdés sarkalatos, én véleményem az ,hogy ha valaki belefeccöl annyi időt a nyélbe nem tesz rá ilyen nem oda illő fonatot meg ostort.Vagy később került rá jó része, vagy sok volt az olyan "megrendelés" ,hogy na Sándor bátyám egy nyelet készítsen már nekem, s a többit majd elintézem.
De ez csak hipotézis.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8793)

© karikasostor 2016. márc. 28. 15:54 | Válasz | #8793
Ha megnézed Harangozó Imre ostornyelét szerintem ez olyan.Kérdezte is Imre, hogy szerintem volt-e rajta pillangó, de szerintem nem, és mondtam is neki, hogy ez pont olyan lehet, amit a könyv leírt! Sok helyen olvastam már ezt, hogy régen így készültek a nyelek, legalább is volt aki így készítette.

Én azt sajnálom, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan milyen ostorokat készítettek a nyelekhez Deákék, mert ahány nagyjából egyforma nyél nyél, annyi különböző derék.

A gyűjtőúton is felmerült olyan kérdés, hogy a nyélen a pillangózást később újra kötötte valaki vagy így készült eleve? A vésztői ostor is gyanús!De mivel azt sem tudták, hogy honnan van, erre már nem kapunk választ soha!
Imre tud még 3 Deák ostort magánkézben, illetve egy 4.-et a csabai Munkácsy múzeumban. Le kellene azokat is fotózni!
Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8792)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 09:31 | Válasz | #8792
Egy valamit nem értettem ebből a könyvből, azt ,hogy a nyelet csak úgy nagyjából kifaragva csupaszon használták egy ideig.Ez furcsa nekem, lehet az is ,hogy van benne valami, megmutatja a fa mit bír, de talán ez túlzott óvatosság is lehetett.Bár a fa meg is gyengül ennyi berakástól.


© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 09:29 | Válasz | #8791
Az bizonyos, hogy ezek a kisebb méretű pillangók, ringlivel vagy anélkül, a Deák családtól indultak, szerintem.Ha volt előtte hasonló ,az nem egészen ugyan az volt.Talán amit a Hortobágyon az a pár ember egységesített ostor terén, azt ott Deák Sándor(és a családja?) tette meg.
2016.nov.07 19:56 | #109
© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 09:27 | Válasz | #8790
Igen ,meg is van nekem is.

© karikasostor 2016. márc. 28. 09:16 | Válasz | #8789
Nekem is azt mondta, legalább is azt az ostort amit ő szerzett, azt úgy csinálták.
Olvastad a Művészkedő magyar pásztorok c. könyvet?

Van benne egy fejezet Deák Sándorról.Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8787)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 09:11 | Válasz | #8788
' ha jól rémlenek Harangozó úr szavai.

© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 09:08 | Válasz | #8787
Egyébként, a Deák Sándor utolsó fia is elhunyt sajnos pár hónappal azelőtt mielőtt én el akartam volna kezdeni ezzel foglalkozni, és megkerestem Harangozó Imrét.
Valahogy úgy dolgoztak ők kalákában ,hogy mindenki csinált mindent a családban, ha jól rémlik Harangozó úr mondataira.

© Oláh Miklós . 2016. márc. 28. 07:59 | Válasz | #8786
Legyen így !
Ellentét soha nem szül jót.Sajnáltam volna ,ha emiatt megszakad a kapcsolat.

Áldott ünnepeket neked is!

© karikasostor 2016. márc. 28. 07:40 | Válasz | #8785
Rendben!

A sárréti ostorról:

Mikor elkezdted az ostorokat készíteni, és sárrétinek nevezni őket, valóban kételkedtem, mert addig úgy tudtam, hogy csak a Deák család csinált ilyeneket. Hasznos Jani is azt mondta, hogy egy jeles szakember azt mondta neki, hogy olyan,hogy sárréti ostor, nincs!Csak ahogy egyre jobban utána néztünk, kiderült, hogy mégis csak lehet, mert nem csak Deákék készítettek ilyen stílusban ostornyelet.Belátom, tévedtem és elismerem, hogy el kell ezt fogadni. Állítólag Deák egyik fia Dobozi pásztorokat is tanított erre.

Én olyan vagyok, hogy szeretem a tárgyakat úgy elkészíteni, ahogy azt elődeink elkészítették, és itt most nem másolásról van szó, hanem az elkészítés módjáról. Úgysem lehet lemásolni valamit teljesen pontosan, legalább is nekem nem megy és nem is akarom, még ha Hegedűs és a baráti köre úgy gondolja!
Úgy is benne van az ember keze munkája, stílusa, meg lehet ismerni ki csinálta.
A tied sokban eltér.Nem is lenne ezzel baj, ha itt élnél a Sárréten, mert akkor nem szólhatna senki egy büdös szót sem.Minthogy volt a sárréten más is aki ostort készített , máshogy mint Deákék és az is sárréti volt.


A titkos oldalról annyit, hogy Anka Gergó írta, hogy alakult a fészbukon egy oldal, aminek állítólag Szőke Péter rajongói klub a címe. Én sem találtam meg. Azt mondta, hogy meghívták és mindenki számára le van tiltva csak a meghívottak láthatják. Azt gondoltam, te is tagja vagy. Ha nincs ilyen akkor megszivatott, ha van , mondom én sem látom!

Bennem nincs harag ellened, még ha orákulumnak és egyéb, mások felett álló személynek is neveztél.Mert azért látom beláttad, hogy van abban igazság amit mondtam!

Részemről a téma lezártnak tekinthető!
Nem vagy kitiltva és nem is leszel!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!


Sosem tagadtam, hogy van egy stílusom, de ilyen vagyok Kurtics Attilával is és Hasznos Janival is, de ők elfogadtak ilyennek.

Válasz 'Oláh Miklós .' üzenetére (#8784)

© Oláh Miklós . 2016. márc. 27. 22:13 | Válasz | #8784
KEdves Péter,

Kezdjük az elejéről akkor.Adjuk meg a módját.
Úgy kezdted a segítő szándékú tanításod ,hogy elhordtad az ostoraim mindennek valamint más dolgaim is.Amit vissza nézheted, stílusodhoz mérten szépen fogadtam.
De azért "summa-summárum" meg kértelek legközelebb személyesen akarj már segíteni, még ha csak ilyen stílusban is és ne klaviatúra előtt pötyögve .
Egy ideig nem látogattam a honlapod érthető dacból, és letiltotta a személyes profilomról a nejed, igen a nejed nem téged.Ha a baromfi udvarról készült képeim akarod nézegetni vagy a kónya-széki tájról készülteket akkor sajnálom csalódást kell okozzak nem tartozik sem rád ,sem a feleségedre ilyen lekezelés után.A pásztortárgyak nevű facebook oldalról azonban nem, ahol minden munkám láthatod, így szakmailag is tovább követhetsz ha már íj nagy figyelmet szentelsz az én szakmai és történelmi pontosságomnak, hagyománykövetésemnek.
No de vissza az időrendiségbe, egy idő után ránéztem a honlapra betartottad e a szavad , és nem beszélsz rólam a hátam mögött, s megdöbbenve(irónia) látom ,hogy na csak megint téma vagyok a forumon.
Ekkor nyomatékosítva megkértelek, segítő szándékú kioktatásod, tartsd meg magadnak mert nem kérek belőle.
Erre a minap, s innen kezd aktualizálódni a történet, szólt egy ismerősöm nézzem meg a honlapot mert egy nagyon szép és szemléletes anyag készült amiben jeles személyem is benne van.Na mondom ,legyen úgy had lássuk!
S néd' a! "Ez a név le van tiltva"
Azért csak megkértem barátom mutassa meg mi is lenne az, hát az első összegzésed tárult szemem elé, amit azért meg kellett osszak szerényebb közösségemmel.
Ezután juttattad el felettébb segítő szándékú és hangvételű leveled közvetítők által mint.Amit látom ide is bemásoltál, remek erre akkor nem kell külön kitérnem.
Akkor itt kérnélek meg hogy fejtsd ki azért hol és milyen címszó alatt találom meg ezt a titkos csoportot!MErt akár ,hogy keresem csak nem találom( üldözési mánia).
Akkor most utoljára kérlek, meg se segítő ,se ártó ,se kioktató segítséged nem kértem, stílusod tartsd meg a közeli barátaidnak és ami a dolgok "szakmai" hátterét illeti olyan ,hogy sárréti ostor olyan nincs mint ahogy fogalmaztál.Hál'isten aztán utána jártál, hogy van .
DE már egyből a kötözködéssel kell kezdeni?
Arra nem veszed a fáradtságot, hogy előtte egyeztess, hogy "figyelj miki, utána jártam szerintem amit csinálsz nem az aminek kéne lenni" Tudod mit igazat is adtam volna, szorosan véve nem akartam egy az egyben követni a sárréti stílust, de még is azt gondolom, azért ez ha nem sárréti és egyik más tájegységbe se illeszkedik, szerinted,akkor legyen ez, Miklós ostor ahogy Jani mondta , legyen szerinted is és maradjunk is ennél, neked ezek Miklós ostorok.Mondjuk legyen ez: Sárréti és Hortobágyi látvány elemeket magán hordozó ,de egyikhez sem tartozó Miklós ostor.Ha ez így megfelel a témát én lezártnak is tekintem és sutbba is dobom és ne marjuk itt egymást.

Jó e így neked?

© öcsi 2016. márc. 27. 15:14 | Válasz | #8783
Bàrdi laci légyszives segits mit tegyek màsképp

© karikasostor 2016. márc. 27. 13:10 | Válasz | #8782
Összegzés 2.Miki! Ezt is nyugodtan kiteheted az oldaladra!

© karikasostor 2016. márc. 26. 20:26 | Válasz | #8781
Beengedtem Mikit a fórumba, mert úgy gondoltam, nem akarok olyan lenni, mint azok akik kitiltják a másikat!

Az a véleményem, hogy tisztába kellene tenni ezt a sárréti ostor kérdést!
Ha megfelel, legyen ez az időpont az internetnetbojtár találkozó helyszíne és időpontja, azaz ÁPRILIS 30.

Viszont akkor jó lenne, ha minden olyan készítő eljönne aki érintett a témában!

© karikasostor 2016. márc. 26. 16:05 | Válasz | #8780
Nem tudom, én nem készítek ki bőrt!
Bárdi Laci a profi ebben, de Hasznos Jani is kutatott ebben a témában.Keresd őket!
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8779)

© öcsi 2016. márc. 26. 13:56 | Válasz | #8779
Igen timsós én készítem,valamit rosszul csinàlnék? Van valami àllati ürülékes mód,attól rugalmasabb lesz?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8776)

© karikasostor 2016. márc. 26. 08:22 | Válasz | #8778
https://www.youtube.com/watch?v=xcI3TeDmJy4

© karikasostor 2016. márc. 26. 07:09 | Válasz | #8777
Oláh Miki kitette az összegzést az oldalára, és persze megint lejárató kampányként fogja fel az egészet.Olyanokat ír, hogy én nem tudom elviselni, hogy más is készít ostort! Ha így lenne, nem nem tenném közzé, hogy milyen kellene legyen egy olyan ostor, amiket ő készít. Csak oda kellene figyelni a képen látható különbségekre és olyat csinálni!


Oláh Mikihez intézett levelem most közzé teszem!

Szia Miki!

Miután letiltottad az asszonyt a fészbukon és a hátam mögött beszéltek ki egy mindenki számára titkos helyen mint a szabad ostorkészítők (a szabad kőművesek után szabadon), nem gondolod, hogy beengedlek a fórumba! Mert ugye azt írtad, hogy nem is nézed! Nem?

A honlap meg azért készült, hogy az olyan emberek akik ostorkészítésre vetemednek, úgy készítsék el az ostorokat, ahogy azt kell és ahogy azt a régi pásztor emberek megérdemlik!

Ahogy telik az idő, te ettől csak távolodsz! Már nem tartod be az arányokat, az anyag sem timsós vagy hasi.

Anka Gergő sajnos a te sárréti ostorodat másolta le, soha utána nem járt hogy milyen is kellene legyen de ahogy őt ismerem, ezen hamarosan túllép, és lehet még nálam is szebb nyeleket fog készíteni, úgy ahogy azt kell! Mert a hortobágyi nyelei, már már túllépnek a pásztorművészet fogalmán és már súrolja az iparművészet határait!Téged símán leköröz az ostorkészítésben, pontosságban meg mindenkit!

Egy sárréti ostor, ha már Deák-féle, (meg ha nem is) mindig gombbal a végén készült! Ha már nincs rajta, az vagy letört, vagy kiesett! Ez jellemző rájuk!Többek közt ettől térnek el a hortobágyi nyelektől!
A pillangó nem rá van kötve a fára, hanem bele! Ez az összes olyan ostoron így van, amelyik olyan kötéssel van elkészítve amilyen a tied!Mind! Még akkor is, ha azt nem Deák készítette! Ilyet kellene készíteni, nem csak hasonlót!
A ringlizés sem jellemző rá! Nem tett Deák mindbe ringlit! Volt, hogy még lyukat sem! Hidd el, nem megsértődni kell, meg lejárató kampányként férreértelmezni amit leírok vagy megosztok, mert abban annyi információ van, hogy ha látnál a dühtől, meg a sértődöttségtől, akkor látnád mit kellene csinálni!

Ahelyett, hogy megsértődsz, inkább mutasd meg mire vagy képes!

Üdv:

Petya

© karikasostor 2016. márc. 25. 17:27 | Válasz | #8776
Hát, nem tudom! A bőr is válogatja! Én nem szoktam csak előre csergetni, de nem reped be! Timsós?
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8775)

© öcsi 2016. márc. 25. 15:00 | Válasz | #8775
Először csak finoman csergetek,aztán oda vissza előre hátra de az is csak finoman.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8772)

© karikasostor 2016. márc. 24. 21:11 | Válasz | #8774
Csináltam egy összegzést, hogy látható legyen miről is beszéltem Oláh Miki ostorainál.

© karikasostor 2016. márc. 24. 20:56 | Válasz | #8773
Ezt a beszélgetést a fészbukon találtam!

2015. február 12., 22:51 · 1
László Petrovics
László Petrovics azt meghiszem! de azért bicskatarónak bal oldalt a helye!
2015. február 12., 22:51 · 2
Hegedűs László
Hegedűs László Mindenki oda rakja ahol tetszik. Ez pont akkor butaság mint, hogy a csat csak balról lehet. Ezt egyszer valaki kitalálta aztán azóta aki nem így teszi már meg is kövezik. Én csak a tollat szoktam balra rakni. A többit úgy ahogy kezemre esik.
2015. február 12., 22:53
László Petrovics
László Petrovics ez egyéni meglátás mindenkinek szíve joga
2015. február 12., 22:56 · 1
Hegedűs László
Hegedűs László Kutakodtam a témában de alapokat nem találtam. Ezek szokások csak. Gyakorlati hasznot nézve sem találtam rá pozitívumot.
2015. február 12., 23:01
Balázs Szikszai
Balázs Szikszai Mifelénk is mindenki baloldalt hordja a bicskatartót.
2015. február 13., 13:11 · 2
Varju Gyula
Varju Gyula Én is úgy tudom balról van a helye a bicskatartónak, a karikásnak ha össze van kötve a válladon, és a csikós hátas nyakszíjának a csatjának is .
2015. február 18., 8:56 · 1
Hegedűs László
Hegedűs László Aztán meg ha nem oda rakod senki nem visz máglyára..... szőrszálhasogatás ez felső fokon. Mindenki oda rakja ahova akarja.
2015. február 18., 8:58
Varju Gyula
Varju Gyula Miért lenne szőrszálhasogatás?? Szerintem pont nem oda rakjuk ahova akarjuk ezeknek a dolgoknak meg van mindnek a megszokott helye. Ez nem az a dolog amiből új stílust kell teremteni.
2015. február 18., 10:34 · 2
Hegedűs László
Hegedűs László Ha valakinek ballra áll a pipa a szájából egy régi képen akkor nekünk is úgy kell? Szerintem oda rakja mindenki ahova akarja. Nekem ez esik kezemre. Másnak meg más esik kezére. A pásztor sem szabályokat követ hanem ahogy praktikus és jó. Nekem ìgy tűnik praktikusnak.
2015. február 18., 11:47
Varju Gyula
Varju Gyula Akkor Te teremts új stílust. HA ezek nem szabályok akkor a karikás derekának a hossza miért 6 arasz? A csikós hátas pányvája miért 6-8 méter Pityegővel a végén?? Meg ennyi erővel akkor a ruha színe is lehetne rózsaszín vagy zöld és nem kell követni a megszokott kéket vagy fehéret.
2015. február 18., 11:59 · 3
László Petrovics
László Petrovics ennek mindnek megvan a rendje! lehet egyénileg kitalálni,de az már nem igazi. mindennek megvan a helye és a mérete, nem véletlen van igy a régieknél sem!
2015. február 18., 14:33 · 1
László Petrovics
László Petrovics ez igy van!
2015. február 18., 15:25
Varju Gyula
Varju Gyula Nagyon jó hozzá szólás. nem kell uj szokast
2015. február 18., 15:54 · 1
Varju Gyula
Varju Gyula teremteni hanem a meglévőt kell hűen őrízni, ez a hagyományőrzés.
2015. február 18., 15:59 · 1
Hegedűs László
Hegedűs László Nem rab ez hogy őrizni kelljen. Élni! Azt köll itt. Miklós pedig leírja hogy nem csak a kőbe vésett szabály van. Az ostor hossza is olyan hogy kinek mi áll kezére. Lehet 6arasz ha nem esik kézre.
2015. február 18., 16:29
László Petrovics
László Petrovics ha nem őrized,hanem élsz vele,akk azok már a te hagyományaid ,és nem a régi csikósoké,pásztoroké.
2015. február 18., 16:40 · Szerkesztve
Hegedűs László
Hegedűs László A rabokat őrzik nem a hagyományt..... ha megéled azáltal majd fenn is marad.
2015. február 18., 16:51
László Petrovics
László Petrovics hát jó, de ha már te ugy csinálod ahogy neked tetszik, ugy nem nagyon marad fenn, csak a te egyedi izlésed viszed tovább
2015. február 18., 16:52
Hegedűs László
Hegedűs László Mindenki egyéniség. lehet egy ízlés de az eszközök hagyományosak.
2015. február 18., 17:03
Varju Gyula
Varju Gyula Hülyeség amit beszélsz, igen láttuk először is, hogy nem rab a hagyomány nem kell ismételni. TE csak teremts magadnak hagyományt, mi meg majd élünk a régi szerint, nekünk jó az !!
2015. február 18., 17:13 · 1
László Petrovics
László Petrovics így van!
2015. február 18., 17:15
Hegedűs László
Hegedűs László Most nem mondjatok komolyan hogy ezen ennyit kell magyarázni. Azert mert egy képen "nem jó" oldalon van a bicska. Aztan máshol meg a másik oldalon. A botot jól fogom?
2015. február 18., 17:16 · Szerkesztve
Varju Gyula
Varju Gyula Te is mindig ennyit magyarázol , megmagyarázol ha valami nem tetszik! vagy ha valami kritikát kapsz. mi csak azt mondjuk ha valamit csinálsz akkor azt legalább jól csináld.
2015. február 18., 17:20 · 2
Hegedűs László
Hegedűs László Nálam a hiba az öltözetben kezdődik nem abban hogy merre fújja a szél a daru tollat.
2015. február 18., 17:30
Varju Gyula
Varju Gyula Ez öltözeti probléma.
2015. február 18., 17:31
Hegedűs László
Hegedűs László Értem.
2015. február 18., 17:37
Ferenc Kisjuhász
Ferenc Kisjuhász Aza problèma,hogy mindent magukra agatnak a mükedvelök. Ettöl ugynèznekki mint a karàcsonyfa.( sz)
2015. február 18., 17:43 · 2
Hegedűs László
Hegedűs László A pásztorkészség nem hiszem hogy karácsonyfa dísz főleg olyan helyen ahova azért hívtak hogy mindent bemutassunk.
2015. február 18., 17:45


Nem véletlenül van a karikás és a bicskatartó a bal oldalon!

Nekem Gábor bácsi magyarázta el annak idején.
Lóra szálláskor, ha a másik oldalon lenne a bicskatartó meg az ostor, állandóan útban volna! Nem ok nélkül van a karikás sem úgy, hogy a rugó van hátul és a derék elől! Vágtában jobban le lehet venni az ostort a deréknál fogva, mint a rugónál megmarkolva!Ezt Juhász Imi is megmutatta hogy van a folyamata az ostorlevételnek.

Először nekem is szóvá tették Hortobágyon, de én szó nélkül átraktam mindent a helyére!

Ez nem divat, hanem ésszerűség!

© karikasostor 2016. márc. 24. 19:40 | Válasz | #8772
Előre csergetsz vagy hátrafelé húzod?
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8771)

© öcsi 2016. márc. 24. 19:26 | Válasz | #8771
Fiúk!Többször visszatérő problémám hogy a csapószíj vége használatkor berepedezik.Mi lehet a baj? Ahogy elkészítem nedvesen bejáratom, meghúzogatom szépen meg is puhul, de zsírzás után berepedezik.

© karikasostor 2016. márc. 24. 06:36 | Válasz | #8770
Szia! Nem láttam az emailt, de még nincs semmi konkrétum!
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8769)

© öcsi 2016. márc. 23. 20:54 | Válasz | #8769
Péter!Van már valami hír az ostorkészítő táborról,a megadott e mail címre írtam kérdéseket,de még nem kaptam választ.

© karikasostor 2016. márc. 23. 20:39 | Válasz | #8768
Szombat este a duna tv-ben lesz A fekete bojtár c. játékfilm

© karikasostor 2016. márc. 22. 12:49 | Válasz | #8767
Hát nekem csak egy rossz hirem van! Te nem vagy normális!
Ezeket irja ki az sg fórum, nem tudom megmásitani és nem is akarom!
El kellene viselni a lebukást!
Válasz 'senki' üzenetére (#8766)

senki 2016. márc. 22. 12:21 | Válasz | #8766
két rossz hírem van: az egyik te is tudod én is tudom hogy az ip címes dolog kamu (ezt megetetheted azzal aki még hisz a mesébe).

a másik: én nem utállak sem kicsit sem nagyon. ugyanis nincsen miért haragudnom rád. te nekem rosszat nem tettél, hogy ilyen a stílusod? hát Istenem, nem vagyunk egyformák, elfogadom és kész.

de remélem azért még fogsz változni az előnyödre!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8764)

© karikasostor 2016. márc. 22. 11:10 | Válasz | #8765
Az IP cim mindent elárul! Ne erőlködj már annyit!
Válasz 'senki' üzenetére (#8762)

© karikasostor 2016. márc. 22. 11:09 | Válasz | #8764
Neked!
Válasz 'senki' üzenetére (#8763)

senki 2016. márc. 22. 09:56 | Válasz | #8763
ezt kinek címezted?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8761)

senki 2016. márc. 22. 09:54 | Válasz | #8762
emberek! péter!

ha valaki ezt meg tudná magyarázni azt megköszönném:
"Minden nevedhez más és más stílusban írtál"

"#8743" hozzászólás.

tehát több ember írt, más stílusban (nem ugyanabban). de péter szerint az csak és kizárólag én lehetek. semmi sem egyezik se a név se a stílus mégha a tények önmagukért is beszélnek péter szerint én vagyok aki azokat írta.

hogy van ez emberek?


© karikasostor 2016. márc. 22. 09:51 | Válasz | #8761
Igy biztos sokan utálnak itt a fórumon, mert te vagy mindjárt 10-en!

© karikasostor 2016. márc. 22. 07:27 | Válasz | #8760
A legjobb a hetedik kép, mert fodortominak írok és faragotomiként válaszolsz! Akkor fel sem tűnt!

Elmebeteg az ilyen ember!

© karikasostor 2016. márc. 22. 07:19 | Válasz | #8759
Gondolod?Válasz 'senki' üzenetére (#8755)

Szittyka 2016. márc. 22. 06:59 | Válasz | #8758
Köszönöm szépen!
Megpróbálom!

© Barna 2016. márc. 22. 06:44 | Válasz | #8757
A hasonlóság nekem is több mint gyanús!Egyszerű írsz magadról néhány sort, de már kétséges az is mennyire valós.Felfoghatatlan ez a sötétben való burkolózás, mi értelme?Magyar hagyomány, erkölcs a bemutatkozás!
Válasz 'senki' üzenetére (#8755)

© karikasostor 2016. márc. 22. 06:22 | Válasz | #8756
Ezért kell bele egy kis halolaj!
Olvaszd fel,( halolajat lehet kapni), össze kell keverni. De ne túl sokat tegyél bele, mert az sem jó abból a szempontból, hogy ha sok az olaj, nem szilárdul meg a faggyú.
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8754)

senki 2016. márc. 22. 04:58 | Válasz | #8755
ne nézz hülyének, azokat az ip címeket te bármikor megtudod változtatni, azt arhatsz oda amit akarsz.
ehhez nem kell zseninek lenni.

le akarsz járatni engem is mint szegény mikit? hálIstennek nem siekrült, sem ez sem az.

a következő ki lesz áruld el és miért!

a beteg nem én vagyok hanem te, hogy keresel egy ellenséget akibe bel tudsz kötni és le akarod gyalázni. nézd csak meg a hozzászólásaidat. duzzadnak a gyűlölettől.

próbálj meg ember lenni és nem ártani senkinek! drukkolok hogy sikerülni fog, hajrá!

Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8751)

Szittyka 2016. márc. 21. 21:32 | Válasz | #8754
Én inkább disznózsírt használok.
Juh faggyút sütöttem ki, de az mióta ki lett sütve, olyan mint a kő.

© karikasostor 2016. márc. 21. 20:57 | Válasz | #8753
Mi a véleményetek erről az ostorápolásról?

https://www.youtube.com/watch?v=w2a0nyaTzOk

Én halolajos faggyút használok, be szoktam kenni az egész ostort, ki nem hagyok semmit.A Pillangókat sem kímélem, általában azokat is bekenem.A faggyútól még soha fel nem puhult a lekötés és az ostornyak sem lett puhább semmivel. Sok régi ostoron sorra letöredeznek a pillangók, ezt szeretném elkerülni.

Egy ilyen olaj 1390 ft
http://bolthely.hu/ferfiakjatekboltja/id/521349_Ostor_olaj

Ennyiért ki lehet sütni egy csomó faggyút!

© Nagy Tibor 2016. márc. 21. 20:36 | Válasz | #8752
Hát ez valóban beteges!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8751)

© karikasostor 2016. márc. 21. 20:27 | Válasz | #8751
Szerintetek hogy lehet az, hogy az alább felsorolt fórumtársak név szerint Tamás, Zöldi Tamás, Törő Zoltán, Senki, Feri,Korom Zoltán,fodortomi,Takács Zoltán,faragotomi, Anti,kivétel nélkül csak erről a két IP címről írtak?
Ráadásul szinte kivétel nélkül mindent kisbetűvel!

© karikasostor 2016. márc. 21. 19:47 | Válasz | #8750
Szerinted az ujjamból szoptam ki?
Kérdezzük meg a többieket, mi erről a véleményük?Azután likvidállak!
Válasz 'senki' üzenetére (#8749)

senki 2016. márc. 21. 19:36 | Válasz | #8749
szomorú hogy összehordasz hetet-havat csak azért hogy a többiek előtt lejárass.

hogy más ember másként gondolkodik (és közben nem árt senkinek) mint te, azt próbáld elfogadni és ne ellenségnek tekintsd. és ami nagyon fontos hogy ne árts neki (se)!


Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8747)

senki 2016. márc. 21. 19:17 | Válasz | #8748
csakhogy egyik sem lehetett az enyém, mert mint mondottam nem fix az ip címem.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8747)

© karikasostor 2016. márc. 21. 19:11 | Válasz | #8747
Elég fixnek tűnik!

senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | ma 18:29 | Válasz | #8746
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | ma 17:43 | Válasz | #8744
senki ( | 92.249.143.156) (Töröl) | (Szerkeszt) | ma 16:02 | Válasz | #8741
senki ( | 92.249.143.156) (Töröl) | (Szerkeszt) | ma 13:36 | Válasz | #8739
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | tegnap 19:38 | Válasz | #8733
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | tegnap 13:17 | Válasz | #8730
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | tegnap 08:44 | Válasz | #8728
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | tegnap 05:56 | Válasz | #8726
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2016. márc. 19. 20:55 | Válasz | #8724

Ez a két IP címed váltakozik,

és most jönnek a többiek:

tamás | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2016. jan. 26. 06:59 | Válasz | #8369
tamas | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2016. jan. 25. 22:06 | Válasz | #8348
feri | 92.249.143.156) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2016. jan. 25. 16:47 | Válasz | #8303
Korom Zoltán | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2016. jan. 21. 07:49 | Válasz | #8263
Korom Zoltán | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2016. jan. 19. 19:28 | Válasz | #8253
faragotomi | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. dec. 05. 22:00 | Válasz | #8195
fodortomi | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. dec. 05. 17:34 | Válasz | #8193
fodortomi | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. dec. 05. 06:04 | Válasz | #8189
törő zoltán | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. okt. 01. 21:03 | Válasz | #8168
Takács Zoltán | 92.249.143.156) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. szept. 21. 11:05 | Válasz | #8110
zöldi tamás | 92.249.143.156) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. júl. 21. 12:25 | Válasz | #8093
zöldi tamás | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. júl. 21. 07:10 | Válasz | #8091
zöldi tamás | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. júl. 20. 20:20 | Válasz | #8087
zöldi tamás | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2015. júl. 18. 14:49 | Válasz | #8082Ráadásul az a szép, hogy egyik hozzászólásban sincsenek nagybetűk!

senki 2016. márc. 21. 18:29 | Válasz | #8746
na ez biztos nincs így. ugyanis nem fix az ip címem.Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8745)

© karikasostor 2016. márc. 21. 17:51 | Válasz | #8745
Egy gép, egy IP cím, és minden felsorolt személy ugyanarról a két IP címről írt amiről te most!

Ha nem fogsz bemutatkozni, mostantól törölni fogom a hozzászólásaidat!
Válasz 'senki' üzenetére (#8744)

senki 2016. márc. 21. 17:43 | Válasz | #8744
én most vagyok itt ezzel a névvel és nem mással.
gondolkozz egy kicsit a te módodban: "Minden nevedhez más és más stílusban írtál" most akkorhogy is van ez? más stílus más ember de ugyanaz a személy.

de ha te paranoiás vagy én arról nem tehetek.

amúgy úgy szólítotok ahogy akartok.

a hozzászólásod vulgáris részével nem akarok foglalkozni mert nem igaz. innentől fogva magadról állítasz ki bizonyítványt.


© karikasostor 2016. márc. 21. 17:07 | Válasz | #8743
Amúgy hogy szólítsunk?

Voltál már Tamás, Zöldi Tamás, Törő Zoltán, Senki, Feri,Korom Zoltán,fodortomi,Takács Zoltán,faragotomi, Anti.
Jellemtelen szar alak lehetsz! Szerinted van itt szükség ilyen emberre? Hát nincs!

Minden nevedhez más és más stílusban írtál.Ezt már kezeltetni kellene, mert ez skizofrénia!
Válasz 'senki' üzenetére (#8741)

© karikasostor 2016. márc. 21. 16:42 | Válasz | #8742
Igen, normális, mert aki nem akar bemutatkozni, azzal én nem akarok beszélgetni!

Most viccelsz?Mennyivel gyorsabb nagybetűk nélkül?Hova sietsz ennyire? Ezt tanítod a gyerekeidnek is? Szégyenletes!

Na akkor bemutatkozol vagy sem?
Válasz 'senki' üzenetére (#8741)

senki 2016. márc. 21. 16:02 | Válasz | #8741
"el lehet tolni a bringát! " szted ez normális megnyilvánulás? csak azért mert vki nem akar bemutatkozni? ha vki nem akar bemutatkozni (és ezzel nem bánt meg senkit) akkor nem akar, hidd el ez nem baj.

amúgy pedig azért nem használom a nagybetűket mert így sokkal gyorsabb és egyszerűbb az írás.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8740)

© karikasostor 2016. márc. 21. 15:40 | Válasz | #8740
Nem sértődöm meg, csak szeretem tudni kivel beszélgetek.Ha nem akarsz bemutatkozni, akkor el lehet tolni a bringát!

Továbbá azt sem értem mi okoz azon nehézséget, hogy nagybetűket is használj?
Válasz 'senki' üzenetére (#8739)

senki 2016. márc. 21. 13:36 | Válasz | #8739
áruld el hogy amiket írtam abban volt valakire nézve is valótlan vagy sértő állítás.
nem volt. amiket mondtam azok kizárólag építőjellegű megjegyzések, olyanok amik előbbre viszik az emberi kapcsolatokat. és ha ezekre te megsértődsz akkor az nem az én hiányosságom.

Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8735)

© karikasostor 2016. márc. 20. 22:49 | Válasz | #8738
Lehet, vagy Linyó vagy ki.Olyan is volt! Én nem értem miért nem mer vagy akar valaki bemutatkozni. Nem a nemi identitására kíváncsi az ember.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8737)

© Barna 2016. márc. 20. 22:44 | Válasz | #8737
85% egy és ugyanaz a két személy!

© Barna 2016. márc. 20. 22:42 | Válasz | #8736
Volt itt valami "anti " nevű valaki régen, Ő neki is ilyen volt a stílusa.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8735)

© karikasostor 2016. márc. 20. 19:52 | Válasz | #8735
Tudod az a fura, hogy te annyira tudod, mit kellene tennem, hogy így megy úgy csináljam, meg így a tisztelet megy úgy az alázat és ehhez hozzá tartozik az is, hogy ha egy fórumon nem csak egy bepillantás vagy egy kérdés erejéig írsz,illik bemutatkozni. Ha neked vannak velem szemben elvárásaid, nekem is az az elvárásom, hogy mutatkozz be. Gondolom nem nagy kérés!Ha nem tetszik, tényleg el lehet innen menni!
Hozzá teszem,régebben volt olyan aki sms nyelvet használt és nem volt hajlandó szépen, magyarul írni.
Értékelném, ha használnál kis és nagy betűket az írásaidban a neveknél és a mondatok elején, mert a hagyomány ápolása vagy őrzése az írásban is meg kellene maradjon.
Válasz 'senki' üzenetére (#8733)

© karikasostor 2016. márc. 20. 19:41 | Válasz | #8734
Ezzel én is hasonlóképpen vagyok. Azért van már annyi tapasztalatom, hogy ki tudom szűrni, hogy mi az amit elfogadok, meg mi az amit nem.Ha valaki nem meri vagy nem akarja felvállalni magát, akkor annak a szava sem számít.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8732)

senki 2016. márc. 20. 19:38 | Válasz | #8733
"általam elismert embertől a hülyeséget is könnyen elfogadom, nálam meg pont az számít ki mondja amit mond." látod pont ez a baj.

ha egy általad elismert pásztor ember hülyeséget mond azt elfogadod (mégha tudod is hogy az hülyeség), de ha vki (aki te nem ismersz) olyan mond neked valami jó dolgot (akit te nem ismersz) azt nem fogadod el.

nézd csak meg a világháborúkat hány ember lelte a halálát csak azért mert 1 idiótának maximálisan hitt és nem a mondanivalójának a lényegét nézte.

hidd el: a lényeg mindíg azon van hogy mi a helyes és mi nem. és ha a hülyeséget egy olyan ember mondja akire te felnézel, az attól még hülyeség marad.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8732)

Hegedűs 2016. márc. 20. 16:42 | Válasz | #8732
Mondjuk én nálam meg pont az számít ki mondja amit mond. Mert hiába mond nekem bármi okosságot egy hiteltelen ember ugyse hiszem el. De lehet, hogy egy általam elismert embertől a hülyeséget is könnyen elfogadom. Ezért mondom, hogy ha meg is szólnak azt nézem ki szolt! Nem azt hogy mit.

© karikasostor 2016. márc. 20. 14:27 | Válasz | #8731
Ha nem akarsz bemutatkozni, akkor szerintem ne is gyere ide többet! Ok?

senki 2016. márc. 20. 13:17 | Válasz | #8730
hiába provokálsz, mégegyszer mondom: a lényeg az amit mondanak és nem az hogy ki mondja.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8729)

© karikasostor 2016. márc. 20. 10:38 | Válasz | #8729
Szerintem alapvető emberi jellem a bemutatkozás.
Válasz 'senki' üzenetére (#8728)

senki 2016. márc. 20. 08:44 | Válasz | #8728
értsd már meg: lényegtelen a személyem, a lényeg amit mondok.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8727)

© karikasostor 2016. márc. 20. 06:08 | Válasz | #8727
Nem mered felvállalni magad?
Válasz 'senki' üzenetére (#8726)

senki 2016. márc. 20. 05:56 | Válasz | #8726
számit valamit?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8725)

© karikasostor 2016. márc. 19. 21:37 | Válasz | #8725
Mert? Titok?
Válasz 'senki' üzenetére (#8724)

senki 2016. márc. 19. 20:55 | Válasz | #8724
miért kérdezed?

© karikasostor 2016. márc. 19. 19:51 | Válasz | #8723
Hol?
Válasz 'senki' üzenetére (#8722)

senki 2016. márc. 19. 17:39 | Válasz | #8722
csabához messze.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8721)

© karikasostor 2016. márc. 19. 15:32 | Válasz | #8721
merre laksz?
Válasz 'senki' üzenetére (#8719)

Hegedűs 2016. márc. 19. 14:22 | Válasz | #8720
Ilyen szittya, sámán helyekre nem járok.

senki 2016. márc. 19. 14:13 | Válasz | #8719
hátha előbb szóltál volna akkor lehet hogy ott vagyok, de mivel messziről indulnék és más programom van a hétvégére így ez a terv sutba ment.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8716)

© karikasostor 2016. márc. 19. 14:10 | Válasz | #8718
Gyere el, lehet még a végén jól éreznéd magad!

Mit szólsz a kürthöz?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8717)

Hegedűs 2016. márc. 19. 11:56 | Válasz | #8717
Igen nívós, hasznos program!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8711)

© karikasostor 2016. márc. 19. 10:26 | Válasz | #8716
Ehhez mit szólsz?Hozzá egy program!
Válasz 'senki' üzenetére (#8715)

senki 2016. márc. 19. 10:05 | Válasz | #8715
"Ki vagy te?" hogy ki vagyok én? senki, csak olyan aki szereti a népi hagyományokat és a kultúrát. örülök neki amikor látom hogy az őseink által megalkotott népművészeti munkák nem vésznek kárba és nem csak a fémyképeken lehet majdan látni.
viszont szomorú vagyok amikor az alkotók egymásra villámot szórnak csak azért mert túl sok bennük a tesztoszteron.
kell a betyárvirtus hogyne kéne, de az jöjjön ki abba hogy ki csinál szebb karikásostort.

hidd el ha azt az egy betűt nem atombombával nyomatékosítod akkor jobban megérti mindenki annak a jelentőségét!

olvasd csak végig a hozzászólásaimat akkor rájösz hogy nem csak ehhez van véleményem hanem a karikásokhoz is!

ha észrevetted volna soha nem ütök meg olyan hangnemet amit nem kellene, ezt ajánlom neked is.j
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8713)

© karikasostor 2016. márc. 19. 07:55 | Válasz | #8714
Még ezeket találtam, de egyiken sem az a fajta csiholóacél van.


Ez már volt feltöltve csak itt jobban látszik!


© karikasostor 2016. márc. 19. 07:15 | Válasz | #8713
Az olyanokat, akik a hátam mögött beszélnek ki, soha nem fogom tisztelni, aki nem akarja magát felfedni, azt sem!
Ki vagy te? Semmilyen témához nem tudsz hozzászólni,csak az ilyenekhez. Bemutatkozni nem mersz, csak az internet homályából bölcselkedsz.

Az az egy betű nem sok,az igaz de, ha annak hiánya már egy teljesen másik tárgyat jelent, akkor már az!
Válasz 'senki' üzenetére (#8712)

senki 2016. márc. 19. 06:32 | Válasz | #8712
péter! áruld el hogy miért kóstolgatsz másokat? a múltkor mikit most hegedűst szúrtad ki mi ennek az értelme?
te is tudod hogy miről van szó, akkor minek lovagolsz gy betűn egy szón?

ez olyan ellenszenvet vált ki másokból hogy nem lesz pozitív a képe rólad és az oldalról sem.

lejjebb valahol a tiszteletről beszéltél, próbálj meg te is több tisztelettel lenni azokkal akik megtisztelnek azzal hogy az oldaladra jönnek és beszélnek veled.

ha valahogy szét lehet verni egy társadalmat akkor ezt így kell csinálni. üssük vágjuk az embereket előbb-utóbb betelik a pohár oszt egyedül fogsz maradni.
ez lenne a célod?

© karikasostor 2016. márc. 18. 23:23 | Válasz | #8711
Szeretnél velem is egy közös fotót?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8710)
2016.nov.07 19:56 | #108
Hegedűs 2016. márc. 18. 22:33 | Válasz | #8710
Az említett mondatot nagyon szívesen megvitatom akár a kihajtási ünnepség keretein belül is. Feltéve ha mindketten oda merünk menni.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8707)

Hegedűs 2016. márc. 18. 22:31 | Válasz | #8709
Mi van itt? Látható. Van egy téma. Azt ne adj isten megcáfoljuk.. esetleg képekkel is. Na az pont mindig figyelmen kívül van hagyva mert inkább a megnevezésekben kell elveszni ahelyett, hogy lényeglátás lenne. Lehet, hogy valaki erre ráér. De én nem. Majd ha nyugdíjas leszek ráérek apró hülyeségeken élcelődni.

Hegedűs 2016. márc. 18. 22:26 | Válasz | #8708
Nem érdekel ki minek hívja ha tudjuk miről van szó. Megint szarfűrészelés az egész és ócska hablatyolás. A feltöltött bizonyító értékűk képek figyelmen hagyása.

Nem kerestem. Jelenleg nem érek rá. Nem vagyok nyugdíjas. Programok szervezése az egyetem és a munka leköt.

© karikasostor 2016. márc. 18. 22:16 | Válasz | #8707
A középső mondatod azért vitatnám! Persze biztos találsz majd a neten ellenpéldát rá, (mert ez szokásod) mert biztos akadnak még olyanok akiknek a rigli is ringli!
A rigli az ajtózár, és baromira nem mindegy hogy minek nevezzük!

Keresd még a régi pásztorkészségekről a fotókat ellenpélda gyanánt?
Mert én találtam még néhányat könyvben, de basszus egy sem olyan mint az avarkori!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8705)

Hegedűs 2016. márc. 18. 22:02 | Válasz | #8706
Inkább a feldobott képekre kellene reagálni ugyanis azokról látszik, hogy mindegy minek nevezzük, legyen réz karika peremezve ugyan arra gondoltunk.

Hegedűs 2016. márc. 18. 22:01 | Válasz | #8705
Én hallottam már mindkét megnevezést rá. Nem vagyok hülye. Nálunk az ajtót reteszelik a ringli meg rigli.

© karikasostor 2016. márc. 18. 21:55 | Válasz | #8704
Én tudom miről van szó, csak a rigli az nem ringli!


ringli

rigli

Tehát riglis ostor nincs a föld kerekén!

Hegedűs 2016. márc. 18. 21:29 | Válasz | #8703
Akkor ez se igazi?

Hegedűs 2016. márc. 18. 21:15 | Válasz | #8702

Hegedűs 2016. márc. 18. 21:12 | Válasz | #8699

Hegedűs 2016. márc. 18. 21:11 | Válasz | #8698
Hortobágyi 1924-ből.

Hegedűs 2016. márc. 18. 21:05 | Válasz | #8697
Mindketten tudjuk miről van szó. Kár a szót szaporítani. Értetlenkedni.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8696)

© karikasostor 2016. márc. 18. 20:52 | Válasz | #8696
Már csak azért kérdezem, mert mifelénk a riglivel a budiajtót szokták bezárni, vagy a tyúkól ajtaját, esetleg a kamraajtót.
Én még ostoron nem láttam riglit, de el sem tudom képzelni, hova lehetne tenni!
Majd küldjél már fényképet riglizett ostornyélről, mert szerintem többen kíváncsiak rá!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8695)

Hegedűs 2016. márc. 18. 20:46 | Válasz | #8695
Még hortobágyit is!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8692)

© karikasostor 2016. márc. 18. 09:51 | Válasz | #8694
Igazi pásztor soha nem tett riglit a pillangókra!

© karikasostor 2016. márc. 17. 20:22 | Válasz | #8693
Ezeket a cikkeket most találtam a neten.
Nem is gondoltam, hogy ekkora bulit csaptunk!

http://forestpress.hu/hu/index.php/esemenyek/kronika/22062-a-iii-netbojtar-talalkozo-a-farkasszigetben-forestpress

http://www.haromfold.hu/index.php?act=news&kat=4&p=19

© karikasostor 2016. márc. 17. 17:38 | Válasz | #8692
Hegedűs!
Láttam, volt néhány kérdésed Anka Gergő sárréti ostora láttán!Te láttál már riglizett sárréti ostort életedben ?


© karikasostor 2016. márc. 16. 16:41 | Válasz | #8691
Köszi! Hát még ha a karcolások is készen lesznek!
De már készül a következő!

© bardil 2016. márc. 16. 16:13 | Válasz | #8690
Nagyon szép ustor, én még ilyen szépet tán nem is láttam! Gratulálok!
Nagy is lött itt a csönd égybül...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8688)

© bardil 2016. márc. 16. 16:11 | Válasz | #8689
Összesen 3 fő.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8687)

© karikasostor 2016. márc. 15. 19:35 | Válasz | #8688
Kész az első, általam készített Kis-sárréti ostor, mely egy több hetes kutató munka eredménye.
Mielőtt nekiláttam,szerencsére volt alkalmam több Deák-féle ostort is alaposan szemügyre (kézbe) vennem, és még így is voltak olyan dolgok, amire menet közben jöttem rá, de még szerencsére időben. Az elkészülése után is folytatódott a kutatómunka, és kerültek elő olyan ostorok, amiket nem Deákék készítettek, de az elkészítés módja megegyezett a Deák-féle ostorokkal, még ha a pillangók nem is 8 sorban voltak felkötve.
Több mint 100 önálló csont és szaruberakás van benne, számtalan rézszeg és 136 pillangó.
A dereka timsós bőrből font 10-es kocka.


© karikasostor 2016. márc. 15. 19:10 | Válasz | #8687
Rendben! Az veletek együtt, vagy Tamás bácsi,te és még három?
Válasz 'bardil' üzenetére (#8686)

© bardil 2016. márc. 15. 17:17 | Válasz | #8686
Üdv. Még három főt írj hozzá! Köszönöm!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8649)

© karikasostor 2016. márc. 15. 16:49 | Válasz | #8685
Sokat gondolkodtam azon, hogy Bohos miért nevezi a vendégnyakas ostorokat vándornyakasnak?
Mert ugye, a vendégnyak az pluszban van beépítve a nyél és a derék közzé, tehát ott az mint toldás, azaz vendégként szerepel. A szekereken sem vádoroldalt használtak, hanem vendégoldalt. Én ezt a vándornyak elnevezést nem értem!

© karikasostor 2016. márc. 13. 09:42 | Válasz | #8684
Tedd azt!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8683)

Hegedűs 2016. márc. 12. 23:05 | Válasz | #8683
Most én meg válogassam ki a másik felét? smiley

© karikasostor 2016. márc. 12. 09:16 | Válasz | #8682
Meg!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8681)

Hegedűs 2016. márc. 11. 13:14 | Válasz | #8681
Meg lehet nézni a múzeumi darabokat.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8680)

© karikasostor 2016. márc. 11. 11:58 | Válasz | #8680
Nem, hanem még korábbi! Avarkori sírokban találtak ilyeneket!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8679)

Hegedűs 2016. márc. 11. 08:42 | Válasz | #8678
7. 8.sz nem épp a honfoglalás kora. Egyébként a bevált formákat mindig is megtartották az ősök. Rengeteg múzeumi készségen van ilyen acél.

© karikasostor 2016. márc. 11. 07:23 | Válasz | #8677
De még mindig az a kérdés, hogy az a csiholó acél típus illik-e a pásztorkészséghez , ami formailag a 7.-8.sz.-i típusok mása?
Ahhoz képest hogy ezt most teszem fel harmadjára, máris az én ostorom elemzésénél tart az ellentábor!
Ehhez nem tudtok hozzászólni?

© karikasostor 2016. márc. 11. 07:19 | Válasz | #8676
Na, akkor már ezt is érdemes volt kielemezni! Mindjárt okosabbak lettünk!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8673)

© karikasostor 2016. márc. 11. 06:58 | Válasz | #8675
Úgy látom neked is a véredben van a szívózás! Egy nyeremény ostort, aminek 300,000 ft. kell legyen az értéke, nem lehet műanyaggal kiverni!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8674)

© Barna 2016. márc. 11. 06:32 | Válasz | #8674
Hány pásztor hordhatott aranyozott kivert, mammut csonttal berakásos ostornyelet?.

© Nagy Tibor 2016. márc. 11. 06:17 | Válasz | #8673
Tehát volt mamut és mammut is! Csak a tisztánlátás végett!

© Nagy Tibor 2016. márc. 11. 06:16 | Válasz | #8672
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mammut
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8671)

© Nagy Tibor 2016. márc. 11. 06:15 | Válasz | #8671
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mamut
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8665)

© karikasostor 2016. márc. 10. 22:29 | Válasz | #8670
Csupán attól, hogy ilyen formákat a 7.-8.sz-i temetőkből ástak elő és a 19.sz- ban már nem ezt a formát használták.
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/4-635.html
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8669)

Hegedűs 2016. márc. 10. 22:09 | Válasz | #8669
Mitől honfoglaláskori az az acèl?

© karikasostor 2016. márc. 10. 22:00 | Válasz | #8668
Ennek örülök! Akkor akár a felvetésemre is írhatnál valamit a kötözködésen kívül!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8667)

Hegedűs 2016. márc. 10. 21:56 | Válasz | #8667
Mammut tenyésztésre járok.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8665)

© karikasostor 2016. márc. 10. 21:20 | Válasz | #8666
"Jóllehet még nagyon messze vagyunk attól, hogy hazánk természeti kincsekben és tudományos értékű ősmaradványokban rendkívül gazdag földjét megismerjük, már az eddigi néhány „próba-ásatás” és valamivel több véletlen lelet alapján is kimondhatjuk, hogy a geológiai múltban Európában élt őselefántok minden faja Magyarország területén is előfordult.Nálunk a Nógrád vármegyei Jobbágyi határában akadtak valóságos földbe temetett mammut-csordára. Ezenkívül azonban az is bizonyos, hogy Magyarország belső területén nagyszámú mammutcsorda legelészett, mert az Alföld folyói, főként a Tisza sokszor vetik ki csontjaikat; a halászok hálóiba is sokszor akadnak belé. Majd mindenik alföldi középiskola gyűjteményében láthatunk a Tiszából kihalászott mammut-, sőt itt-ott masztodon-csontot is. Sajnos, hogy hazánkban a mammut itteni gyakorisága ellenére sem sikerült még eddig egy állat teljes csontvázára szert tenni.
BREHM: Az állatok világa c. műve

Vagy ezt nem tanítják az egyetemen?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8664)

© karikasostor 2016. márc. 10. 20:59 | Válasz | #8665
Szerintem a berakás anyaga nem függ attól, hogy milyen állaté volt valamikor és nem ettől függ hogy valami hortobágyi-e vagy sem! Ha nem írtam volna le becsülettel, senki nem vitte volna szénizotópos vizsgálara és akkor most te sem tudnál itt okoskodni!

Te milyen szakra jársz egyébként, állattenyésztő mérnök leszel? Hát elég gyenge lehetsz biológiából, mert olyan állat nem volt hogy mamut csak olyan, hogy Mammut!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8664)

Hegedűs 2016. márc. 10. 20:49 | Válasz | #8664
Mamutcsontos ostor az korhű hortobágyi?

© Nagy Tibor 2016. márc. 10. 18:42 | Válasz | #8663
Ezek menthetetlenek...kár a szót pazarolni rájuk!
Miki nem az!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8658)

© Nagy Tibor 2016. márc. 10. 18:39 | Válasz | #8662
Aszongya hogy: Pásztorművészet!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8661)

© karikasostor 2016. márc. 10. 17:42 | Válasz | #8661
Az milyen ostor lehet, amikor a kutyapórázt rákötjük a nyélre?
http://macsekmuhely.freewb.hu/ostorok/

© karikasostor 2016. márc. 10. 17:38 | Válasz | #8660
http://macsekmuhely.freewb.hu/pasztorkeszsegek/

© karikasostor 2016. márc. 10. 17:24 | Válasz | #8659
Te most kiről beszélsz? Én csak feldobtam egy témát!

Ha kicsit visszaolvasol, akkor láthatnád, hogy én már mennyi szakbarbárt bíráltam itt,Bakosi például fel akart jelenteni! Az ő ostorában is volt régen szeg a bőr alatt, nem tudom azóta hogy dolgozik!

Én személyesen fel akartam ezt a gyereket keresni Hortobágyon, hogy megnézzem a munkáit, de sajnos nem dolgozott aznap amikor ott jártunk.
Alapvetően vásári ostorokat készít, szégyen, hogy hortobágyi ostorként árulja. Szerintem meg tudná csinálni ha akarná, egyébként nem is értem, hogy miért nem úgy csinálja ahogy kell!
A cigányokat is megkérdeztük, akik Bohos ostorokat árultak Hortobágyon, hogy maga Bohos? Azt mondta hogy igen!

Hegedűs 2016. márc. 10. 15:00 | Válasz | #8658
Szerintem meg ha ekkora szakbarbárokat 2sorban elintézünk ezen a honlapon mást akinek meg mondjuk csak aprobb hibája van azt meg 8oldalon fikázzuk akkor le kell húzni a redőnyt. Vagy megint csak a piszkálódás a lényeg? Akit nem ismerünk ugy azt nem is lehet bántani akit meg ismerünk azt meg is lehet rugdosni.

© karikasostor 2016. márc. 10. 14:11 | Válasz | #8657
Szerintetek ha a tarsoly nem megy a pásztor viselethez meg a karikás ostorhoz, akkor a pásztorkészséghez milyen csiholó acél való? Mert szerintem pont akkora butaság honfoglalás kori acélt tenni a készségre mint az ostor mellé a tarsoly viselete!

© karikasostor 2016. márc. 10. 08:04 | Válasz | #8656
Az ilyenek miatt jött létre ez a honlap!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8653)

Hegedűs 2016. márc. 10. 08:04 | Válasz | #8655
Akkor látjuk, hogy kit is kellene valójában szidni...
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8654)

© Nagy Tibor 2016. márc. 10. 07:58 | Válasz | #8654
Végig néztem az oldalon található fotókat!
Nem vagyok ostor szakértő,de annyit meg tudtam állapítani hogy a "vásári bóvli ostor" találóbb név lenne mint az hogy "hortobágyi"!
És az a szomorú hogy sokan még ódákat meg dicshimnuszokat zengenek róla!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8651)

Hegedűs 2016. márc. 10. 07:55 | Válasz | #8653
Talán ezek akik még így hirdetik is magukat ezek hoznak szégyent hortobágyra.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8652)

© karikasostor 2016. márc. 09. 22:27 | Válasz | #8652
Én még nem láttam vendégnyakas hortobágyi ostort és a nyélfelkötés sem olyan mint a Garai,Szabó ,R.Tóth ostorokon.Mitől Hortobágyi? Ráadásul hogy van az a csapó felkötve? Mint egy vásári vagy szuvenír bolti ostoron!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8651)

Hegedűs 2016. márc. 09. 21:10 | Válasz | #8651
Hortobágyi ostor. Egy kis finomság.

© karikasostor 2016. márc. 09. 20:24 | Válasz | #8650
Ma jó kis túrán vagyunk túl!
Ellátogattunk Okányba, ahol Varju Gyula bátyám mutatott nekünk két Deák-féle ostort, majd egy harmadikat, amit egy helyi pásztor ember készített.Ezután Vésztőn folytatódott a kutatómunka, ahol egy sűrűn kivert, Deákékhoz hasonló, de a pillangózásban másfajta ostort szemléltünk meg. Majd Szeghalomon fényképeztünk le két szép ostort, amit egy füzesgyarmati pásztor ember készített, majd Mezőberényben még kettőt, amiből az egyik szintén hordozta magában a Deák-féle nyélkiverést, de a pillangók itt is eltértek attól.Fotók hamarosan!

© karikasostor 2016. márc. 09. 19:49 | Válasz | #8649
Még nem tudom pontosan, vagy 10-15 fő helybeli, meg mi innen vagy 10-en.

Hegedűs 2016. márc. 09. 18:46 | Válasz | #8648
Hányan jelentkeztek?

© karikasostor 2016. márc. 09. 14:45 | Válasz | #8647
Van ott helyben!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8646)

Hegedűs 2016. márc. 09. 11:47 | Válasz | #8646
Szállás van a közelben?

© karikasostor 2016. márc. 03. 22:08 | Válasz | #8645
Ha Karcagon tartanánk valamikor tavasszal egy találkozót ki szeretne eljönni? Birkapöri lenne a fogás!

senki 2016. márc. 03. 20:17 | Válasz | #8644
hát az ilyen meg is érdemli, hogy egy élő legendát nem ismer fel. ráadásul egy olyan valakinek akarja eladni a bóvlik bóvliját aki egész életében kariásokat csinált mesterfokon.

Lajos bácsi megengedheti magának, az Ő munkái valóban művésziek.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8643)

© karikasostor 2016. márc. 03. 19:24 | Válasz | #8643
Nem a fenét!Az úgy történt valahogy, hogy Lajos bácsi civilben kint volt a hídi vásárban és az árus vagy neki vagy azzal akinek volt akart eladni ostort.Lajos bácsi meg mondta neki, hogy Mit akar, ezek nem ostorok!
Erre mondta neki az árus, hogy menjen már, nem is ért hozzá!
Erre volt az a válasz, hogy : Én??? Ezeket össze kellene rakni egy kupacba és le kéne huggyozni mindet!

Mindezt bele az árus képébe!
Válasz 'senki' üzenetére (#8634)

senki 2016. márc. 03. 18:31 | Válasz | #8642
ja bocs, nagy tibornak a #8630 hozzászóláshoz.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8636)

© Barna 2016. márc. 03. 17:59 | Válasz | #8641
Elnézés kérés elfogadva!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8635)

© karikasostor 2016. márc. 03. 17:58 | Válasz | #8640
Na most akkor már ezt nem értem!Szent a béke, vagy megyünk vissza a ringbe?

© karikasostor 2016. márc. 03. 17:56 | Válasz | #8639
Neked sem lehet jót írni,mert úgy látom nálad az első az előítélet!Tudod mit, felejtsd el amit írtam!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8637)

© Barna 2016. márc. 03. 17:55 | Válasz | #8638
Na bocsánat, mert mire a lassú net elküldte, csak mondtál olyat amit sohase gondoltam
Válasz 'Barna' üzenetére (#8637)

© Barna 2016. márc. 03. 17:53 | Válasz | #8637
Na ehhez értesz!Mint lóval imádkozni.

© karikasostor 2016. márc. 03. 17:53 | Válasz | #8636
ezt most kinek írtad?
Válasz 'senki' üzenetére (#8634)

© karikasostor 2016. márc. 03. 17:52 | Válasz | #8635
Ok, lehet a kantár ügyben volt némi ellenszenv irántad, ha gondolod, elnézést kérek érte!Már fogalmam sincs mikor volt, azt tudom, hogy a vágott sallang felfüggesztését kritizáltam meg.Lehet, hogy ahonnan az az ember jött van olyan, ezt nem tudom, csak azt hogy én még ilyen megoldást nem láttam a Hortobágyon.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8632)

senki 2016. márc. 03. 17:51 | Válasz | #8634
ráadásul nem is a készítőknek mondta (így őket nem is sértette meg), hanem neked mondta el a véleményét.
Válasz 'senki' üzenetére (#8631)

© karikasostor 2016. márc. 03. 17:43 | Válasz | #8633
Dédapáim és dédanyáim dédunokája, nagyapáim és nagyanyáim unokája,apámnak meg anyámnak a fia, a feleségem férje a gyerekeim apja.
A mondatodból nem volt egyértelmű, hogy az illető is pásztorkodással foglakozik-e, mert attól még érthet minden ilyesmihez, de mondjuk ügyvéd Pesten vagy még tanul valahol főiskolán, egyetemen és utána más pályát is választhat.Viszont nem biztos, hogy tud ostort fonni!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8632)

© Barna 2016. márc. 03. 17:02 | Válasz | #8632
"Még annyi információt sem osztottak meg velünk, hogy na itt meg itt ez a bácsi ilyen meg olyan ostorokat készit, ha gondoljátok gyertek el, fényképezzétek le, 100 éve ezt a formát használja a környék stb..."A csikós kantárommal kapcsolatba nézd már vissza valahol írtam, meg kén' becsülni egy Erdélyből származó ember régi stílusú munkáját.Te mit csináltál, kukacoskodtál csak nehogy el kelljen ismerni, mert ép az enyém a kantár.Akkor mit vársz! Másik ha a pásztornak, a pásztorfia az csak a fia, akkor te kivagy?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8626)

senki 2016. márc. 03. 14:31 | Válasz | #8631
az utcai bóvli árusokra gondolsz?

a másik: Ő azon a szinten van hogy mondhat ilyet, ezekre a "műremekekre".
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8630)

© Nagy Tibor 2016. márc. 03. 13:33 | Válasz | #8630
Lajos bácsi egyszer a hídivásárban azt mondta egy árusnak az ostorait elnézve:-"Le kéne ezeket rakni ide a fődre egy kupacba,osztán ráhugyozni"!
Eléggé építő jellegű kritika volt azt hiszem!
Válasz 'senki' üzenetére (#8627)

senki 2016. márc. 03. 13:06 | Válasz | #8629
sad, ha valóban akartátok volna akkor ezt meg lehetett volna szervezni.
de azért érzed hogy nem törte össze senki se magát azért hogy összejöjjön a találkozó és ismét egymásnak örüljetek.

Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8628)

© karikasostor 2016. márc. 03. 12:52 | Válasz | #8628
Hogy tegyük a dolgokat tisztába, nem volt semmilyen disznótor.2013-ban vagy 14-ben volt egy baromi jó találkozó Püspökladányban,és akartunk rendezni még egyet.De mivel Kiss Zolinak nem volt rá ideje, hogy az ottani dolgokat leszervezze, mondta azt, hogy találjunk ki mi oda egy disznótoros találkozót.Aztán, innen oda elvinni egy disznót elég bonyolult, meg innen úgy odamenni is hogy mire mindenki megjön már le legyen vágva megperzselve stb... halva született ötlet volt.Igazából nem is kezdtük el szervezni.
Válasz 'senki' üzenetére (#8627)
2016.nov.07 19:56 | #107
senki 2016. márc. 03. 11:52 | Válasz | #8627
nézd egy csapatban mindíg kell (ha akarod ha nem) vezérnek lenni. nézd csak meg az állatvilágot, ott is van egy vezér ami után mennek a többiek. nézd meg az országot, vagy bármit amik vagy akit követnek többiek.
de ha ezt te nem vállalod fel akkor sincs gond. de arra számíts, hogyha szervezel egy találkozót akkor ott nem lesz tömeg (lásd a disznóölést ahol hárman voltatok)

ezzel saját magadat járatod le.

ismered tána mondást: a stílus maga az ember.

szegény mikinek a munkájának a bírálata jogos vagy sem az nem én dolgom, de ahogy azt mondtad az már önmagában egy világháború kezdete is lehetne. ha így készíti hát akkor így készíti a karikásokat. de mivel nem vagy főnöke így nem is kritizálhatod hiszen milyen alapon tennéd azt? akkor lenne jogos a bírálatod ha miki kérte volna a véleményedet a munkájáról. de ha ez megtörténik akkor azt vedd megtiszteltetésnek, hiszen valaki annyira tisztel, hogy a vélemyényedre kíváncsi a munkáját illetően. és ha megtisztelnek a bizalmukkal akkor legyél te is tisztelettudó és a bírálat segítő szándékú és ne ártó szándékú legyen. tudod egy építő jellű kritika sokat segíthet egy ember fejlődésében. de ha fikázod azt akkor annak az embernek az nem esik jól és még ráadásul ellenszenvet is generálsz.
megint csak Lajos bácsit tudom felhozni, hallottál Tőle ilyen kritikát bárkinek is a munkájára? (biztos hogy nem)

hogy ezen az oldalon nem csak a karikásról van szó? nézd csak meg hogy milyen ablak nyílik ki ha itt van valaki? "virtuális betyárcsárda" itt miről lehetne beszélgetni ha nem mindenről?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8626)

© karikasostor 2016. márc. 03. 11:33 | Válasz | #8626
Ki akar itt vezér lenni? Voltaképpen azt sem értem, hogy miért arról szól itt a vita, hogy alázatosság, meg ki az igazi pásztor, meg ki nem és hogy ki hogy élt régen és ma, mikor ez az oldal a karikás ostorról és annak készitéséről szól.Az ostor készitésnek , mint egy termék előállitásának mi köze ahhoz, hogy melyik pásztor hány növényt vagy gyógymódot ismert vagy hogy ismerte e a csillagok állását! Az ostorról kellene szólnia a beszélgetéseknek, feltevéseknek,de Hegedűs meg Barna, ehhez úgy látszik nem nagyon tud hozzászólni, ezért pár sor után megint ott köt ki a vita, hogy ki az igazi pásztor meg ki nem meg ki csinálhat ostort meg ki nem, de magáról az ostorról egy épkézláb gondolata sincs egyiknek sem.Még annyi információt sem osztottak meg velünk, hogy na itt meg itt ez a bácsi ilyen meg olyan ostorokat készit, ha gondoljátok gyertek el, fényképezzétek le, 100 éve ezt a formát használja a környék stb...Ha legalább páran annyi adattal járultak volna az oldal előbbre juttatásához mint Szűcs Vendel vagy Varga József, akkor már itt olyan mennyiségű forrás lenne, hogy kitenne 3 szakdolgozatot is.
Azt sem értem, hogy neked vagy a másiknak miért fáj, ha leirok egy negativ véleményt valakinek az ostoráról, főleg ha még ráadásul igaz is.Nekem ilyen a stilusom, Hasznos Janinak meg Kurtics Attinak is ugyanigy elmondtam a véleményem, csak azért nem itt a fórumon, mert ők addig amig nem csináltak jó ostorokat nem hirdették magukat sem a fészbukon sem itt a fórumon, de mégsem sértődött meg egyik sem.Kijavitották a hibáikat, és ennyi!Azóta is jó barátok vagyunk. Miki nem kezdő, már évek óta készit ostort, el is nevezte hortobágyinak meg sárrétinek, de ugyan olyan nyélre köti el a pillangóit csak másképp, holott a sárréten készült ostorok nyelei formája eltér a hortobágyi nyelektől, és itt nem csak a Deák-féle ostorokra gondolok. A hortobágyiként készitett ostoraira egyetlen duplára vágott pillangót sem köt fel, hanem csak egyeseket, amiket szembe fordit egymással. Sándor Lajos hortobágyi ostorkészitő is készit saját ötletből fakadó ostorokat, de még ő sem mondja azokról hogy hortobágyi ostorok, pedig ő ott késziti, akkor Miki hogy gondolja?

Te meg igazán bemutatkozhatnál, ha nem is alázatosságból legalább illemből!
Válasz 'senki' üzenetére (#8625)

senki 2016. márc. 03. 10:30 | Válasz | #8625
látod péter erről beszélek a tiszteletről és a szeretetről. hogy is várhatnád el összejöjjön egy jó csapat ha a szervezőjét nem hogy nem tisztelik hanem ellenséges hangnemben beszélnek róla. a vezérnek mindíg egy szimpatikus embernek kell lenni akire felnéznek és tisztelnek a többiek, ha ez nincs meg akkor nincsen vezér. addig amíg valaki ezeknek a paramétereknek meg nem felel és át vezsi a helyét (akárcsak az állatvilágban).

szegény mikit pocskondiáztad azzal nem lettél népszerű sőt...
nézd csak meg a hozzászólásokat, bicskanyitogató a stílus. ilyennek kell lenni egy oldalnak?

állítom, ha Lajos bácsi azt mondaná hogy holnap megvan híva mindenki a tanyájára egy birkapörköltre, akkor holnap ott tolongana az összes pásztor ember az országból. ez az amit úgy hívnak hogy személyes varázs. ez vagy van valakinek vagy nincs, ezt tanulni nem lehet.

de!!! ha nincs ily kisugárzásod akkor legalább legyél alázatos mindenkivel. hidd el ez neked is jó lesz, mert "amit adsz azt kapod vissza".

© karikasostor 2016. márc. 03. 10:24 | Válasz | #8624
A pásztornak a fia!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8622)

© Barna 2016. márc. 03. 10:08 | Válasz | #8623
Itt csak Te provokálsz ki vitát néhányan vagyunk "elég idióták " , hogy itt vagyunk.Hol vannak a hiteles emberek, mert itt kevés. A tavalyi disznóvágás is kudarcot vallott., mert 3 embert érdekel az itteni magasröptű okoskodás.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8617)

© Barna 2016. márc. 03. 10:01 | Válasz | #8622
Kérdésem az lenne:-Aki ma több nemzedéken keresztül pásztorcsalád fiatal sarja, és ismeri régi 'fogásokat,( ez nem szakma, hanem életforma)az akkor kicsoda?

© Nagy Tibor 2016. márc. 03. 09:29 | Válasz | #8621
"okos emberek tovább állnak"

Hát akkor elég idióták vagyunk mind a ketten hogy itt osszuk az észt!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8616)

© karikasostor 2016. márc. 03. 08:54 | Válasz | #8620
Hát ez nagy kérdés!
Valahogy a fiatalokkal nem olyan elbeszélgetni, mint az idősebb generációval! Gábor bácsival is élmény volt beszélgetni. Amikről ő beszélt, azokat a maiak már sosem fogják átélni!

senki 2016. márc. 03. 08:48 | Válasz | #8619
"Ő kiment, terepre és meg akarta tudni mit tud a pásztor a növényekről, állatvilágról, hogyan legeltet stb... Szerintem elismerésre méltó. Tehát egy hiteles ember! "

valóban elismerésre méltó DE nem hiteles.
miért nem? mert amit tud az arra való hogy tisztában legyen azzal hogy mi és hogy volt annak idején (meg tán ma is) a pusztában.
viszont ha megkéred hogy körmöljön megy birkát, vagy öljön meg egy bárányt, bizony-bizony gondban lenne ezeknek a feladatoknak a végrehajtásával. pedig az az igazi amikor a tudást egy olyan embertől kapod aki azt a mindennapokban átéli és csinálja.

hidd el, ez arra való hogy leírja szépen hogy mi volt régen a pusztában, milyenek voltak a pásztorok, de a valódiságot attól az embertől fogod megkapni aki nem gyüjtögeti ezeket hanem adja ezeket az infókat. ők valóban hitelesek.

számomra nem attól okos vki hogy ilyen-olyan diplomája meg doktori címe van, hanem hogy amit csinál (bármi legyen is az életben) azt milyen szinten teszi.
ettől ezeket az embereket sokra tartom, sőt tisztelem.
ettől lehet valakit tisztelni és (nagyon fontos dolog) szeretni.
hortobágyon találkoztam párszor Garai Lajos bácsival, Ő pont az az ember akiről beszélek. senkitől nem hallottam róla egy árva szót se rosszat mondani róla. amit csinál az maga a tökéletes munka. és mint ember pedig egy csupaszív szeretni való valaki akiből tán mán nincs is.
ezek az utolsó mohikánok tartják még fenn a pásztorokról alkotott mitoszt, de mi lesz ha egyszer elmennek, ki veszi át a méltó helyüket?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8606)

© karikasostor 2016. márc. 03. 08:45 | Válasz | #8618
Áááá csak nem bírom ki hogy ne írjak!

"...hogy van aki már jobban tudja egy olyan pásztor tárgy készítését...'


"Közöttük is van olyan aki jó pásztor de nem tud ostort fonni..."

Akkor miről beszélünk? Akkor aki nem tud ostort készíteni, annál csak jobbat tudunk, nem? Annál még Miki is jobb ostort készít aki nem tud!


Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8611)

© karikasostor 2016. márc. 03. 08:37 | Válasz | #8617
Sikertelen a fórum? 2007 óta működik, több mint 12900 hozzászólással? Nem nevezném sikertelennek.

© Barna 2016. márc. 03. 07:59 | Válasz | #8616
Nem akarok én "hozzájuk hasonlítani".Azt csinálom amit nagyapám, édesapám csinált.Majd néhány tíz év múlva eldöntik méltó voltam-e, vagy nem.A régiek is tették a dolgukat, nehezebb körülmények között. Nem azért, mert nem akartak jobb körülményeket, hanem, mert ez volt. A hozzád hasonló degradáló vélemények ellen vagyok.nagyon úgy tűnik, azt szeretnétek nem létezne igazi pásztor.Néz körül miért ilyen sikertelen ez a fórum.Mert 2-3-an vagytok, egyetértettek az általatok elképzeltben. Másokat kigunyolva, arogánsan lekezelitek.Okos emberek továbbállnak.Aztán , hogy Te mit gondolsz rólam az legyen a te problémád!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8615)

© Nagy Tibor 2016. márc. 03. 07:04 | Válasz | #8615
Barna!
Értem én hogy miről beszélsz, hidd el nagyon is!
De a letűnt korok pásztorait és a ma élőket, nem lehet egy lapon említeni...még ha sokan oly nagyon szeretnének is hozzájuk hasonlítani, és fáj nekik ha valaki nem így tekint rájuk!
Szeretni lehet a pásztorkultúrát,őrizni a szokásokat,énekelni a dalaikat,viseletbe öltözni,elkészíteni a használati tárgyaikat stb.
Egyvalamit azonban nem tehetünk meg...visszaforgatni az idő kerekét.
Hogy is mondta Mérges Balázs csendbiztos a börtönből szabadult betyárnak?:
-"Vigyázz Gyurka,a nagy idők már elmúltak!"
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8604)

© karikasostor 2016. márc. 03. 06:31 | Válasz | #8614
Meg tudod adni a számod?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8612)

© karikasostor 2016. márc. 03. 06:30 | Válasz | #8613
Azt a legkönnyebb rákiabálni valakire, hogy nincs benne alázat és tisztelet!
Te egyszer sem találkoztál velem, Hegedűs eddig egyszer látott életében!

Hegedűs 2016. márc. 03. 00:04 | Válasz | #8612
A fenyegetésről pedig annyit, hogy hallani amit hallani. Gondoltam jobb ha szólok. De gyorsan a végére lehet ennek járni. El kell jönni a kihajtásra ami legközelebb lesz most hortobágyon.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8606)

Hegedűs 2016. márc. 03. 00:01 | Válasz | #8611
A két kérdés mindenképp külön választandó. Péter "szakterülete" az ostor készítés. A pásztoroknak viszont ez csak egy kis része az életnek. Közöttük is van olyan aki jó pásztor de nem tud ostort fonni és akadhat olyan is (bár én egyenlőre nem ismerek olyat), aki nem jól pásztorol de jó ostorokat fon. A kettő nem össze mosható. De mindkét dolgot tőlük lehet, kell megtanulni. Zsolt az ökológiai tudásuk legjavát gyűjti. Péter az ostor készítési technikákat. Mégis nem egy a kettő. Az egyikben alázat, tenni akarás, előrelépés. A másik esetben eltiprás, mások lenézése, etikátlan módon való kioktatása zajlik. Szerencsére Zsolt barátom nem tesz ilyet, ezért nyilván ismert és elismert. De ez nagyon nem barátság kérdése. Engem is azért talált meg mert ott voltam és benne voltam a témában. Nem én kerestem őt, hogy figyelje meg hogyan legel a gulya. Érdemes ezeken elgondolkodni. Természetes, hogy a vásári szar ostorokat irtani kell és megkövetelni a minőséget de így?? Hol lesz ebből össze fogás ha azt a szerencsétlent is baszogatják aki neki mert kezdeni.

Hegedűs 2016. márc. 02. 23:55 | Válasz | #8610
Csak Zsolt alázattal, tisztelettel viszonyul mindehhez. És hogy össze hasonlítsam én is a két témát Ő soha nem mondta és szerintem nem is fogja mondani, hogy akár melyik pásztornál többet tud, pedig most már jelentős tudás birtoklója. Ellenben itt felcsaptak olyan hangok, hogy van aki már jobban tudja egy olyan pásztor tárgy készítését amit ő maga sosem használt munka közben, magában a munkában egy percet nem vett részt. EZ különbség. Nem barátság vagy nem barátság kérdése.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8606)

© Barna 2016. márc. 02. 23:26 | Válasz | #8609
Én először mindenkit tisztelek, és utána változik az szerint, hogy megismerem.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8608)

© karikasostor 2016. márc. 02. 23:23 | Válasz | #8608
A tiszteletet ki kell érdemelni, akiket én ismerek, azokat tisztelem, becsülöm.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8607)

© Barna 2016. márc. 02. 23:09 | Válasz | #8607
Veletek semmi baj nem lenne, ha alázattal, tisztelettel lennétek a pásztorok iránt.Nem kérdőjeleznétek minduntalan tudásukat, identitásukat, szakralitásukat.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8606)

© karikasostor 2016. márc. 02. 22:57 | Válasz | #8606
Felvetnék egy érdekes hasonlatot e dologgal kapcsolatban.

Van ez a Dr. Molnár Zsolt, aki kutató meg minden.(itt nem ledegradálni akarom) aki a barátja Hegedűsnek.Ez az ember azoktól a pásztoroktól tanul és kérdez akikről Ön beszél. Nem hiába kapott Pro Natura díjat és az MTA doktora. Ő kiment, terepre és meg akarta tudni mit tud a pásztor a növényekről, állatvilágról, hogyan legeltet stb... Szerintem elismerésre méltó. Tehát egy hiteles ember!

Vagyunk itt Hasznossal, szintén a pásztorokhoz jártunk kitanulni az ostorkészítés csínnyát bínnyát, kutattunk múzeumokban , felkerestünk magángyűjtőket, előadást is tartottunk már és szerepeltünk Tv műsorban, noha nem mi kerestük meg a csatornákat.Meg itt ez a honlap, ami közkézre adja a kutatómunkánk eredményét fényképek formájában.Nem vagyunk barátok Hegedűssel,így mi többek szerint okoskodó és fő inkvizítornak beállított emberek vagyunk.Ráadásul még meg is lettünk fenyegetve!

Azonkívül hogy nekünk esetleg nincs diplománk, voltaképpen ugyan azt csináljuk mint Dr.Molnár Zsolt csak ő el van ismerve mi meg nem. Most akkor ez hogy is van!

Meg van egy harmadik személy (esetleg még pár másik) akik ostort készítenek, de köze nincs ahhoz amit a pásztor emberek készítettek, ők megint fasza gyerekek, mert esetleg jóba vannak Hegedűssel.

Nem furcsa ez egy kicsit?

© Barna 2016. márc. 02. 22:46 | Válasz | #8605
Tisztelt senki,és Tibor!
Nagyon többről van szó. mint a puritán élet.Bár ebben a modern világban is jut belőle elég.Más nylon emberek már rég feladták volna, de akinek ez az élete nem adná semmiért.Én 41 éves vagyok, ismerem melyik növényt kell használni sebre, hol kell erelni "zabálásra",tőgyfájásra,"megkeringősödésre".Na de használjuk a mai technikát is.Mivel ebből élünk, és a gazdaságosság nem utolsó szempont.Itt a tavasz ilyenkor a birka már némi zöldet legel.és ilyenkor reggelente kinyitva a hodály kaput érdekes édeskés juh illat lengi be érzékünket, ami önnek bűz,nekem illat. Mely borzongással, boldogsággal tölt el. mert tudom ilyenkor már ismét itt a szabadság a kikelet.Örömmel tölt el a bárányok cikázása, ami nagyobb öröm mint másnak a lottó főnyeremény.Elmélázva gyönyörködöm az állatok jóízű evésében.Közben tudom enyém a szabadság, tudom van fent egy mindent tudó erő ami kikeletre csábítja az árokpartot, ami érezteti a juhokkal itt a megújodás.De látom azt is mikor lombhullatáskor az életét "leszolgált" vén anyák át adják magukat az örökkévalónak.Szomorú, de tudomásul veszem, mert ez az élet rendje.Ez tart meg kétlábbal állni a földön. Tudom mi ,Ki a világ mozgatója.Ja hogy közben kihasználom a világhálót. és tájékozódok, nehogy azt vegyem észre ezt is elakarják venni tőlem(verbálisan),már azt csak önöket, titeket zavar!
Válasz 'senki' üzenetére (#8588)

Hegedűs 2016. márc. 02. 21:45 | Válasz | #8604
Ha érdekel a téma szerintem ZSolttal 10perc alatt össze barátkozol és meglátod, hogy nem egy okoskodó kutató. Tudok adni telefon számot de ha lesz előadása szólni fogok.
Válasz 'senki' üzenetére (#8603)

senki 2016. márc. 02. 21:43 | Válasz | #8603
ne érts félre, amit ír biztos úgy van, de nekem az az igaz amikor kimegyek a pusztába, ott látok egy pásztorembert akinek már a napbarnított arcára, a kezére, a testtartására van írva hogy mit is csinált egész életében. hallom a tájszólással beszélő ízes nyelvjárását és amit mond azt zabálom. azért mert azt tudom hogy ő átélte megtörtént és az úgy is van. és nem tudok olyat kérdezni amire ne tudná a választ.

míg ez a jó ember gyüjtögetett szorgalmasan, de valahogy az okoskodó fején és a finom kezén (amin még megsem száradt a kézkrém) látom és érzem hogy nem ő az akit keresek.

kellenek ezek az emberek hogyha egyszer majd nem lesznek valódi pásztorok akkor legyen tudás egy eltűnt világról és annak életéről.

Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8602)

Hegedűs 2016. márc. 02. 21:32 | Válasz | #8602
Ez az ember azoktól a pásztoroktól tanul és kérdez akikről Ön beszél. Nem hiába kapott Pro Natura díjat és az MTA doktora. Ő kiment, terepre és meg akarta tudni mit tud a pásztor a növényekről, állatvilágról, hogyan legeltet stb... Szerintem elismerésre méltó. Nem régen az ENSZ konferencián védte az európai pásztorok érdekeit Kis József gulyással.
Válasz 'senki' üzenetére (#8601)

senki 2016. márc. 02. 21:11 | Válasz | #8601
az az igazság hogy amit leírt ez a jó ember az szép és jó de!!! ezek valójában egy olyan embertől hiteles a számomra ki nap mint nap kint van a pusztában, ott éli a napi életét reggeltől estig.

ez a fickó látszik rajta és a tudálékos szemüvegén hogy az iskolában tornából fel volt mentve eminens diák volt. semmi bajom vele, de nem hiteles.

számomra a valódi értéket azok a pásztorok adják és hetelesek akiktől ha bármit kérdezel akkor ő arra tapasztalatból tud válaszolni és nem könyvből.

sajna ahogy halad a világ egyre kevesebben vannak már ezek az emberek.

Hegedűs 2016. márc. 02. 20:37 | Válasz | #8600
Persze ez mind akkor ér valamit ha mellette élesben is kipróbálja magát az ember!

Hegedűs 2016. márc. 02. 20:37 | Válasz | #8599
Molnár Zsolt

Bocsánat, hogy ennyit irodalmazok de ez a moder pásztorság alapja. Ígérem ez volt az utolsó. Jó olvasgatást!

Hegedűs 2016. márc. 02. 20:35 | Válasz | #8598
Még ennyit a végére.

Hegedűs 2016. márc. 02. 20:34 | Válasz | #8597
Hasonló cikk. PDf-ben.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8595)

Hegedűs 2016. márc. 02. 20:20 | Válasz | #8596
Sokan osztják. Nekem személyes jó barátom szerencsére Dr. Molnár Zsolt etno ökológus sokat tudna erről mesélni. Kutatásait Kunpeszéren is végezte így bele láttam.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8595)

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 20:02 | Válasz | #8595
Elolvastam. Ez az ő véleménye.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8594)

Hegedűs 2016. márc. 02. 19:52 | Válasz | #8594
A pásztorság folyamatosan változik! Erre csak Gábor bátyám meghatározása a legjobb. Kérem olvassa el.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8593)

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 19:49 | Válasz | #8593
Azt hiszem kicsit elbeszélünk egymás mellett!
Mást értesz te...és mást értek én a pásztor szó hallatán. Persze hogy vannak ma is olyan emberek akik nyájat,gulyát, ménest őriznek, s teszik ezt nagy hozzáértéssel szívvel-lélekkel!
Én meg azokat az öregeket még pásztor embernek tartom akik a II. világháború után kezdték a mesterséget...az utána következő generációra viszont már nem tudok úgy tekinteni,mert már annyira rányomta a bélyegét erre az ősi mesterségre a technika,a kényelem, illetve a modernizáció.
Ma ha ránézek egy cifraszűrben, ostorral a vállán szürke gulyát legeltető gulyásra,ugyan azt látja az ember mint esetleg 100 vagy 200 évvel ezelőtt...még is teljesen más a kettő!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8592)

Hegedűs 2016. márc. 02. 18:55 | Válasz | #8592
Ma is vannak jó pásztorok ezt az ő nevükben kikérem! Nem az alkoholista marha terelőkre gondolok hanem a vérbeli gulyásokra!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8590)

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 18:04 | Válasz | #8591
Érdekes cikk! Elgondolkodtató.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8589)

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 18:01 | Válasz | #8590
Hol állítottam azt hogy sokat tudok?
Éppen csak annyit hogy különbséget tudok tenni egy letűnt korszak pásztorai,és a mai kor műpásztorai között!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8587)

Hegedűs 2016. márc. 02. 17:02 | Válasz | #8589
Akkor ajánlom kezdésnek ezt a cikket. De hozok még párat, hogy mindenkiben letisztuljon mi a pásztorok tudása.

senki 2016. márc. 02. 16:51 | Válasz | #8588
az első betűtől az utolső beűig amit most megfogalmaztál az valóban az amire felnézek és tisztelem: A PÁSZTOR! csupa nagybetűvel.

kíváncsi vagyok jogy ma ezekre a dolgokra ki lenne képes is?
talán kalandvágyból 1X 2X kipróbálnák de biztos vagyok benne hogy 1-2 hideg éccaka után vacogva bújnának vissza a jómeleg kis otthonukba.

mert valóban, ma ki az aki annak idején volt pásztor?
valaki aki reggel kimegy a meleg kis házából miután megette reggelijét. elvéhzi a munkáját hazamegy a megy a gyerekeket és a feleségét megnézi jól vannak-e, aztán nekilát netezni (de úgy látom hogy van annyi ideje, hogy napközben is ezt tegye). és közben hirdeti hogy mekkora pásztor.

persze az is igaz hogy a világ változik és vele együtt minden más is. de akkor ne mondja senki se hogy ezek az emberek pásztorok, mert a pásztorok azok voltak akiket nagyon jól jellemeztél és leírtál.

Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8586)

© Barna 2016. márc. 02. 16:21 | Válasz | #8587
Jó keveset tudsz Te a pásztorokról!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8586)

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 12:17 | Válasz | #8586
Zagyvaságokat beszélsz...Milyen tudást?
Meséld már el hogy azt a tudást hogy adod át mikor a zsiványoktól védték a jószágot,vagy vadállatoktól. Esetleg arról is beszélhetnél hogy a hetekig hónapokig a pusztában való alvás tudását hogy adod át? A szegényes és egyhangú étrenden történő munkavégzés tudását hogy adod át? Gondolom állatorvost sem hívtok ha beteg a jószág, és te magad se mész orvoshoz ha valami bajod van...mert tudod régen ilyen sem volt! A használati eszközeidet is te magad készíted igaz? Azt hiszed hogy viseletbe öltözve kicsit csellengsz a legelőn, attól már kurva nagy tudásra teszel szert.
Egyébként valaha sokat dolgoztam jószággal mivel állat tenyésztő a szakmám! Vizet is húztam gémeskútból 200 birkának...most meg egy tanyán élek állatok közt,de egy percig se jutna eszembe hogy pásztor volnék, vagy akár csak hozzájuk hasonlítanom magam!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8577)

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:53 | Válasz | #8585
Ez remélhetőleg segít is valami a pásztorok, állattartók helyzetén és nem kell büntetést fizetniük ha ilyen helyen legeltetnek. Bár biztos érdekesebb a szőrszálhasogatás meg szarfűrészelés egy saját honlapon ahol kiskiráyként viselkedünk. És itt megint megfognám a lényeget. Ostor lesz erőlködés nélkül is mindig, amíg pásztor lesz! Ezért mi a pásztorok megmaradásán dolgozunk így megmarad a kultúra is. De ha csak a kultúrát vagy annak egyes elemeit ápolgatjuk abból nem lesz egy teljes egész egység! Mivel a pásztorság egy ősi egység. Itt idézném múzeológus barátomat:
"A pásztor hagyománynak nem is az "ősi örökség" a legfontosabb eleme, hanem az a rugalmasság, amivel megtartotta az öregektől örökölt tapasztalatokat, és ebbe az alapszövetbe építette be a változó világ kihívásaira adott saját válaszait. Ettől maradt meg üzembiztosnak a rendszer." Szőllősy Gábor

Ennyit tennék még hozzá a többit mindenki eldönti! Isten megáldjon Péter és még sok szép ostort fonj! Csak legyen aki elhasználja.

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:47 | Válasz | #8584
Emellett egy törvény tervezet beadásán dolgozik a csapat amiben részint én is benne vagyok. Szeretnénk elérni, hogy újra törvényes legyen a fás-legelők használata, igénybe vétele. Ez úgy vélem érdemi munka. Együtt dolgoznak pásztorok, kutatók, hallgatók.

© karikasostor 2016. márc. 02. 11:45 | Válasz | #8583
Biztos jó lesz!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8582)

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:43 | Válasz | #8582
Gyulyások és kutatók a Kunpeszéri pusztán. (pásztor élet, legeltetés, természet védelem)

Ezennel szeretettel hívjuk a kutatni vágyókat a III. Kunpeszéri kutatótáborba! A táborban hallgatók, kutatók és tanárok dolgoznak együtt.
A tábor céljai, hogy jobban megismerjük a táj és ember közti kapcsolatot, a táj történetét, dinamikáját, értékeit.
A tábor időpontja: 2016. június 19. estétől június 27. reggelig.
A tábor nomád jellegű, sátrazós lesz, a Peszéri-erdőben a volt erdészház környékén. Finom meleg vacsora lesz, amúgy önellátós. Étkezési és szállásdíj, valamint részvételi díj nincs.
A tájban különlegesen gazdag rétek és egy csodálatos, de özönnövényekben nem szegény, izgalmas mintázatú és dinamikájú erdőssztyepp-erdő van.
A legeltetéses állattartás természetvédelmi célok mentén fejlődik. Közben a helyiek szakadnak el a tájtól...
A tábor főbb témái a szokásosak: minden, ami növény, állat, talaj, víz ÉS ember.
Kiemelt cél, hogy a kutatások közvetlenül segítsék a helyi aktív természetvédelmi kezelést.
A résztvevők egy vagy több kutatási csoportban dolgoznak majd a hét során.
Az idei tábor kutatási témái (és vezetőik):
· erdők kezeléséhez (özönnövények irtásához, az erdőssztyepp-dinamika stádiumainak vizsgálatához) kapcsolódó kutatások (Vadász Csaba)
· pásztorok ökológiai tudása, a legelő jószág legelési preferenciájának kutatása (Molnár Zsolt)
· mikrotájtörténet: parcellaszintű tájtörténeti, oral history kutatás a helyiekkel a helyszínen (Biró Marianna)
· védett növények állapota legelés előtt és legelés után (Besnyői Vera)
· egy kiemelt nappali lepke jelölés-visszafogása és éjszakai lámpázás egy ritka lepke jelenlét-hiány felmérése céljából (Máté András)
· cönológia felvételek készítése lápréten, sztyeppréten és nyílt homoki gyepben (Máté András)
· ökológiai és/vagy természetvédelmi szempontból fontos növényfajokhoz kötődő helyi tudás (Babai Dániel)
· a homoki erdőssztyeppek jelene és jövője a fafajok demográfiája alapján: a mikroélőhelyek szerepe (Erdős László)
· csatornák, mint másodlagos vizes élőhelyek szerepe a táji diverzitás megőrzésében (Tölgyesi Csaba)
· kiemelt állatfajok (pl. vipera, túzok) népi ismeretének kutatása (Ulicsni Viktor)
· filmesek is lesznek velünk a tábor során...
Az előzetes jelentkezéseket március 15-ig várjuk. Írjátok meg, hogy milyen kutatási témakör érdekelne Benneteket, és ezek alapján csapatokat szervezünk.
A jelentkezés módja:
Név:
Intézmény:
Egyetemi szak / kutatási szakterület:
Kutatási témakör a táborban:
Telefonszám:
Emailcím:
Ha kérdésetek van, akkor is írjatok.
A tábor híre ügyes hallgatók felé tovább terjeszthető.
Üdv:
Dr. Molnár Zsolt MTA ökológusa

© karikasostor 2016. márc. 02. 11:42 | Válasz | #8581
Te bolond vagy ? Ki az aki csak beszél róla? Ha az összes ostort a hátsódba dugnám amit valaha megcsináltam, kirepedne a bőr a hátadon! Te teljesen el vagy varázsolva, de én vagyok a hülye, hogy szóba állok veled!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8580)

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:40 | Válasz | #8580
De mi nem csak beszélünk róla.

© karikasostor 2016. márc. 02. 11:39 | Válasz | #8579
Tőlem azt szervezel amit akarsz!Csak nem tudom te abban mit is fogsz tanítani.Fészbukhasználatot?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8578)

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:38 | Válasz | #8578
Csak mi is szervezünk egy nyári tábort! A többit meg a hortobágyi tavaszi szél fútta. sad
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8576)

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:36 | Válasz | #8577
Kedves Nagy Tibor! "A nagy idők elmúltak" de pásztorra mindig is lesz szükség. Ha okos a telefonja ha nem. Azt a tudást nem fogja birtokolni mindenki, csak nagyon korlátozott ezen tudás ismerőinek köre. Ezt nem adják se egyetemen, se népi iparművész címmel. Ezt oda kell menni és csinálni. Már aki tudja csinálni. Mert valaki tényleg csak a gép mögül oktat másokat arról, hogy mi a jó a pásztoroknak de egy napot nem töltött munkában.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8574)

© karikasostor 2016. márc. 02. 11:35 | Válasz | #8576
Te most fenyegetsz engem ha jól értem?

Hegedűs 2016. márc. 02. 11:28 | Válasz | #8575
Mi is várunk egy nyári táborba. De hortobagyon már sokan fenik a bökőt. Kihajtáson találkozhatunk!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8570)

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 10:37 | Válasz | #8574
Tisztelt Barna!

Úgy értettem ezt a dolgot, hogy az a világ elmúlt! Bármennyire is nem hajlandóak ezt sokan tudomásul venni. A végtelen pusztákat fölszántották,az állatoknak istállót építettek,a "pásztorok" okos telefonnal a zsebben legeltetnek,este pedig egy kényelmes fotelból a fészbukon beszélik meg a világ dolgait....soroljam még!
Még annyit, hogy hamarosan jön ide nekem a tanyára 50 birka amelyeket majd ide-oda terelgetek.Akkor pásztor leszek én is? Veszek cifraszűrt meg kampót,egy pulit is ha ez kell hozzá!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8564)

© karikasostor 2016. márc. 02. 10:15 | Válasz | #8573
már egyszer megnéztük!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8569)

© karikasostor 2016. márc. 02. 10:14 | Válasz | #8572
Hát kedves senki, nem mindegy!
Válasz 'senki' üzenetére (#8567)

© karikasostor 2016. márc. 02. 10:13 | Válasz | #8571
Nem, hanem megjavitja a szétverteket meg az olyanokat amik rosszul vannak elkészitve!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8568)

© karikasostor 2016. márc. 02. 10:12 | Válasz | #8570
Mint te? Az lehet, mert nem kellett nagy nyomot ásni, csak egy ásószélességnyit!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8566)

Hegedűs 2016. márc. 02. 09:49 | Válasz | #8569
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/az-egyetemi-eloadasokra-is-kalapban-lajbiban-jar-a-bojtar-619760

Hegedűs 2016. márc. 02. 09:46 | Válasz | #8568
"OSTORKÉSZÍTŐ MESTER" aki megfonja a szétbontott ostort is.

senki 2016. márc. 02. 09:44 | Válasz | #8567
hortobágyi vagy sárréti vagy ilyn vagy olyan? ha valaki készít egy karikást az szép és jól működik. akkor nem mindegy hogy milyennek van nevezve?

azt mondja hogy az ő saját "találmánya".

de péter ez már 100X lefutott téma, miért lovagolsz rajta?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8557)

Hegedűs 2016. márc. 02. 09:40 | Válasz | #8566
Janinak bojtárja voltam a múlt nyáron és most is az leszek. Igazi pásztorokkal a riport előtt nem találkozott mivel utána szerveztem egy pásztor találkozót ahol 15en képviseltették magukat. Megadom a telefon számát és érdeklődje meg Kedves Péter mostmár találkozott e pásztorral.A másik: 1. nem fektetek lovat, 2. a kantár téma Kordás Jani bácsival át lett beszélve (csak annyit mondok hortobágyon is volt ijedős csikó) 3. Nem attól lesz! Ezért járok bojtárkodni, ezért van saját kutyám, lovam, ezért tartunk otthon sok-sok jószágot. A terelés és legeltetés kérdését pedig manapság is Sarlóspusztán tanulom Máté Janival. Nyugodtan ki lehet jönni meg lehet nézni. El lehet neki mondani a véleményt mivel nagyjából tudja mi van itt. Csak annyit üzent: Nem egy ilyen okostojást ástak annak idején az állás alá!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8565)

© karikasostor 2016. márc. 02. 09:21 | Válasz | #8565
Neked azt üzenik, hogy a lovat nem jobbra fektetik a csikósok, hanem balra és nem szemzős kantárral kellene szerepelni! Meg hogy nem attól lesz pásztor valaki, hogy pásztorokkal fényképezteti magát! Ezt a hortobágyi tavaszi szél fútta felém!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8554)

© Barna 2016. márc. 02. 08:53 | Válasz | #8564
Tisztelt Tibor"
-Pásztorok így meg amúgy...nem gondoljátok komolyan hogy aki ma jószágot legeltet és pásztornak mondja magát, annak bármi köze is van ahhoz a pásztor társadalomhoz,akik a hagyományt teremtették nekünk?!" Biztos több mint neked!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8560)

© karikasostor 2016. márc. 02. 08:47 | Válasz | #8563
Az a helyzet ezzel, hogy van néhány ügyes kezű cimborám, akik meg tudják fonni a 24-36 ágú ostort is úgy, hogy a méretei nem változnak, jól is működnek, az ellentábor meg meghallgatott egy előadást, ahol Kordás Jani bácsi elmondja, hogy munkára csak a 8 ágú ostor a jó.Azóta élcelődnek a sok ágú ostorral szemben.De Hegedűs Laci kipróbálta a cimborám 28-as ostorát, de ott nem merte a szemébe mondani, hogy hát ez ilyen meg olyan, csak itt nyílt ki a csipája és a fészbukon több helyre is odaírta, hogy megnézném egy 32-es derékkal stb és ezen jókat mulatnak pedig ez csak a butaságukat tükrözi, mert a régi világban is aki megtudta fonni, az meg is fonta, mert nem egy 24-es ostort őriznek a múzeumok!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8560)

© karikasostor 2016. márc. 02. 08:42 | Válasz | #8562
Laci!
Hallgasd csak mit mond a barátod, Jani!
Azt mondja, hogy már négy éve ott van, de még igazi pásztoremberrel nem találkozott, pedig te oda jársz! Nem?
24:50
http://nava.hu/id/2272308/
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8558)

© karikasostor 2016. márc. 02. 08:30 | Válasz | #8561
Találtam egy szuper videót!
A lényeg 19:20-tól kezdődik!
http://nava.hu/id/1980490/

© Nagy Tibor 2016. márc. 02. 08:24 | Válasz | #8560
Hát zajlik itt az élet rendesen....már követni se nagyon tudom hogy miről van szó!
Amit sikerült kibogoznom idáig:
-Miklós ostora le lett szólva Péter által,a stílus ahogyan tette nem tetszett egyeseknek...de a kritika helyénvaló volt e vajon?
-Pásztorok így meg amúgy...nem gondoljátok komolyan hogy aki ma jószágot legeltet és pásztornak mondja magát, annak bármi köze is van ahhoz a pásztor társadalomhoz,akik a hagyományt teremtették nekünk?!
-Péternek nincs Facebook profilja,a feleségének igen...ezért értesülhet mindenről ami ott folyik(elég nehéz volt egyeseknek ezt megérteni).
-34 meg 28-as fonások vitáját nem értem.

© karikasostor 2016. márc. 01. 21:03 | Válasz | #8559
Az 2007-ben lett feltöltve, azóta semmilyen alakítás nem volt. Kösz hogy szóltál, ki fogom onnan venni és átteszem egy másik csoportba!A többi 34 készítő az egyforma stílust készít?

Hegedűs 2016. márc. 01. 20:58 | Válasz | #8558
Sebők Lajos meg Zeke János munkái. Meg lehet nézni és a hortobágyiak között van.

© karikasostor 2016. márc. 01. 20:53 | Válasz | #8557
Nem attol lesz hortobágyi hogy lekoppintod hanem, hogy az adott technika benne van.
Erről beszélek, hogy pont az hiányzik belőle!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8554)

© karikasostor 2016. márc. 01. 20:49 | Válasz | #8556
Akkor minek kérdezed meg minduntalan, hogy hogy tudom megnézni a fészbukot, ha nem vagyok regisztrálva?

Nem az volt a gondolat indítója, hanem Hegedűs folyamatos élcelődése a 32-es ostorokkal kapcsolatban!
Válasz 'senki' üzenetére (#8553)

© karikasostor 2016. márc. 01. 20:48 | Válasz | #8555
Nem másolás, hanem a stílus megőrzése!
A nyél formája, a pillangók alakja, darabszáma, a felkötés módja.Még azt mondom, a pillangók darabszámának változása bizonyos mértékig elfogadható, de azért nem árt tudni, hol a határ és ez igaz a Deák-féle ostorokra is!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8554)

Hegedűs 2016. márc. 01. 20:00 | Válasz | #8554
Na hát most ki lett fejtve. sad Másolás. Ez a kukcs szó. Hát akinek koppintás kell vegye azt. Minden mesternek vannak egyedi jegyei és igen is vigye bele a munkába. Nem attol lesz hortobágyi hogy lekoppintod hanem, hogy az adott technika benne van. De hát az iparművész rangot koppintásért adják manapság.

senki 2016. márc. 01. 19:43 | Válasz | #8553
ez 216123r67szer le lett tisztázva. mindíg előveszed amikor itt az oldalon uborkaszeezon van?

nem is ez volt a gondolatindító, hanem fénykép amit feltettél, és a hozzáállásod, hozzászólásod.

amúgy van nekem is egy eredeti (ennél eredetibb nem is lehetne, mint aki készítette) Hortobágyi karikásom.

(amúgy a senkit írhadd kisbetűvel, engem nem zavar)
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8552)

© karikasostor 2016. márc. 01. 19:13 | Válasz | #8552
Kedves Senki!
Amikor az oldal alakult, a Bohos ostor és a vásári szar ostorok voltak porondon.Érdekes, akkor senki sem védelmezte sem Bohosékat sem azokat az árusokat, akik a sok szemetet árulják mind a mai napig Hortobágyi Karikás Ostor néven, holott egy sem az!
Aztán most ugye sor került itt Miklósra, aki le szerette volna másolni a hortobágyi ostort vagy a Kis-sárréten készült Deák-féle ostort, csakhogy egyik sem olyan amilyennek lennie kellene, csak hasonlítanak rájuk.Ez olyan, mint a hamis termék. Ha veszel egy "Hortobágyi" ostort és örülsz hogy van egy ilyened. Majd jön valaki, aki felvilágosít róla, hogy a hortobágyi vagy sárréti ostoron nem úgy van felkötve a pillangó mint ami neked van, majd elmész Hortobágyra vagy látsz olyat ami tényleg az és kiderül, hogy az illetőnek tényleg igaza volt, akkor ki a bunkó? Aki megmondta neked az igazat, vagy az aki eladott neked jó drágán egy olyan ostort, ami olyan mintha hortobágyi vagy sárréti lenne de több sebből véreznek.

Én nem örülnék neki ha így járnék!
Én láttam már ilyen embert, aki savanyú mosollyal az arcán közölte, hogy az neki azért tetszik, bár láttam rajta, hogy sajnálja, hogy az övéről kiderült, hogy csak hasonlít az ostora egy Hortobágyira!

Ha valaki rászánja magát és Hortobágyi ostort akar készíteni, akkor azt tegye úgy, ahogy a Hortobágyon élő idős mesterek készítették az ő tiszteletükre és ne csak hasonlítson rá, a Deák félére úgyszintén!
Válasz 'senki' üzenetére (#8550)

© karikasostor 2016. márc. 01. 18:51 | Válasz | #8551
Mert már leírtam, csak neked legalább négyszer és még most is ezen értetlenkedsz, hogy hogy?
Válasz 'senki' üzenetére (#8549)

senki 2016. márc. 01. 17:51 | Válasz | #8550
olvasom itt a beszélgetéseket és az az érzésem, hogy az oldal szerkesztője troll, vagy elgurultak a pirulák.
mert aki él, létezik és mozog abba belerúg, kóstolgatja.

így nem lehet egy csapatot összhozni. ezzel csak szétverni lehet azt a közösséget amit úgy hívtak hogy : pásztorok.

persze az is igaz, hogy csak ő tudja hogy miért csinálja. vagy azért mert unatkozik, vagy azért mert piszkos nagy királynak tartja magát.

de egy biztos ha valaki erre az oldalra téved és beleolvas a szövegbe, akkor biztos többet nem teszi be a lábát ide.

ennek mi értelme van?

senki 2016. márc. 01. 17:26 | Válasz | #8549
me ebben a korlátoltság? ez az igazság.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8525)

Hegedűs 2016. márc. 01. 15:01 | Válasz | #8548
Nyilván nem adok 30ezret egy ostorért... Meg amugy semennyit se.
2016.nov.07 19:55 | #106
© karikasostor 2016. márc. 01. 14:33 | Válasz | #8547
Valamint amit meg tud fizetni, vagy amit el tud késziteni!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8546)

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:47 | Válasz | #8546
Nyilván azt használja az ember ami használható.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8544)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:45 | Válasz | #8545
Látod? Már megint a mi munkánkat húzod le!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8542)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:44 | Válasz | #8544
Akkor mikor volt kőműves?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8542)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:43 | Válasz | #8543
Amúgy tudod mit mondott Szabó Gábor bácsi fia a múltkor? Hogy ha arra járok, mutassak már meg neki egy fonásfajtát, mert én tudom, ő nem és az édesapjától már nem tudja megtanulni!Én ezt megtiszteltetésnek vettem, és természetesen igy is lesz.
Remélem érzed a súlyát!
Én kijártam az "iskolát" becsülettel!
Nem az internetről és nem az iskolapadban ilyen-olyan képzéseken tanultam meg az ostorkészitést.

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:43 | Válasz | #8542
A bugaci pásztor múzeum portása volt, részmunkában pedig a ménest őrizte. 10x jobb járású mint akármelyik 100ágra font. Én használom, nem a falon van.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8541)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:25 | Válasz | #8541
Mert az a kőműves aki a te ostorodat csinálta, az meddig volt pásztor?
Úgy láttam, büszkén hordod!Nem süti a vállad?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8539)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:25 | Válasz | #8540
Nem csak a hortobágyi ostort hanem a Kis-Sárrétit is!
Nem hozunk vele szégyent sem a Hortobágyi pásztorokra sem a Deák családra, mint azok, akik csak felületesen figyelik meg mások munkáit és azt készitik olyan néven hogy Hortobágyi meg Sárréti!
Ez neked miért fáj?

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:16 | Válasz | #8539
Ostort az készítsen aki tudja használni, munka közben próbálta, ismeri miket kell bírnia... stb..
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8537)

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:14 | Válasz | #8538
Mi köze? Mások oktatják az embereket az "igazi" hortobágyi ostorról. Csak ennyi.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8536)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:14 | Válasz | #8537
Ott kezdődik a probléma, hogy hülyeségeket irkálsz és tök másról beszélsz mint ami az alaptéma ami az ostor és annak készitése!

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:12 | Válasz | #8536
Most ehhez mi köze a hortobágyi embereknek?

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:09 | Válasz | #8535
Itt kezdődik a probléma. Olyan beszél a pásztorokról aki soha egy percet benne nem volt. A jó pásztorokat nem ismeri és nem is érdekli a véleményük mert Ű mán többet tud.

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:08 | Válasz | #8534
Azt hogy hogy lehet valakinek kicsipkézni a bőrét, azt errefelé is tudják!Nem hiába hivják ezt a részt Viharsaroknak!

Ki az a Máté Jani????

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:08 | Válasz | #8533
Nem az én tisztem megvédeni a hortobágyi embereket a népi iparművészektől, megteszik azt maguk is csak oda kell menni.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8531)

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:06 | Válasz | #8532
Így se volt rossz.

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:06 | Válasz | #8531
Mert ? Erősitésre szorulsz?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8529)

© karikasostor 2016. márc. 01. 13:05 | Válasz | #8530
Az a vicc, hogy már megint engem utánoztok, pedig ez nem is ostor vagy berakás! Ez igy egy gyenge próbálkozás ami sértődésből ered!
Akkor lett volna jó poén, ha te tetted volna fel először.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8527)

Hegedűs 2016. márc. 01. 13:01 | Válasz | #8529
Találkozunk a legelőn aztán elmondom. Máté Jani barátom meg elmondja, hogyan lehet jól felpillangózni az ostorfonó fejét.

© karikasostor 2016. márc. 01. 12:54 | Válasz | #8528
Én nem vagyok képszerkesztő,viszont még ilyen hamar nem csináltam olyan ostort aminek 32-es a dereka! Kb 2 perc volt mentésekkel együtt!(mondjuk nem lett túl szép a feje mert nincs rajta pillangó )
Azt áruld már el egyébként, hogy miért vagy ezen a 32-esen ennyire felakadva?!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8527)

Hegedűs 2016. márc. 01. 12:47 | Válasz | #8527
Vannak ügyes képszerkesztő barátaim. A másik, hogy nem én kezdtem. sad

© karikasostor 2016. márc. 01. 12:46 | Válasz | #8526
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8524)

© karikasostor 2016. márc. 01. 12:44 | Válasz | #8525
Ennyire nem lehetsz korlátolt!
Válasz 'senki' üzenetére (#8522)

Hegedűs 2016. márc. 01. 12:43 | Válasz | #8524

Hegedűs 2016. márc. 01. 12:42 | Válasz | #8523
Ha már képcsata van. (Nem saját munka, de célra törő!)

senki 2016. márc. 01. 12:04 | Válasz | #8522
hogy szoktad olvasni a fészbúkot? ugyanis csak akkor tudod olvasni az ottani dolgokat, ha belépsz (ahhoz pedig regisztrált személynek kell lenni).
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8518)

© karikasostor 2016. márc. 01. 10:33 | Válasz | #8520
Az asszony javaslatára javítottam a képen, mert azt mondta, hogy ne a nyakára tegyem a telket, hanem lejjebb!

© karikasostor 2016. márc. 01. 10:15 | Válasz | #8519
Egy inkvizitor mindent tud!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8517)

© karikasostor 2016. márc. 01. 10:12 | Válasz | #8518
Van aki olvassa helyettem és szólnak miket irkálnak!Egyébként nem azt mondtam, hogy nem szoktam olvasni, hanem hogy nem vagyok rajta fent! Azaz nem vagyok regisztrálva!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8517)

© Barna 2016. márc. 01. 10:09 | Válasz | #8517
Hisz Te nem is olvasod a fészbuk fertőt?Akkor honnan tudod?
Mégis csak megsértődtél,ha ilyen óvodás szinten reagálsz.Terelsz itt jobbra- balra, pedig nem is szoktál"pásztorosdit játszani".
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8515)

© karikasostor 2016. márc. 01. 10:08 | Válasz | #8516
De amennyiben elnézést kér, hogy sértegeti mégha éllel is azt a néhány barátomat, akik nem ragadtak meg a 8 ágú ostor elkészitésénél, hanem 24-36 ágú ostorokat is fonnak, igérem leveszem a képet!

© karikasostor 2016. márc. 01. 10:02 | Válasz | #8515
Nem erőlködök, csak hogy legyen miről irkálni az inkvizitor oldalon! Meg aztán nem én irkálom oda hogy igy 32-es meg úgy 32-es! Ha meg hijján a humorérzék, akkor lehet menni megsértődni!

Válasz 'Barna' üzenetére (#8513)

Hasznos 2016. márc. 01. 09:56 | Válasz | #8514
Hááát, ez igy már elég pásztoros!

© Barna 2016. márc. 01. 09:55 | Válasz | #8513
Ez mi?Minek erőlködsz! Vagy végleg el akarsz süllyedni?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8512)

© karikasostor 2016. márc. 01. 09:44 | Válasz | #8512
Hát ezt nem tudtam kihagyni!

Már többször olvastam, hogy Laci barátunkat nem hagyja nyugodni a 32-es derék, és szívesen látná különböző ostornyeleken. Gondolom, persze van benne némi él, hogy pont a 32-es derekat emlegeti mintegy ránk célozgatva, mert nem sokan fonnak olyat, azért ezt be kell látni.
Eleget téve a kívánságának,csak hogy sértődés ne legyen belőle, ime:
Sárréti ostornyél 32-es derékkal!
http://karikasostor.hu/forum/32-es.jpg

© karikasostor 2016. feb. 29. 18:20 | Válasz | #8509
Nekem fogalmam sincs!
Válasz 'Hardi sándor' üzenetére (#8508)

© Hardi sándor 2016. feb. 29. 16:52 | Válasz | #8508
Bácsi

Érdeklődnék hogy valaki esetleg nem tudja ennek az idős embernek a nevét??

© Hardi sándor 2016. feb. 29. 16:49 | Válasz | #8507

© karikasostor 2016. feb. 28. 21:22 | Válasz | #8506
Szerinted hány dupla pillangó (duplára vágott)kell legyen egy hortobágyi ostor nyelén?
Válasz 'tobo' üzenetére (#8478)

© karikasostor 2016. feb. 27. 15:17 | Válasz | #8505
Ok! Szólok Kurtics Attinak is, hátha neki is jó az időpont!

Hasznos 2016. feb. 27. 14:59 | Válasz | #8504
Szia! Benne vagyok, majd egyeztetjük az időpontot. Jó kis gyűjtés lesz. Azután össze kellene hozni a nagy dunántúli kirándulást, és ott is begyűjteni amit lehet.

© karikasostor 2016. feb. 26. 20:32 | Válasz | #8503
Szia Jani!

Valamikor jövő héten vagy az után mit szólnál egy ostorfotózós túrához?
Elmennénk Okányba, onnan Vésztőre majd Szeghalomra és végül Mezőberénybe ostorokat fotózni. van köztük néhány Deák-féle és pár különleges darab.
Hm?
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8498)

© karikasostor 2016. feb. 26. 07:09 | Válasz | #8502
https://www.youtube.com/watch?v=aFyFN8rIw24

Mindenkinek felhívnám a figyelmét a 6:30 perctől elhangzottakra! Nagy igazság van benne!
Nem írok célszemélyt, úgyis tudjátok kire gondolok!

© karikasostor 2016. feb. 22. 23:34 | Válasz | #8501
Ma hallottam varga Józsitól, hogy a '70-es években Szabó Gábor bácsi, Garai Lajos bácsi és R.Tóth Pista bácsi egyesítették a karikás ostor készítését. Én az ő munkáikat tekintem hortobágyi ostornak.Viszont a Hortobágyi puszta szegletében éltek más pásztoremberek is, akik másképp kötötték fel a pillangókat. Bár a pillangók sorrendjében ha vannak is változások, de szerintem akkor szép, ha nem szélfútta, össze-vissza álló pillangók vannak a nyélen és nem úgy állnak mint az ökörhugyozás.
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8498)

© karikasostor 2016. feb. 22. 23:25 | Válasz | #8500
ja, jöhet a kis titkos társaság is, mert hát én nem haragszok senkire!! Hátha tanulnak valami újat!

© karikasostor 2016. feb. 22. 20:49 | Válasz | #8499
A nagy érdeklődésre való tekintettel valószínű, hogy idén megrendezünk egy ostorkészítő tábort, melynek fő témája a hortobágyi és a sárréti ostor készítése lesz! Még az időpontot nem tudjuk, de valószínű, hogy a nyáron, iskolaszünetben lesz. Aki szeretne jelentkezni,az e-mailben tegye meg az címen! Olyan is jöhet, aki már készített ostort, de szakmai hiányosságokkal küzd!

Hasznos 2016. feb. 22. 12:56 | Válasz | #8498
Én a véleményeteket szeretném kikérni afelől hogy ha egy ostornak nem úgy van kötve a nyele mint ahogy azt a Hortobágyon az öregek kötötték, akkor az nevezhető Hortobágyinak vagy sem szerintetek?

© karikasostor 2016. feb. 20. 22:28 | Válasz | #8497
Mostanában, egyre kerülnek a kezeim közzé a Deák-féle ostorok, és be kell látni, hogy a nyél kiverése magasan túlszárnyalja a Hortobágyon elterjedt ostorok nyéldíszítményeit. A ma feltöltötten túl a kezemben volt egy múzeumi darab, ami lekörözte az eddigi Deák-féle ostorokat is! Olyan apró és mégis részletes volt a kiverése, hogy az valami félelmetes! Remélem hamarosan az is lencsevégre kerül!

tobo 2016. feb. 19. 10:55 | Válasz | #8496
Laci!Mire tudtad használni azokat a szűrke bőröket amit vittem Neked.Én pillangófelkötésre használtam,meg késtoknak.Hátha Tudsz valami jó ötletet adni.

senki 2016. feb. 19. 08:28 | Válasz | #8495
köszönet a filmekért!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8494)

© karikasostor 2016. feb. 19. 06:16 | Válasz | #8494
Csikósok motoron és lóháton.
Letölthető a file névre kattintva 7 napig.
https://fil.email/Ttq2Z

© karikasostor 2016. feb. 18. 22:40 | Válasz | #8493
Film a gömöri pásztorokról.
Letölthető a file névre kattintva 7 napig.
https://fil.email/2DHzYT

© karikasostor 2016. feb. 17. 21:34 | Válasz | #8492
Ahogy gondolod! Ha megyünk, szólok, ha tudsz jössz, ha nem, majd látod a képeket a honlapon.

Hegedűs 2016. feb. 17. 21:24 | Válasz | #8491
Nem vagyok túl mobilis az egyetem miatt, saját munkák miatt, jószágaim miatt.

© karikasostor 2016. feb. 17. 20:11 | Válasz | #8490
Állítólag van Debrecenben is valami 3 vagy 4 Deák-féle, ha sikerül leegyeztetni a fotózást, ha van kedved eljöhetsz!

Hegedűs 2016. feb. 17. 20:05 | Válasz | #8489
Nem tudom nekem a fotóról tűnt fel. Sajnos sose láttam az ostort élőben!

© karikasostor 2016. feb. 17. 20:04 | Válasz | #8488
Igazad van 6 soros, csak azon a fotón nem látszott jól! Majd hamarosan megnézem élőben.

Hegedűs 2016. feb. 17. 19:55 | Válasz | #8487
Ez az ostor meg akkor 4soros mikor anyám salak motoros!

© karikasostor 2016. feb. 17. 19:53 | Válasz | #8486
Nem általánosítottam, ott volt az is, hogy :legalábbis a jelen lévő képek esetében
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8485)

Hegedűs 2016. feb. 17. 19:49 | Válasz | #8485
Csak, azért mutatom, hogy ácsi az általánosítással!

© karikasostor 2016. feb. 17. 19:48 | Válasz | #8484
Tudom,Varjú Gyuszié!
Pont ma beszéltem az apjával, majd fel lesz ez is töltve a honlapra!

© karikasostor 2016. feb. 17. 19:38 | Válasz | #8483
Na! A kivétel erősíti a szabályt!
Viszont csak négy soros!
Kié?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8482)

Hegedűs 2016. feb. 17. 17:42 | Válasz | #8482
]Sárréti ostor

© karikasostor 2016. feb. 16. 21:08 | Válasz | #8480
Na, ha már úgyis ki lettem nevezve a Hortobágy önjelölt inkvizítorának, szeretném kiterjeszteni a hatalmamat a Kis-Sárrétre is!

Felhívnám a nagyra becsült készítők figyelmét arra, hogy a Kis-Sárrétre jellemző, sűrűn pillangózott nyelek esetében a derék fejére nem ugyanolyan pillangókat kötöttek fel Deák és társai,legalábbis a jelen lévő képek esetében.Biztos nem véletlenül, hanem azért mert így volt jó!
Van még más jellemző dolog is ami ezekre az ostorokra jellemző, de arra most nem kívánok kitérni!Akinek van szeme, az észreveszi!
http://karikasostor.hu/keptar/regi%20ostorok/neprajzi%20muzeum/slides/kep114.html
http://karikasostor.hu/keptar/regi%20ostorok/neprajzi%20muzeum/slides/rtj.html
http://karikasostor.hu/keptar/regi%20ostorok/neprajzi%20muzeum/slides/P8130029.html
http://karikasostor.hu/keptar/regi%20ostorok/neprajzi%20muzeum/slides/kep75.html
http://karikasostor.hu/keptar/regi%20ostorok/neprajzi%20muzeum/slides/kep5.html
http://karikasostor.hu/keptar/gyujtemenyek/borsos_belane/slides/POR_0871.html
http://karikasostor.hu/keptar/gyujtemenyek/harangoz%C3%B3_imre/slides/POR_0859.html
http://karikasostor.hu/keptar/gyujtemenyek/szoke_peter/slides/POR_0817.html

© karikasostor 2016. feb. 16. 13:52 | Válasz | #8479
Biztos igazad van!
Válasz 'tobo' üzenetére (#8478)

tobo 2016. feb. 16. 12:37 | Válasz | #8478
Sziasztok!Nincs igazad Péter Oláh Mikinek igenis igényes munkája van.Amit láttam tőle mind kiváló jó munkák voltak.A Te munkáid se jobbak.

© karikasostor 2016. feb. 16. 08:41 | Válasz | #8477
Én benne vagyok! Ha gondolod, szervezd meg, aztán összetoborzunk egy csomó embert!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8476)

© Barna 2016. feb. 16. 08:08 | Válasz | #8476
Na most kén' csinálni egy internetbojtáros közös disznóvágást. Biztos olyan sikeres lenne, mint az előző volt. Bár már, ha "hagyományt őrzünk" böjti időszakban nem volna helyén való!

© karikasostor 2016. feb. 15. 23:11 | Válasz | #8475
Nekem is volt két olyan ostorom is! Tökön csinálta egy haverom kb 20 éve! Ott volt divat, meg a kunságban! De a bőrrel azért szebb, mint műanyaggal! Abból nem lehet olyan szépen dolgozni. Az "elvarrásoknál" elolvasztották a szálat,ami aztán ha letört, felbomlott a műanyag!
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8474)

Szittyka 2016. feb. 15. 22:56 | Válasz | #8474
Attól függ ez, hogy mihez könnyebb hozzájutni. Van egy ostorom, meg egy bicskatartóm (egyik haveromnál ugyanez a kombó) melyen a pásztorkötés és a fűzés olyan műanyagból van csinálva melyeket ma a raklapokon használnak lekötéshez. És ezek a dolgok (az ostor meg a tok) vagy 20-30 évesek lehetnek.

© karikasostor 2016. feb. 15. 22:50 | Válasz | #8473
Viszont a kaucsuk is kiveszett, ma már a műanyag a divat!
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8472)

Hasznos 2016. feb. 15. 21:06 | Válasz | #8472
Ebben nincs kivetni való smiley Ha tudták, miért ne éltek volna a tehetségükkel. Viszont azt el kell ismerni a kaucsuk berakást olyan régen használják hogy az már hagyományosnak nevezhető. Gyorsabban könnyebben lehet vele dolgozni, nemcsoda ha leváltotta a szarut.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8471)

© karikasostor 2016. feb. 15. 20:30 | Válasz | #8471
Nekem is hasonló a véleményem!
Azt vettem észre, hogy a Hortobágyon a turizmus előtti világban, illetve olyan területekről származó ostorokon, ahova nem hatott el a turizmus, tovább maradtak fent a pásztorok által régen használt motívumok.Fegyverek, használati eszközök, tárgyak.A turisták igényeinek kielégítése gyanánt úgy vélem a pásztorok is átformálták a nyélbe tett elemeket, hogy a turista hazavigyen magával az ostor nyelében egy szelet Hortobágyot.
Ilyen módon kerülhetett a nyélbe a kilenclyukú híd, a csárda, gémeskút,pásztorlak, vasaló, ménes, gulya és a HORTOBÁGY felirat.
A régi, múzeumi ostorokon sehol nem szerepelt a helység neve, ahol készült.A Nádasdi-féle ostorokon sem láttam Hortobágy feliratot.
Szóval tényleg azt lehet mondani, hogy a turizmus átformálta a hortobágyi ostort, és egy jó minőségű szouvenírt kovácsolt belőle.Gábor bácsi és Lajos bácsi is elmondta, hogy remekül kiegészítette a fizetést az ostorbiznisz!De nem csak ők voltak azok a pásztorok, aki a kézművességüket arra használták hogy turistákból, vagy a városi népből kiegészítsék a fizetésüket.Id. Kapoli Antalnak már az 1800-as évek végén kiegészítő kereseti forrása volt a faragás. A más társadalmi rétegek számára készített munkák közt találunk székeket, fogasokat, sétapálcákat, díszkürtöket, kobakokat, később díszdobozokat.
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8468)

© karikasostor 2016. feb. 15. 20:09 | Válasz | #8470
Mennyi az az annyi?
Válasz 'senki' üzenetére (#8469)

senki 2016. feb. 15. 19:50 | Válasz | #8469
van neked barátod egyáltalán, vagy haragban vagy az egész világgal? sad

tréfát félre téve, magadba kellene nézni, hogyha ennyi embernek nem vagy szimpatikus akkor lehet hogy valamit nem csinálsz jól. sőt rosszul csinálsz.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8465)

Hasznos 2016. feb. 15. 18:40 | Válasz | #8468
Érdekes kérdés! Szerény véleményem szerint bizonyos tekintetben befolyásolta a turizmus és az idegenforgalom. Elérte a piac az ostort is, vásárfia értékes szuvenír lett. A készítő pásztorok igazodtak a vásárlók igényeihez így került a nyélbe maga a Hortobágy szó is. Sok esetben az eladásra készült ostorok elnagyoltak, gyengébb minőségűek voltak. És ez a nyél szerény mintázatán is feltűnt. Ahogy a tiritarka színes pillangók is ekkor jöhettek divatba.

© karikasostor 2016. feb. 15. 10:40 | Válasz | #8467
Mert? Kiket hívtam fel a hátad mögött?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8466)

© Oláh Miklós 2016. feb. 15. 09:37 | Válasz | #8466
Üdvözletem,
Mikor megint elkezdtél engem pellengére állítani, úgy döntöttem nem nézem meg a honlapodat többet, de hát nézz oda csak megnéztem mert kíváncsi voltam mi az aktualitás velem kapcsolatban, és azt kell mondjam, a saját forumodon lassan egyedül fogsz beszélgetni.Rólad rosszat soha nem mondtam, pedig jópáran panaszkodtak nekem arról ,hogy elküldted őket melegebb ég hajlatokra.Sőtt még védtelek is pár ízben.
S arra nem veszed a fáradtságot, hogy felvedd a telefont és elmond nekem :"Te, Miki szar amit csinálsz szerintem csináld másképp."
Ehelyett a hátam mögött a munkámat és engem lejáratsz ,ócsárolsz több ízben. CSak ezt nem értem mióta érzed te magad a Hortobágy inkvizítorának és miért?A Másik csodálatos tetteidről nem beszélek, kit s hogyan miért hívtál fel a hátam mögött.Magad járatod le ezzel is csak.Mért jó ez neked?S ha már ilyen serényen hívogatod a barátaim, nekem is csak pár számjegyből áll a telefonszámom, azt is könnyű beütni, amit oly sokszor meg is tettél ,ha valaki valamit írt a forumra ,hogy : "Nézd ezt a hülyét láttad olvastad?"
NA! Zárjuk rövidre Péteröm,én csak egy valamit idéznék fel neked, mint nagy jóakarómnak,aki csak nekem akar jót, csak jót akar és egy országos forumon oktat ki:

"-De azért arra megkérlek, legközelebb személyesen vagy ha nem is személyesen de ha már hívsz telefonon időnként, ne itt kelljen azzal szembesülnöm ,hogy hopp, megint ki vagyok okosítva."2016. jan. 25. 19:15 | Válasz | #8307
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8307):
"-Rendben!"2016. jan. 25. 19:56 | Válasz | #8310

S lám megint csak itt, és személyesen semmi.De ne is fáradj most már, töröld a számom nyugodtan, nincs mit mondani ezek után.Úri ember vagy.
Szia

© karikasostor 2016. feb. 15. 08:39 | Válasz | #8465
Na most hallom, hogy van egy rajongói klubom a fészbuknak nevezett fertőn és ott beszélgetnek rólam az egyenes emberek, mint titkos társaság!
Ez aztán a jellem!
Gyerekes viselkedés!

© karikasostor 2016. feb. 14. 09:21 | Válasz | #8464
Pontosabban arról szeretném kikérni a véleményeteket, hogy szerintetek a mai hortobágyi karikásra volt-e hatása a turizmusnak és ha igen, milyen?
2016.nov.07 19:55 | #105
© karikasostor 2016. feb. 13. 23:20 | Válasz | #8463
A normális kérdésre, felvetésre, már nincs ingerencia válaszolni?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8462)

Hegedűs 2016. feb. 13. 14:18 | Válasz | #8462
Hát járásszakértő kellett. Arra jó az orvos is. Megismeri a lúdtalpas ostort!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8460)

© karikasostor 2016. feb. 13. 09:38 | Válasz | #8461
Mi a véleményetek a mai, Hortobágyon készült hortobágyi ostorok nyeleinek díszítményeiről?

© karikasostor 2016. feb. 13. 09:37 | Válasz | #8460
Most akkor egy ortopéd orvos vagy egy pásztor ért jobban egy ostorhoz? Lassan már nem tudlak követni!
Az lesz a vége, hogy az ortopéd szakorvos szót nem veheti a szájára senki, csak aki látott már 10 lúdtalpat, de nem a libatelepen!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8459)

Hegedűs 2016. feb. 13. 09:29 | Válasz | #8459
Van egy ortopéd orvos barátom az kell oda. Az jól kezeli a lúdtalpat. Annak megadom én a számát.

© karikasostor 2016. feb. 12. 20:53 | Válasz | #8458
Azért egy képről nem mindig lehet megítélni, milyen is az valójában.
Majd ha hív megint, megadom neki a számod, ha járásszakértőre lenne szüksége, legyen kihez fordulnia!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8457)

Hegedűs 2016. feb. 12. 18:42 | Válasz | #8457
A küllemet képről is látta. A járását meg aztán hozzá értők nézték megint....

© karikasostor 2016. feb. 12. 15:49 | Válasz | #8456
Az igazat!
Válasz 'Hegedű' üzenetére (#8455)

Hegedű 2016. feb. 12. 15:34 | Válasz | #8455
Ki tudja mit takar az a rész, hogy: "Ekkor mondtam neki, hogy én ismerem azt az ostort, elmondtam neki, hogy élőben milyen."

© karikasostor 2016. feb. 12. 13:31 | Válasz | #8454
Mi az érdekes?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8452)

© karikasostor 2016. feb. 12. 13:20 | Válasz | #8453
Na akkor kezdem elölről!
Van egy német faszi(egyébkén magyar, csak kint él már vagy 30 éve), aki gyűjtő!
Vett tőlem két ostort, majd Bárdi Lacitól is vett nem tudom hogy egyet vagy többet, de vett.
Többször felhívott,( volt, hogy hetente) hogy ezt vett meg vagy azt vett meg, majd egyszer ismét felhívott, hogy képzeljem el mit vett, csak még nincs nála.Ez volt az ominózus ostor.
Ekkor mondtam neki, hogy én ismerem azt az ostort, elmondtam neki, hogy élőben milyen.
Majd néhány hét múlva visszahívott, hogy tényleg igazam volt, nem ez az az ostortípus, amit ő szeretne a magáénak tudni.Röviden ennyi.

De egyébként a 8411-es írásomban írtam, hogy:
Érdekes, hogy az én ostoromat nem küldte vissza,sem Bárdi Laciét.
csak nem figyeltél oda!
Válasz 'senki' üzenetére (#8451)

Hegedűs 2016. feb. 12. 09:09 | Válasz | #8452
Ez felettébb érdekes.

senki 2016. feb. 12. 08:03 | Válasz | #8451
nem értem: ismert és tudta a német hogy te is készítesz karikásokat, aztán mégis Mikitől vett egyet és aztán elpanaszolta hogy az milyen vacak a Miki munkája.

miért nem tőled vett egy olyan karikást amiért hét határról járnak az emberek?

Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8449)

© karikasostor 2016. feb. 12. 07:36 | Válasz | #8450
Szerintem egy ostortól nem kell elájulni, nem csodafegyver az, hogy ájuldozni kelljen tőle!
Amúgy meg aztán van abban némi irigység is, mert hallottam már olyat is amióta megvan a honlap, hogy elveszem a kenyerüket.Mert lássuk be, mióta turizmus van, (hogy Barna szavaival éljek) szolgáltatást nyújtanak a csikósok is!
Volt olyan juhász, aki azt mondta a hátam mögött, hogy sablonosak az ostoraim, igaz hogy még eddig két egyformát nem csináltam soha életembe. Viszont a Budai várban Rózsa Péter és a hortobágyi delegáció többször visszajöttek kipróbálni az ostorainkat, amire egy magyarázat van, amit nem is rejtettek véka alá.Rózsa Péter szájából hangzott el a következő mondat.
Ezek mind kúrva jó ostorok!
Amikor Gábor bácsi meghalt, elmentem Lajos bácsihoz is, hogy folytassa a "kiképzést". Megnézte egy odavitt kivert nyelű ostoromat, majd annyit mondotttongueéter, neked már nincs szükséged mesterre!
Nem érdekel a többi véleménye, beérem Lajos bácsi, Gábor bácsi és Fehérvári Laci véleményével, mert belőlük nem az irigység szólt.

Soha senki nem mondta, hogy a pásztorságot külön kell választani a karikás ostortól.
Azt is kérdezd meg Lajos bácsitól hogy, hány 12-es vagy hány 16-os ostort készített életében, annak függvényében, hogy munkára csak a 8-as jó!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8447)

© karikasostor 2016. feb. 12. 06:35 | Válasz | #8449
Nálam nem reklamált, csak elmesélte a történetet.
Válasz 'senki' üzenetére (#8446)

© Tari József 2016. feb. 11. 22:48 | Válasz | #8448
Szép estét Mindenkinek!
A vitához én annyit szólnék hozzá, hogy nem ostort, hanem néhány dolgot én csináltattam már Miklóssal és a használatban nagyon beváltak!
Bivaly bőrből tarsolyt, táskát pedig intenzíven minden áldott nap használom.
Én nem vagyok sem pásztor, sem nagy karikás ostor használó. Csergetni sem szoktam, sem vágó szélben, sem máskor csak úgy a nép szórakoztatására. Bivalyoknál szoktam hajtáskor használni. Viszont Ópusztaszeren láttam már külföldre szakadt hazán fiait, meg vadidegen külföldieket is próbálkozni... Egykori Szeretlek Magyarország média program keretében a szerencsétlenkedést még a televízióban is leadták. Nekem halandó jószág tartónak a véleményük nem volt mérvadó. Csináltattam mással is készségeket (korbács, tarsoly, bicskatok, nyakörv, kostökzacskó) amiket időnként javíttatnom kell a használat miatt. Ezeket mind Miki javította ki készségesen!

Hegedűs 2016. feb. 11. 21:44 | Válasz | #8447
Az egyik hortobágyi csikós mondta , aki készít is karikásokat hogy nincs elájulva Péter munkáitól. Meg aztán hogy Péternek Szabó Gábor volt a mestere neki Garai Lajos most akkor ki volt a jobb csikós ki csinált jobb és szebb karikásokat kettőjük közül. Értelmetlen versengés mestereket össze hasonlítani.

senki 2016. feb. 11. 21:43 | Válasz | #8446
az a fura, hogy Miki csinál egy karikást eladja egy németnek ls a német téged hív fel és nálad reklamál.

ez fura kicsit.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8439)

Hegedűs 2016. feb. 11. 21:40 | Válasz | #8445
Ma voltam Hortobágyon más ügyben de bementem Garai Lajos bácsihoz, beszélgettünk, közben jött a fia is,szóba került Péter is Lajos bácsi élete során kb 3-4 24-ágú ostort font. Most akkor csak nem tudjuk ezt a pásztor és karikás dolgot különválasztani. Erről ennyit!

© karikasostor 2016. feb. 11. 16:23 | Válasz | #8444
Velem nem találkoztál, mert én nem voltam ott akkor.

Mi volt ott a véleménye a többieknek arról az ostorról?
Válasz 'bayer' üzenetére (#8443)

bayer 2016. feb. 11. 16:19 | Válasz | #8443
Igen, és minden tiszteletem a Tiétek, legyetek igaz jó mesterek!!! smiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8442)

© karikasostor 2016. feb. 11. 14:55 | Válasz | #8442
Nem tudom hogy kié volt! Te voltál a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén ostorostól?
Válasz 'bayer' üzenetére (#8441)

bayer 2016. feb. 11. 14:25 | Válasz | #8441
Üdv Emberek! Van egy piros sallangos Miki-féle ostorom, lehet, hogy arról is írkáltatok. Nem tudom azt írni, hogy nincs ezzel baj, mert van. 1. szerintem nem etikus így fikázni egy "konkurens" készítőt, ilyet korrekt ember nem tesz- nyilván a pénzre megy ki a játék...ciki tőled, kedves Péter 2. igazi pásztor próbálta már az ostort azóta, nemcsak holmi betyárkodós kihaénnem, állatot már éppen látott, de bölcsnek éppen nem mondható lelkes hagyományőrző, vagy éppen hortobágyi pásztor fun, amilyen amúgy én is vagyok smiley namost ezek dicsérték, azóta zsírosabb, bejáródottabb az ostor, gondolom, ezért. 3. Kézenfogva szerintem többet elérnétek Miklóssal, bár egyikőtöket sem ismerem igazán. Azt nem tudom sajnos, milyen a Te munkád Péter, biztos vagyok benne, hogy jól dolgozol. Annyit azonban tudok, hogy ezt az ősi mesterséget még egy tájegységen belül is többféleképp és többféle mestertől picit eltérő módon lehet megközelíteni. Na nem bőcsködöm, örülök, hogy ilyen ügyesen dolgoztok, de ha nézeteltérés van, nem ez a szerencsés módja ennek kifejtésének. Isten áldjon Benneteket, tisztelettel, Péter

Hegedűs 2016. feb. 11. 13:51 | Válasz | #8440
Ha nem tudjuk ki mondta akkor valószínűleg nem mondta senki.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8438)

© karikasostor 2016. feb. 11. 13:49 | Válasz | #8439
Nem tudom, kérdezd meg Mikit.A német faszi erre nem tért ki.
Válasz 'senki' üzenetére (#8437)

© karikasostor 2016. feb. 11. 13:48 | Válasz | #8438
Egy ostor arról szól, hogy milyen a járása.Ha jó, akkor jól lehet vele csergetni, szinte magától jár.Ha rossz, akkor egy kinszenvedés. Ehhez semmi köze annak, hogy egy pásztornak készült-e vagy a köztársasági elnöknek.A illetőt nem emliteném néven.Nem akarom belekeverni egy vitába.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8432)

senki 2016. feb. 11. 13:47 | Válasz | #8437
most nem tudod hogy vissza adta-e a pénzét vagy biztos vagy benne?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8435)

Hegedűs 2016. feb. 11. 13:45 | Válasz | #8436
Hát akkor ki a francot érdekli, hogy egy bolond németnek nem felelt meg?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8434)

© karikasostor 2016. feb. 11. 13:43 | Válasz | #8435
Azt nem tudom, biztos!
Válasz 'senki' üzenetére (#8431)

© karikasostor 2016. feb. 11. 13:42 | Válasz | #8434
Igy van! Én két szűrt is visszaadtam a készitőnek, mert nem azt csinálta amit szerettem volna.
Jut eszembe, egyszer én is eladtam egy ostort egy faszinak, aki jelezte, hogy puha a fonat.Mondtam neki küldje vissza, megnézem, bár én ebbe kételkedtem. Vissza is küldte, de a fonásnak semmi baja nem volt, csak a bőr volt puhább és nem az a csont kemény. Neki viszont nem csináltam másikat, mert volt olyan pofátlan, hogy portósan adta fel, ami nekem 3000-be került, meg az a 2000 amiért feladtam neki, úgyhogy 5000 minusszal zártam a történetet.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8429)

Hegedűs 2016. feb. 11. 13:35 | Válasz | #8433
Továbbra is biztosítok lehetőséget a tapasztalat szerzésre minden ostorfonó királynak, aztán ott saját maga, a saját ostorát próbálhatja élesben.

Hegedűs 2016. feb. 11. 13:28 | Válasz | #8432
No és ki volt aki kipróbálta Miklós ostorait? Pontosabban az vagdalkozzon, hogy mi jó a pásztoroknak aki tapasztalta miről szól.

senki 2016. feb. 11. 13:26 | Válasz | #8431
és visszaadta neki a pénzét Miki?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8428)

© karikasostor 2016. feb. 11. 13:25 | Válasz | #8430
Te normális vagy? A pásztor szót csak az használhatja, aki legeltetett már ilyen-olyan időjárási körülmények között?
Szerintem te egy nagy lila ködben élsz!
Azt irtam, hogy volt olyan pásztor aki kipróbálta Miki egyik ostorát és olyan véleményt alkotott róla, hogy nem lehet vele csergetni, inkább falra való!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8422)

Hegedűs 2016. feb. 11. 13:25 | Válasz | #8429
Ostort nem veszünk képről. Pont emiatt. De így korrekt. Megvette, nem tetszett, vissza küldte. Az ostor értékéből nem vesztett.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8428)

© karikasostor 2016. feb. 11. 13:18 | Válasz | #8428
Melyik? A német? Vissza!
Válasz 'senki' üzenetére (#8420)

Hegedűs 2016. feb. 11. 13:01 | Válasz | #8427
Még valami. A faszbukos oldalam nem lett letiltva úgymond hanem szünetel, a nyilvánosság számára jelenleg nem elérhető mert nincs időm rá. Az ha ide meg nem válaszolok az annak az oka, hogy vagy egyetemen vagyok vagy dolgozok és nem a falra hanem embereknek akik a napi szakmában tesztelik amit kell. De ugye Kedves Uraim a múzeumba is kell valami!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8414)

Hegedűs 2016. feb. 11. 12:53 | Válasz | #8426
Azt meg, hogy "leszóltuk" 100ágú ostorokat kikérném magamnak. Szépek nagyon azok, sőt, talán a legszebbek DE csak a falra!

Hegedűs 2016. feb. 11. 12:47 | Válasz | #8425
Péter itt azt hangsúlyozza, hogy nem pásztoros egy ostor vagy pásztorok leszólták.
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8424)

Hasznos 2016. feb. 11. 12:45 | Válasz | #8424
Laci itt nem a pásztorkodásról volt szó hanem az ostorokról smiley
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8422)

senki 2016. feb. 11. 12:45 | Válasz | #8423
amiről te beszélsz az a szakma, amiről én beszélek az az élet. ne keverd össze a kettőt!

Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8422)

Hegedűs 2016. feb. 11. 12:41 | Válasz | #8422
Már megint az beszél a pásztorok számára jó ostorról akinek gőze nincs a pásztorkodásról. A pásztor szót az vegye már szájára aki legeltetett vágó szélben, jégesőben vagy 40fok melegben. Ott lehet magyarázni a sok okosságot majd az élet megmondja igaz-e.

senki 2016. feb. 11. 11:35 | Válasz | #8421
Te igen, sajna Miki még nincs azon a szinten.
biztos vagyok benne, hogy szeretne azon a szinten teljesíteni, de úgy nem fog megtanulni jól és szépen dolgozni ha csak állandó gyalázást kap.
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8419)

senki 2016. feb. 11. 11:31 | Válasz | #8420
a vevő visszakérte a pénzét?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8418)

Hasznos 2016. feb. 11. 11:25 | Válasz | #8419
Én bebizonyítanám hogy meg tudom csinálni jól, sőt nagyon jól. Itt ezt lehet és ezt is kell csinálni.
Válasz 'senki' üzenetére (#8417)

© karikasostor 2016. feb. 11. 11:17 | Válasz | #8418
Miután Hegedűssel lehúzták a 16-os feletti ostorokat, hogy azok csak díszek, semmi másra nem valók!
Válasz 'senki' üzenetére (#8417)

senki 2016. feb. 11. 11:01 | Válasz | #8417
"Tanulni nem szégyen sőt kell is folyamatosan+ ezzel maximálisan egyetértek! de!!! abból a sok gyalázásból mit lehet tanulni szakmailag?

ha valóban segítőszándékkal ad jótanácsot akkor azt nem ország-világ előtt kell -és így- megtenni, hanem e-mailben, telefonon vagy személyesen.

de ez hogy a másikat gyalázni, fikázni, ütni-verni, ebből nem fog semmit sem tanulni.

ráadásul nem is kérte Miki a segítségét, hanem minden előzmény nélkül elkezdte szapulni Miki munkáit (pedig a kutya nem kérte meg).

tudod nem mindenki lehet messi vagy ronaldo a fociban, de azokat akik kedvtelésből rugdossák a labdát azt is meg kell becsülni annyira mint a világsztárokat. mindenki a képessége alapján alkot vagy tesz. hogy Miki ennyit tud, Istenem. én még ennyit se. oszt akkor mi van?

mégegyszer mondom: a stílus maga az ember.

nem, értem hogy miért kellett rászállni Mikire?

Te vajh mit szólnál, ha Te lennél Miki helyébe ebben a szituban?
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8416)

Hasznos 2016. feb. 11. 10:48 | Válasz | #8416
Kedves Senki! smiley Nem hiszem hogy Petinek baja lenne Mikivel, én elég régen ismerem. Az hogy megmondja az igazságot attól nem bunkó csak őszinte. Én kezdőként sokat tanultam Pétertől, mindig készségesen segített nem volt elutasító vagy arrogáns. És ha valamit nem jól csináltam kérdeztem. Ahogy később Lajos bátyámnál a Hortobágyon. Tanulni nem szégyen sőt kell is folyamatosan. Ez a dolog erről szól és nincs benne személyeskedés.

senki 2016. feb. 11. 09:16 | Válasz | #8415
nem én vagyok Miki, erről ennyit. amiért a védelmembe veszem az az igazságérzet. az hogy egy honlap szerkesztő-tulajdonosa így nyílvánuljon meg azokkal akik megtisztelik őt azzal hogy megnézik a honlapját és a munkáit ez vérlázító és bunkó dolog egyben.

ne felejtsd el: mivel te vagy a szerkesztő-tulajdonos te nem mondhatsz bármit bárkire mert az téged és a honlapodat minősíti. valaki ide téved elolvassa, hogy milyen a megnyilvánulása a honlap szerkesztőjénak szted az mit szűr le rólad és a honlapról?

hogy Miki nem dolgozik tökéletesen, lehet.
de ezt nem így kellett volna ország-világ előtt megmondani neki, miközben gyalázod a munkáit.

vagy felhívod vagy küldesz neki e-mailt és elmondod hogy mi a hiba és (ez nagyon fontos) meg is mutatod a helyes utat neki, hogy merre menjen.
és ha továbbra sem úgy teszi, az már a maga baja.

most ennek mi volt az értelme hogy itt gyalázod, fikázod más munkáját?
semmi az ég egy adta világon. de ha igen akkor kérlek oszd meg velünk!

"pásztoremberrel kapcsolatban annyit, hogy lehet rosszul fogalmaztam, mert nem nem tudott, hanem nem lehetett vele normálisan csergetni! " na ez már mégsem az mintha nem tudna csergetni ugye? de már kezdesz igazat mondani, és ez jó!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8414)

© karikasostor 2016. feb. 11. 08:46 | Válasz | #8414
Nem vagyok olyan bolond, hogy leállok egy senkivel vitatkozni aki még bemutatkozni sem akar ( ennyit az egyenességről), de most kivételt teszek.
Amikor ezt a honlapot létrehoztam, az volt a célja, hogy ország-világ megismerje mi a különbség a pásztorok által készített és a bóvli ostor között.
Olvasd el a bemutatkozómban az utolsó két mondatot!

A késöbbiekben látható lesz,
hogy mily részei vannak egy igazi
karikás ostornak, amiböl ha valamit
is elhagynak illetve nem tartják be
az arányokat, nem fog az ostor jól
működni.
Sok bóvlin a pillangókat szeggel
erősítik a nyélhez!
Ezek értéktelen ostorok és pénzt adni
értük felesleges pénzkidobás!

A pásztoremberrel kapcsolatban annyit, hogy lehet rosszul fogalmaztam, mert nem nem tudott, hanem nem lehetett vele normálisan csergetni!

A segítségről meg annyit, hogy engem eddig ahányan megkerestek személyesen, azoknak segítettem, de nem emlékszem, hogy Miki egyszer is próbálkozott volna!
Azt is tőlem tudja, hogy a derekat nem fonjuk végig,ahova a pillangók kerülnek már nincs fonás. Ezt sem ő kérdezte, én tanácsoltam, mikor láttam mit művel.
Nem én égetem, ő teszi ezt magával, hogy nem kérdez csak csinál.

A fészbukos sztorit ha nem érted, akkor nagyon sajnállak, mert már annyiszor leírtam. A párom adatlapján keresztül.

Én nem fogok megváltozni, mert nem fogok hazudozni, meg a másik háta mögött jót röhögni, és a másikat abban a hitben éltetni, hogy jó az amit csinál, pedig nem.Ezt hívják egyenességnek.
Van róla fogalmad, hogy mennyien hívtak már fel ilyennel kapcsolatban hogy,vettek ezt azt tőle csak nem akarják leírni vagy a szemébe mondani az embernek, mert nem akarják megbántani? Nyilván nincs.

A hallgatásnál már sokkal jobb, ha az ember kifejti a véleményét.
Nem egyszer láttam, hogy le van fotózva az ostora vége, mellette egy ceruzaelem vagy a kisujja, hogy milyen fasza vékony lett a fonás! Ez rendben is lenne, ha nem varrna bele egy annál sokkal vastagabb rugót( tőcsapót)

Szóval alapvető hiba az, hogy nem jár olyan pásztorok között, akik tudnak ostort készíteni, látná azok munkáit vagy véleményt kapna a saját munkáiról.

Én eleinte 5-6 ostorral elmentem Hortobágyra, hogy mondjon róla véleményt Gábor bácsi. Na ne félj meg is mondta, hogy melyiknek mi a baja, nem köntörfalazott.Akiket én tanítottam, (azóta mindketten népi iparművészek) is eljöttek hozzám, hogy véleményezzem a munkáikat, de Hortobágyra is elmentek és ott is ugyanazt a válaszokat kapták Garai Lajos bácsitól.

Itt az iránymutatás, Mikinek is ezt kellene csinálni! De ha ő ír nekem álnéven, akkor neked Miki!
Válasz 'senki' üzenetére (#8412)

senki 2016. feb. 11. 06:28 | Válasz | #8413
kicsit (na jó nagyon) hazudós vagy!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8411)

senki 2016. feb. 11. 06:27 | Válasz | #8412
te egy született szemét vagy!
leírod, hogy ilyen-olyan vacak karikásokat csinál, meg így-úgy gyalázzák a munkáit.

mi a rossebbnek égeted Mikit?

nem csak Miki utál téged, hanem nagyon sok más is. sajna benned van 1 nagyon rossz indulat, amit otthonról hoztál.

de van lehetőség hogy megváltozz: ha kicsit (na jó nagyon) megerőlteted magad és nem a rosszindulatra koncentrálsz, hanem arra, hogy mi a jó.
persze ehhez el kell jutni arra az értelmi szintre. és ahogy látom ez hosszú folyamat lesz.

tudod a legkönnyebb kritizálni, de segítséget adni irányt mutatni az sokkal nehezebb. erre te sajna képtelen vagy.

mondtad egyszer hogy nem vagy rajta a fészbukon, mot meg írod hogy mi van rajta. hogyis van ez?
írod, hogy egy pásztorember nem tudott csergetni egy karikással amit Miki csinált. hát ezt kötve hiszem, mert nincs olyan karikás amit ne tudna megszólaltatni egy pásztorember.

szóval, picit nézz magadba picit!!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8411)

© karikasostor 2016. feb. 10. 21:44 | Válasz | #8411
Látom a fészbukon felütötte a fejét a gyerekes magatartás! Letiltom, hogy ne is lássa!
Az amolyan "bedugom a fejem a homokba és akkor egy csapásra minden jó lesz" elég infantilis hülye gyerek megoldás! Szerintem nem egy férfihez méltó!
Attól, még hogy én nem látom azt amit eddig az asszony adatlapján keresztül, attól az még pont olyan marad, amilyen!
A minap beszéltem egy pásztoremberrel, aki azt mondta, hogy nem olyan rosszak Miki ostorai, csak olyan falra valók!
Mesélte, hogy a piros pillangójút kipróbálta, de csergetni ő sem tudott vele, nem csak mi.
Na persze nem az a probléma, hogy 1 ilyen, hanem hogy nem egy! A feltett képek alapján semmi jó irányú változást nem láttam.
Eddig nem mondtam, mert nem akartalak megbántani Miki, mondjuk, most is csak a tényeket tárom eléd.
A német faszi felhívott egyszer, hogy megvette tőled a 24 ágú, kockára font ostort.Mondtam neki, hogy szerintem nem fog neki tetszeni, és elmondtam róla a véleményem. Pár hét után visszahívott, hogy valóban igaz volt amit mondtam, vissza is küldte neked postafordultával. Érdekes, hogy az én ostoromat nem küldte vissza,sem Bárdi Laciét.
Volt olyan eset is, hogy valaki rendelt tőled készséget és utána elment egy haveromhoz, hogy rendeljen egy másikat, mert a tiedet nem akarta használni. Sőt, be akarta számíttatni, de a haveromnak sem kellett!
A Püspökladányba készített ostorodat is jól eltették, nehogy lássák. Valamilyen rendezvényre vagy emlékbe készített bicskatokod akkora volt, hogy belefért volna egy kasza, és ezt nem én mondtam, hanem egy pásztorember, amikor szóba jöttél a tárgyaid kapcsán.

Szóval most persze biztos kibaszottul utálsz, de szerintem ezeket sosem mondták el neked,és ha erről hallgatnak, akkor azt hiszed, hogy jól dolgozol.El kell menni olyan emberekhez, akik jobbak nálad, tanulni kell tőlük, mert ez nem vezet sehova! Vagyis igen, csak annak süllyesztő a neve!Előbb-utóbb híre megy a munkádnak, de nem csak a jónak, hanem a rossznak is!Én a helyedben átgondolnám amiket leírtam. Ha nem válaszolsz, az sem érdekel,csak gondolkodj el a leírtakon és a történteken.

© karikasostor 2016. feb. 09. 20:28 | Válasz | #8410
Beszkenneltem két oldalt a Békés megye néprajza c. könyvből.
http://www.karikasostor.hu/forum/konyv.jpg

Ha nem lett volna igény rá a pásztorok között, biztos nem fontak volna 16-24 ágú ostort, mert minek kínlódott volna egy pásztor, mikor tudvalevő, hogy felesleges dolgokat ne szoktak csinálni.


http://www.karikasostor.hu/forum/konyv1.jpg

Miki írta:
Mért kell mindenkinek , az általad etalonnak tartott mértékkel alkotni?Nekünk így vált be .Azt meg ,hogy nem tudtak vele csergetni, ezer oka lehet, nem feltétlen rossz az ostor, csak ti így csináljátok, én meg emígy csinálom.

A lényeg a 4. sor végén kezdődő mondaton van!
Ha már sárrétit (nevezzük így) akarsz alkotni, akkor tartsd be az arányokat, vagy ne csinálj olyat.A pillangókat 8 sorba kötötték fel nem hat sorban, és csak barna bőrt használtak.Az ostorderékon lévő pillangók majd minden esetben eltértek a nyélen felkötött pillangóktól. Jó lenne ezeket is betartani!

Az lehetséges, hogy a kis-sárréten más ostortípust készítettek mint a Hortobágy környékén, de ilyen sűrű pillangózás csak a Deák család készített.Kádár Gyulának is van ilyen ostora, csak azt nem tudni, hogy ő készítette-e, vagy neki csinálta Deák Sándor.Amit lefényképeztem az új gyűjtemény című mappában, annak a derekát az egyik, a pillangózást a másik Deák fiú csinálta a nyélkiverést meg az apjuk, Sándor.

© karikasostor 2016. feb. 08. 17:23 | Válasz | #8409
Hát csak míg ilyen egy ostor, addig ne akarjunk már népi iparművészekké lenni!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8408)

Hegedűs 2016. feb. 08. 16:53 | Válasz | #8408
És akkor mi történt? Használható? Igen! Megfelel a gazdájának? Meg! Az hogy le lett zsűrizve az más, tetszett a zsűrinek is, ez van.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8407)

© karikasostor 2016. feb. 08. 15:20 | Válasz | #8407
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783444328427124&set=p.783444328427124&type=3&theater

Miki! Csodálkozom, hogy "HA" lett, mert olyan hullámos a rugója, mint a Balaton vihar idején!

© karikasostor 2016. feb. 07. 19:42 | Válasz | #8406
Nem tehetek róla, lelkes az asszony!Bár nem nagyon kell hirdetnem.Tavaly augusztus 20 után üzemeltem be az analizátort, azóta 77 országból 8410-en nézték meg az oldalt.De nem is ez a lényeg! Mi újság a képekkel kapcsolatban?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8405)

Hegedűs 2016. feb. 07. 18:18 | Válasz | #8405
Csak megy ez a facebook... hát ott is meg van hirdetve az oldal. sad

© karikasostor 2016. feb. 03. 21:08 | Válasz | #8404
Akkor azt hagy ki, vagy úgy teszem fel az összeset, hogy a te gyűjteményed.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8403)

Hegedűs 2016. feb. 03. 20:45 | Válasz | #8403
Van olyan kép amiben sok munkám van.

© karikasostor 2016. feb. 02. 19:30 | Válasz | #8402
Vízjel nélkül nem tudod elküldeni?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8401)

Hegedűs 2016. feb. 02. 17:34 | Válasz | #8401
Én a saját vízjelem az rárakom. De tudok küldeni. Hova küldjem?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8400)

© karikasostor 2016. feb. 02. 09:04 | Válasz | #8400
Szia! Küldhetnél át pár (sok) régi fotót, hogy feltegyem az oldalra!
Megoldható?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8391)

© karikasostor 2016. feb. 02. 07:15 | Válasz | #8399
Na,bemutatkozni már büdös? Még te beszélsz egyenességről?
Válasz 'senki' üzenetére (#8397)

© karikasostor 2016. jan. 29. 19:33 | Válasz | #8398
Ezt miből állapítottad meg? Hogy szerinted van fészbuk fiókom?

Egyébként kaparhatnál valamit a bemutatkozóba is, főleg ha már ilyen jól elbeszélgetünk!
Válasz 'senki' üzenetére (#8397)

senki 2016. jan. 29. 17:48 | Válasz | #8397
mert nem vagy egyenes ember.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8395)

© karikasostor 2016. jan. 29. 17:00 | Válasz | #8396
Na, még megtanulsz ostort fonni, meg kístokot készíteni, azt jól van!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8394)

© karikasostor 2016. jan. 29. 16:54 | Válasz | #8395
Miért nem tudsz elfogadni?
Válasz 'senki' üzenetére (#8390)

Hegedűs 2016. jan. 29. 12:47 | Válasz | #8394
Egy rövidke áttekintés rólam.

Hegedűs 2016. jan. 29. 12:44 | Válasz | #8393
Van 2 pottyanós üsző, 1 meddő. 1 ló, 5 mangalica, kecskék néha még hozzá 20birka. Ez a saját. Ezen kívül nyári időszakban Tatárszentgyörgy- Sarlóspuszta Ordító járásán vagyok gulyás bojtár. Ehhez van egy tigris csíkos sinka kanom. A gulya pedig 400db Hereford húsmarhából áll.

© karikasostor 2016. jan. 29. 12:39 | Válasz | #8392
Neked vannak állataid?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8391)

Hegedűs 2016. jan. 27. 20:57 | Válasz | #8391
A fonáshoz nem értek! Ez biztos! De használni még tudom és nem is alap szinten. Mindenkinek más ostor áll a kezére. Nekem még egy sokágú sem tetszett meg. Pedig nem egy mesterét kipróbáltam. Szögre valót meg még nem veszek arra nincs pénzem.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8388)

senki 2016. jan. 27. 19:24 | Válasz | #8390
hogy egy példát mondjak: itt van péter, őt nem tudom elfogadni, de ha mond egy jó dolgot akkor sutba dobom az érzéseimet és elismerem azt, ha az jó amit mond.
Válasz 'senki' üzenetére (#8389)

senki 2016. jan. 27. 18:01 | Válasz | #8389
mondhat olyat is olyan ember akit én nem fogadok el, de akkor mond egy olyan dolgot amivel egyet tudok érteni.

tehát a lényeg a lényeg és nem a személy.

pont az a jó, mert amikor találkozik a gondolkodásotok akkor nem az számít, hogy ki mondja, hanem az amit mond.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8387)

© karikasostor 2016. jan. 27. 17:24 | Válasz | #8388
Mármint hiteltelen! Nagy különbség!
Pont olyan, mint hogy ti azt mondjátok a 24-es vagy 28-as ostorra, hogy nem jó! Jó az, csak nem biztos, hogy kifejezetten munkára való.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8387)

Hegedűs 2016. jan. 27. 17:01 | Válasz | #8387
A lényeg, hogy olyan mondja akit TE elfogadsz. Lehet az tanár vagy paraszt a kérdés kinek hiszel. Hiába mondja neked az egyik ember, hogy így a legjobb ha a másik azt mondja róla, hogy szava hihetetlen.
Válasz 'senki' üzenetére (#8385)

© karikasostor 2016. jan. 27. 12:45 | Válasz | #8386
Én úgy vagyok vele, ha olyan ember állít valamit, aki álnéven írogat, hol Tomi, hol Senki, az számomra tényleg senki, főleg ha az állítása valótlan.
Válasz 'senki' üzenetére (#8385)

senki 2016. jan. 27. 11:54 | Válasz | #8385
ezzel azért nem értek egyet, mert ha mond valamit egy egyetemi tanár és az tiszta hülyeség akkor azt fogadjuk el mert az egy egyetemi tanártól származik?

míg ha egy egyszerű parasztember mond egy bölcsességet (ami általában így van) akkor azt ne fogadjuk el. mert azt egy alul iskolázott ember mondja?

azért mondom, hogy a lényeg a lényegen van (vagyis a tartalmon) és nem azon, hogy azt ki mondja.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8384)

Hegedűs 2016. jan. 27. 10:43 | Válasz | #8384
Inkább úgy vagyok vele mindegy mit mondanak, a kérdés, hogy ki! aA másik, hogy bárki adhat hasznos tanácsot de van akitől jobban meghallgatja az ember. Ez általános.
2016.nov.07 19:54 | #104
© karikasostor 2016. jan. 27. 07:08 | Válasz | #8383
Ez nagyon értelmes gondolatsor volt!
Válasz 'senki' üzenetére (#8382)

senki 2016. jan. 26. 22:28 | Válasz | #8382
tudod nem az a lényeg, hogy ki mondja, hanem az hogy mit mond.

vagyis a lényeg!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8381)

© karikasostor 2016. jan. 26. 20:59 | Válasz | #8381
Mi van?

Hivatalosan nem is te írtál nekem hanem tamás.
Még te nevezel engem nem egyenes embernek, aki több álnevet használ? Ne nevettesd már ki magad!
Válasz 'senki' üzenetére (#8380)

senki 2016. jan. 26. 19:18 | Válasz | #8380
hát nem cáfolod amit írtam, ebből is látszik hogy még te is tudod hogy igazam van.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8373)

Hegedűs 2016. jan. 26. 15:58 | Válasz | #8379
Pásztoros. A fűzött sallang kivételével.Vagyis manapság így járja de azt hiszem Garai Lajos bácsi mesélte régebben, hogy ez a vágott sallang is csak az ő fiatal koruk óta dívik.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8377)

© karikasostor 2016. jan. 26. 09:18 | Válasz | #8378
Egész jól néz ki, bár inkább táska mint tarisznya.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8377)

© Barna 2016. jan. 26. 08:57 | Válasz | #8377
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t34.0-12/12459640_557129684462246_1169147969_n.jpg?oh=872434ba60555adf2a1714421601ecd5&oe=56A9C946

© Barna 2016. jan. 26. 08:55 | Válasz | #8376
Azt mondtad nem a pásztorkodásról szól a fórum , mégis arra vagy kíváncsi. Így hát mutatok egy tarisznyát.amit én készítettem.De a pásztorosság több annál, hogy ki mit tud elkészíteni
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/l/t34.0-12/12435667_557129587795589_933409339_n.jpg?oh=e0f0e72dbee6fc072e8f1a1990be7aa7&oe=56A9C070
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8372)

© Oláh Miklós 2016. jan. 26. 08:38 | Válasz | #8374
CSöppet lemaradtam az eseményekről.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8373)

© karikasostor 2016. jan. 26. 08:32 | Válasz | #8373
senki ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | tegnap 19:33 | Válasz | #8308
e-mail ment.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#83

tamás ( | 46.139.20.173) (Töröl) | (Szerkeszt) | ma 06:59 | Válasz | #8369
ott a pont sad

nyugodj meg, haudik péter és rajta van a fészbukon.

nem egy egyenes ember ez a péter!

Arról beszélhetnénk ,ki az egyenes ember!
Aki álnéven írogat, vagy aki felvállalja magát?

© karikasostor 2016. jan. 26. 08:26 | Válasz | #8372
Egyébként felhívnám a nagyérdemű figyelmét, hogy ezen honlap nem a pásztorkodásról, hanem a karikás ostorról szól.
Barna! Tudnál mutatni nekünk valamit a pásztorművészetből, amit magad alkottál, vagy letettél-e az asztalra valamit, hogy ezen tárgyak még jó ideig megmaradjanak a használatban?

© karikasostor 2016. jan. 26. 08:22 | Válasz | #8371
Akkor voltaképpen te egy hobbipásztor vagy?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8351)

© karikasostor 2016. jan. 26. 08:18 | Válasz | #8370
Nem haudok, nem igazán szokásom!
Ha azt gondolod, hogy rajta vagyok azon a fertőn,keress meg!
És ne vádaskodj alaptalanul!
Válasz 'tamás' üzenetére (#8369)

tamás 2016. jan. 26. 06:59 | Válasz | #8369
ott a pont sad

nyugodj meg, haudik péter és rajta van a fészbukon.

nem egy egyenes ember ez a péter!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8365)

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:53 | Válasz | #8368
na, én elmegyek aludni, holnap folyt köv.
Jó éjt!

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:52 | Válasz | #8367
Ha valaha venni szeretnél szűrt, akkor hímzettet Papp Lacitól, rátéteset Porkoláb Feri bátyámtól.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8364)

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:50 | Válasz | #8366
Hogy őszinte legyek, már a nevedre sem emlékeztem, egy darabig gondolkodtam, hogy hogy is hívnak, majd eszembe jutott, hogy talán moderátorként látható az email cím és hátha benne van a neved. Szerintem utoljára akkor néztem meg az adatlapod, amikor a kantárodat ecseteltük. De már arra nem emlékszem, hogy az is a fészbuk volt vagy még az iwiw?
Válasz 'Barna' üzenetére (#8365)

© Barna 2016. jan. 25. 22:45 | Válasz | #8365
Kedves Péter!
Annak ellenér, hogy soha nem leszel"fészbuk felhasználó!" nagyon gyakran érdeklődöl arrafelé!Erről ennyit.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8363)

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:43 | Válasz | #8364
Igazad van, tényleg nem az, csak rosszul emlékeztem! De ugyan olyan rossz szabású, Soós Margit féle szűr.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8363)

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:39 | Válasz | #8363
Merthogy?
Válasz 'Barna' üzenetére (#8362)

© Barna 2016. jan. 25. 22:39 | Válasz | #8362
Örülök, hogy örülsz! csak az nem biztos, hogy úgy van ahogy gondolod!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8356)

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:36 | Válasz | #8361
Egyébként az én ostoraim közül próbáltál már ki egyet is?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8360)

Hegedűs 2016. jan. 25. 22:32 | Válasz | #8360
No azért.

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:31 | Válasz | #8359
Nézd meg kinek írtam!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8358)

Hegedűs 2016. jan. 25. 22:30 | Válasz | #8358
Milyen szűr? sad

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:29 | Válasz | #8357
Majd beszélünk még róla!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8355)

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:29 | Válasz | #8356
Megnéztem az adatlapod a fészbukon, és jót nevettem , mert ahhoz képest, hogy mennyire nem szimpatizálsz velem, olyan büszkén feszítesz abban a szűrben, ami nekem készült és én izzadtam össze vele először a lóval.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8346)

Hegedűs 2016. jan. 25. 22:28 | Válasz | #8355
Majd rájövök akkor na. Ne ragozzuk. Legyen akkor 3nap! 3nap bojtárkodás.

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:26 | Válasz | #8354
Mondom, majd rájössz! Csak ne felejtsd el mit mondtam!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8353)

Hegedűs 2016. jan. 25. 22:19 | Válasz | #8353
Hol a zasszony, hol a gyerek. Hm. Erről már Lajos bácsi kapcsán esett szó. Nem beszélünk nagy időről. Csak 1 hét.

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:16 | Válasz | #8352
Ja, amíg nem volt gyerek, nekem is mentek a csavargások, 1 hetes fotózások meg ilyesmi. Majd rájössz ha ott tartasz!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8351)

Hegedűs 2016. jan. 25. 22:14 | Válasz | #8351
Nekem nem ez a foglalkozásom. Egyetemre járok, dolgozom, nyaranta film forgatások stb... de 1hetet minimum lehúzok a pusztán is.

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:12 | Válasz | #8350
Ha ez lenne a foglalkozásom, az enyém sem mondaná!De elhiheted, van itthon mit csinálnom a nyugdíjas éveimben.Hímzem a szűröm, ostort készítek és egyéb munkálatok.Örülök, ha 2 napra el tudok menni fotózni nemhogy egy hétre.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8349)

Hegedűs 2016. jan. 25. 22:07 | Válasz | #8349
Nem volt oda írva. De hát nyugdíjasan csak ráér az ember. Addig a család nyaral ott egyet. "Pásztorosdit" meg az asszony se mondjon felénk. Hála Istennek az enyém nem mond ilyet ha legeltetek pár hetet.

tamas 2016. jan. 25. 22:06 | Válasz | #8348
ennél a vitánál ami itt folyik sokkal fontosabb és szomorúbb amit a politikusok csináltak Hortobágyon.

nem régen voltam ott és sajna nem csináltam fényképet (annyira megdöbbentem a látványtól) csináltak kilenclyukú hid és a színpad közé egy bicikli utat.

ha ellehet baszni (mondjuk ki azt ami) valamit, hát ezt sikerült.

valami iszonyat a látvány, hogy a rossebb enné meg ezt a sok szélhámos-pénzéhes-idióta politikust!!!

© karikasostor 2016. jan. 25. 22:04 | Válasz | #8347
Ezt mondja az asszony te nagyokos, azért volt idézőjelbe téve!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8345)

© Barna 2016. jan. 25. 21:50 | Válasz | #8346
Ezért vágyom a társaságára!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8345)

Hegedűs 2016. jan. 25. 21:49 | Válasz | #8345
Itt látszik a pásztorokhoz való hozzá állás. "Pásztorosdi" Kész vicc.

© Barna 2016. jan. 25. 21:48 | Válasz | #8344
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8343)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:44 | Válasz | #8343
Ja,ha ilyen szívélyes a fogadtatás lehet, hogy kihagyom.Biztos ez is pásztor erény! Vagy csak Gyulaházai szokás?
Válasz 'Barna' üzenetére (#8341)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:43 | Válasz | #8342
Úgy-úgy, vagy mint az összes kamionsofőr.Ők is hónapokig távol vannak!Vagy a sarkkutatók, vagy a hajóskapitányok.Vagy az olajfúrók a tengeren.
Mi másképp élünk, nekem a szabadidő másra kell, nem arra, hogy "pásztorosdit játszak".
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8340)

© Barna 2016. jan. 25. 21:38 | Válasz | #8341
Ez a Te problémád, ha annyira érdekeltél volna én is kerestelek volna!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8335)

Hegedűs 2016. jan. 25. 21:37 | Válasz | #8340
A család akkor is ott maradt... Nem 1 hétre

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:37 | Válasz | #8339
Nem tarom magam bőrművesnek, meg népi iparművésznek sem mint egyesek.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8334)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:34 | Válasz | #8338
Neki ez volt a munkája! Próbált volna nem elmenni!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8336)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:34 | Válasz | #8337
Azért van akit ezek közül kihagynék!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8328)

Hegedűs 2016. jan. 25. 21:34 | Válasz | #8336
Egyébként Garai Lajos 3 gyerekkel a háta mögött járt európai turnékra és bemutatókra... Ha már Lajos bácsi az etalon.

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:32 | Válasz | #8335
Annyira nem vészes a helyzet! Nem kell mindent annyira mellre szívni! Majd megyek arra harist fotózni, de csak 2 napra.Majd megkereslek én ha te nem jössz!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8333)

© Barna 2016. jan. 25. 21:30 | Válasz | #8334
Bőrműves, ostorkészítő.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8332)

© Barna 2016. jan. 25. 21:28 | Válasz | #8333
Tisztelt Péter!
Nagyon szívesen mentem volna, de mire oda került a sor, kimutattad a fogad fehérjét!Aki itt nem ért egyet veled, Te és két-három követőd kimarjátok innét.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8330)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:23 | Válasz | #8332
Amúgy milyen szolgáltatást nyújtok?
Válasz 'Barna' üzenetére (#8331)

© Barna 2016. jan. 25. 21:22 | Válasz | #8331
Köszönöm az invitálást, én nem vágyok ostort fonni!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8330)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:20 | Válasz | #8330
Neked is szívesen megmutatom, ingyen! Bár gondolom, ide sem jönnél el, mert nem alacsonyodnál le annyira! Mint ahogy eddig sem tiszteltél meg annyira, hogy egy rendezvényre elgyere.Pedig meg voltál hívva!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8329)

© Barna 2016. jan. 25. 21:14 | Válasz | #8329
Nem kell erőltetni,"nem akarásnak nyögés a vége!"Ateista, külső szemlélődő,aki szolgáltatást nyújt a kevésbé ügyes "hagymazörgetőknek".
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8325)

Hegedűs 2016. jan. 25. 21:12 | Válasz | #8328
Köszönöm az invitálást de egyrészt messze lenne nekem másrészt találtam már Mestereket. Kordás János, Kota István, Szabó József, Bácsi István és Lukács Zsolt személyében.

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:08 | Válasz | #8327
Majd megtudod, ha lesz 2 gyerek meg egy asszony!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8325)

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:07 | Válasz | #8326
Ha gondolod, gyere el egyszer hozzám, szívesen megmutatom, hogyan kell elkészíteni egy jó ostort! Egy 8-ast!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8323)

Hegedűs 2016. jan. 25. 21:06 | Válasz | #8325
1 hétbe nem hal bele senki családja.

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:05 | Válasz | #8324
Nem, de ha én elmennék Hortobágyra, itthon hagyva 2 gyereket meg az asszonyt, az legénykedés lenne.
Annak az embernek az volt az élete. Vele volt a felesége is meg a gyerekei?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8321)

Hegedűs 2016. jan. 25. 21:04 | Válasz | #8323
Mindenki azzal főz ami van.

© karikasostor 2016. jan. 25. 21:02 | Válasz | #8322
Hol? Én 2 napig voltam Gábor bácsinál, ott tanultam meg az alapokat, aztán a többit szép apránként!
Én hol hirdetem magam? A fészbukon nem, itt sem,se vatera, se jófogás, se sehol.
A másik, meg láttam én már ostorgyártó hortobágyi kisiparost, akit úgy hívnak, hogy Bakosi. Hát attól se vennék ostort!

Viszont jómagam sem készítenék másfajtát, mert ezt tanultam meg, ezt tudom készíteni ( nem gyártani! ezt jól jegyezzük meg!)
Kontárkodni nem akarok, így marad a hortobágyi.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8320)

Hegedűs 2016. jan. 25. 20:59 | Válasz | #8321
A pásztorság meg nem legénykedés kérdése. Pár napja bukkantunk egy 76 éves vándor juhászra aki 40éve vándorol az országban. Ő se mondta, hogy na már nem legény nem megy tovább. smiley

Hegedűs 2016. jan. 25. 20:55 | Válasz | #8320
Ott van. Tessék. De én egyet mondok! Aztat mindenki vésse be! Én soha senkitől egy öltést se láttam és nem is hirdetem magam sehol, hogy én vagyok az ostorgyártó hortobágyi kis iparos. Mög hát csak azt állíto elő ami kell a legpraktikusabb módon. Olyan bőrből amilyen van. No így tessék nézni. smiley

© karikasostor 2016. jan. 25. 20:53 | Válasz | #8319
Amúgy még annyit, ha nem lett volna igény, akkor biztos csak 8-as vagy hatos ostor lett volna a világon, mert minek kínlódott volna a pásztor ember, ha csak az lett volna jó!
Csak úgy nem font volna senki sok szálú ostort! Volt rá kereslet, vagy a maga igényeit elégítette ki vele az ember, mert neki olyan kellett! Biztos volt benne egy fajta virtus, mint hogy most is van, de a 10-12-16 ágú nem volt ritka régen sem. Persze az irigyek, egyből azzal jönnek, hogy nem jó.Vagy azért mert nem tudja megfonni, vagy mert nem tudja megfizetni.

© karikasostor 2016. jan. 25. 20:49 | Válasz | #8318
Láthatnánk egy-két bőrmunkát?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8315)

© karikasostor 2016. jan. 25. 20:48 | Válasz | #8317
Nem is leszek soha fészbuk felhasználó!
Nem olyan X aktás a megfejtés!
Van a családban rajtam kívül más, akinek van hozzáférése!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8315)

© karikasostor 2016. jan. 25. 20:47 | Válasz | #8316
Pont nekem mondod?
Hát nem láttad talán?
Még P.Tóth Gyula bátyámtól is elkértem, pedig az aztán nagyon nehezen adta ide!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8313)

Hegedűs 2016. jan. 25. 20:41 | Válasz | #8315
Igen van egy málhanyereg egy barátomnál. Ustort meg csináltam igen. De továbbra sem értem a facebookos tájékozottságot mikor nincs a felhasználók között.

© karikasostor 2016. jan. 25. 20:40 | Válasz | #8314
Láttam egy fanyereg szerű izét egy lovon.Az mire szolgál?Málhanyereg?

Az a színes pillangójú ostort te csináltad ami a bőrmunkáknál található?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8311)

Hegedűs 2016. jan. 25. 20:39 | Válasz | #8313
A Pásztorok jelene és múltja az enyém smiley De Péter Úr nincs a facebookon akkor honnan ezek a linkek? Ez felettébb érdekes.
"Meg aztán aki nem tud jól csergetni, az nem tud jó ostort fonni, mert nem tudja ki se próbálni normálisan." Erről van szó. Másét is tudni kellene kipróbálni. smiley


© karikasostor 2016. jan. 25. 20:32 | Válasz | #8312
Annyira azért el ne ájulj!Mert láttam én ott ostort meg bicskatartót a jobb oldalra felkötve, nem is egyszer és nem is akárkin!De az lehet egy másik oldaladon volt!

Akárhogyan meg is szólal, de nem mindegy hogy hogy!Meg aztán aki nem tud jól csergetni, az nem tud jó ostort fonni, mert nem tudja ki se próbálni normálisan.

Ha legény volnék, el is mennék, ne félj!
Nekem is volt lovam, nem is egy. Nem áll annyira messze tőlem a jószág, mint ahogy gondolod.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8311)

Hegedűs 2016. jan. 25. 20:27 | Válasz | #8311
Hínnye milyen jó az oldalam! smiley Én meg azt mondom! Aki nem tud csergetni az a jóval se tud. Nekem még nem adtak olyan rosszat ami valahogy ne szólalt volna meg. Technika kérdése. Fonás közben nem lehet megtanulni csergetni! De ezért mondom minden hortobágyi ostorfonó szakinak, le kell jönni hozzánk vagy épp hortobágyra aztán lenyomni egy hetet. Nem sokat csak egy hetet. Mindenki hozhatja a hiperszuper 100as fonású ostorát.

© karikasostor 2016. jan. 25. 19:56 | Válasz | #8310
Rendben!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8307)

© karikasostor 2016. jan. 25. 19:55 | Válasz | #8309
https://www.facebook.com/pasztorok/photos/pb.1451021278496037.-2207520000.1453743284./1637111346553695/?type=3&theater

https://www.facebook.com/pasztorok/photos/pb.1451021278496037.-2207520000.1453743284./1511923849072446/?type=3&theater

https://www.facebook.com/pasztorok/photos/pb.1451021278496037.-2207520000.1453743284./1468971450034353/?type=3&theater

Soha?

Szerintem aki meg tudta fonni, vagy venni, az nem csak 8-as ostort használt!

Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8287)

senki 2016. jan. 25. 19:33 | Válasz | #8308
e-mail ment.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8307)

© Oláh Miklós 2016. jan. 25. 19:15 | Válasz | #8307
Te így gondolod, de mióta létezik a varrószíj, szorul ki a timsósbőr.Ezt magad is láthattad.
Ostor meg nekem így tetszik , másoknak is megfelel így, sőt még van akinek tetszik is. Mért kell mindenkinek , az általad etalonnak tartott mértékkel alkotni?Nekünk így vált be .Azt meg ,hogy nem tudtak vele csergetni, ezer oka lehet, nem feltétlen rossz az ostor, csak ti így csináljátok, én meg emígy csinálom.
De azért arra megkérlek, legközelebb személyesen vagy ha nem is személyesen de ha már hívsz telefonon időnként, ne itt kelljen azzal szembesülnöm ,hogy hopp, megint ki vagyok okosítva.

© karikasostor 2016. jan. 25. 18:23 | Válasz | #8306
Nekem is van még mit tanulni, csak én általában megfogadom a tanácsokat.Olyan anyagból készítek ostort, amilyen anyagokat Gábor bácsi és Lajos bácsi is használtak, és a múzeumi tárgyak is ezt igazolják.

Kicsit tartok attól, hogy mihelyst olyan valaki lesz népi iparművész aki már most sem odavaló anyagot használ, nem lesz megállás, és még jobban elviszi a pásztorművészetet egy rossz irányba.Mint ahogy Bohos meg Szabó István készít az ostorokat. Azoknak is semmi közük a pásztorművészethez. El kellene dönteni, ki melyik sorba akar tatozni!

Válasz 'feri' üzenetére (#8303)

© karikasostor 2016. jan. 25. 18:11 | Válasz | #8305
Nem kötözködök veled egyfolytában, csak már régóta érett bennem, hogy szóba hozom. Nekem az a véleményem, ha az ember a pásztorművészettel akar foglalkozni, akkor jó lenne, ha az anyagot is úgy válassza meg, hogy az megállja a helyét. Nem minden esetben a munkáddal van bajom, legtöbbször az anyagválasztással.Ha az ember nem jár pásztorokhoz,könnyen az tudja magáról hinni, hogy szuper dolgokat csinál.Én is estem ebbe a hibába.El voltam a kis világomban, aztán mikor megint elmentem Hortobágyra, akkor láttam meg, hogy mennyire el vagyok tévedve. A Mesterségek Ünnepén jött valaki egy általad készített ostorral,Kovács Gabi, Hasznos Jani, és más készítők nem is tudtak vele csergetni. A fészbukos képeiden látni, hogy a fekete ostorokon a derék annyira elvékonyodik a fej irányába, hogy az lenne a csoda, ha jó lenne.A derék legvastagabb része is túl vastag szerintem. Majd mindegyik ostoron azt látom, hogy a bevarrt rugó vastagabb, mint a derék legvékonyabb része. Az arányokra nagyon oda kell figyelni, attól lesz egy ostor jó járású.Két araszt vastagszik, négyet vékonyszik, de az se mindegy milyen mértékben!

Szóval szerintem a pásztorművészetet anyagában is kellene követni, nem csak a stílusában.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8302)

© Nagy Tibor 2016. jan. 25. 17:44 | Válasz | #8304
Búzakalász! Annak, hogy "amelyik búza tele van" nincs értelme!
Válasz 'feri' üzenetére (#8303)

feri 2016. jan. 25. 16:47 | Válasz | #8303
"Akkor neked van még mit tanulni!Én még nem sok olyan ostort láttam tőled, ami normális anyagból lett volna elkészítve!"

bunkó vagy bugsysad

persze,, ki az akinek nincs mit tanulni? neked? a te munkáid tán olyan tökéletesek hogy abba egy hiba nincsen? biztos hogy van, így csak akkor szólj le mást ha te tökéletes munkát végzel (de akkor se!!!).

megboldogult Nagyapám mindig azt mondta hogy:

"amelyik búza tele van az lehajtja a fejét , amelyik üres az fennhordja". és nagyon igaza volt és van neki.

mert nem baj az ha kell az embernek tanulnia (senki nem tökéletes), de hogy azt hogy közlik vele az már egy más kérdés. látod, ezt meg neked kell megtanulnod!!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8301)
2016.nov.07 19:54 | #103
© Oláh Miklós 2016. jan. 25. 11:18 | Válasz | #8302
TE figyelj már Péter, mért kötözködsz velem egy folytában?Lassan jó lenne abbahagyni ,mert amikor telefonálni szoktál ,érdekes mód ezekről nem ejtesz szót, csak itt.
Felvetésedre válaszolva: Igen nem dolgozom timsós bőrből.SE meszesből.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8301)

© karikasostor 2016. jan. 25. 09:16 | Válasz | #8301
Akkor neked van még mit tanulni!Én még nem sok olyan ostort láttam tőled, ami normális anyagból lett volna elkészítve!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8299)

Hegedűs 2016. jan. 22. 11:22 | Válasz | #8300
Hála Istennek rengeteg olyan pásztor van még aki egy gazdánál szolgál nem pedig a magáét őrzi! Ők az iránymutatók. A pásztorok pedig nem néznének ilyen ferde szemmel ha a hagymazörgetők nem képzelnék magukat félistennek. A másik, hogy a lehetőség mindenki előtt megvan. Saját tapasztalat, hogy akár néhány hét bojtárkodás után is jobban megérti egymást a pásztor és nem pásztor ember. Sőt megtanul a fejükkel gondolkodni. Mondjuk az másabb téma ha valakinek az egész családja pásztor volt de ő maga már nem az. Ez mindenképp előny de mégsem olyan mint aki minden nap ebben van. Szóval aki szeretne akár hortobágyra akár a kiskunságba eljönni pár napra vagy hétre annak tudok segíteni! A legjobb ha mindenki kipróbálja egyszer.

© Oláh Miklós 2016. jan. 22. 10:34 | Válasz | #8299
Igen.Nem a fonás a nagy művészet annak aki már tud fonni. Hanem az anyag felkutatása, előkészítése.Az a tudomány.
Válasz 'tobo' üzenetére (#8298)

tobo 2016. jan. 22. 10:25 | Válasz | #8298
Csak annyit akarok hozzászólni a fonáshoz,hogy aki tud 8 ágban fonni,az tud akár 24 szálasat is.A két fonás közt nem sok a külömbség.Az se igaz,hogy csak a 24-estől kezdődok az ostor.Lehet szép ostort találni 8 ágban fonottak közöött is.Én 16-ost fontam a legtöbb ágból,de 24-eset is úgy kell fonni,csak babrásabb.

© Barna 2016. jan. 21. 23:10 | Válasz | #8297
Vannak még az állattartókon kívül pásztorok is.Ők őrzik a pásztorművészetet is.Nem azzal van baj, hogy vannak hagyományőrzők,hanem hogy egy szintre gondolják magukat. Alázat,tisztelet mindig mondom.Hagyjunk már fel az általánosítással, tiszteletlenséggel!(félre értés ne essék, nem felém irányúlva).
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8294)

© Barna 2016. jan. 21. 22:56 | Válasz | #8296
A pásztor"...akinek a keze alatt az állat szép kondícióban van,a betegeket időben észreveszi és kezeli,jó a szaporaság. felnevelő képesség...stb.Egyszóval jó szolgálja a rábízott állatoknak, és nem gazdája, vagy vigyázója."A pásztorvilág nem mindenhol úgy volt mint a Hortobágyon.Ilyen esetekben felfogadtak egy nyájhoz egy(vagy kettő) embert.Tehát nem volt számadó bojtár viszony.Mifelénk a nagy legelők mellett legeltettek, legeltetnek árokpartot, töltés oldalt, erdőszélt, tarlóföldek. Ilyen esetekben az állatok"seggébe"kell lenni a pásztornak, állandó felügyelet alatt kell tartani a Jószágot, mert kárt csinál,és nem is látni mindig rá az egész nyájra, azaz el ne csapódjon néhány állat.Ilyen esetekben. ha az idő se jó és esik szemelkél az eső, akkor egész napon mozgásba kell lenni a pásztornak.Többnyire egyedül tölti napjait az állatokkal.Örömét leli az állatokban, hűséges társában kutyájában.Olyan kapcsolat alakul ki mint. ha gyermekei lennének.Az állatok viselkedéséből, a természet megfigyeléséből még az időjárás alakulására is tud következtetni.Tudja ,hogy kerek a világ,hisz annak most is része.Hisz a teremtő Istenben, látja megszületni, megújulni, valamint meghalni elmúlni a környezetét.Ez a szakralitás fontos, meghatározó a mindennapjaiban. Nem mondható el a mostani vásárló társadalomról! A pásztorkodás nem szakma, az életforma!

Szittyka 2016. jan. 21. 22:08 | Válasz | #8295
Apám úgy hívja a mai juhászokat, hogy magatartiak.
Egyébként ha én valakinek el akarom magyarázni a számadó bojtár összefüggést (mert volt olyan, aki be akarta nekem mesélni, hogy a bojtár az az volt aki csak szamáron járt), akkor azt mondom, hogy képzeljen el egy hektár gyökeret vagy valamilyen más kézzel betakarítandó növényt. Oda szólnak egy embernek, aki vállal ilyen munkákat, hogy vállalja el, az pedig viszi a napszámosait.
Így meg szokták érteni smiley

© karikasostor 2016. jan. 21. 21:01 | Válasz | #8294
Ma egy haverom érdekes feltevése elgondolkodtatott!

Sokan itt azzal jönnek, hogy így meg úgy pásztorkodás, meg abban benne kell élni , közben 80-90%-uk is pont olyan hagyományőrző mint mi, csak nekünk nincsenek állataink.

A feltevésem, hogy miért van ez így, a következő!

Ugye a pásztort általában felfogadták, nem a saját jószágára vigyázott. A számadót felfogadta valaki, egy város vagy egy nagygazda, azután ő vette fel a bojtárokat.

Wikipédia:

számadó – a legelőre hajtott állatokért a legeltetési időszakban anyagilag is felelős személy, - az uradalom, majd a falu vagy a gazdaság fogadta föl egy-egy szezonra. Majd ő jelölte ki, fogadta föl segítőit, a bojtárokat, így tulajdonképpen ő alá tartozott az összes felfogadott pásztor. Távollétében az öregbojtár, vagyis az első bojtár helyettesítette. Az öregbojtár után következett a többi bojtár, és a sor végén a ,,tanuló" - a kisbojtár.
bojtár – az állatok őrzésével közvetlenül megbízott ember.

A mai "pásztorok" legfőképp a saját jószágukra vigyáznak, csak saját magukat nevezik pásztoroknak, inkább gazdák, akik legeltetéssel és állattartással foglalkoznak.Vállalkozók!
Csak az APEH és a család felé kell elszámolniuk, semmiféle gazda vagy város nem kéri számon rajtuk a jószágot.Most akkor ez hogy is van? Miért is kell azokat lenézni akiknek nincs állataik? Ők az állattartásban hagyományőrzők, mi meg a pásztorművészetben.

Semmi baj nem lenne ezzel, sőt maradjon is meg az egész hagyományainkban, csak akkor nem kellene a másikat "Ő nem pásztor" rákiabálással háttérbe szorítani!

Voltaképpen akkor most ez hogy is van?

© karikasostor 2016. jan. 21. 20:44 | Válasz | #8293
© Barna ma 06:54 | Válasz | #1355
A hagyományőrző mikor fog 75 évesen sírni mikor az utolsó állataitól is meg kell válni.Válaszolok soha, hisz most se érdekli az állat.
Válasz 'Barna' üzenetére (#1354)

Ez milyen eset volt?

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 19:57 | Válasz | #8292
Dicsekvés volt az olyan sok szálú ostor,címer ha úgy tetszik.Mert ha valaki meg tudta csinálni azért, ha meg valaki meg tudta fizetni akkor azért.

Hasznos 2016. jan. 21. 19:29 | Válasz | #8291
Na ma meg még kevesebb! (sajnos hogy így lebutítják, feledik a régi tudást)

© karikasostor 2016. jan. 21. 19:22 | Válasz | #8290
Kútvölgyi Mihály Fénybojtár c. könyvében van, hogy egy pásztort kérdez. Valahogy így hangzik :


-Milyen ostor van a vállán?
-24-es! 24 szíjpántlikábúl van megfonva. Ez az igazi kígyóderekú ostor.Kevís ember tudja ezt megfonni manapság.

Hasznos 2016. jan. 21. 18:34 | Válasz | #8289
Valójában az lenne a lényeg mind a 8-as mind a 28-as fonatú megegyező paraméterekkel rendelkezzen, akár szépségében akár használhatóságában is. Ez az igazi nehézség, ami nagy hozzáértést igényel és csak kevesen képesek eleget tenni a kívánalmaknak. Megjegyzem, hogy múzeumi gyűjtésünk során nem kevés sűrű fonatú karcsú Hortobágyi ostorral találkoztunk (volt közöttük nem egy 32-es is) egytől-egyig mestermunka és nem tegnap fonták őket.
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8285)

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 18:05 | Válasz | #8288
Érdekes ez a fonatsűrűség téma. Szerintem erről mindenkinek más a véleménye kinek ,hogy jó meg kinek mi tetszik.
Én azt mondom, a több szálból lévő ostor is tud jó lenni, meg a kevesebből is, nyilván való fizikai problémák(vastagabb bőr nehezebben törik be,vékonyabb szálak hamarabb sérülnek...stb) is így vagy úgy de felmerülnek .

Hegedűs 2016. jan. 21. 17:57 | Válasz | #8287
Nekem pedig Kordás János mondta tavaly decemberben, hogy sose használtak ilyen olyan sűrű fonatokat. Maximum dísznek. Személy szerint nem is akarok nagyon elmélyedni magában az ostor készítésben, ha erre gondolsz János. Én a másik oldalon állok, én használom nem pedig készítem. Azt tudom, hogy amíg használhatót össze birok ütni másféle nem kell. Gyűjtési szándékkal vásárolok persze több készítőtől de a saját vonalvezetésű derekak amiket fontam mind járásra mind súlyra megfelelnek nálam nagyobb pásztoroknak is, akkor nekem meg főleg. De szerintem ez régen is így volt.

Hegedűs 2016. jan. 21. 17:50 | Válasz | #8286
Péter: Ha jól emlékszem én a 24-est próbáltam ott. Nem először vettem a kezembe ilyet. Mint említettem mindenhol ahol van ostor én oda megyek és kipróbálom. Ha Bohos, ha pásztor, ha készítő mindegy a lényeg, hogy érezzem mi a különbség. Azt mondták nekem régebben egy híre ostorkészítő után: "Az tud jó ostort készíteni aki kezelni is tudja." Ez az ember Béres Ferenc volt Apaj pusztán aki a Róna üdítős reklámban is cserget. (A gyertyát is eloltotta az ostorral.)
János: Igen, van olyan készítő. Vagy pásztor volt előtte vagy az élete valamely részén. Mert az ilyen ember tudja, hogy mivel jó dolgozni, mi tetszik a pásztornak magyarul eladhatót gyárt.

Hasznos 2016. jan. 21. 17:41 | Válasz | #8285
A sűrű fonást általában azok becsmérlik akik nem tudják megcsinálni. Ez fakadhat irigységből leginkább. A minap beszélgettünk erről Lajos bátyámmal. Ő mondta nekem egyszer, hogy a valamire való ostor 16-osnál kezdődik. Ezt ne vedd zokon Laci, de az ő véleményével szemben egy laikus gyenge lábakon áll.

Hasznos 2016. jan. 21. 17:10 | Válasz | #8284
Laci! Ismersz olyan készítőt aki pásztoroknak dolgozik? én eddig azt hittem hogy a pásztorok maguk készítik a bőrtárgyakat! smiley smiley smiley

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 15:35 | Válasz | #8283
Változnak az idők ,Péter smiley
ÉN sem reklamáltam, elfogadtam, és legközelebb már nem volt zsírozás sem krómos bőr, és a felhangok meg is szűntek.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8282)

© karikasostor 2016. jan. 21. 14:50 | Válasz | #8282
Ha csak a pásztoroknak készitene az ember tárgyakat, és az csak olyan embernek lehetne eladni, aki rendelkezik pásztorigazolvánnyal, szerintem a legtöbb készitő be is csukhatná a boltot.
Az tény és való, hogy a sok szálból font ostor nem kimondottan munkára való, de van olyan bemutatós csikós barátunk, aki egy 24essel dolgozik már évek óta!

Én még eddig minden ostoromat úgy adtam be, hogy be volt faggyúzva (nem tocsogott benne)de amiatt még nem dobták ki és ha B is lett, nem amiatt.

© karikasostor 2016. jan. 21. 14:27 | Válasz | #8281
A HH-ban miért nem próbáltad ki a 28, 32, és 36-os ostorokat?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8280)

Hegedűs 2016. jan. 21. 13:54 | Válasz | #8280
Nekem fonhatnak 68ast is ha abszolút szögre való és mutogatni valahol. Eddigi rövid életem alatt kipróbáltam annyi ostort amennyit csak tudtam. Minden rendezvényen minden fellelhető készítőtől vagy akár pásztortól. A 8szálas vált be. Lovon is! Ezt támasztják alá a tapasztalatok. És tovább is bírja mivel egy sűrű ám de vékony szál könnyebben elpattan.

Hegedűs 2016. jan. 21. 13:51 | Válasz | #8279
Szerintem nem csak ma de régen is. Több szíj fogyott mint ostor vagy bicska tok. Ezért nem is alacsonyítanám le ennyire. Csak nem mindegy, hogy valaki a pásztoroknak dolgozik és használhatót gyárt ami miatt évek múlva is vissza járnak hozzá vagy van aki a HH-nak gyárt szögre akasztóst. Még egyszer kiemelném a pásztortárgyakat és pásztorkultúrát a pásztorok közt kell keresni nem Budapesten. Lehet gyönyörűen dolgozni hagyományos módon és kell is kérdés mennyire veszik meg, mennyire használják, mennyire válik be munkában. A pásztor magasról tesz rá, hogy hány pillangó meg milyen minta van a nyélen ha nem tudja hasznát venni a napi munkában vagy épp megfizethetetlen neki.

Hasznos 2016. jan. 21. 13:50 | Válasz | #8278
Megfonni egy 28-ast úgy hogy az ostor is legyen, ne csak távolról tűnjön annak, az már inkább. smiley ( van akinek ez nem megy 8-szálból sem smiley

Hasznos 2016. jan. 21. 13:45 | Válasz | #8277
Laci ebben igazad van. smiley Ma már sok mindennek nincs köze a régi világhoz. Én nem azt mondtam hogy nem kell csinálni. én is csináltam nem egy kalapszíjat. Csak szerintem nem kihívás. Gyerekmunka smiley smiley smiley

Hegedűs 2016. jan. 21. 13:36 | Válasz | #8276
Miklós: Márpedig egy jó kolomp vagy kutya szíj zsíros, nem is kicsit.
János: A honnan vettük kérdést magam is nehezen értelmezem. smiley Én elhiszem, hogy nem kunszt megcsinálni de akkor nem is kell csinálni? Akkor az felesleges? Egy dolog pedig bántja a szemem az a bizonyos tüsző. Köze nincs a Magyar pásztorsághoz. Manapság még "csikós öv"-ként is emlegetik ami szarvashiba. Talán utoljára az 1700-as években hordott magyar pásztor tüszőt eredeti kurta derekú inggel. A mai anyagokkal és technikákkal díszített tüszőnek vagy széles övnek semmi köze a pásztorokhoz.

Hasznos 2016. jan. 21. 13:11 | Válasz | #8275
Olyan is van akinek nincs meg ez a cím és még is meg van. Lásd a Bohos Tamást. Az hogy valaki milyen munkát ad ki a kezéből nem a címen múlik. Ne azért legyen jó kézműves valaki mert meg kapja, inkább kapja meg azért mert érti a dolgát és úgy dolgozik hogy méltó is legyen rá. Lehet bölcsen hangzik , próbálom megfogni a lényeget. smiley

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 12:49 | Válasz | #8274
Illetőleg azért nem kaptam még 1 készségre és egy kolompszíjra számot ,mert le merészeltem kenni zsírral smiley
Természetesen zsűrizés előtt letöröltem illetőleg bele olvasztottam, de akkor is elrúgtam a pöttyöst , szerintük túl zsíroztam.Elfogadtam legközelebb nem fogom bezsírozni.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8273)

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 12:46 | Válasz | #8273
Honnan vettük? Egyedül vagyok a tanyán smiley
Azt ,hogy van ilyen sajnos maga Torma László említette egy zsűrizésem után lejött ott a HH mellett ahol zsűriznek, nem tudom mi a neve, szóval lejött az emeletről váltottunk pár szót, sok sikert kívánt elmondta mire mért mit kaptam, mire miért nem kaptam( rossz anyaghasználat főként, nem szereti a krómos kikészítésű bőrt) és akkor említette, hogy dicséretes, hogy nem csak bicskatokot meg ostort hozok.Körül - belül ennyi a történet.
Én azt mondom ,mindenkinek sok sikert kívánok hozzá aki belevág, akinek ez megvan már biztosan nem csak "sufnituningban" utazik. smiley
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8270)

Hasznos 2016. jan. 21. 12:41 | Válasz | #8272
Kalapszíjat, nyakörvet nem kihívás megcsinálni egy bőrösnek. Egy míves táska,vagy tarisznya akár tüsző sokkal inkább jelent feladatot. Én inkább a zsűrizés azon részén szigorítanák ami a használhatóságot és a felhasznált anyagot illeti. Mert az nem mellékes ha a kulacsból lehet inni, vagy az ostorral lehet csergetni.

Hegedűs 2016. jan. 21. 12:31 | Válasz | #8271
Az a jó ha van ilyen. Meg lehet nézni ezeket legalább képről?

Hasznos 2016. jan. 21. 12:26 | Válasz | #8270
Mert van olyan aki csak egy fajtát visz? Miki ezt honnan vettétek?

© karikasostor 2016. jan. 21. 12:21 | Válasz | #8269
A tévedések elkerülése végett nekem is volt már zsűriztetve kulacs, csikós nyakszij, prics,pásztorkészség kutyanyakörv az ostorokon és a bicskatokon kivül.Egyet sem dobtak ki zsűrizetlenül!

Hegedűs 2016. jan. 21. 12:01 | Válasz | #8268
Ha már a népi iparművészetnél tartunk. Kérdezem tisztelettel. Miért elég csak ostort és bicskatartót beadni zsűriztetni? A pásztorok használati tárgyai közé még manapság is hozzá tartozik a bicskatartó mellett a kalapszíj, derékszíj, kolompszíj, csengőszíj, kutya nyakörv. Vagy épp a dísztelen lószerszám. Ezeket sokan állítják elő manapság is akár pásztorok is, igen igényesen és szépen. Véleményem szerint több használati tárgy zsűriztetése után kellene megadni a művészi címet.

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 11:42 | Válasz | #8267
Köszönöm a tájékoztatást Péter.
Azért nem kaptam zsűriszámot a tárgyakra mert én mint mondtam ,nem ostor meg bicskatok készítő népi iparművész szeretnék lenni. smiley Ezért más tárgyakkal is bőven járultam a nagybecsű zsűri elé amit vagy így vagy úgy de még szokniuk kell.
Megmondom őszintén, annyira nem olvasgattam én ezt, telefonon kérdeztem meg az Illés Vandát.DE az 5 HA már meg van szóval nem izgulok smiley
Amúgy azért sem izgulok, ezen mert már 2014 ben Szabó Pista bevitte a készséget és az ostort amit készítettem neki így a három év jövő év elején letelik.Addig meg van a tanyán elég dolgom,meg legalább nem kell siessek beadni bármit is, így hát ismét csak nyugodtan alszom.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8265)

© karikasostor 2016. jan. 21. 08:46 | Válasz | #8266
Hogy e kettő között mi a különbség azt nem tudom, de a csikós ostor az a karikások egy fajtája, bár nem hiszem, hogy régen tettek-e különbséget , hogy most az kondás, gulyás vagy csikós ostor.Az biztos, hogy a csikósé nem volt túl hosszú, mert lóháton vágtában a hosszú ostor nem a legpraktikusabb!
Válasz 'Korom Zoltán' üzenetére (#8263)

© karikasostor 2016. jan. 21. 08:43 | Válasz | #8265
Össze kell szedned magad, mert nem lehet valami olyan szar, hogy még le se zsűrizzék!

Én eddig 27 tárgyat zsűriztettem, abból 19 lett A, 7 lett B és egy lett népi ajándék tárgy, de csak amiatt, hogy nemzeti színű volt az ostoron a pillangó! Már erre is nagyon mérges volta, mert előtte megkérdeztem a zsűrit, hogy a színes pillangók miatt még lehet B? Mert ha nem lesz az sem, akkor inkább be sem adom.Jól megszívattak, mert csak népi ajándéktárgy lett. De olyan, hogy le sem zsűrizték valamelyik tárgyamat, még nem volt! El is süllyedtem volna szégyenemben!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8261)

© karikasostor 2016. jan. 21. 08:28 | Válasz | #8264
Szia Miki!

Ha te tavaly zsűriztettél először, akkor csak 2017-ben lehetsz népi iparművész leghamarabb!

A pirossal kiemelt rész nem elhanyagolható!

http://www.hagyomanyokhaza.hu/nmm/nepi_iparmuvesz/

Ezen kívül minimum 3 éven keresztül kell zsűriztetnie az alkotásait.

A ,,Népi Iparművész’’ minősítéshez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása

Minden műfajban az 5 db „HA”, „MA” kategóriát elért tárgy, valamint

1. Bognármunkák, kerék- és kocsi „HB”, „MB” 15 db
2. Bõrmûves-tárgyak „HB”, „MB” 30 db
3. Cserépkályha és kemence „HB”, „MB” 15 db
4. Csipke „HB”, „MB” 30 db
5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsuppszalma-, fazsindelytetõ stb. „HB”, „MB” 20 db
6. Festett, faragott bútor „HB”, „MB” 20 db
7. Faragott fa, csont, szaru „HB”, „MB” 30 db
8. Fazekas munka „HB”, „MB” 30 db
9. Fonott és szõtt használati tárgyak: vesszõ, gyékény, csuhé, nád, szalma „HB”, „MB” 30 db
10. Halászháló, kötél „HB”, „MB” 15 db
11. Hímes tojás „HB”, „MB” 30 db
12. Hímzés „HB”, „MB” 30 db
13. Kádár és pintér munkák „HB”, „MB” 15 db
14. Kékfestõ textíliák „HB”, „MB” 30 db
15. Kalap „HB”, „MB” 20 db
16. Kés „HB”, „MB” 30 db
17. Kovács- és rézmûves termékek „HB”, „MB” 30 db
18. Lószerszámok, nyergek „HB”, „MB” 15 db
19. Mártott gyertya „HB”, „MB” 30 db
20. Mézeskalács „HB”, „MB” 30 db
21. Naiv szobrok „HB”, „MB” 30 db
22. Nemez „HB”, „MB” 30 db
23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) „HB”, „MB” 30 db
24. Népi hangszer „HB”, „MB” 15 db
25. Népi játék „HB”, „MB” 30 db
26. Népviseleti baba „HB”, „MB” 25 db
27. Papucs, bocskor, csizma, cipõ „HB”, „MB” 20 db
28. Paszomány és kötött gomb „HB”, „MB” 20 db
29. Szűcs és szűr munkák „HB”, „MB” 15 db
30. Szűrrátét „HB”, „MB” 30 db
31. Szõttes „HB”, „MB” 30 db
32. Viselet „HB”, „MB” 25 db

Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db ajándéktárgy zsűriszám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűriszámot.”
A népi iparművészeti alkotások besorolása

Az emberi erőforrások minisztere 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelete alapján 2013. március 19. utáni dátummal meghirdetett zsűri alkalmainkon már érvénybe lépnek az új kategóriák:
„HA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és fokozott mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.
„HB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely fokozottabb mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.
„MA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.
„MB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.
Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, viszonylag kevés munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet hagyományait viszi tovább.”
Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db ajándéktárgy zsűriszám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűriszámot.”

Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8261)

Korom Zoltán 2016. jan. 21. 07:49 | Válasz | #8263
Mi a külömbség a "karikás" és a "csikós" ostor között?
Mert itt az eladó így árulja ezeket.

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 07:24 | Válasz | #8262
Jóféle.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8260)

© Oláh Miklós 2016. jan. 21. 07:23 | Válasz | #8261
Már nem 35 kell csak 30.Nem kell A minősítés sem csak HB és MB.Nekem 12 hiányzik tavaly vittem egy adagot abból 10 ből 10 lett. Meg év végén is egyet ott 12 ből 8. Hb minősítésem 10 van HA meg 7 és van egy MB is.

© karikasostor 2016. jan. 20. 22:18 | Válasz | #8260
Na, valaki 72000-ért?
http://www.jofogas.hu/vas/Karikas_es_csikos_ostor_elado_valodi_bor__Kezzel_keszitett___41022303.htm

© karikasostor 2016. jan. 20. 20:18 | Válasz | #8259
Te hol tartasz? Mikor kezdtél zsűriztetni? Hány A és hány B eredményed van?Nekem 9 hiányzik még a 35-höz.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8258)

© Oláh Miklós 2016. jan. 20. 20:07 | Válasz | #8258
Kolompszíj meg a pásztoros nyakörv az "jóízű" a zsűrinek úgy vettem észre.
Bár én magam a táskákra tarisznyákra esküszöm.
Idén ezeken felül még kalapszíjat és agaras nyakörveket készülök vinni.
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#8257)

Hasznos 2016. jan. 20. 19:57 | Válasz | #8257
Igen az nem árt, ha egy bőrműves többféle tárgyat visz, és az a legjobb ha a kívánalmaknak is megfelel.

© Oláh Miklós 2016. jan. 20. 19:43 | Válasz | #8256
Idén remélem nekem is összejön. Bár én nem csak ostorral és bicskatokkal próbáltam elnyerni a tetszésüket , de van ,hogy bejön smiley

Hasznos 2016. jan. 20. 18:49 | Válasz | #8255
Talán meg kellene tőle kérdezni hol kapta ezt a címet és ezt mégis hogy gondolja?

© karikasostor 2016. jan. 20. 17:58 | Válasz | #8254
Sziasztok!

Azon felbuzdulva, hogy immáron két olyan barátom is népi iparművész, akik hozzám jártak ellesni az ostor és bicskatok készítését, úgy döntöttem, hogy én is ráhajtok a népi iparművész címre. Hasznos Janival beszélgettünk a minap erről az egészről, miközben rendezgettem a zsűri-jegyzőkönyveimet, azt mondja nekem Jani.
-Te, Bohos Tamás mióta népi iparművész, mert ő nem látja a nevét sehol sem a népi iparművészek névsorában, ami mindenki számára letölthető.

http://www.karikasostor.com/
egy kis ellenreklám belefér!

Megkérdeztem a hagyományok házát, hogy :

Szia Vanda!
Hasznos Janival beszélgettünk, és szóba jött Bohos Tamás, aki a honlapján úgy hirdeti magát, hogy népi iparművész, de nem találjuk a népi iparművészek névsorában. Kimaradt, vagy nem az?

Bohos Tamás nem Népi Iparművész. Szomorú, hogy honlapján így hirdeti magát.
Itt tudjátok Ti is leellenőrizni, hogy ki használja jogosan a címet:
http://www.hagyomanyokhaza.hu/nmm/nepi_iparmuvesz/
A Népi Iparművészek listájára kell kattintani. Most ez egy egészen friss lista, amit itt találtok.

Én nem értem, hogy az ilyen húzásoknak mi az értelme, előbb-utóbb lebukik az ember!Ilyen jogon lehetne az is odaírva, hogy egyetemi docens, vagy a karikás ostorok doktora vagy egyenesen a népművészet mestere. Ez nem egy olyan titulus,ami bármikor felvehető mert kurva jól hangzik.

Ráadásul
Jogosulatlan címhasználat (14.§)
Aki mások előtt őt meg nem illető címet használ, illetőleg kitüntetést vagy egyenruhát
jogosulatlanul visel, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Ez vonatkozik arra az esetre is, ha valaki jogosulatlanul mérnöknek, főmérnöknek,
szakértőnek nevezi magát, de ehhez megfelelő végzettséggel és jogosultsággal nem
rendelkezik

Szerintem ez ebben az esetben is megállná a helyét.


Korom Zoltán 2016. jan. 19. 19:28 | Válasz | #8253
Hát lehet hogy nem hiszel benne, de a tények ezt mutatják, hogy működiksad
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8251)

Hegedűs 2016. jan. 19. 18:15 | Válasz | #8252
No ez már nekem követhetetlen. Mindenki véleményét tiszteletben tartom. De mégis úgy vagyok vele, hogy jobb erről nem is beszélni! Csinálja mindenki maga ahogy tudja! Mindenkit áldjon meg a csatkai Szűz Mária!

© Oláh Miklós 2016. jan. 19. 09:58 | Válasz | #8251
Turáni átok... az sad Ugyan...
A wikipédia arról is tárol ismeretterjesztő anyagot, hogy milyen a "pockok nemi élete szikes talajon."
Nehogy azt gondoljuk: másutt minden folyó egy irányba folyik.
Válasz 'Korom Zoltán' üzenetére (#8249)

© Barna 2016. jan. 19. 08:15 | Válasz | #8250
Nincs itt semmi átok! Mindenki azt visel csinál amit akar. Csak nehogy már itt mondjuk(mondják) már meg ki,mi a pásztorosság. Tessék csinálni mindenki előtt ott a lehetőség. Ja, hogy úgy már nem is jó.Akkor pedig szálljunk le a magas lóról.

Korom Zoltán 2016. jan. 19. 07:51 | Válasz | #8249
ˆ Barna ma 06:45 | Válasz | #1354

elmondom: mert úgy látszik a turáni átok (https://hu.wikipedia.org/wiki/Turáni_átok) valós dolog.
sajna azt veszem észre ha valaki azt mondja hogy erre akkor a másik biztos másfelé szeretne menni.
és ha valaki más véleményen van mint ő akkor az biztos ellenség és jajj annak.
néha örülök, néha sajnálom hogy magyarországon születtem.

egyszóval nem tudok büszke lenni hogy magyarországon születtem.

© Barna 2016. jan. 19. 07:17 | Válasz | #8248
Sajnos most se értik vagy nem is akarják érteni amit írtam.Na de sebaj.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8247)

© karikasostor 2016. jan. 19. 07:12 | Válasz | #8247
© karikasostor ma 07:10 | Válasz | #1356
Ha a viharkabát és a gumicsizma pásztorviselet és ezt hordja a csősz, az éjjeliőr, a TSZ munkás stb minden gond nélkül, akkor szerintem mi is hordhatjuk az ünneplőt!

A gyerekeim még egy szaros fehér egér halála miatt is bőgnek. Aki állatot nevel, valamilyen fokon kötődik hozzá, természetes, hogy megsiratja, nem kell ahhoz pásztornak lenni! Főleg ha a megélhetése függ tőle. Érdekes, hogy a disznótor miatt senki sem szokott siránkozni, hogy jaj, szegény disznó!

© Barna ma 06:54 | Válasz | #1355
Az igazi pásztorokat megkérdezné, valamely buzgó hagyományőrző- ha újra kezdené választaná- e újra a pásztorkodást, a válaszok 99%-a igen lenne.A hagyományőrző mikor fog 75 évesen sírni mikor az utolsó állataitól is meg kell válni.Válaszolok soha, hisz most se érdekli az állat.
Válasz 'Barna' üzenetére (#1354)

© Barna ma 06:45 | Válasz | #1354
Itt csak a szavakon lovaglás folyik!Magától érthető, hogy az általad leírt példa egy giccs.Valamint a pásztorokat külsőségbe utánzó emberek saját maguknak való magyarázkodása, a pásztorok kárára.Írtak itt olyat is-" A régi nehéz idők elmúltak,és a még élő pásztorok sem sírják vissza azokat, talán csak a fiatalságukat.Ez már a technika világa,ami eltöröl mindent ami az útjában áll, ezért szükség van hagyományőrzőkre épp úgy mint igazi pásztorokra, hisz egymást éltetik."Ilyen ökörséget! Vajon az a zárt pásztor társadalom, miért van meg külön egymást közt?
Válasz 'Korom Zoltán' üzenetére (#1353)

Korom Zoltán ma 05:47 | Válasz | #1353
Nos, igen először is tisztázni kellene, hogy mi számít "pásztorviseletnek". (láttam én "csikósbemutatót" ahol csajok csinálták azt, hát akkor azt nevezzük csikósbemutatónak? mert hát ugye nem is voltak csikósok nők.)
Aztán lehet eldönteni hogy az az-é?

Szóval csak óvatosan a meghatározással!
Válasz 'Barna' üzenetére (#1352)

© Barna ma 01:55 | Válasz | #1352
De pásztorviselet a viharkabát, gumicsizma!Csak hétköznapi.A nagymamám még a hétköznapi keszkenőjét is kifordítva viselte, ha a kertben dolgozott, hogy a Nap ki ne vegye a színét.Nem gondolom, hogy a drága cifraszűrt Te is oly szívesen koszolod! Vagy ha ennyire buzgó hagyományőrző vagy akkor a kalapodat, gatyádat biztos faggyúzod, amit kétlem.

© karikasostor tegnap 21:45 | Válasz | #1351
De érted a lényeget! Hiába hordják 30-40 éve, mégsem lett pásztorviselet a viharkabát meg a gumicsizma!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1350)

Hegedűs tegnap 17:11 | Válasz | #1350
Vajon miért hordják? Mert praktikusnak tekintik. A bőr csizmát hamar kikezdi ám a reggeli harmat, ezt meg nem igazán. Egy új csizma meg 30ezer ft. A viharkabát meg olyan dolog, hogy manapság oly drágák a szűrök, hogy inkább csak annak van akinek semmi köze ehhez. Tisztelet a kivételnek! Persze sok pásztornak igénye sincs erre. Ezt pedig a kommunizmus hozta. Sajnos.

© Oláh Miklós tegnap 09:43 | Válasz | #1348
Változnak az idők, úgy tűnik.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#1347)

© karikasostor tegnap 09:42 | Válasz | #1347
Mert ugye a viharkabát meg a gumicsizma sem mondható pásztorviseletnek, pedig nagyon sokan hordják még ma is a pásztorok közül!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1344)

Hegedűs 2016. jan. 17. 23:41 | Válasz | #1346
Ezt az idő eldönti majd. A pásztorok között!

© karikasostor 2016. jan. 17. 23:28 | Válasz | #1345
Persze csak ha követendő példával jár!
Mert ugye egy fecske nem csinál nyarat!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1344)

Hegedűs 2016. jan. 17. 23:22 | Válasz | #1344
Később azzá lesz, ahogy minden más dolog is amit ma hagyománynak mondunk egyszer volt újdonság is. Ezt ne felejtsük el.

© karikasostor 2016. jan. 17. 23:14 | Válasz | #1343
Hát igen, csak az újonnan kitalált dolog nem hagyomány!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1342)

Hegedűs 2016. jan. 17. 21:52 | Válasz | #1342
Sokféleképpen lehet ezt is értelmezni. Van persze ami élből hülyeség meg van amit el kell fogadni mert tudomásul kell venni, hogy pásztorok alakították a pásztorkultúrát régen is meg ma is. Ne mi mondjuk meg mi a pásztor kultúra.

© karikasostor 2016. jan. 17. 21:02 | Válasz | #1341
Nem hát, csak ne a hülyeség legyen a követendő példa! mert én azt vettem észre, hogy az hamarabb terjed!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1340)

Hegedűs 2016. jan. 17. 20:53 | Válasz | #1340
De az se állapot, hogy egy csak egy igaz van és azt majmolja mindenki mert a többi nem jó! Zsűrizés? Ki a franckarikát érdekli. Ne a zsűrinek legyen jó. Annak legyen jó aki használja.

© karikasostor 2016. jan. 17. 20:50 | Válasz | #1339
Hát ez olyan, hogy van olyan pásztorkíssíg, ami egy csomó gyűszű van a függesztőszíjon. HA ilyet adnék be zsűrizéskor, úgy dobnák ki, hogy csak pislognék! Biztos vannak egyedi esetek, de nem biztos, hogy követendő, bárki is követte el.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1338)

Hegedűs 2016. jan. 17. 19:01 | Válasz | #1338
Lehet is tudni. De mindig van változás, új kor, új szokás. A pásztor beépíti. Pl: Nagy Imre, Smóki csak azért vett egy cipőt mert volt rajta egy lovas fém nyomat amit azóta is hord a mellényén.

© karikasostor 2016. jan. 17. 18:59 | Válasz | #1337
Ezt a viseletéből illene tudni, nem?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1336)

Hegedűs 2016. jan. 17. 18:58 | Válasz | #1336
Egy új módja annak, hogy kifejezze az ember a lelkületét és azt, hogy milyen jószággal van, ha éppen pásztor.

© karikasostor 2016. jan. 17. 18:52 | Válasz | #1335
De a kitűző, nekem valahogy nem jön be! Mit keres egy kitűző a pásztorok viseletén?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1334)

Hegedűs 2016. jan. 17. 18:49 | Válasz | #1334
Egyetértek a táncokra vonatkozókkal! A zsebóra pedig pont olyan újítás mint annak idején akár a kékfestő megjelenése vagy a priccs. Jött, bevált, maradt.

© karikasostor 2016. jan. 17. 18:47 | Válasz | #1333
Mondjuk az én sem értem, hogy minek megtanulni 8-10 vagy több tájegység táncát, mikor azok akik alapjául szolgálják a táncot sem tudtak a magukén kívül mást. A kalotaszegi ember nem kezdett el gyimesi táncot tanulni, mert őt az érdekelte ahol élt.Mert abban élt, nem ment Gyimesbe.Egy amivel magyarázható, az az értékmentés. A legtöbb mai táncosnak nincs saját tánca, mind valaki másét táncolja. Sajnos mi is, mert mástól nem tudjuk már megtanulni, csak az archív felvételekről. De a zsebóra akkor is zavaró!

Hegedűs 2016. jan. 17. 18:41 | Válasz | #1332
Vannak bálak,pásztor találkozók ( nem összekeverendő a turista attrakcióval!! ami hortobágyon zajlik) Ott táncol a pásztor ember de jókedvéből és nem egy betanult koreográfiát mint a mai táncosok. Úgy értettem hobbiból nem táncol a pásztor csak úgy.

© karikasostor 2016. jan. 17. 18:36 | Válasz | #1331
Jó, de mikor tudtok táncolni? Az előbb írtad, hogy ti nem táncoltok!
Meg milyen mai korét? Disco? Break? Pogo?

Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1330)

Hegedűs 2016. jan. 17. 18:26 | Válasz | #1330
Nem felejtődtek el. Egy kor táncait őrzik a néptáncosok. A mai korét meg táncolják a mai pásztorok.

© karikasostor 2016. jan. 17. 18:25 | Válasz | #1329
Pedig vannak pásztortáncok, vagy már elfelejtődtek?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1328)

Hegedűs 2016. jan. 17. 18:10 | Válasz | #1328
Legeltetésre gondoltam.Inkább legyen nálam zsebóra mint legeltetés közben is a telefonom lessem. De hát kinek mire kell. Mi meg nem táncolunk mert örül az ember ha leülhet deleléskor.

© karikasostor 2016. jan. 17. 18:02 | Válasz | #1327
Szia! Én már próbáltam, engem egyáltalán nem zavar a kíssíg. Még tánc közben sem, de a zsebóra annál inkább.
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#1326)

Hegedűs 2016. jan. 17. 17:49 | Válasz | #1326
Üdv! Őrizzük a hagyományt! Persze, kell valakinek DE kérdés melyik kori hagyományokat? Ha jól látom az ország egész területén a múlt század második felét próbálják leutánozni. Az is egy hagyomány. De az is kialakult valahogy. Ott van mondjuk az ostorok pillangózása vagy a kötések. Ez mind menet közben alakult ki! Aki azt mondja magáról, hogy ő a tuti az hazudik! Maximum egy kort tökéletesen utánoz! Minden változik minden relatív. Változnak a viseletek változnak a használati tárgyak. Ezt el kell fogadni még ha nehéz is. Lehet egy bizonyos kort őrizni! Sőt! Kell is, de ne legyünk csőlátással.... Csak egy pl: A készség. Próbált már valaki gyalogolni azzal egy napot? Elárulom nem kényelmes! Márpedig a pásztor a kényelmet és praktikusságot nézi! Ezt el kell fogadni. A pásztorok is és a többi "faj" is csak úgy marad fenn ha alkalmazkodik aki nem tud az kihal.

Hegedűs 2016. jan. 17. 20:28 | Válasz | #8246
Nincs probléma csak az előző témákra reagáltam.

© Nagy Tibor 2016. jan. 17. 20:13 | Válasz | #8245
Persze elismerem Szőllősy úr munkásságát...de azért azt csak áruld már el hogy tulajdonképen mi is a probléma,nem igazán tudlak követni!
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8244)

Hegedűs 2016. jan. 17. 19:34 | Válasz | #8244
Nem isszuk de ő foglalta össze ezt leghelyesebben. Ezen felül ő nem is tartja magát istencsászár hagymazörgetőnek. Csak egy egyszerű múzeumi dolgozó aki látott már egyet s mást az életben.

© Nagy Tibor 2016. jan. 17. 19:12 | Válasz | #8243
Hát a Szőllősy úr sem pásztor...még is isszuk a szavát?
Válasz 'Hegedűs' üzenetére (#8242)

Hegedűs 2016. jan. 17. 17:52 | Válasz | #8242
"A pásztor hagyománynak nem is az "ősi örökség" a legfontosabb eleme, hanem az a rugalmasság, amivel megtartotta az öregektől örökölt tapasztalatokat, és ebbe az alapszövetbe építette be a változó világ kihívásaira adott saját válaszait. Ettől maradt meg üzembiztosnak a rendszer." Szőllősy Gábor a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főtanácsosa. Ezzel le is zárnék minden pásztorokkal kapcsolatos viselet és tradíció vitát.

Hegedűs 2016. jan. 17. 15:46 | Válasz | #8241
Kedves Nagy Tibor! Meg kell találni azt a pásztort akitől érdemes tanulni. Arról nem tehetek, hogy ön csak ilyenekkel találkozott. Mellesleg lehet valaki akármekkora szegény szakadt ember ha jó előtte a jószág akkor nincs miről beszélni.

© karikasostor 2016. jan. 17. 12:56 | Válasz | #8240
Tegnap megtartották a fiúk a Hagyományok Házában az ostorkészítésről és a pásztorkészség készítéséről az előadásukat. Szerintem nagyon jól sikerült, mindenkinek nagyon tetszett.

Olvastam a fészbukon Hasznos Jani megosztását, ahol Bácsi István alias Pernyezsandár némi éllel azt kérdezi, hogy hát aztán hortobágyi pásztor volt-e a meghívottak között!

Erre nem tudjuk a választ, mert ez az előadás a bőrműves szakmai előadássorozat része volt, nem mi szerveztük, hanem a Hagyományok Háza!
A teljesen nyílt, bárki által látogatható előadásra az jöhetett el aki akart. Aki ott volt, az szerintem sokat tanulhatott a hallottakból, szerintem mindenki elégedett volt az előadókkal.
Az előadás alatt természetesen elhangzott mindegyik pásztorember aki részese volt annak, hogy megtanultuk az ostorkészítés, ha ez megnyugtat valakit.

© Nagy Tibor 2016. jan. 17. 12:33 | Válasz | #8239
"Pásztorságról csak olyan beszéljen aki volt benne is"

Van itt felénk két gulyás. Az egyik 50-60 szürkét őriz,a másik egy nagyobb csorda magyar tarkát. Már évek óta űzik ezt a mesterséget,annyit tudnak a pásztorságról mint tyúk az ÁBC-ről,két igazi agyhalott, alkoholista falusi pöcs! Most akkor ennek ellenére ők beszélhetnek róla? Én gyerek koromban amolyan juhászbojtár féle voltam egy tanyasi gazdánál,később volt hogy pár napig gulyát is őriztem.Én is beszélhetek akkor róla? Azt hiszem van olyan aki soha nem volt jószággal a legelőn kint,még is sokkal többet tud erről a témáról mint én,vagy akár a két fentebb említett bugris!
Válasz 'Hegedűs László' üzenetére (#8237)

© karikasostor 2016. jan. 17. 11:23 | Válasz | #8238
Olvasd el! Rájössz!
Válasz 'Hegedűs László' üzenetére (#8237)

Hegedűs László 2016. jan. 16. 18:08 | Válasz | #8237
Örülök, hogy meg jelent itt a facebook profilom. Azt nem tudom mi kapcsán de hát legyen. Az eddigi témákhoz hozzászólva: Pásztorságról csak olyan beszéljen aki volt benne is! Üdv!

Korom Zoltán 2016. jan. 15. 14:13 | Válasz | #8236
Igen, mert én direkt a Csikós Jánostól a Csikósélet című könyvet kértem és az van Nekik két változatban.
Válasz 'Berdó József' üzenetére (#8235)

© Berdó József 2016. jan. 15. 13:02 | Válasz | #8235
Bocsánat rosszul mondtam.Repülnek az évek.
2013-ban adták ki őket.Letünt korok-Csikósélet
91 hozzászólás!

© Berdó József 2016. jan. 15. 12:57 | Válasz | #8234
Zoli!
Ez nem így van,tavaly adták ki egyszerre a
két kiadást.Nagy rendezvény keretein belül
mutatták be.Itt a fórumon is volt róla szó
fotóval.
Válasz 'Korom Zoltán' üzenetére (#8233)

Korom Zoltán 2016. jan. 15. 11:54 | Válasz | #8233
De a régi kiadásból csak az egyik van meg (nem tudom melyik évi) nekik, a másik kiadás az pár évvel ezelőtti.
Válasz 'Berdó József' üzenetére (#8232)

© Berdó József 2016. jan. 15. 06:37 | Válasz | #8232
Ez így van.Csak egy kis kiegészítés!
Annak idején kétszer lett kiadva.
1933-ban.és 1935-ben.Ha jól emlékszem.
Az első Hajdúböszörményben,a második
Debrecenben lett kiadva.Nem teljesen
ugyanaz a kettő.Se a képek,se a szöveg.
Ezért csak ajánlani tudom hogy aki teheti
vegye meg mind a kettő reprintet.Nem sokba
kerülnek.Az utánvét többe kerül.Nem tudom
mennyi példányban lettek kiadva,gondolom nem sokba.Ha elfogy majd,nem valószínű hogy
mégegyszer ki lesz adva!
Válasz 'Korom Zoltán' üzenetére (#8230)

Szittyka 2016. jan. 14. 22:52 | Válasz | #8231
Húú! Köszönöm szépen!

Korom Zoltán 2016. jan. 14. 20:22 | Válasz | #8230
Sikerül ma felhívnom őket és azt mondták, hogy 2 fajta van belőle. Az egyik az eredeti amit csak Kardos János írt, a másikhoz írt az igazgató is.
Az eredetit vettem utánvéttel és az 1000 Ft. +postaköltségbe van.
Az elérhetősége a múzeumnak:

Hajdúsági Múzeum
Cím: Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1., 4220
Telefonfrown52) 229 038
Válasz 'Berdó József' üzenetére (#8229)

© Berdó József 2016. jan. 14. 20:17 | Válasz | #8229
Gyerekek!
A böszörményi Hajdúsági Múzeum mindkét
kiadását kiadta reprintben!!!!!!
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8228)

Szittyka 2016. jan. 14. 19:03 | Válasz | #8228
Na arra a könyvre én is vevő volnék smiley

Korom Zoltán 2016. jan. 14. 08:13 | Válasz | #8227
Köszönöm a segítséget, siekrült megvennem.
De van egy másik könyv: Kardos János, Csikós élet. Ha valaki tudja hogy vehetném meg, kérem ossza meg vele!

Köszönöm!
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8226)

Szittyka 2016. jan. 13. 21:58 | Válasz | #8226
Egyébként van nekik példányuk.

https://www.antikvarium.hu/konyv/beres-andras-arra-van-egy-kohid-rakva-18712

Korom Zoltán 2016. jan. 11. 07:40 | Válasz | #8225
Köszönöm, máris nézem!
Válasz 'Berdó József' üzenetére (#8224)

© Berdó József 2016. jan. 10. 17:03 | Válasz | #8224
Zoli!
A bookline.hu-n van 3 darab elég lesz?
Válasz 'Korom Zoltán' üzenetére (#8223)

Korom Zoltán 2016. jan. 10. 16:31 | Válasz | #8223
Köszönöm, itt kerestem én is, de nincsen nekik.
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8222)
2016.nov.07 19:51 | #102
Szittyka 2016. jan. 10. 13:36 | Válasz | #8222
www.antikvarium.hu

Itt szokott lenni. Itt vettem én is.

Korom Zoltán 2016. jan. 09. 21:50 | Válasz | #8221
És keresem a: Arra van egy kőhíd rakva, című könyvet, ha valaki tudja hogy jol lehet megvenni, kérem segítsen!

Korom Zoltán 2016. jan. 09. 20:51 | Válasz | #8220
Üdvözlök Mindenkit!
Bock tiszti nyerget keresek, ha van valakinek eladó, érdekelne.
Köszönöm: K.Z.

© Pista 2016. jan. 01. 22:29 | Válasz | #8219
Boldog új évet kívánok!

© karikasostor 2015. dec. 31. 20:27 | Válasz | #8218
B.U.É.K!

tobo 2015. dec. 30. 11:18 | Válasz | #8217
Mindenkinek boldog új évet kívánok.© Barna 2015. dec. 27. 17:03 | Válasz | #8216
Ady Endre: Karácsony

Pusztai Szabadok 2015. dec. 26. 14:00 | Válasz | #8215
Boldog Ünnepeket!

© Pista 2015. dec. 25. 23:41 | Válasz | #8214
Boldog karácsonyt!

© karikasostor 2015. dec. 24. 16:48 | Válasz | #8213
Minden látogatónak, barátnak ,ismerősnek Boldog Karácsonyi ünnepeket kívánok!

Szittyka 2015. dec. 08. 19:35 | Válasz | #8212
Jó estét kívánok mindenkinek.

A témába szólnák hozzá.
Nekem nincs bajom azokkal akik őrzik a hagyományt. Viszont azokkal van bajom, akik felvesznek egy hortobágyi csikós kalapot, egy tüszőt honfoglalás-kori veretekkel (ők csikós övként ismerik), egy honfoglalás-kori tarsolyt, havonta beülnek egy csárdába és azt vallják magukról, hogy hagyományélők.
Egyszer beszéltem egy ilyennel, és azt mondta a pásztorra, hogy az csak egy gyáva gyászhuszár volt mindig is.
Na ezt a fajtáját a hagyományőrzőnek nem szeretem!

© Barna 2015. dec. 08. 09:25 | Válasz | #8211
Ez a film a gondolat ihletője. Szomorú pont ez adja létjogosultságát a hagyományőrzőknek.Azt se feledjük azért vannak kivételek, és én az ők iránti tiszteletet kérem.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8210)

© Barna 2015. dec. 08. 09:21 | Válasz | #8210
A puszta világa

© Barna 2015. dec. 08. 09:18 | Válasz | #8209
Épp ezért soha nem is mondtam nincs szükség az értékőrzőkre, csak tiszteletet, alázatot kértem!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8208)

© Barna 2015. dec. 08. 09:14 | Válasz | #8208
"Ennyit a régi öregekről és utódaikról"Épp erről beszélgetünk egy jó pajtásommal.Ide másolom véleményét, amivel teljesen egyetértek. "Hol vannak a mezei grófok? Hol vannak a juhászok, a cifra szűr? Hol vannak a hagyományok, muzsikusok?

Ja. SEHOL. Mert papót meg mamát, csak sikerült megvezetnie a sátánista kommunizmusnak, csak elhitték hogy a hagyomány a múlt, a technika a jövő. Gratulálok az előző 3 nemzedéknek, hogy majdnem nyomtalanul eltűnhettek több ezer éves hagyományaink (mert hagyták). Javaslom aki ingének érzi a szemrehányást nyugodtan vegye magára. Szégyelje magát az, aki a hagyományok nélkül akar hagyományosan élni, aki magyarnak mondja magát, de nemzetéért, közösségéért nem képes tenni!.......Őseink megalkuvása miatt majdnem működésképtelen lett egy szerves ősrendszer, és ha rajtok múlik akkor teljesen ki is hal." Épp ezért soha nem is mondtam az érték megőrzőkre,csak a tiszteletet alázatot kértem!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8205)

© karikasostor 2015. dec. 08. 09:06 | Válasz | #8207
Erről van szó!
Csak a büszke, rátarti ember ezt nem látja!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8206)

© Nagy Tibor 2015. dec. 08. 09:00 | Válasz | #8206
Régebben az egyik "Fölszálott a páva" adásában Sebestyén Márta mesélte hogy mikor népdalgyűjtő úton jártak valahol Székelyföldön azt mondta neki az egyik öreg nénike hogy:
-"Tudod Mártikám, ha tü nem vónátok mü se vónák...ha mü nem vónák tü se vónátok! "
Szerintem ennél szebben jobban nem lehet megfogalmazni ezt a dolgot!

© karikasostor 2015. dec. 08. 08:59 | Válasz | #8205
Szia Barna!

A cifraszűrt nem csak a pásztorok viselték, hanem a nép viselete volt!
Ha belegondolsz abba, hogy mennyi cifraszűrt készítettek a szűrszabók, mikor szekérszámra vitték a szűröket a vásárokba,annyi pásztor nem volt az egész országban még ha az utolsó libapásztort is beleszámolták volna, és ha csak a pásztorok vették volna, nem virágzott volna annyira a szűrszabóság.

Még Kossuth Lajosnak is volt cifraszűre, pedig sosem volt pásztor.


Persze, az igaz, hogy nem attol jó pásztor valaki, mert szép ostort tud fonni, mert nem az az elsődleges dolga.
De, nézzük a tényeket.
Szabó Gábor bácsi már elment,a fia Sándor még készít ostort, de nincs akinek tovább adja, mert csak lányai vannak, a testvére Gábor nem tud ostort készíteni.
Garai Lajos bácsi is kiesett a sorból, a fia Lajos azt mondta, hogy csak 8 ágú ostort tud fonni.
Kordás Józsi bácsi már évek óta nem készít ostort.
Kordás Jani bácsi nem tudom készít-e még.

Ennyit a régi öregekről és utódaikról.

Megkérdeztem Bordás Ádámot, hogy szokott-e ostort fonni, azt mondta, hogy nincs hozzá türelme.
Nem tudom, hogy hány pásztor fon még ostort, de annyit mint Gábor bácsi és Lajos bácsi készített, sosem fognak.

És itt jönnek a képbe a hagyományőrzők!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8203)

Hasznos János 2015. dec. 08. 08:39 | Válasz | #8204
Számomra nagyon fájó,hogy még ezen a téren sincs közös irány.Olyanokon vitázni, hogy ki él benne , ki nem , ki veheti fel a népviseletet ki nem, szerintem ostobaság. A régi nehéz idők elmúltak,és a még élő pásztorok sem sírják vissza azokat, talán csak a fiatalságukat.Ez már a technika világa,ami eltöröl mindent ami az útjában áll, ezért szükség van hagyományőrzőkre épp úgy mint igazi pásztorokra, hisz egymást éltetik.Nagyon sok régi mesterség a hagyományőrzők által kelt életre és sok fiatal válik hagyományőrzővé a régi legendás pásztorok miatt. Ideje lenne felfogni, hogy közös a cél és ezen az úton csak barátok kellene, hogy járjanak.

© Barna 2015. dec. 08. 06:05 | Válasz | #8203
Kedves Péter! A pásztorkodás annak felsőbbrendű aki életét úgy éli, ahogy az édesapja, nagyapja tette ezt.Hozzá lehet itt "vágni", hogy már nem olyan "hagyományosan", mert már mobilt használ...stb. Elgondolkodtató azért az, hogy régen a "szegénység" , egyszerűség miatt éltek az emberek úgy ahogy, most pedig az a legkölcségesebb.Na ,de nem attól lesz valaki jó pásztor, mert jó ostort tud fonni ...stb.Hanem az akinek a keze alatt a z állat szép kondícióban van,a betegeket időben észreveszi és kezeli,jó a szaporaság. felnevelő képesség...stb.Egyszóval jó szolgálja a rábízott állatoknak, és nem gazdája, vagy vigyázója.Beszélhetünk a szakralitásról, de ateista embereknek ezt nehéz megérteni.Miért van az, hogy a "hagyomány" a pásztorvilágban él, élt a legtovább! Végül a lényeg a hagyományőrzőknek újból egy idézet"Törekvőnek kell lenni de a tiszteletlenség, az okoskodás ellenszenvet vált ki." Ha tisztelnéd aki benne él, akkor nem kéne itt újból- újból arról vitatkozni miért baj , hogy mások is felveszik a cifraszűrt...stb.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8202)

© karikasostor 2015. dec. 07. 23:02 | Válasz | #8202
Ja, de ezen csak a buta benne élő sértődik meg, mert nem arról van szó, hogy már pedig így vagy úgy, tessék azt csinálni mint régen. Arról van szó, hogy könnyű ezzel a benne élő, meg nem kell a hagyományt őrizni dumával jönni, mikor lássuk be, egy csomó dolog elveszett volna, ha nem lennének a hagyományőrzők.
Te mit szólná, ha egy kertész le akarná vetetni veled a kertésznadrágját, merthogy ne viseld, ha nem vagy kertész? Pedig szereted a virágot, meg a fákat! Mindkettő foglalkozás, de ezt a pásztorkodást én nem tudom miért valami felsőbb rendű dolognak tekintik sokan, pedig egy ugyanolyan foglalkozás.Ha azt vesszük, hogy sok, a pásztorhoz hasonló foglalkozás már ki is veszett, mint a pákász, rákász, csíkász, csak míg a pásztorok a pusztán éltek, addig emezek meg a rétben.
Van aki ezt csinálta, van aki azt!

Válasz 'Barna' üzenetére (#8200)

© Barna 2015. dec. 07. 22:35 | Válasz | #8201
"Mindig azok a legokosabbak, akik sose voltak pásztorok, vagy esetleg hallottak láttak olyat aki már beszélt pásztor emberrel"

© Barna 2015. dec. 07. 22:32 | Válasz | #8200
"Csak nem szabad ennek a dolognak olyan szintre eljutni, amikor már az a fiatal akarja megmondani az idősebb, tapasztaltabb, benne élőnek, hogy hogy is kellene csinálni...
Törekvőnek kell lenni de a tiszteletlenség, az okoskodás ellenszenvet vált ki."

© karikasostor 2015. dec. 07. 20:55 | Válasz | #8199
Hasznos Jani javaslatára elolvastam egy hosszabb eszmecserét a fészbukon.
https://www.facebook.com/laszlo.hegedus2?pnref=friends.search

Persze ott is felmerült az oly sokszor felhozott téma, hogy nem attól lesz pásztor valaki, hogy bűgatyát húz meg lovagol.
El kell fogadni, hogy az a világ már elmúlt, de a hagyományőrzőkre akkor is szükség van.Sokan mondják, hogy a hagyomány nem beteg, nem kell azt őrizni. Az kinek tűnt már fel, hogy a pásztorok , (akik állítólag a hagyományban élnek )90%a csak bicskatartót hord?Sőt, lehet hogy még a többi is! Alig lóg egy-két embernek az oldalán kíssíg. Garai Lajos bácsi azt mondta, hogy ők nem hordtak ilyesmit. Akkor hova lett? Pedig előtte volt! Mégpedig hagyományos!
Szebbnél szebbek találhatók a múzeumok gyűjteményeiben, nem egy a Hortobágy térségből való!

Hogy hova lett, végtelen egyszerű! Nem őrizték a hagyományaikat, pedig benne éltek.Csak jött a gyufa meg az öngyújtó és az sokkal praktikusabb volt. A cigi is kiölte a pipát, mert azt sem őrizték meg, így aztán a pipametszők is felszámolódtak stb...így aztán másban éltek benne,az lett a hagyomány, a régit meg megette a fene!

Nem hiszem, hogy volna olyan pásztor, aki bemenne a múzeumokba, hogy kutatási engedélyt kérjen az adott tárgyra!
Szerintem sok pásztor lenézi a hagyományőrzőket, pedig nem kellene!Sőt, van amelyiknek kifejezetten szúrja a szemét, hogy valaki bűgatyát visel meg nagykalapot.
Ráadásul nem is biztos, hogy ügyes kezű attól, mert pásztor.

Egyszer Gábor bácsival elmentünk egyi öreg pásztorhoz, hogy vegyek egy ostort a gyűjteményembe.Hát, nem nagyon tetszett a munkája.Aztán az illető elment még hogy hozzon a szobából másik ostort. Gábor bácsi látta rajtam, hogy nem nagyon tetszenek a karikások, és csak annyit szólt!
-: Gyenge muzsikus, mi?

Hát aztán nem is vettem ott semmit.

Szóval erről ennyit.

© karikasostor 2015. dec. 07. 15:12 | Válasz | #8198
"amilyen az adjon Isten olyan a fogadj Isten!"

Pont olyan volt!

Pusztai Szabadok 2015. dec. 06. 17:25 | Válasz | #8197
Amilyen az adjon Isten...
tudja vki...

Ezt lehet úgy kellett volna kezdeni, hogy:
Adjon Isten! Faragó Tamás vagyok innen vagy onnan...
Esetleg valaki tudja, hogy...

Nehéz valakit jó szívvel fogadni, aki csürhés módján ront a tanyádra.

© karikasostor 2015. dec. 05. 22:53 | Válasz | #8196
Ez remek!
Válasz 'faragotomi' üzenetére (#8195)

faragotomi 2015. dec. 05. 22:00 | Válasz | #8195
belőlem milyen "bunkó reakciót" váltott ki a te megnyilvánulásod? olvass vissza kicsit a te hozzászólásodra (#8192) az igen valóban primitív megnyilvánulás. az én hozzászólásaimban 1 rossz szót nem találsz.

"megdorgálni a szemtelen neveletlen lurkót! " először is ilyet te nem tehetsz hiszen a megnyilvánulásaid nem tanári szintet ütnek meg.

de nem foglalkozom vele, megtudtam amit akartam oszt jóccakát.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8194)

© karikasostor 2015. dec. 05. 21:08 | Válasz | #8194
Szia Tomi!
(ha már az illemnél tartunk, nálad a köszönés elmaradt)
Úgy vélem, hogy itt nem nevelő vagy erkölcstanár szerepet kell betöltenem. Nem hiszem, hogy itt kellene őriznem a fórum tagjait és figyelni, hogy ki mit ír , majd pedig megdorgálni a szemtelen neveletlen lurkót!

Egyébként a kérdésedre a lehető legpontosabb választ kaptad!Nem értem a felháborodásod!Azt viszont sajnálom, hogy nincs humorérzéked, bár nem a vicc volt a szándék! Viszont elég bunkó reakciót hozott ki belőled, ami nem az én szegénységi bizonyítványom!
Nem vagyok ideges, csak utálom, az ilyen megnyilvánulásokat, sértegetéseket és szándékos provokációt!


Válasz 'fodortomi' üzenetére (#8193)

fodortomi 2015. dec. 05. 17:34 | Válasz | #8193
látom sok mindent kell még tanulnod, főleg azt hogy ha te vagy oldalnak a gazdája akkor nem gerjesztesz tüzet hanem ha van akkor azt csillapítod.

a másik hogy az intelligenciádat kimutathatod de nem azoknak akik megtisztelnek azzal hogy az oldaladra jönnek és kérdeznek.

ha vki kérdez és nem tudod a választ csak úgy foghegyről soha ne dobj oda egy választ, mert lehet hogy az az illető nem fogja jó híredet neked és az oldaladnak kelteni.

és végül ha már ideges vagy soha ne legyél agresszív mert attól nem lesz igazad.

veled ellentétben és további szép napot kívánok neked! sad

Oláh Miklósnak pedig köszönöm a korrekt választ mégegyszer!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8192)

© karikasostor 2015. dec. 05. 17:13 | Válasz | #8192
Nem tudod, kis köcsög?

Megkaptad a választ?
Meg!
Akkor mi a faszt erőlködsz itt? Húzz a picsába innen!Kötekedő, hülye pöcsökre itt nincs szükség!
Válasz 'fodortomi' üzenetére (#8191)

fodortomi 2015. dec. 05. 13:41 | Válasz | #8191
miért is?
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8190)

© Nagy Tibor 2015. dec. 05. 12:55 | Válasz | #8190
Szemtelen vagy komám mint a piaci légy!
Válasz 'fodortomi' üzenetére (#8189)

fodortomi 2015. dec. 05. 06:04 | Válasz | #8189
a tiszteletet annak adom adom aki megérdemli. a #8184 hozzászólásod után ne várd hogy tiszteljelek, hiszen ismered a mondást: amilyen az adjon Isten olyan a fogadj Isten!

először magadba kell nézned aztán másba, ezt tanuld meg egy életre!

hát a válaszod alapján biztos hogy te vagy a falu esze zsenikémsad (de akkor jajj annak a falunak ahol ilyen a falu "esze")
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8188)

© karikasostor 2015. dec. 04. 22:20 | Válasz | #8188
Több tiszteletet,ha egy mód van rá, mert nem vagyok a zsenikéd!Mondjuk, ha zseninek tartasz, az jó!

Talán nem kaptad meg a választ?
Logikusan füredit, mert ott van Tiszafüred a Hortobágy szélén!Biztos nem Londonból rendelték, de a Stübben nyereg is elég ritka volt a Hortobágyon.
Miki szépen levezette a dolgokat, de mégsem derült rá fény , hogy tényleg miben?
Amúgy nyeregben Debrecenbe mentek, Újvárosba, meg mindenfelé, de priccsbe nem.Legalábbis én még ilyen településről nem hallottam!
Válasz 'fodortomi' üzenetére (#8185)

fodortomi 2015. dec. 04. 21:55 | Válasz | #8187
üdvözöllek én is téged!

köszönöm az értelmes választ!
írod hogy "ha nyerget használta", tehát nem mindíg nyeregben lovagoltak, hanem szőrén is? ezt azért kérdem mert úgy tudom hogy szőrén a kunságiak ülték a lovat, míg priccsbe hortobágyon lovagoltak a csikósok.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8186)

© Oláh Miklós 2015. dec. 04. 20:47 | Válasz | #8186
Üdvözöllek.
A kiegyezés koráig főként ha nyerget használtak favázas füredi nyereg volt.Az első világháborúra ez már tolódott a katonai vagy bock nyergek irányába.A háború után az angol nyereg kiszorította a bock nyergeket. Szerintem. De jórészt vagy patraccal vagy anélkül ülték a lovat a pásztorok és a parasztok.

fodortomi 2015. dec. 04. 18:34 | Válasz | #8185
kösz zsenikém!

valami értelmes választ is tud valaki?

© karikasostor 2015. dec. 04. 17:18 | Válasz | #8184
Fát
Válasz 'fodortomi' üzenetére (#8183)

fodortomi 2015. dec. 03. 21:02 | Válasz | #8183
tudja vki hogy hortobágyon milyen nyerget használtak a csikósok? nem a priccsre gondolok.

© Oláh Miklós 2015. dec. 03. 07:58 | Válasz | #8182
Akkor századjára elmondjuk szerintem, a víz meg a bőr nem jó barátok, főleg a timsós bőr és a víz .El kell felejteni a vizet, ahhoz nagyon kell érteni mikor lehet "nyirkosítani" a bőrt és mikor nem és melyiket. Nem javaslom senkinek .
A vizezés után ha bekened az ostort akkor azt éred el ,hogy a víz nem tud távozni az ostorból és széjjel fog szakadozni.
Azt tanácsolom, legközelebb csont szárazon jól zsírozd le az ostort és tedd a kályha mellé had szívódjon .
Válasz 'öcsi' üzenetére (#8179)

© karikasostor 2015. dec. 02. 22:22 | Válasz | #8181
Papp Laci!
Itt a száma a fórumban valahol!
Válasz 'varga adam' üzenetére (#8180)

varga adam 2015. dec. 02. 22:11 | Válasz | #8180
Cifraszur keszitot tudtok ajanlani,esetleg elerhetoseget?

© öcsi 2015. nov. 17. 09:37 | Válasz | #8179
Heló fiúk,lenne egy kérdésem.Amikor elkészül az ostor nedvesen megjàratom,de zsírzàs utàn berepedezik a vége.Vajon miért?

© karikasostor 2015. nov. 15. 16:47 | Válasz | #8178
https://www.youtube.com/watch?v=aq8kgWfvrWg

© karikasostor 2015. nov. 15. 16:39 | Válasz | #8177
Az, ráadásul az sem tudom, mi az a bekel?
Mert ha be kell gyújtani, akkor ezt külön írjuk, és két "l"-el!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8176)

© Nagy Tibor 2015. nov. 15. 10:19 | Válasz | #8176
Ugye hogy lehet még fokozni a hülyeséget?!

© Nagy Tibor 2015. nov. 15. 10:17 | Válasz | #8175
https://www.facebook.com/video.php?v=1677591952505459

© Oláh Miklós 2015. okt. 23. 18:57 | Válasz | #8174
Üdvözletem!

Kiskunfélegyházi vásárra jön e valaki november elején? Én magam megnézem, ha már ide költöztem a kertek alá.

Papp 2015. okt. 14. 19:40 | Válasz | #8173
Fűtsd ki a botot,hátsd le a kérgét,adj neki hideg zsíroldót,ha megszívta húzd be disznózsírral ,had álljon,használatban szalonna bűr zsírosával kenegesd.Palotán is így csinálták őseid!Néha önts magadba pálinkát ha megy a színe,hogy neköd lögyön!

Szittyka 2015. okt. 02. 20:48 | Válasz | #8172
Jó estét

Köszönöm szépen a válaszokat!
Majd kipróbálom többféle olajjal is akkor.

© Szabó Sándor 2015. okt. 02. 08:23 | Válasz | #8171
Szia!
Biztosan használ, hogy pontosan mennyire, nekem fogalmam sincs. Egy biztos, az olajjal kezelt fáról lepereg a víz, ez mindenképpen jó. Én amúgy hidraulika olajat nem használnék akkor sem ha könnyen juthatnék hozzá, mesterségesen előállított, súlyosan környezetszennyező anyag. És ugye a megmaradt olajjal valamit csinálni kell, nem mehet a csatornába vagy a földbe. Mivel a kültéri faszerkezeteket (például a kerítésléceket) sokan lenolajjal kenik le, én azt használnék, mégis csak természetes anyag. De biztos vagyok benne, hogy a repceolaj vagy végszükség esetén a sima napraforgó olaj is megfelelő. Az egy évet én soknak tartom, ki lehetne tapasztalni, hogy mennyi idő alatt szívja be teljes keresztmetszetében a fa az olajat, szerintem egy-két hétnél nem lehet több, de ki tudja. Ki kell tapasztalni próbadarabokkal.
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8169)

© Oláh Miklós 2015. okt. 02. 07:59 | Válasz | #8170
Telejsen mindegy milyen zsírba rakod ,egy év után teljesen ugyan az az eredmény.
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8169)

Szittyka 2015. okt. 01. 21:22 | Válasz | #8169
Én igazából arra voltam kíváncsi, hogy tényleg olyan hatásos e.

törő zoltán 2015. okt. 01. 21:03 | Válasz | #8168
hát a hidraulika olaj ott kint a pusztában nem lehetett mindennapos tartósítószersad
sztem van ennek eredeti tartósítási eljárása is.

kérdezd csak körbe a fiúkat!
Válasz 'Szittyka' üzenetére (#8167)

Szittyka 2015. okt. 01. 14:24 | Válasz | #8167
Tiszteletem mindenkinek!

Kb. két hete beszéltem egy idős juhász emberrel és ő ajánlott egy érdekes bot tartósítási eljárást.
Azt mondta, hogy a botot fogjam és húzzak rá egy csövet. A csövet pedig töltsem tele hidraulika olajjal, majd ebbe hagyjam 1 évig. Mutatta a botját amit így csinált és szépen bevörösödött és nem repedt meg sehol.

Ezt valaki ismeri?

© Szabó Sándor 2015. szept. 28. 12:07 | Válasz | #8166
No, hát én is örülök, hogy örülsz. Ha csak azon múlna, hogy földik vagyunk nem itt tartana kis uruszágunk...
Az ostorokkal kapcsolatos kérdésedre az én válaszomat kiolvashatod az előző hozzászólásomból.
Minden tájegység népi hagyománya - légyen az viselet, népdal, népszokás stb. - egyaránt fontos, egyik sem különb a másiknál csak más. És ez a lényeg, ezt a másságot, sokszínűséget kell megtartani. S ebben van nagy szerepe a hagyományőrzőknek.A másik, hogy amit csinálnak még ha mondjuk műkedvelő csikósok is, azt jól és hűen adják elő. Ezzel például az a probléma, hogy míg honfoglalás kori, középkori vagy 48-as katonák nyilván nincsenek, addig pásztorok még vannak, s hamar kilóg a lóláb. Persze a (jó értelembe vett) tudatlant jól elszórakoztatják, de közben hamis képet festenek.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8154)

© Szabó Sándor 2015. szept. 28. 09:13 | Válasz | #8165
Teljesen egyetértek veled annak ellenére, hogy debreceniként nekem persze hogy a Hortobágy a szívem csücske. A magyar pásztorkultúra is legalább olyan sokszínű szerintem mint minden más egyéb, és én személy szerint szeretném, ha az ország szegleteiben a saját tájegységi viseletükben, a szűkebb hazájukra jellemző ostoraikkal tartanának pásztorbemutatókat. Nem szabad, hogy eltűnjenek például a kisalföldi, somogyországi vagy a dél-alföldi hagyományok, csak azért mert a Hortobágynak nagyobb a reklámja. Jól néznénk ki ha a népdalok közül is csak egy tájegységnek maradnának fenn a dalai csak azért mert azok a legnépszerűbbek, mikor nekünk 200 ezer lejegyzett népdalállományunk van szemben a sokkal nagyobb területű és népességű németekkel ahol csak 6 ezret tudtak lejegyezni.
Talán hasonló az eset mint a Stonehenge-el, mindenki azt ismeri, holott Belső-ázsiától Európa keleti részéig több s nagyobb hasonló építmény létezik de csak kevesen tudnak róla mert mai divatos szóval mondva nincs elég PR-juk.
Tegnap este véletlenül belenéztem a diósgyőri Szent-Mihály napi ünnepségbe és ha jól láttam hortobágyi csikósruhában terelték be az állatokat...
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8162)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 28. 08:50 | Válasz | #8164
Nagyon jól beszélsz(írsz).
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8163)

© Oláh Miklós 2015. szept. 28. 08:45 | Válasz | #8163
Én például midníg Hódmezővásárhelyi maradok, pedig most költöztem Csongrád és Gátér közé.DE rögtön utána is kerestem annak a területnek ahová költöztem, ez a Kónyaszéki természetvédelmi terület, a kiskunsági nemzeti park része. Valamint a csongrád város történetének, és szerintem nem is hihetetlen, itt is nagy kultúrája volt a pásztorkodásnak, és a halászatnak. Ménes és gulya is van még, birka meg számolatlan.

© Oláh Miklós 2015. szept. 28. 08:42 | Válasz | #8162
Jó röggelt,

Személy szerint én sem értem mért kell mindenkinek ,hogytobágyi csikósosat játszani.
De nem ítélem el vagy ilyesmi, inkább megmosolygom, mért akar mindenki oda vágyni, másutt is van pont ugyan olyan ha nem jobb helyi érték. Mennyivel sokszínűbb lenne ez a kis ország ha mindenki lokálpatrióta lenne smiley

Pusztai Szabadok 2015. szept. 28. 07:30 | Válasz | #8161
Igazad van. Nem mindegy, hogy valaki a Hortobágyról megy bemutatózni, vagy Hortobágyost játszik.
Mondjuk kíváncsi lennék, hogy Fazekas mit lépne a mártonpista produkcióra, ahogy ismerem Lajost(az apja Lajost), még lehet szaladni is kéne a szívecskés, "huncutcsikósnak".
Te Barna!
Semmi közöm hozzá, de áruld már el, hogy mi a Jóistent dolgozol te, hogy éjszakának idején írosgatsz? Ez tényleg érdeklődés csak. Minden gúny nélkül.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8159)

© Barna 2015. szept. 28. 03:02 | Válasz | #8160
Nem csak a csuklószorítót, hanem a tarsolyt is.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8156)

© Barna 2015. szept. 28. 02:52 | Válasz | #8159
Bocsássatok meg, hogy már megint ellent mondok! Lehet kötözködésnek tűnik, de nem az a szándékom.A "csikós bemutatókkal" kapcsolatban.Van néhány bemutató csikós, de csak egyet mondok pl. ifj Fazekas Lajos,( Ő is szerepel a feltett videókban), akinek nagyobb köze van a csikóskodáshoz, mint aki itt ezen a fórumon értekezik, annak a 90% -nál.Persze , sajnos sok aki már csak "utánzat", bohóckodik.Én felszoktam keresni az olyan rendezvényeket ahol "csikósok" is szerepelnek. Van ilyen is olyan is.Egy pár éve a Nyírségi Vágtán egy nő volt egy pacákkal, a neve akkor se érdekelt. A nő annyira férfias volt,hogy tán még f@sza is lehetett. Öltözet, lovasfelszerelés nem autentikus. A rendező a mikrofonba keveri a csikóst a gulyással, de senkinek fel nem tűnt.Én szóvá tettem, az volt a válasza, majd ha ezt te is megcsinálod akkor panaszkodj. Na ennyit az igényességről. Viszont Vásárosnaményba egy másik rendezvényen voltak Ifj Garai Lajos és csikós társai, hozták a puszta ötöst is .Hortobágyi hagyományoktól távol lévén, nekem a könny szökik a szemembe ilyen gyönyörűségtől.Szép dallamokkal aláfestet jól összeszokott csikósok szép lovakon.Végeredménybe azt akarom mondani ne vegyük egy kalap alá ezeket a bemutatókat.

© karikasostor 2015. szept. 27. 23:00 | Válasz | #8158
Persze, lehet, hogy gyerekeknek bohóckodik, de akkor is, milyen kép alakul ki egy gyerekben a csikósokról?
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8157)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 27. 22:57 | Válasz | #8157
Igazad van. Ennél nincs lentebb. Szerinted ez a mártonistván normális?
Szerinted mit kapna ez rendes emberektől, rendes helyen?
Amúgy, nagyon nem érdekelheti, ha így reklámozza magát.
Hány ilyen hülye lehet az országba?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8155)

© karikasostor 2015. szept. 27. 22:49 | Válasz | #8156
Mit szóltok a bőr csuklószorítóhoz? Sok műcsikós használja, szerintem rém idétlen!

© karikasostor 2015. szept. 27. 22:15 | Válasz | #8155
Szerintem a legfőbb oka, hogy ma divat hortobágyi csikósost játszani, így aztán Hegyeshalomtól kezdve egy-két kivételtől eltekintve mindenki hortobágyi csikós!

Pákozd

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFzgrd_K0

Bugyi

https://www.youtube.com/watch?v=Q1_cZcqE-Lc

Csákberény

https://www.youtube.com/watch?v=i7T85IwSSB0

Kalocsa

https://www.youtube.com/watch?v=oIRXHuiOGRE

Csákvár

https://www.youtube.com/watch?v=zwViNDQ9-ow

Nagyhalász

https://www.youtube.com/watch?v=SCf-XLbnBl8

Kerekegyháza

https://www.youtube.com/watch?v=UG8OS_0Db2E

Apaj

https://www.youtube.com/watch?v=ldnz4iYHocw

Fényeslitke

https://www.youtube.com/watch?v=-Pxg_lhuYz0

Bugac

https://www.youtube.com/watch?v=WpaXmgNQcrE

Súr

https://www.youtube.com/watch?v=fwfTrmngNio

Bőny

https://www.youtube.com/watch?v=140MkllOc7M

Az meg aztán igazán az alja, ahonnan talán nincs lejjebb!

https://www.youtube.com/watch?v=xA-caJsEWCA

Hogy tovább ne soroljam!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8154)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 27. 21:10 | Válasz | #8154
Roppantul örülök, hogy te legalább érted, mire akartam kilyukadni. Lehet azért mert földiek vagyunk
Egyébként egyet értek a vallással kapcsolatos hozzászólásoddal.
A minap arról beszéltünk a házigazdával, hogy érdekes módon, mára, mindenki kizárólag a hortobágyi típusú ostort csinálja(vagy ha nem is mindenki, de sokan), szerintetek mi az oka, hogy pl a bakonyi-dunántúli típus teljesen feledésbe merül?
Válasz 'Szabó Sándor' üzenetére (#8153)

© Szabó Sándor 2015. szept. 27. 09:56 | Válasz | #8153
Rendben, így már tiszta, hogy mit is akartál. Persze én is azt mondom, hogy nem szabad egybemosni a pásztorkultúrát az ősi kultúránkkal. Erre elég szemléletes példát írtál, s ezzel én egyet is értek, a honfoglalás kori jelmezhez nem megy a mai karikás. Ez pont olyan, mintha kora középkori jelmezhez valaki huszárszablyát viselne.
A honfoglalás kori magyarság Istenhitével kapcsolatban vannak ugyan ismereteim, de nem olvastam róla könyvtárnyi anyagot. Viszont amit tudok róla - már ha mai szóval a tengrizmusra gondolsz - az számomra fölöttébb érdekes. Kezdjük azzal, hogy minden rossz indulatú híreszteléssel ellentétben nem többistenhívők voltak. Az Egyetlen egyet, a Világügyelőt, a Teremtőt azaz Tengrit hívták Istennek. S minden természeti jelenségben, növényben, állatban Őt tisztelték, s éppen ezért éltek oly nagy harmóniában a természettel. Ez feltétlen szimpatikus nekem. Sok minden érdekességet lehet találni őseink hitében, azt hiszem oldalakat töltene meg ha elkezdenénk írni az Életfáról, a két lélekről, a Boldogasszonyról stb. Maradjunk annyiban, hogy szerintem semmivel sem volt alacsonyabbrendű mint más vallás, sőt...
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8143)

© karikasostor 2015. szept. 27. 08:17 | Válasz | #8152
A sámán

A sámán a szibériai eredetű samanizmus központi alakja, a közösség olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle módon, tudatosan transzba (eksztázisba) tudja helyezni. Ez egy olyan állapot, amikor a külvilág ingereire a sámán nem vagy alig reagál. A transz beállta jelzi a túlvilággal való kapcsolat létrejöttét. Ilyenkor a lelke repülni kezd és bejárja a túlvilágot, kapcsolatot teremt az ott levő lelkekkel. A sámán tevékenységének külsőségeit, rituális ruházatát, testdíszítését, tevékenységének mozgásformáit, eszközeit és helyét a közösség hagyományai határozzák meg. A legfontosabb eszköze, a túlvilági utazás eszköze általában a sámándob.

A „sámán” tunguz szó. Bár vitatják, hogy a szó belső keletkezésű volna a tunguz nyelvben, azt pedig az eddigi források alapján nem lehet eldönteni, melyik nyelvből kölcsönözte a tunguz, az egyik magyarázat szerint mégis belső keletkezésű szó, és egy „tudni” jelentésű igető származéka. A sámán olyan személy, aki gazdag (képi, mozgási, nyelvi, zenei) kódrendszerrel fejezi ki magát, saját kultúráját és annak szimbolikáját jól ismeri, így hallgatósága előtt hiteles és a tudás bizonyosságával nyilvánul meg.

A sámán olyan személy, aki együtt tud élni az elhivatás kényszerével, és az ezzel járó pszichés krízisekkel. A sámán tevékenysége során a túlvilág értelmezőjévé válik, onnan jövő üzeneteket közvetít, és így biztonságot nyújt a közösségnek a túlvilággal szemben.A sámán funkciói változatos megoszlást mutathatnak kultúránként. Általában igen sokfélék, egyes kultúrákban többfajta sámán is van. Ez az összetett rendszer, az esetleg látszólag egymással összefüggésben nem álló funkciók (pl. lélekvezető, gyógyító, a vadászat sikerét és a jó időjárást biztosító szerep) közti kapcsolat érthetőbbé válik (legalábbis egyes kultúrák esetén), ha például a szóban forgó kultúra lélekfogalmát megértjük, esetleg hasonló alapvető hiedelmeket: a test és lélek kapcsolata, esetleg többféle lélek föltételezése, ezek szereposztása, esetleg egymásba átalakulása, a szellemekhez fűződő elképzelésekkel való kapcsolat. Lásd még egyes kultúrák kettős lélek képzetét.

A túlvilági lények sokfélék lehetnek, de meghatározza őket az a túlvilág, amiben a sámán tevékenysége zajlik. A sámán fő feladata a híradás és a segítség.

A táltos

A táltos a magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye, a magyar ősvallás főpapja. Tevékenységük egyesítette a papi, orvosi, lélekgyógyász, szertartásvezető, bírói és jós szerepet.[1]

A legtöbb ismeretünk a táltosról Ipolyi Arnold római katolikus paptól származik, aki összegyűjtötte a népi hiedelmeket Magyar mitológia (1854) c. könyvében. Ezek szerint a táltos már a magzati korban közvetlen kapcsolatban van a Jóistennel, itt kapja meg azt a „többletet”, ami születéskor fizikailag a többlet fogat vagy többlet ujjat jelent (vagy bármilyen többlet csontot). Sorsát az Isten eleve elrendelte, valamilyen célja van az életben, ez általában vagy a világ vagy a nemzet megmentése, fizikai vagy lelki értelemben. Táltos lehetett férfi vagy nő is, bárki, hiszen nem az emberek választották vagy oktatták, hanem úgy született. A néphit azt tartja, hogy sokáig szoptatják, csendes, szótlan gyermek, de korához képest rendkívül erős. Sorsforduló volt a hetedik életév, ha eddig ellopták a fogát, nem lett meg a képessége. Ha ebben a korban eltűnt a háztól, „elvitték a táltosok”. A táltosság nem tanulható, s nem tanítható. Elhívás alapján történik, a sámán és a táltos között az a különbség, hogy táltosnak születik valaki, elrévüléséhez semmiféle szert nem használ, míg a sámánnak ehhez valamilyen tudatmódosító szerre van szüksége. Magyarországon, illetve a magyaroknál soha nem volt sámán,vagy sámánizmus.

A táltos egyik legfontosabb jellemzője a „révülés”, ami egyfajta meditáció. A révülés során távolról gyógyíthat vagy a lelke messzire szállhat, akár a csillagok közé. A révülés folyamatát legjobban és legpontosabban a „Mirkó királyfi” című székely népmesénk őrizte meg.
Hajdú-Biharban és Nagyszalontán fennmaradt az a hiedelem, hogy a táltosnak valamiféle próbatételt kell tennie, fa „ágát-bogát”, létrát kell megmásznia. Ennivalója elsősorban tej és tojás.

A táltost gyakran felruházták a mindentudás attribútumával, sokszor jövendölt is, megmondta, hol van a földben kincs elásva. Általában segítő szándékú, de vihart, jégesőt is okozhatott. Testét nem fogta a golyó.

Jellemző tevékenysége a viaskodás: a táltosok vas vagy tüzes kerekek, kék és vörös színű lángok, ellentétes színű csődörök (pej és szürke), fekete, füstös és fehér szőke bikák formájában küzdenek egymással. A viaskodás célja az időjárás jóra vagy rosszra fordítása. A viaskodás alkalmát előre tudják, azt is, hogy kivel és milyen formában kell viaskodniuk. Hasonló motívumok a népmesékben is fennmaradtak.

A táltoshoz fűződő szájhagyomány két legfontosabb magja a félig bika-félig ember harca, valamint a szárnyas ló.

Diószegi Vilmos kutatásai alapján szinte biztos, hogy csak a magyar hiedelemvilágban fordul elő. A magyarságra jellemző etnikus jegy a máig fenn maradt pogány magyar hitvilág emléke. A táltos alakja részét képezi a magyar népi műveltség samanisztikus emlékeinek. Egyes népmeséink motívuma, az égig érő fa és a „táltos fája” is samanisztikus emlék.

Ezt találtam a Wikipédiában, amúgy egyáltalán nem értek hozzá!

© Barna 2015. szept. 27. 08:12 | Válasz | #8151
Köszönöm! Én is azt gondolom, hogy isten óvjon, hogy Jézus táltos lett volna.Nem vagyok én fanatikus.Csak olvasgatok, így próbálom összeszedni a középen lévő igazságot.De hiszek a finugorság agymosásában.Mégegyszer köszönöm!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8150)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 27. 07:18 | Válasz | #8150
Éreztem, hogy előbb-utóbb elérünk a táltoskirály kérdésig. Ebben az esetben viszont én befejezném a vitát, mivel nem akarok ilyen dolgokról értekezni. Mindenkinek szuverén joga, hogy miben hisz, milyen elméleteket fogad el, de én ezt a vonulatot igencsak fenntartásokkal kezelem. Maradok a pusztai népi hiedelemben vett táltosoknál, és Isten óvjon attól, hogy valamikor is a "Jézus is táltos volt" elmebajig jussak én is. Köszönöm a vitát Kedves Barna!

© Barna 2015. szept. 27. 04:37 | Válasz | #8149
Kérlek magyarázd el, véleményed szerint, miért gondolod így az alábbit, "...hiába nevezünk táltosnak, valójában a magyar kultúrában kialakult sajátos sámán."
Valamint akkor a királyaink is sámánok voltak nem táltosok?Szerintem nagyon -nagyon sok ebben az értelmezés.Van aki honfoglaláskort játszik, és sámán dobol, önjelölt sámánokkal.Önmaga létjogosultságát bizonygatva állítja ez a "valódi".Ezzel kapcsolatba ezért érdekkel a véleményed, de bevallom nem hiszem megtudsz győzni.A "honfoglalás" előtti időkben, nagyobb egységi, "fejlettségi" szinten állott a magyarság, hogy csak helyi, közösségi sámánjaik lettek volna.Hitvilágukban a táltosok voltak a tanítói, papjaik, egy nagy egységet képezve.Nem is üldözte őket István király( csak a mágusokat, )Ez mind a finugor elmélet része.Kicsinyíteni gyökereinket.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8148)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 20:07 | Válasz | #8148
A gyógyítók, vagy valamiben jártas emberek, az általános néphit szerint, gyakran voltak olyan táltosnak született emberek, akik vagy elbuktak a viaskodásokon, vagy már születésükkor elszedték a fogukat, esetleg plusz ujjukat. Van egy teória, ami mindenféle csillagjeggyel összemosva három fokozatra osztja a magyar tudósokat mint 1.Garabonciás, 2. Füves-gyógyító, 3. Táltos. Annyi vele a baj, hogy semmi nem támasztja alá ezt a feltevést-fantáziálást. Akik még adatközlőként szóba jöhettek, mindannyian a klasszikus értelembe vett táltossá válást említették. A garabonciás kialakulása egyébként is egy külön kérdéskör, hiszen ott már a nyugati, kultúrkör, valamint, a korra jellemző vándordiákok gyanús mindennapjai is befolyásolták a figura ismérveit.
Véleményem szerint az, hogy a tudását honnan, kapja, vagy hogy szerek, avagy más, például vers hatására réved
"Haj terem, haj terem
Nagy utam rekkenem
Haj terem, haj terem,
Kilenc ágra fogom
Kilenc ágra mondom"
(Demeter István karcagi juhász emlékezete alapján)
csupán a helyi sajátosságtól függ. Nem ez a kérdés lényege. A lényeg az, hogy a pusztai néphitben kialakult táltos már csak nyomokban tartalmazza a samanizmus ismérveit, és különálló fogalom, ami legalább annyiban különbözik, mint egyezik, a honfoglaláskori táltosunkkal, akit hiába nevezünk táltosnak, valójában a magyar kultúrában kialakult sajátos sámán.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8147)

© Barna 2015. szept. 26. 17:30 | Válasz | #8147
Annyira elbeszélünk egymás mellet.Mikor a tudást az Istentől valónak mondom, akkor emelkedettebb szellemi erőre, Isten közelibb létre gondolok.Akár távolabbi emberekre is gyógyító erőt sugároz, mindenféle narkotikum nélkül, révületbe esve.Erre a sámánok nem voltak képesek.Úgy tudom, hogy a magyaroknak nem voltak sámánjaik, "csak" a táltos,és a gyógyítók,fűvesemberek, akik hasonlók a sámánhoz.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8145)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 15:59 | Válasz | #8146
Csodatáltosoksmiley

Hát ilyen táltos értelmezés is létezik. Ez annyira beteg, mint a Hitgyüli. A női táltos, kb. a csikóslánnyal vetekedhet...

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 14:18 | Válasz | #8145
Először is: A táltos maga mint szakrális,magyarságra jellemző személy, vagy mint a pusztai folklórban elterjedt alak értelmezendő?
Ha az első, akkor bizony nem több mint egy sámán, persze az adott népcsoportra vonatkozó jellegzetességeivel együtt-ez nálunk a táltos, ami nem azonos egy türk, csukcs, vagy mongol sámánnal-nem tudom adott népcsoportok hogyan nevezik.
Ha viszont a pusztai hitvilágban említett táltost nézzük-ami az előzőből alakult-akkor valóban nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett sámánról.
Tudását nem Istentől kapja, csupán a lehetőséget a tudás megszerzésére. Ugye hetedik gyerekként, valamiféle testi elváltozással(csak fiú) születik. 7 vagy 14 évesen viaskodni hívják az idősebb tàltosok, ha ott jól viusgázik mehet TANULNI. Ha születésekor a bába elszedi a fogát, nem lehet táltos. Isteni akaratot pedig ugye ember meg nem változtathat.
Az eszközhasználat szempontjából szintén jellemzőek a hasonlóságok. Bár nincs dobja a táltosnak, gyógyításhoz gyakran kér rostát, madártollat a háziaktól.

© Barna 2015. szept. 26. 12:46 | Válasz | #8144
Tisztelt Pusztai Szabadok!
Nem vagyok ősi hiedelem világ kutató, csak annyira amit itt-ott olvasok.Saját bevallásod szerint Te se.Figyeld miket írtál, mielőtt engem tesztelnél!
-"sámán, és a táltos legfőbb különbsége a mozgás. "
-"a sámán mindenre tudja a gyógyírt, amire a közösségének szüksége van, ellenben a táltos, már csak bizonyos dolgokkal bír el"
1.Szerintem sokkal több a különbség mint a mozgás.A táltos magasabb szellemi síkon képes segíteni, tanítani.Amire a sámán nem képes.Ezért kell neki eszközök.És még sok-sok különbség.
2.Még hogy a sámánnak nagyobb a tudása!!Szerinted melyik a nagyobb tudás,amelyik Istentől való, vagy helybe menve a problémának, eszközöket használva oldja meg.Mert szerintem az első, ami a táltosra jellemző.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8141)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 11:29 | Válasz | #8143
Teljesen egyet értek veled. Azt hiszem, a sámán-táltos kérdéssel nem sikerült rendesen szemléltetni a mondandómat. Tehát én arra akartam rávilágítani, hogy szerintem helytelen, ha a két meglévő kultúrát egybemossák. Értsd jól: honfoglalàs kori jelmezhez, nem való hortobágyi karikás. Hiába hordozza magában az ősi hagyományokat, a karikás egy kész kultúra része, attól függetlenül, hogy miből alakult ki.
A táltos, nem sámán. De számtalan jellemző bizonyítja, hogy a sámánizmusból hozott ismérvek igenis meghatározzák az alakját. Mi a véleményed a honfoglalás kori magyarság Istenhitével kapcsolatban?
Válasz 'Szabó Sándor' üzenetére (#8142)
2016.nov.07 19:51 | #101
© Szabó Sándor 2015. szept. 26. 11:05 | Válasz | #8142
Kedves Pusztai Szabadok!
Egyet értek veled, hogy összetett téma a pásztorhagyományok és ősi kultúránk párhuzama. Megvallom őszintén, hogy a pásztorhagyományokról elég felszínes a tudásom, s a legtöbbet itt ezen a fórumon tanultam míg végigolvastam heteken keresztül. Én úgy összességében gondoltam arra - a munkájukat is figyelembe véve - , hogy talán ők azok a mai Magyarországon akiket a legjobban lehet összekapcsolni ösi kultúránkkal, szokásainkkal, még ha ők lehet tudat alatt is teszik. Mire gondolok: például a használati tárgyak díszítésében használják a tulipánt, - ami ősi motívum - mint ahogy mások is, de mások nem foglalkoznak azzal a fajta állattartással mint őseink, még ha mára az erősen eltorzult is, de még mindig megtalálhatóak a téli-nyári szállásváltások vagy annak a hagyománya.
A táltos-sámán dolgot egy kicsit nem értem. Te arra gondolsz, hogy egyszerre volt táltos is és sámán is? Ha igen, én személy úgy gondolom, hogy vagy ez, vagy az, két dudás nem fér meg egy csárdában.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8134)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 10:04 | Válasz | #8141
Nem én érzem magam felsőbbrendűnek, inkább te küszködsz komplexusokkal. Nekem nem kell hitelesnek lenni, de ha akikre hivatkozok se hitelesek a számodra, akkor megint csak ott a probléma. A legnagyobb gond viszont az, hogy a témától elkanyarodva, megint egymásnak esünk. Szóval szerintem tegyük félre a Barna vs Kiss Zoli ellentétet, és hivatkozással alátámasztva magyarázd meg nekem, szerinted pontosan mik a fő ismérvei a táltosnak, és a sámánnak, miben egyeznek, vagy különböznek. Ha nem hivatkozol, akkor meséld el, hogy hol találkoztál életed során az egyikkel és a másikkal, és ők hogyan mondták el neked ismérveiket?

© Barna 2015. szept. 26. 09:13 | Válasz | #8140
Én a mai napra köszöntem el.Számomra a pásztorhagyomány szemszögéből nem vagy hiteles.Így a mostani felsőbbrendűséged is csak szánalmas bazsajgást váltott ki.A helyre rakást nem bírod,csak sértegetsz. Na minden jót!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8139)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 08:57 | Válasz | #8139
Annyiszor elbúcsúztál már, hogy nem is számolom.
Nem vagyok mindentudó, sőt igen keveset tudok ahhoz képest, ami benne van a témában. Amihez nem tudok, nem is szólok hozzá(pl kötőfékes-sallangos vitátok) Ellenben te: kirohanással, indulattal cáfolsz, majd, ha helyre raknak megsértődsz. Azt ajánlom, hogy olvass utána bármiről is vitázol mert így nem lehet komolyan venni.

© Barna 2015. szept. 26. 08:30 | Válasz | #8138
Tisztelt Pusztai Szabadok!
Köszönöm a sok irodalmat amit ajánlottál! De azt látom nem igen érdemes veled több vitába bocsátkozni.Te hívtál vitába másokat is.Na ,de ezek szerint csak azzal szeretsz "vitázni" aki egyet ért veled.Ezt a felsőbbrendűséges, lekezelő stílusod, már korábbi hozzászólásodnál is éreztem, innen ered az indulatos viszonyulásom. Kérlek nézd magad kicsit a más szemével.Talán rá jössz, mások is vannak rajtad kívül akik nem önjelölt mindent tudók!Ezzel a stílussal "elvadíttok" mindenkit.A továbbiakban jó hétvégét, Isten áldjon!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8137)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 26. 07:19 | Válasz | #8137
Kedves Barna!
Néha úgy érzem, mintha kissé indulatos lennél, amikor nekem válaszolsz. Nem értem mi okozza ezt az únszimpátiát, de természetesen elfogadom, hiszen nem lehet mindenki kedves a szívünknek.
Ennek ellenére az érveléseidet nem nagyon tudom hova tenni. Bár nem tudhatom, hogy honnan szerzed ismereteidet, a lentebb említett témával kapcsolatban, azért ajánlanék néhány olvasmányt, amit feltétlen szükséges lenne átnézned, mielőtt hitelt érdemlően próbálsz cáfolni.
Szűcs Sándor: A samanizmusnemléke a nagykunsági népi orvoslásban (Alföld XXVI. évf 1975/6 45-54)
Szűcs Sándor: Az égbenyúló fa a sárréti néphitben (Etnographia-Népélet(LVI. évf. 1945 23-26)
Szűcs Sándor: Táltosok és Boszorkányok a Nagysárréten (Ethnographia-Népélet XLVII évf. 1936/1 39-48)
Barna Gábor: Néphit és Népszokások a Hortobágy vidékén (Akadémiai kiadó Budapest 1979)
Nem feltétlen biztos, hogy ezeket a neten megtaláod, de némi utána járással, mind beszerezhető. Ha ezt mindet átolvastad, értelmezted, kijegyzetelted,(és még ezen kívül kb 10-szer ennyi irodalmat) netán írsz a témáról, egy hosszabb dolgozatot, hajlandó vagyok veled vitázni, de addig amíg nincs megfelelő alapod a témával kapcsolatban, kérlek ne csinálj magadból bohócot.
A második hozzászólásodat nem tudom értelmezni. Gyakorlatilag ugyanazt írtad le amit én, más megközelítésben.
Szép napot!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8135)

© Barna 2015. szept. 26. 04:57 | Válasz | #8136
A pásztorhagyomány és honfoglaláskori kultúra kapcsolatáról írtad: ".....tagadhatatlanul sok a hasonlóság, de inkább azt kell elfogadnunk, hogy az egyik a másikból fejlődött azzá ami most valójában, ..."Szerintem nem jól megközelítés.Épp az a lényeg, hogy a pásztorhagyomány őrzött meg a mai napig élő "ősi" akár "honfoglaláskori" sőt régebbi szokásokat,gyakorlatot, hiedelmet.Itt a lényeg őrzött meg és a mai napig él.

© Barna 2015. szept. 26. 03:56 | Válasz | #8135
Na jó kis témát hoztál fel! Véleményem szerint a honfoglalás kori magyar kultúra, és a pásztorhagyomány között, semmi féle párhuzam nincs , a sámán és táltos kapcsolatával!Eleve a magyaroknak csak táltosaik voltak. "Rangban" is fentebb voltak a sámánoknál.Te pont az ellenkezőt írod.Nem egymásból fejlődött.Azért nem volt szüksége dobra eszközökre mert közvetlen kapcsolata volt Istennel.Míg a sámánnak ezekhez eszközre volt szüksége.Még ,hogy a táltos csak bizonyos dolgokkal bír el.Ez már a butaság.Ő csak megvárta mikor Isten "üzent ".Tehát nem "szólalt meg" bárhol, bármikor.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8134)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 25. 22:01 | Válasz | #8134
Üdv! Részben igazat adok neked, mármint a női viselettel kapcsolatban. Ugye ha, még női ruhát vesz is fel a lányka, akkor sem biztos, hogy helyes, ha hagyományőrzésként lóhátra pattan, hiszen a "nagy időkben" nem nagyon lovagolgattak, a köznépből való asszonyságok. Karikást pedig biztos, hogy nem kaptak a kezükbe. Ettől függetlenül, a mai világban már nem lehetünk ennyire sarkosak. Van egy versenyzőnk, egy kislány, aki minden évben nevez. Mit is mondjak, elég fiús. Van kis ruhája(fehér gatya, felsővel) még kalapot is tesz. Nem több 7 évesnél, de annyira bele éli magát, hogy nincs szivünk azt mondani neki, hogy ez nem illő. Talán idővel rájön...vagy nem...bízok benne, hogy igen, mindenesetre a gyermeki lelkét nem szeretném ezzel összetörni. Többek között azért sem, mert volt már ilyen kislánnyal dolgunk, aki pont az idén tért vissza hozzánk-már kész nőként, és nem akart csikóslány lenni, csak szereti az ostort. Ennyi.
Érdekes a bemutatkozóban felvetett párhuzam, a honfoglaláskori, valamint a pásztorkultúra között. Ez szerintem annyira összetett téma, hogy megéri rajta elgondolkodni-el fórumozgatni egy kicsit. Szerény véleményem szerint legalább annyi a hasonlóság, mint az ellentét, mégis pont a hasonlóság miatt nagy a kísértés, hogy egybe mossák a dolgokat. Abban például teljesen egyet értek, hogy a hiedelem világ, számos visszautalást tartalmaz, egy európa számára teljesen idegen kultúrkörre, amiből nyilván arra következtethetünk, hogy ezek a kárpát medencébe érkezés előtt is népünk mindennapjainak részét képezték. Ellenben annyira torzult, és változott, az elmúlt 1000-évben, hogy szinte csak nyomokban lelhetjük fel, a FELTÉTELEZETTEN eredeti vonásokat. Nézzük egy példán keresztül, hogy mire gondolok. Ugye a táltos, mint személy fontos részét képzi a pusztai folklórnak. Jellemzőit szerintem az itt fórumozóknak nem kell részletezni, mindenkinek van valami fogalma, hogy miféle emberek lehettek ezek. Ugye gyakran, roppant helytelenül azt állítják, hogy a magyar táltos, a keleti népek sámán megfelelője, mitöbb, ugyanaz. Nos. A sámán, és a táltos legfőbb különbsége a mozgás. Amíg a sámán, egy adott törzs-csoport kitüntetett személyisége, addig a táltos, folyamatos mozgásban van. Tudását egyrészt az idős táltosoktól, másrészt vándorlásai során szerzi. (Feltehetően azért kényszerül vándorolni, mert a kereszténység kezdetén, üldözött, számkivetetté vált) míg a sámán a tudását sokszor szellmektől, állatoktól, vagy más természetfelettitől kapja. A sámán mindenre tudja a gyógyírt, amire a közösségének szüksége van, ellenben a táltos, már csak bizonyos dolgokkal bír el. A szellemvilággal való kapcsolat még megvan, de ugye a sámánnak van dobja-felszerelése, addig a táltos szitát kér a háziaktól, hogy azon dobolhasson...
Nyilván ez csak egy nagyon felszines, és apró példa, de rávilágít, hogy valójában, számos eltérés figyelhető meg a két kultúra között. Hozzáteszem, tagadhatatlanul sok a hasonlóság, de inkább azt kell elfogadnunk, hogy az egyik a másikból fejlődött azzá ami most valójában, és hatalmas hiba a kettőt összemosni.
Örülnék, ha többen hozzászólnátok ehhez a témához.
Válasz 'Szabó Sándor' üzenetére (#8132)

© karikasostor 2015. szept. 25. 21:31 | Válasz | #8133
Amit írtál szerintem azért hülye hasonlat, mert a férfiak nem hagyományőrzés címszóval hordják az egyébként idétlen női hajráfot meg egyéb számukra buzis hajrögzítőket, hanem csak úgy, a hétköznapokon. Az említett nők és lányok viszont olyan hagyományt akarnak ápolni lányként ami régen nem is volt a női nem által!Viszont ha a férfi hagyományőrzés közben viseli ezeket, pont olyan hülye, mint az előbb említett nők! Amúgy voltak régen is férfi hajviseletek.

HOSSZÚ HAJ

A hosszú haj – a szigetszerűen és időről időre felbukkanó tar fejjel ellentétben – folyamatosan kedvelt volt. A férfimunkát akadályozó hajtincseket részint a törökös üstök csomózásához hasonlóan, részint, a 18. századtól, a nyugati copfos férfifrizurák mására fonottan rögzítették, s módszereikben legalább olyan találékonyak voltak, mint a nők. Előhajukat választék nélkül hátra (Abaúj-Torna vm.) vagy megkurtítva homlokukba fésülték (Nógrád, Hont vm.). Hont és Borsod megyében, pl. a matyóknál a nyíratlan előhaj három- vagy többágú fonatát, az üstököt a fejtetőre hajtották, akárcsak a hátihajból font foncsikot, ill. kákót, és a fejbúbon a két fonatot összefogták, kacurt kötöttek belőle. Másutt a homlokközéptől nyakszirtig két mezőre osztott hajat elölről sodorékba, sodorba (Somogy m.) pedergették a fül mögé, gyakrabban elé, s ezt a sodrott hajtincset huncutkának (Szatmár, Bereg vm. Hajdúság), Nagykőrösön lokninak nevezték. A hajat csimbókba is tekerték (Csongrád vm.), amit pl. Makón, Szegeden feltűzve viseltek. Gyakrabban varkocsba fonottan csomózták meg, nagy gombnak, gombos hajnak (Vas, Zala, Somogy, Tolna vm.), Baranyában bütyöknek, csimbóknak emlegetve. Hetésben a csimbókot, akárcsak az orosházi, bácskai férfiak, a fül előtt kötötték csomóba.

Leggyakrabban – az asszonyokhoz hasonlóan – T alakban választották el hajukat, s az előhaj sodratát, a csurkát (Zemplén vm.), a hátihajhoz vezették. Ha a fonatlan üstököt a fül előtt visszakötözték (Udvarhely vm.) tyikának (Fekete-Körös völgy), bogozott hajnak (Szatmár, Bereg vm.) nevezték el. Gyakoribb volt, hogy az előhajat befonták, és a csim-bukot (Veszprém vm.), kákót, varkocsot (északi megyék) vagy csülöknek (Bácska) nevezett fonatot csomóra, böcökre (Ormánság) kötötték. E csomót nagy gombnak (Somogy vm.), göcsnek (Fekete-Körös völgy) vagy pl. bogos üstöknek (Udvarhely vm.) is emlegették. Az így rögzített előhajhoz háromágú fonatba fogott vagy gyűrűsen lógni hagyott hátihaj illett.

Szintén a Dunántúlon a férfiak fültől a fejbúb felé, ék alakban fogták ki az előhajat, s fonatából gombot (Somogy vm.), ill. csicsákot csavartak a fejtetőn.

A hosszú hátihajat munka közben egyszerűen a fejfedő alá gyűrték, madzaggal, esetleg szíjjal szorították le, de a debreceni cívisek a 18. század elején még zacskóba is kötötték. Sokfelé négyágú, csikóköröm fésűvel felfogták a hátihajat, s ilyenkor kontynak is nevezték. A fésűsök készítményei között ez a horgos fésű, nagy görbe fésű kimondottan férfiaknak szánt hajakasztó volt, az asszonyoknak csinált schion fésűk mellett.

A gombra, csimbókra kötött, görbe fésűvel kontyba akasztott hajviselettől az 1848-as szabadságharc nemzetőrei, katonái váltak meg legelőbb (Garay Á. 1911b). Később pedig csak a székely huszárok és fiatal koruk divatjában megöregedettek, közülük is a világ forgásából kint rekedt pásztorok viselték (Balogh J. 1948: 24; Garay Á. 1911b). Szomszédainknál {711.} a Zólyom megyei tótok és a Kolozs megyei románok között maradt fenn legtovább.

Annak idején, nagykorúságának jeleként a 16–17 éves legénynek fonták be először a haját, a matyó legény pedig akkor kapott üstököt, amikor első alkalommal summásnak állt. (néprajzi lexikon)

Én még régi fotón egyen sem láttam bőgatyás,bicskatartós, ostoros, szűrös vagy subás nőt! Mégpedig azért mert úgy megrakta volna az ura, hogy elment volna a kedve örökre az ilyesmitől!

Válasz 'tobo' üzenetére (#8128)

© Szabó Sándor 2015. szept. 25. 15:02 | Válasz | #8132
Sziasztok!
Én személy szerint azokkal értek egyet, akik nem "kedvelik" a férfi ruhába öltözött csikóslányokat.De ha belegondolunk, hogy sajnos merre tendál a világ akkor nem lehet csodálkozni. Mit lehet arra mondani, hogy a svédek kitaláltak egy névmást vagy határozót (sajnos nem tudom, gépészmérnök vagyok nem nyelvész) a semleges nemre (mert eddig nem volt) nehogy valaki megsértődjön...
Lehet ez is benne van a dologban tudat alatt. Nekem akkor tetszene a női lovasbemutató, ha női viseletben lennének, ha már hagyományőrzőnek hívják magukat. Még a "honfoglalás" korában is különbözött a női viselet, még ha kicsit is (90%-ban ugyanazt hordták mint a férfiak, csak díszesebb, jobban hímzett vagy gyöngyökkel kivarrt ruhában jártak)

tobo 2015. szept. 25. 13:38 | Válasz | #8131
De csak nem tettek bele csatot.meg egyéb nök által használt hajdíszt.Az se biztos.hogy az ősidőkben nem használtak a nők cifraszűrt.arra van-e forrás.

Pusztai Szabadok 2015. szept. 25. 11:16 | Válasz | #8130
http://mondak.blog.hu/2010/07/06/magyar_hajviselet_a_varkocs

© Oláh Miklós 2015. szept. 25. 09:32 | Válasz | #8129
Így is jók, kedvet kap az ember ,hogy csinálgasson valamit ha rájuk néz. Én Szegedre igyekszem bejutni, ha sikerül elküldöm a képeket majd.

tobo 2015. szept. 25. 08:59 | Válasz | #8128
Az emancipálódáshoz egy gondolat.
A nők hordanak cifraszűrt.és bicskatokot tegyék,ha így tetszik nekik.A férfiak is befonják a hajukat, bele csatot tesznek.Ez talán nem szúr szemet?


© karikasostor 2015. szept. 24. 20:47 | Válasz | #8127
Majd megpróbálom nagyobba!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8126)

© Oláh Miklós 2015. szept. 24. 18:38 | Válasz | #8126
Jó kis képek!

© karikasostor 2015. szept. 24. 15:22 | Válasz | #8125
Feltettem néhány képet a Déri Múzeumi kutatómunkánkról

http://karikasostor.hu/keptar/regi%20ostorok/deri%20muzeum%20gyujtes%202015/index.html

© Nagy Tibor 2015. szept. 22. 19:57 | Válasz | #8124
Így van ez ha emancipálódik a "fehírníp"!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8123)

© karikasostor 2015. szept. 22. 12:06 | Válasz | #8123
Lányon viszont sajnos igen!Bár azon is csak akkor mikor csikósosat meg betyárosost játszanak!
Kis férfiimitátorok!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8122)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 22. 11:52 | Válasz | #8122
Buzin se. Csak, hogy teljes legyen a lista.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8121)

© karikasostor 2015. szept. 22. 10:17 | Válasz | #8121
De csak egy kicsit!
Viszont se zsidón se cigányon nem látni bicskatartót!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8120)

© Barna 2015. szept. 22. 09:04 | Válasz | #8120
Bocsánat, ha félreértettem! Akkor hülyén néz ki.Csak még nem tudom, jelenünkben mi az a legpraktikusabb mód a bicska megőrzésének?
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8119)

Pusztai Szabadok 2015. szept. 22. 08:29 | Válasz | #8119
Nem emlékszem, hogy ezt megszólásként említettem volna. Ez tény. Ajánlom olvasd át mégegyszer amit írtam. Ja és az állítás, az nem minden esetben kritika.

© Barna 2015. szept. 22. 01:29 | Válasz | #8118
Köszönöm a kimerítő válaszokat!Külön köszönöm Pusztai Szabadok azon igyekezetét, hogy nem sarkos, sem nyakatekert, és főleg nem demagóg akart lenni! A bicska tartó viselete pedig valóban hirdetője a pásztorembernek a hovatartozásáról.Ha idétlen, ha nem, de praktikussági okból még most is ez az egyetlen célszerű megoldás, a drága bicska megőrzésének.A juhászok mindig a jó minőségű kést szerzik be, nem a kínait.Mivel csak ilyennel tud boldogulni.Mindezt pedig ne szóljuk már meg.Egyszer az a baj, hogy nem hagyományosan öltözik.Ha meg megőriz valamit a múltból akkor idétlen. Hogy is van ez? A hétköznapi viseletbe, bicskatokon kívül egy valamit magára adó pásztor, a mai napig beszerezi a tarisznyát,kalapot, mellényt.

Pusztai Szabadok 2015. szept. 21. 22:16 | Válasz | #8117

HUN | ENG
Facebook
Alább bemásoltam, a hivatalos, idealizált viselet kialakulásának történetét. Nem hiszem, hogy bárkinek sok újat mond, csupán azért másoltam be, mert e szerint, ha a kép valóban 1893-as ábrázolás, a csikósnak kékben-a grafika szerint tehát sötétben kellene lennie.A pásztorok viselete

A pásztorok viselete sok archaikus vonást megőrzött a legutóbbi időkig. Úgy is szokás fogalmazni, hogy a hortobágyi pásztorviselet a magyar paraszti férfi viselet második világháborúig történő továbbélése.

A hortobágyi pásztor viselete a "fehír" és a "felső" ruházatból áll, melyhez a föveg és a lábbeli tartozik.

A fehírruha asszonyszűtte vászonból készül: az ingből és a gatyából áll. Az ing nem testhez álló, nem is az időjárás ellen való, hanem inkább a felsőruha kibélelésére szolgál. Ez az egyszerű ruhadarab három részből áll össze: a rövid derékból, a szegett nyakból és az igencsak bő két ujjból. Gomb nincs rajta, egy pertlivel, a "galanddal" kötik össze. A gatya a legrégibb magyar ruhadarab, mely kényelmes és télen-nyáron használatos. Ezt a ruhadarabot már az őshazában viselték, vadkenderből készült a hozzávaló vászon. Valójában két igen bő szára van, ezért a lovat megülő pásztor kényelmes ruhadarabja. A pásztornak kétfajta gatyája volt: egy vékonyabb, nyári és egy vastagabb téli. Az utóbbit faggyúba mártva impregnálták s ettől olyan lett, mintha bőrből készült volna. Ezt nevezték "tőgyfa-gatyának". A XIX. Század közepe táján a gyári vászon elterjedése miatt megváltozott a "fehír" viselete és anyaga is. A kékfestő vászonból készült, csípőig érő, kék üveggombokkal magasra gombolt nyakú ing és a fél-lábszárig érő, 4-5 szélből készült bő, kékvászon korcos gatya váltotta fel. Kék inget hordott csikós, gulyás, kondás, betyár és pandúr, a magyar juhász azonban sohasem, írja 1914-ben Ecsedi. Györffy szerint a kék vászongatyát a fekete előzte meg. A zabszalma hamuját tejbe áztatták és a házi vásznat az így készült fekete festékbe mártották.

A pásztorok felfogadásánál a gazdák azt is szemlélték, hogy a jelentkezőnek van-e tisztességes felsőruhája. A pásztor felsőruhája ősi fokon bőrből készült. Erre a juh bőre volt a legalkalmasabb. Ezeket a pásztor maga készítette. A felsőruhát jóformán csak rossz időben viselték. A legrégibb és legkezdetlegesebb ruhadarab a "hátibűr". Egy nagyobb juh bőréből készül, a kitörésen kívül semmit nem csináltak rajta. A két hátsó lábánál fogva a hátukra kerekítették, a derekán pedig a tüsszővel összefogták. Olyan ez, mint az előkelők kacagánya, csak nem párduc, tigris bőre. Ha megduplázták, "mellybűr" lett belőle. A kunok, besenyők, úzok viseltek hasonlót. A Hortobágyon az 1860-as években a kondások még mellybűrben teleltek. Több racka juh bőréből készült a téli "nagybunda". Ennek volt egy un. felkötős változata is, melyet 20-30 centire felhajtottak, hogy a hajnali vagy a késő esti harmattól ne legyen lucskos. Ezt az ujjatlan köpönyegszerű bundát Mátyás király idejében a főurak is viselték, csak belsejüket finom szövettel vagy posztóval bélelték. A bundáról mondják: addig jó, míg birka szaga van, vagyis, amíg faggyas, addig tartja a meleget. A bundát minden valamirevaló pásztor el tudta magának készíteni, de voltak a bundavarráshoz különösen értők is. A debreceni bundát vállon, derékon és az alján piros-fekete harasztból készült virágok díszítik. Egykoron legszebbnek tartották a nagyiváni bundát.A cifraszűr

A magyar nép egyik legkedveltebb, népdalokban is gyakran megénekelt ruhadarabja a szűr. A szerényebb formája a nem díszes szűrkankó, ősi viselet. Legtovább a pusztázó pásztorok hordták. De míg ki nem ment a divatból, a falusi népnek ünnepi díszruhája volt. Ha az úri rend viseletéhez hasonlítjuk, rendeltetésében felöltőnek, hosszú kabátnak felel meg. Csakhogy a nép, különösen pedig a hortobágyi pásztor felöltve sohasem viselte, hanem csak a vállára vetve, hetykén. Ezért az ujja eredeti szerepét elveszítette. Be is varrták és zsebként használták.

"Bé van az én szűröm ujja kötve

Barna kislyány ne kotorássz benne!

Az egyikben acél, kova, tapló,

A másikban százforintos bankó!"A Hortobágy környéki parasztlegény addig nem házasodott, amíg cifraszűrt nem szerzett. Már a lánynézőben is fontos, üzenetközvetítő szerepe lehetett a szűrnek. Ez alkalommal ugyanis a lányos háznál cifraszűrben megjelent legény távozásakor, ott felejtette szűrét, ahová érkezésekor akasztotta. Ha bemutatkozása nem nyerte meg a háziak tetszését, akkor bizony reggelre-hajnalra a tornácra "ki tették a szűrét". Innét ered a mondás is. A cifraszűr egész életén át elkísérte a parasztembert. Abba esküdött, s ha meghalt, koporsójára terítve vele temették el.

A kisbojtárnak szűr a kezdő fizetése. A pásztornak a szűr megszerzése mindig gondja volt. A cifraszűrért azonban jó pénzt kellet adni, melyet egyenes úton nem mindig sikerült előteremteni. Ezért 1848 előtt a hatóságok tiltották a pásztorok cifraszűr viselését.

A szűr alapanyagát, a posztót a csapók, szabását, varrását pedig a szűrszabók végezték, melynek debreceni központja a Csapó utca volt. A szűr rendkívül egyszerű szabású ruhadarab: tizenegy téglalap alakú darabból áll. Az 1880-as években divatba jött az un. nyakas szűr, amelynek szabása már a görbe vonalat követi. Ám a Hortobágyon viselt szűröknél a debreceni szűrszabók megmaradtak az egyenes vonalú szabásnál. A cifraszűr díszítése hímzéssel és reá varrott színes posztó rátéttel történhetett.

Díszítettségük alapján a debreceni, hajdúsági szűr különbözik a kunsági, bihari és távolabbi vidékek (erdélyi, bakonyi, somogyi stb.) szűröktől. Györffy szerint: "az igazi debreceni cifraszűr három hímzésfolttal született és azzal is halt meg ". A debreceni szűrön ugyanis a vállon, a hónaljtól lefelé, az aszalyon és hátul a deréktájon volt hímzés, illetve rátét. Lükő Gábor szerint pedig: "a hortobágyi pásztorok szűre gyönyörű szimbóluma a magyar életnek. Más vidéken a szűr elejét, meg a gallérját virágozták legdúsabban, a debreceni szűrszabó viszont kopaszon hagyja ezeket a részeket. A Hortobágy mellékén leégetné róluk a nap a virágot. Annál nagyobb és szebb munkát rak a hóna alá. Sehol másutt akkora hímzés nincs a szűr aszályán, mint Debrecenben. Oázis a Szaharában a hortobágyi szűr aszalya. A magyar ember nem küzd a természettel, hanem tudomásul veszi annak törvényeit. Oda ülteti virágait, ahol a nap nem égeti ki őket. Ahol ő az úr, megmutatja a maga lelkének gazdagságát - ami kívül esik birodalmán, jószívvel lemond róla."

A hortobágyi pásztor fejfedője a széles karimájú, félgömb tetejű, fekete nemez "kalap". A téli fejfedő süveg a fekete bárány bőréből varrott, belül fehér bárány prémmel bélelt, göndör szőrű, benyomott tetejű "kucsma" volt. A karimás nemez föveg neve a Hortobágyon még 1758-ban is "süveg". Ecsedi szerint, honfoglaló őseinknél mind a karimás, mind a karimanélküli kalap használatos volt. Állítólag a magyarok révén vált Európa szerte divattá. A hortobágyi pásztorok ma ismert széles karimájú kalapja csak a XIX. században nyerte el mai formáját. A pásztorok kalapjai különböznek. A csikós, gulyás széles karimájú kalapjához képest a juhász kalapjának a karimája kisebb, laposabban, egyenesebben hordja. A kalap, tartozéka a lószőrfonatból vagy szíjból készült dísz és a mellé tűzött túzok, vagy darutoll. Az "álladzó", mely szíjból készült, a vágtató lovas kalapját tartja meg, szélben is szükséges.

A hortobágyi pásztor lábbelije igazodik az időjáráshoz, a talajhoz és a pásztor életmódjához. A lovon járó csikós és gulyás csizmát visel. A juhász és kondás nyáron könnyű lábbelit, bocskort köt a lábára. A csizmát honfoglaló őseink is ismerték. A hortobágyi pásztorok csizmáit a debreceni csizmadiák készítették, melyhez régen a sarokra felütött, utóbb csak szíjjal felerősített sarkantyú is dukált. A bocskort marha bőréből, vagy pedig ócska csizma szárából a pásztor maga készítette. A XVI-XVII. században nagyban virágzott a debreceni bocskor készítése. Szakértői a "bocskormetélők" és a "vargák" voltak. Debrecenben, 1607-ben nagy lehetett a bocskor iránti kereslet, mert a város vezetése úgy intézkedett, hogy a nép igényére tekintettel, a bocskormetélők és a vargák a szükséges bőr nélkül nem maradhatnak.

A pásztorviseletben voltak olyan vonások, amelyekkel a környező települések lakossága már felhagyott. Ilyen a fonott, csimbókos hajviselet és a féregtelenítést is szolgáló faggyúval való zsírozás. A gatya faggyúval való impregnálását, a szűr és a nagy karimájú kalap viselését szintén az extenzív állattartás velejárójának kell tekintenünk.Pusztai Szabadok 2015. szept. 21. 21:51 | Válasz | #8116
Szerintem nincs azzal semmi baj, hogy van egy idealizált viselet, ami egyébként a tájegységre jellemző paraméterkből áll össze, hiszen amint már rongyosra rágtuk a témát, ez hagyományőrzés. Például a kék szín annyira jellemző...volt, hogy a parasztemberek, még ugye a 80-as évek végén is jellemzően kék kötőt hordtak. Emlékszek nagyapám, nem volt hajlandó addig munkára fogni magát, míg a "kíkkötőt", maga elé nem vette. Kisgyerekként még emlékszek,hogy csak priccses nadrággal, majd szépen engedett, volt munkásnadrág, gyakorló, meg mindenféle, de a kötő egész soká maradt el. Amikor elkopott, nagyanyám szaladt, hogy vegyen "kík" anyagot, és varrta a következőt. De csak kék színűt. Jelenleg már nem ismerek egy embert se, aki kötőbe járna a földekre-persze már nem is lenne miért kötőt venni maga elé, de tavaly a nádudvari pásztornapokon, nagyon jópofának találtam, hogy a szervezők, egyen kötőbe jelentek meg. Szigorúan kékben.

© Nagy Tibor 2015. szept. 21. 21:23 | Válasz | #8115
Ezen már én is agyalgattam ,hogy hajdanán a szegénység illetve a migráció miatt nem lehetett olyan egységes a viselet mint amit ma szeretnénk hinni.

Pusztai Szabadok 2015. szept. 21. 21:19 | Válasz | #8114
Érdekes tény egyébként, hogy nálunk, a mai napig hordanak a pásztorok bicskatartót. Kicsit hülyén néz ki munkásnadrággal, rövidgatyával, sportcipővel...mobillal, de szinte mindenkinek ott csüng az oldalán a "bíka"-itt van aki így hívja. Nem tudok rájönni, hogy mi okból, hiszen jelenünkben, valljuk be, nem a legpraktikusabb tárolási mód, főleg, hogy van aki kínai-svájcit tart benne, de akkor se tágít mellőle senki. Talán ez egyfajta ragaszkodás a múlthoz, az az apró kis eszköz, mint egy hírdetője a mai napig, a hovatartozásnak.

Pusztai Szabadok 2015. szept. 21. 20:45 | Válasz | #8113
Remélem nem sértelek meg kedves Barna, ha én is hozzászólok!
Abban az esetben, ha ez valóban egy korabeli ábrázolás, úgy gondolom semmi gond nincs. Azért azt mindannyian beláthatjuk, hogy 100-150 éve nem kékruhás csikósok kószáltak fel s alá a Hortobágyon, mint ahogy azok a leírások alapján is világosak, hogy sok esetben, akár évente is változhatott a pásztor milyenségének(állat típusra gondolok)típusa. Arról nem is beszélve, hogy adott esetben, ha földhöz jutott, akár fel is hagyhatott mesterségével, és bármennyire is illúzióromboló, hát nekiállt túrni. Aztán azt végképp nem gondolhatjuk, hogy olyan időkben, amikor a viseletet sok esetben csak örökölve szerezhették a szegény párák, akkor csak úgy váltogatták, hogy mikor csikós, mikor gulyás stb. Ha ezt a gondolatmenetet tovább visszük, akkor nyilvánvaló, hogy a lószerszámot, még úgy se tudta cifrázni, hiszen még a maga ruháját is elég volt előteremteni. Sok esetben volt, ami jutott. Erre számtalan leírás található, nem csak így gondolom.
Nyilván a jelenben elfogadott szokások, már hagyománnyá váltak, és megvan a rendje módja, hogy jelenjen meg egy hortobágyi, bugaci, dunántúli pásztor(ezt nevezhetjük hagyományőrzésnek) de ezek az uniformizált szokások úgymond egy esszenciái mindannak, ami egy egy tájegységen általánosnak volt mondható, és tegyük még azt is hozzá, ha Vass Palinak Kiskunmajsán forró lett a talaj, és mondjuk Angyalházán talált menedéket csikósbojtárként, akkor nem hiszem, hogy az volt az első dolga, hogy viseletet cseréljen...aztán ha pont akkor járt arra a muziológus, hát vagy vakarta a fejét, vagy felírta, hogy mostmár így is járnak a bujtárok.
Ha viszont ez a rajz-grafika mostanában készült, hát hagyjunk teret az alkotói szabadságnak.
Köszönöm, hogy végig olvastál kedves Barna! Igyekeztem sem sarkos, sem nyakatekert, és főleg nem demagóg lenni!
Ui: Az élcelődést ne szívd fel, felénk ez így szokás.

© karikasostor 2015. szept. 21. 18:03 | Válasz | #8112
Honnan lehet tudni, mennyire hiteles a kép?
Pányvakötél helyett is mást rajzolt, nem lehet tudni mi az, de semmiképen sem kötél.Így a fonott sallang is lehet a fantázia szülötte, de lehet az is hogy régebben ilyen volt.
A kalap a '36-os filmben ilyen kis karimájú!
Válasz 'Barna' üzenetére (#8111)

© Barna 2015. szept. 21. 15:52 | Válasz | #8111
Köszönöm az információt! Még érdekelne véleményetek a továbbiakban ,azzal kapcsolatosan, hogy fonott sallangok vannak ,nem vágott. A csikós kalapja is inkább juhászkalaphoz hasonlít....stb.

Takács Zoltán 2015. szept. 21. 11:05 | Válasz | #8110
megvetted ezt a képet?
Válasz 'Barna' üzenetére (#8105)

© karikasostor 2015. szept. 21. 10:46 | Válasz | #8109
Attól függ, mikor készült a rajz!Ha mai csikóst ábrázol akkor semennyire!

Lajos bácsi szerint már az ő korába sem hordtak a csikósok a bicskatartón kívül más magukra aggatni valót, ezen meg ott a kostökzacskó.
Azt sem értem mi a ló nyakában az a zsákszerű anyag?
Válasz 'Barna' üzenetére (#8105)

© pernyezsandár 2015. szept. 21. 10:05 | Válasz | #8108
A kép még hevederes nyeregben, a leírás szerint tiszafüredi fakápás nyeregben ülő csikóst ábrázol.
Ebből a szempontból teljesen hiteles. A prics kialakulása csak egy régebbi fórum hozzászólás bemásolása.
Minden jót

Takács Zoltán 2015. szept. 21. 09:53 | Válasz | #8107
Én azt nem úgy látom mintha priccs lenne.
Ugyanis van heveder és a csikós derekánál olyan mintha az nyeregtámaszték lenne.

© pernyezsandár 2015. szept. 21. 09:18 | Válasz | #8106
Adjon Isten !
A kép Debrecen város törzsménesének csikósát ábrázolja 1894-ben.
A priccs a századfordulón alakult ki.djon Isten !
A priccsről már többször volt szó.
A néprajzi lexikonban azt irják hogy a 19.sz közepén, végén alakult ki a priccs és használata ,amikor gazdák a pásztoroknak erősen tiltották a nyergek használatát.
Ecsedi István: Hortobágy puszta és élete./Debrecen 1914/
Ecsedi is a századfordúlóra teszi kialakulását
a Hortobágyon.
, előzménye hogy amikor nem volt nyereg a debreceni gazdák cselédjei, ha lovat kellet hazahozni Hortobágyról Egy kötélből vagy kötőfék szárból úgy alakítottak ki kengyelt hogy két végére hurkot kötöttek és ezt egy pokrócba hajtva nyugodtan meg tettek 20-30 km-t. anélkül hogy
lábuk elfáradt volna. Ezen a kezdetleges kengyelen lábuk kényemes támasztékot talált.
A másik a célszerüség, a gyors nyergelést tette lehetővé. A régi ménesekben 400-500. db ló legelt, a csikósbojtárok nem csak saját hátasukat használták,hanem a gazdák lovaiból
is tanitottak hátasokat maguknak. Egy ilyen ménesben 8-10 hátas is volt, bár a gazdák nem vették jó néven ezt, ha véletlenül a gazda pont akkor látogatott ki a pusztára mikor az Ő lovát hátalták, akkor a csikós gyorsan hátast váltott.
Veres Péter :Három nemzedék." A csikósoknak jó szemük van messziről meglátják ha valaki jön "Kit esz már erre fene megint" mire a gazda odaért a csikós már saját hátasát vezetgette a pányván" . A priccsel ez hamar ment.
Használata egyes vélemények szerint csak Hortobágyon alakult ki sehol máshol nem jellemző.
Na minden jót !
Válasz 'Barna' üzenetére (#8105)

© Barna 2015. szept. 21. 02:59 | Válasz | #8105
Mondjatok valamit a képről.Mennyire hiteles?

© karikasostor 2015. szept. 20. 20:38 | Válasz | #8104
Nekem azt mondta Gábor bácsi, hogy egy jó ostor 2 araszt vastagszik, és 4 araszt vékonyszik.Én ezeket igyekszem betartani. Legutóbb egy ostort háromszor bontottam vissza, mert nem találtam szépnek a vékonyítást.Először nem akart fogyni, aztán túl hirtelen fogyott, így visszatettem egy kis bélést, és pont jó is lett a végére!
Járni kell az öregekhez,(amíg vannak) mert az ember nagyon meg tud elégedni a munkájával,( én is jártam így)addig amíg nem lát jobbat tőlük.
Ha ebből akarsz megélni, szerintem nem ártana néhány kört szaladni ostorderék tekintetében, mert a jónak is híre megy, de a rossznak jobban!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8103)

© Oláh Miklós 2015. szept. 20. 20:28 | Válasz | #8103
Köszönöm a kritikát Peti, igyekszem majd még javulni, csiszolni a dolgot.Még fiatal vagyok, előttem az élet smiley

© karikasostor 2015. szept. 20. 20:18 | Válasz | #8102
Szia! Hát, kíváncsi leszek milyen minősítéseket kapsz majd ha le akarod zsűriztetni az ostoraidat, de nekem az sosem jelentett semmit, mert azok nem nagyon értenek hozzá! Ráadásul az anyagválasztás a legfőbb vesszőparipájuk. Nekem többet ért Gábor bácsi vagy Lajos bácsi szava mint az egész Hagyományok Háza!
Amúgy az az ostor pont olyan ,mint a fészbukos oldaladon látott ostorok zöme, hogy van a fej, majd egy jókora vastagítás, utána meg megint egy vastagsággal megy az egész a rugóig.Legalább is én úgy látom.
https://www.facebook.com/pasztortargyak/photos/a.1383731971925544.1073741833.1383654728599935/1386609628304445/?type=1&theater

és egy másik

https://www.facebook.com/pasztortargyak/photos/pb.1383654728599935.-2207520000.1442773218./1387523158213092/?type=3&theater

A nyelek azok szépek, bár én nem hiszek abban ,hogy van olyan ostor, hogy sárréti.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8099)

© karikasostor 2015. szept. 20. 18:55 | Válasz | #8101
A Duna Tv végig közvetítette a Nemzeti Vágtát, majd hosszasan beszélgettek, hogy a végére marad a nagy durranás, a Mátai Ménes anyakancáinak és csikóiknak a meghajtása.Ebből annyit lehetett látni, hogy elengedik a kancákat a segítők, a lovak kb. 10-et léptek és lekeverték a meghajtást a záróképekre, úgyhogy a meghajtást és a hortobágyi csikósokat , ahogy a ménest hajtják, nem is lehetett látni!
Gratulálok a Duna Tv-nek!

© Oláh Miklós 2015. szept. 20. 15:21 | Válasz | #8100
De el is köszönök, egy ideig most nem tudok majd írni mert holnap költözöm át az új tanyára Kónyaszékre, kívánok mindenkinek addig is minden jót, jó egészséget ,hasznos munkát!

© Oláh Miklós 2015. szept. 20. 15:19 | Válasz | #8099
Amúgy érdekes ,hogy felhoztad a bőr kérdést. Nekem már szinte semmim nem timsós bőr, amit csinálok, és kedvelik az emberek is ,meg a hagyományok háza se ágál ellene. Nem is szeretek vele dolgozni csak ha nagyon szépen jól ki van készítve, az meg mint a fehér "varnyú". Sajnos.
Egy jó viaszos túravixos bőr, 25 év, még ha le is lepi a harmat meg elázik sokszor, amíg a timsós állandó ápolás mellett is azért valljuk be sérülékenyebb.PErsze, hagyományosnak az a hagyományos.A timsós bőr nevéből eredően is tudni lehet ,hogy só van benne ,ami előbb utóbb kitörik belőle a ha felvizesedik aztán kiszárad, és a mozgás is rásegít erre, ami ugye a "feles" bőröknél nincs, én azért használom ezeket.

© Oláh Miklós 2015. szept. 20. 15:12 | Válasz | #8098
Szia, nem igen tudom mire gondolsz, nekem senki se szólt , természetesen ha valakinek valami nem tetszik, akkor szólhat. Mindegyik sárréti ostorom le fogom zsűriztetni, eddig 3mat vittem mindhárom HA minősítést kapott.MEg vagyok elégedve magammal.
Nem veszem sértésnek az észrevételt, majd ha akkora tapasztalatom lesz mint a neves bőrműveseknek akkor én is majd csupa-csupa remek dolgot készítek ,addig meg néha van olyan hogy becsúszik olyan is ami nem mindenkinek tetszik, mint a te eseted PErényi Janivalsmiley

© karikasostor 2015. szept. 19. 21:09 | Válasz | #8097
Miki!
A minap voltam egy ismerősömnél Püspökladányban, akinek csináltál egy karikást!
Valami nincs rendben a derékkal! Úgy fel van pöndörödve, mint egy püspökbot kampója és a fonás is olyan csúnyára sikerült, hogy egy vásári karikás mondhatnám különb munka , az anyagválasztásról nem is beszélve!Miért nem timsós bőrből dolgozol? Az a pillangónak való anyag egyáltalán nem való ostornak. Konkrétan, felveszi az alatta húzódó kötél formáját, látszik, hol szedtél ki a kötélből, nincs semmi tartása! Ahol a vastagítás elkezdődik, ott van egy jókora törés a folytonosságban, ami egyáltalán nincs a karikásra jó hatással sem látványban sem működésében!Kifejezetten csúnya munka.Bocs, hogy leírtam, de nem bírtam szó nélkül hagyni. A kritika ugyan negatív ,de építő .Remélem tőlem elfogadod megsértődés nélkül!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8095)

© karikasostor 2015. szept. 07. 21:18 | Válasz | #8096
Az égi legelőkre távozott közülünk 2015. szeptember 6-án Sáfián Tibor bihari juhász, Hortobágy Örökös Pásztora.

Sáfián Tibor juhász (1943-2015)
Régi pásztorfamília sarja, hiszen a Sáfiánok több száz esztendeje foglalkoznak juhászattal. A családi emlékezet úgy tartja, hogy az 17. század végén, amikor először idehajtották a nyájat Erdélyből, nagyon megtetszett nekik ez a vidék. Hazaküldték a bojtárokat, ők pedig itt maradtak.
Harmadik gyereknek született 1943-ban. Korán munkára fogták, attól kezdve, hogy elvégezte a nyolc általánost. Amíg nem kényszerítették be apját a téeszbe, addig magatarti juhász volt. A szülei szerették volna, ha tovább tanul. De nem érdekelte más, csak a juhászat. Pedig apja mindent elkövetett, hogy megutálja. Kora tavasztól késő őszig váltás nélkül, éjjel-nappal kint volt a pusztán, és semmit sem akart megmutatni a mesterséggel kapcsolatban. Azonban a nagy legelőn mindig volt négy-öt nyájjuhász, s az öregek befogadták. 1961-től az állami gazdaságban dolgozott, majd újra magatartivá vált. Félévszázada a pásztortalálkozók közismert figurája. A bihari legelők magyar bajszos pásztorarca. Hortobágy Örökös Pásztora.
Ujjai az életében ezer liter szám préselték a juhtőgyekből a tejet, mára ujjaiból örökre elszállt az erő…

Útravaló Sáfián Tibornak
Írta: Kocsis Csaba

Sáfiánok és a Vajnák
terelgettek több száz birkát
meglátták a Sárrét földjét
a bojtárokat hazaküldték

Erdélyország hej de messze
a bihari föld kedvesebb lett
három évszázada annak
hogy ők mégis itt maradtak

Sáfián Tiborként született
róla szól az emlékezet
elvégezte a nyolc osztályt
korán munkára fogták

az öregek befogadták
liter borért szalasztották
negyedmillió liter tejet
„alsó hangon” kifejhetett

ha unatkozott bográcsozott
mire megfőtt jól is lakott
utána már meg nem ette
a kutyáknak odavetette

sokáig járt Hortobágyra
a Sárrét Íze Fesztiválra
először én megyek mondta
csak utánam jön a birka...

nem járok én legelőre
jó lesz itt a temetőben
most a fekete bojtár mellett
mint örökös pásztor legeltet

© Oláh Miklós 2015. júl. 26. 08:08 | Válasz | #8095
Vannak érdekes logikájú emberek.

© karikasostor 2015. júl. 22. 20:50 | Válasz | #8094
Hát szerintem ennyi!
Válasz 'zöldi tamás' üzenetére (#8093)

zöldi tamás 2015. júl. 21. 12:25 | Válasz | #8093
nem jól érted, én nem tudtam a választ (különben mi a rossabbnek kérdeztem vóna meg olyat amit tudok) csak miután válaszoltatok rendesen aztán tudtam meg a feltett kérdésemre a választ.

a tűzoltók nem érdekelnek, csak a csikósok nevének az eredete.

© karikasostor 2015. júl. 21. 12:20 | Válasz | #8092
Most nem értem! Ha tudtad, hogy ez a válasz a kérdésedre, akkor miért kérdezted meg?

A tűzoltó sem csak a tüzet oltja, mégis csak egy neve van!
Válasz 'zöldi tamás' üzenetére (#8091)

zöldi tamás 2015. júl. 21. 07:10 | Válasz | #8091
na látod tudsz te ha akarszsad

a kérdésemre ez a válasz, köszönöm neked és pusztai szabadoknak is!

bár érdekes dolog, mert az rendben van, hogy őrizték a csikókat, de a felnőtt lovakat nem ők őrizték? ha igen akkor ők meg a lovászok voltak? vagyis külön lettek választva? ezt kötve hiszem.

© karikasostor 2015. júl. 20. 23:00 | Válasz | #8090
Nem gurult el a gyógyszerem mert nem szedek!Ha ezen a válaszon megsértődtél, hát nagyon sajnálom!Humorérzékkel nem szolgálhatok!
Azt látom, hogy jó nagyot köszöntél amikor feltetted az első kérdést!Azt sem tudjuk ki vagy vagy mi vagy,csak intézel egy ilyet, hogy:
"Kérdésem lenne:"
aztán kapsz egy kurta választ amin jól besérülsz! Szerinted ez normális magatartás?
Amúgy megadtam a választ!
A gazdák legtöbbször a leválasztott csikókat kicsapták a legelőre, és 3 éves korukig kint éltek a csikók a pusztában.Ezekre vigyáztak a csikósok.
Válasz 'zöldi tamás' üzenetére (#8087)

© karikasostor 2015. júl. 20. 22:52 | Válasz | #8089
Nem neked írta, hanem nekem! A te válaszod kielégítő volt!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#8088)

Pusztai Szabadok 2015. júl. 20. 20:54 | Válasz | #8088
Ne haragudj kedves Tamás, ha megbántottalak. Ha azt kérdezted volna, hogy miért hívják a juhászt juhásznak, a kondást kondásnak ugyanez lett volna a válaszom.
Na de nézzük: Ha az előzőekből indulunk ki, valóban, a csikóst ménésznek kellene hívni. Ez ugye nem így lett de miért vajon?
Ha megnézed, a többi pásztorkodàs módjával tartott állatot, mind mint fogyasztásra váró, vagy valamilyen termékéért tartott jószág, tehát nagy része vágásig a pusztán tartott pára. Ellenben a lovat - csikó kora után gyakrabban vonják különféle egyéni munkára - kiveszik a ménesből, amiből az is következhet, hogy a ménes az elnevezés idején jellemzően csikókból állt
Remélem ez már jobban tetszik, bár megjegyzem, e mögött sincs nagyobb kutatási munka, mint az előző válaszom mögött.

zöldi tamás 2015. júl. 20. 20:20 | Válasz | #8087
ember, elgurult a gyógyszered vagy nem volt jó a mai napod hogy így válaszolsz te mint a honlap gazdája?

kérdeztem valamit, ha te se tudod semmi baj, mond azt hogy nem tudod a jó választ, de ne így reagálj ha tisztelettel kédeznek és hiányos a tudástárad!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8085)

Pusztai Szabadok 2015. júl. 20. 20:04 | Válasz | #8086
Lovasnak mégse hívhatták, a kancás hülyén hangzana, a deres foglalt volt, csődörös...meg Baranyi Lajossmiley

© karikasostor 2015. júl. 20. 12:25 | Válasz | #8085
Kérdezz meg valakit az 1380-as évekből, hátha tudja! Biztos ők vigyáztak a csikókra!
Válasz 'zöldi tamás' üzenetére (#8084)

zöldi tamás 2015. júl. 19. 20:08 | Válasz | #8084
köszönöm, és miért csikósok a csikósok? és honnan ered az elnevezésük?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8083)

© karikasostor 2015. júl. 19. 10:01 | Válasz | #8083
Első írásos emlék ami a csikós szóra utal,1384.
Válasz 'zöldi tamás' üzenetére (#8082)

zöldi tamás 2015. júl. 18. 14:49 | Válasz | #8082
kérdésem lenne:

miért hívják a csikósokat csikósoknak és mióta van így a nevük?

© Oláh Miklós 2015. jún. 23. 17:29 | Válasz | #8081
Sok tényezős a dolog. Van ahol tájegységi jellemzőség, van amikor az ostor fejkönnyűsége miatt rakják rá.Nem lehet általánosítani ebben sem.
Válasz 'Takács Lajos' üzenetére (#8080)

Takács Lajos 2015. jún. 18. 22:38 | Válasz | #8080
Sziasztok!
Valaki tudja, hogy a karikás ostoron mi szerepe van a vándornyaknak? Használat közben is jelentős szerepe van vagy csak díszítés gyanánt alkalmazzák?

© Oláh Miklós 2015. ápr. 22. 18:56 | Válasz | #8079
Én pénteken mint látogató kint leszek egész nap a Délalföldi Állattenyésztési napokon.
Válasz 'tobo' üzenetére (#8078)

tobo 2015. ápr. 22. 13:09 | Válasz | #8078
Miklós!
Fogtok jönni a vásárba?

janos 2015. ápr. 18. 16:42 | Válasz | #8077
OLX en van egy pár kolomp eladó
http://olx.hu/hirdetes/antik-kolompok-ID2NsjH.html#e2e1349ec9

© NLTom 2015. ápr. 17. 23:46 | Válasz | #8076
Üdvözlök mindenkit!
Szarvasmarhának való kolompokat keresek, 2-3db érdekelne. Ha valaki tudna ebben segiteni, megköszönném. 06303397756, 06205453718, elérhetőségeken lehet megtalálni.

© Oláh Miklós 2015. ápr. 15. 15:47 | Válasz | #8075
sad Éljen a szocialista brigád mozgalom.

© Nagy Tibor 2015. ápr. 15. 11:58 | Válasz | #8074
De olyat amit az ő "bűribű" fonsz!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#8073)

© karikasostor 2015. ápr. 14. 20:54 | Válasz | #8073
Lehet csinálok egy Orbán Viktorost!
http://rakosi60.blogspot.hu/search/label/Karik%C3%A1s%20ostor

© karikasostor 2015. márc. 19. 10:19 | Válasz | #8072
40 000 anyajuh (az országos anyajuhlétszám 5 százaléka) és mintegy 4000-5000 szarvasmarha halhat éhen a Hortobágyi Nemzeti Park legelőpályázatainak elmutyizása miatt, írta levelében Rezes Gábor, a károsult gazda. Rezes szerint a nagy létszámú állatállomány pusztulása biológiai katasztrófát eredményezhet.

A pályáztatás végeredményének köszönhetően nagy állatlétszámmal rendelkező, legelőre alapozott állattartást végző gazdák nem nyertek legelőterületet.
Ennek következtében anyajuhok és a szarvasmarhák ezrei maradtak legelőterület nélkül a 2015-ös áprilisi kihajtás idejére. A téli takarmány minden gazdának fogytán, így áprilistól a fenti állatlétszámnak nincs takarmányozási lehetőség, ilyen nagyságrendű élőállatot vágásra nem lehet leadni, ami komoly állatelhulláshoz vezet, írta a gazda.

© Pista 2015. márc. 03. 11:23 | Válasz | #8071
Isten nyugosztalja!
Lassan elfogynak a régi öregek...

© Nagy Tibor 2015. márc. 02. 19:06 | Válasz | #8070
Szégyen hogy a médiában Pista bácsi halálának nincs hírértéke!

Nyugodjék békében!

© karikasostor 2015. márc. 02. 14:19 | Válasz | #8069
Kilencvenhat éves korában elhunyt Pál István nógrádi pásztor, tereskei mesemondó, dudás. Kétbodonyban született 1919. február 25-én, családja kizárólag pásztorősöket tartott számon.

Pál Pista bácsi, a Népművészet mestere és a Magyar kultúra lovagja címekkel kitüntetett, Madách Imre- és Artisjus-díjas nógrádi pásztorember volt az utolsó hagyományőrző magyar dudás, képviselője annak a műveltségnek, mely korábban a Palócföld jelképe volt.

Hatására fiatalok tucatjai kezdtek el dudálni. Dalaival, hangszereivel és hangszertudásával, valamint tudatos hagyományoktatási missziójával kiérdemelte Nógrád megye és a Magyar Állam legrangosabb szakmai kitüntetéseit.

Nyugodjon békében!


janos 2015. feb. 25. 19:21 | Válasz | #8068
Köszönöm a választ.
Van még egy pár dolgom amit szívesen felraknák ide a honlapra.Van egy pár ritka darabom is.
De sajnos ez a ,,képfeltöltés"
módszer nekem magas.Hozzá vagyok szokva az egyszerű és LÁTHATÓ képekhez.
De látom nem én vagyok az egyetlen hísz kevés kép van a fórumon.
elég színvonalas lenne ez a fórum sok érdekes dolog van rajta.

© Oláh Miklós 2015. feb. 25. 18:43 | Válasz | #8067
Érdekes páros, az alsó kisebb bicskával meg egyező régi csatári bicskám nekem is van, szerintem ugyan az a forma.A másikról nem tudok mit mondani sajnos.

janos 2015. feb. 20. 20:19 | Válasz | #8066
talán sikerűl[img]

janos 2015. feb. 20. 20:14 | Válasz | #8065
[img]

© Oláh Miklós 2015. feb. 20. 15:03 | Válasz | #8064
Nem nagyon tudjuk így megnézni sajnos.
Válasz 'janos' üzenetére (#8063)

janos 2015. feb. 20. 11:17 | Válasz | #8063
Talán sikerül a képet is bemásolnom.
2016.nov.07 19:50 | #100
janos 2015. feb. 20. 10:50 | Válasz | #8062
Kedves látogatók!!
Megszeretném kérdezni hogy ez milyen fajta bicska ?
Hatalmas méretű kb 42 cm a hossza ,1899 évszám és egy név van benne.
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150220/Bicska_1899_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpghttp://www.kepfeltoltes.hu/view/150220/Bicska_1899_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

© Hardi sándor 2015. feb. 17. 12:50 | Válasz | #8061
Tiszteletem Mindenkinek! megszeretném kérdezni hogy vajon a szaru tülköt mivel a leg egyszerűbb felpolírozni gép híján? valami polír papírral esetleg vagy van valami más meg oldás? remélem tud valaki ebben segíteni mert nem nagyon értek hozzá! Előre is köszönöm! Adjon az Isten jó napot!!!

© Hardi sándor 2015. feb. 15. 18:55 | Válasz | #8060
Na mindegy nekem ez nem megy....

© Hardi sándor 2015. feb. 15. 18:55 | Válasz | #8059
Tülök

© Hardi sándor 2015. feb. 15. 18:54 | Válasz | #8058
Tiszteletem Azt szeretném meg kérdezni hogy hogyan tudnám ezt a Tülköt kicsit rendbe hozni ha valaki tud nekem segíteni ebben meg köszönném !!!!

© Oláh Miklós 2015. feb. 11. 12:18 | Válasz | #8057
Én nem gondolom, de sose tudni.Elképzelhető ,hogy igen.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8056)

tibo 2015. feb. 09. 10:38 | Válasz | #8056
Tudom elég hamari a kérdés,Miklós,Laci fogtok jönni a vásárhelyi napokra?

sk 2015. feb. 04. 12:31 | Válasz | #8055
Fero ez a link nem található sehol. Megadnád újra? Köszi.

Fero 2015. feb. 03. 21:26 | Válasz | #8054
Talán itt.http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedenybolt.hu%2F51-tarcsak-grillezok-kellekek%2F129-Bogracs-merokanal%2Fflypage.tpl.html&h=bAQEkmKH8

sk 2015. feb. 03. 14:05 | Válasz | #8053
Tudja valaki hol lehet venni slambuc kanalat?
Honlapot ha írnátok jó lenne.
Köszi

© Nagy Tibor 2015. jan. 30. 19:43 | Válasz | #8052
Most már csak arra lennék kíváncsi hogy kik és mi alapján döntik el hogy hivatalosan mi hungarikum és mi nem?!

tobo 2015. jan. 30. 11:23 | Válasz | #8051
Sajnos ezek nincsenek azzá nyílvánítva.de attól azok,mert ilyen nincs sehol.

© Nagy Tibor 2015. jan. 29. 13:38 | Válasz | #8050
Igen, kicsit félre értettük egymást.
Én találtam a neten több oldalt is ahol a hungarikumokat felsorolják, de nem találtam köztük semmit ami pásztoros(szűr,bicskatartó),a hortobágyi puszta viszont szerepel.
Válasz 'tobo' üzenetére (#8049)

tobo 2015. jan. 29. 11:54 | Válasz | #8049
Nem értettük egymást ostor máshol is van,ilyen díszítéssel nincs, csak a díszítés hungarikum.A bicskatartó,szűr az is hungarikum.

© Nagy Tibor 2015. jan. 29. 09:05 | Válasz | #8048
Mert hol van még a világon máshol hortobágyi jellegű karikás ostor,vagy bicskatartó,vagy szűr,vagy csikóbőrös kulacs,vagy slambuc stb.stb.
Ezek egyike sem hungarikum,viszont a béres csepp,a gyulai kolbász,a túró rudi,a Gundel étterem,a karcagi birka pörkölt,stb. ezek hungarikumok.Szerintem a karikás ostor is van annyira Magyar mint ezek.
Válasz 'tobo' üzenetére (#8047)

tobo 2015. jan. 28. 16:04 | Válasz | #8047
Az ostor magában nem hungarikum,az igazi hungarikum az ami máshol a világon nem létezik.

tobo 2015. jan. 28. 16:00 | Válasz | #8046
A sallang is hungarikum,vagy annak kéne nyílvánítani.
Lassan csak az öregek csinálják.
Kihalófélben lévő mesterség.


© karikasostor 2015. jan. 27. 21:05 | Válasz | #8045
Engem egyszer megkerestek, hogy készítenek egy hungarikumokról szóló könyvet és a karikás ostoraimat is beletennék.Ez addig volt aktuális,míg azt nem mondtam, hogy nem érdekel a könyv 100 pédánya 250,000-ért. Rögtön nem lett az ostorom hungarikum!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#8044)

© Nagy Tibor 2015. jan. 27. 14:56 | Válasz | #8044
Nem találom a karikás ostort a hungarikumok listáján,viszont a béres csepp és a túró rudi ott van! Létezhet ez?

© M.W. 2015. jan. 17. 23:55 | Válasz | #8043
Még az előbbivel kapcsolatban: Az egyes fa típusokat, így főként som és kőris, valamint tölgy, kökény, szilva, milyen anyagokkal érdemes még lekezelni, hogy a kifűtésen túl még tartósabbak legyenek? Az egyes fa típusokhoz milyen kezelést javasoltok, az milyen színt ad a botnak? Ki akarnám próbálni a meszezést, a zsírozást, a meglévő som botomat méhviaszoztam, de semmi különbséget nem látok, pedig átkentem párszor.

© M.W. 2015. jan. 17. 20:42 | Válasz | #8042
Köszönöm a tanácsokat!

Nádi farkas 2015. jan. 10. 22:00 | Válasz | #8041
Mi úgy szoktuk, hogy a gamó fejet nem csak a faragott részre húzzuk, hanem tekerünk rá rongyot is, hogy jobban szoruljon. Azt még a birka se rántja le.

© Barna 2015. jan. 05. 08:15 | Válasz | #8040
A bot végéről vágd le a faragást, mert újra kell faragni.Amit úgy kell, hogy kissé szoros maradjon. Felrakáskor pedig a kampót tartsd a kályhához (nem a lángba), ami felmelegedve kitágul.Majd a bot másik végét határozottan ütögesd a földhöz.Persze a botot függőlegesen tartva.Ezt felváltva addig csinálni míg a kampó helyére nem kerül.Tehát a faragás az precíz legyen, mert különben nem fog sikerülni!A kampószeg becsavarozásánál fúrj elő neki.Sajnos ezeket hosszúra, vastagra gyártják.

© M.W. 2015. jan. 04. 21:06 | Válasz | #8039
Sziasztok, és boldog új évet kívánok mindenkinek! Egy kis segítséget kérnék juhászkampó bothoz rögzítésében. Tánchoz használok kampós botot, és gyakorlás közben már leesett párszor, emiatt meglazult a kampó, és kotyogni kezdett. A csavar, amit a lezáróhoz forrasztottak az már becsavaráskor eltört fél úton - gyenge volt -, próbáltam másikkal is, az is hasonlóan járt. Mivel lehetne tartósan helyben marasztalni a kampót a boton? Mit javasoltok?

© Pista 2015. jan. 04. 14:41 | Válasz | #8038
Boldog új évet!

© Hardi sándor 2015. jan. 01. 16:59 | Válasz | #8037
Boldog új évet mindenkinek

© karikasostor 2015. jan. 01. 01:21 | Válasz | #8036
B.Ú.É.K!!!

tibo 2014. dec. 29. 08:08 | Válasz | #8035
Boldog új évet kívánok minden fórumozónak.

© Oláh Miklós 2014. dec. 24. 12:36 | Válasz | #8034
Áldott karácsonyt az összes olvasónak!

© karikasostor 2014. dec. 24. 09:36 | Válasz | #8033
Minden fórumozónak békés, boldog karácsonyt kívánok!

© Pista 2014. dec. 23. 10:19 | Válasz | #8032
Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

tibo 2014. dec. 10. 12:37 | Válasz | #8031
Nagyon szép lett.

© Oláh Miklós 2014. dec. 10. 11:53 | Válasz | #8030
Elkészült a sárréti ostorom nyele:

nyél1

nyél2

nyél3

nyél 4

nyél 5

© Oláh Miklós 2014. dec. 04. 15:03 | Válasz | #8029
Valójában azt csak én találtam ki , én még nem láttam csak kerek nyeleket.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8028)

tibo 2014. dec. 04. 08:18 | Válasz | #8028
A sárrétinél a nyél is jellemzően nyolcszögletü,vagy nem feltétlenűl.

© Oláh Miklós 2014. dec. 03. 17:48 | Válasz | #8027
Lassan lassan formálódik a következő Sárréti ostorom, ha kész majd meg lehet mustrálni.

tibo 2014. dec. 03. 08:54 | Válasz | #8026
Meggyfám van azt fogom beáztatni.Barackból nincs olyan vastag fám.

© Oláh Miklós 2014. dec. 02. 21:07 | Válasz | #8025
Próbáld ki a barack fát, az is szép.Vöröses színű lesz ha beérik.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8023)

© Oláh Miklós 2014. dec. 02. 13:41 | Válasz | #8024
A cékla lé az bonyolult dolog, nem mindegy hogy van csinálva, milyen növényből, mennyire sűrű stb. Próbálgatni kell.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8023)

tibo 2014. dec. 02. 09:08 | Válasz | #8023
Az akácfanyelet beáztattam céklalébe egy napig semmi változás nem történt vele.Az akácfa túl kemény,hogy belehatoljon a rotjaiba?Visszateszem hátha befogja.

tibo 2014. nov. 27. 09:29 | Válasz | #8022
Én áztattam hypóban is,világosabb lett az akácfa,mogyorószínű,szép.

© Oláh Miklós 2014. nov. 26. 11:40 | Válasz | #8021
Céklalébe bele, kivenni lemosni vízzel, felpolírozni, lekenni lenolajjal utána.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8017)

© Oláh Miklós 2014. nov. 26. 11:39 | Válasz | #8020
A fa hamu lúg, olyan mint a mész, csak gyengébb nem érdemes vele kínlódni, a mész gyorsabb és hatásosabb is.
Válasz 'Barna' üzenetére (#8019)

© Barna 2014. nov. 26. 10:45 | Válasz | #8019
Még fahamuval is.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8018)

tibo 2014. nov. 26. 08:33 | Válasz | #8018
Ezek szerint a diófalevéllel is lehet nyelet festeni.

tibo 2014. nov. 26. 08:29 | Válasz | #8017
Kösz.A lenolajat kevered a céklalével,vagy külön ,külön áztatod?

© Oláh Miklós 2014. nov. 25. 11:49 | Válasz | #8016
De színezni még a bodza bogyó is tökéletes.

© Oláh Miklós 2014. nov. 25. 10:41 | Válasz | #8015
Fától is függ, annyi dologtól függ, ott kell lenni mellette nézni figyelni. Aztán ahogy jónak látod.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8013)

© Oláh Miklós 2014. nov. 25. 10:40 | Válasz | #8014
Tibo, érzésre smiley Ezt senki se méri.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8013)

tibo 2014. nov. 25. 08:50 | Válasz | #8013
Meddig szoktad meszezni,és meddig,céklalés lenolajba.

© Oláh Miklós 2014. nov. 24. 16:31 | Válasz | #8012
Eper, dió, fekete dió( bár nem őshonos) ,vad narancs( az se nagyon), som és igazából egy jó céklalés-lenoljos fürdő után ,kis polírozással, bármi eladható sötét színű gyümölcsfának.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#8011)

© Oláh Miklós 2014. nov. 24. 16:05 | Válasz | #8011
Az akác is barnul ,bár ott sok függ attól milyen talajon nőtt. Van azok közt is egész fekete színű meszezés után, de van hogy csak sárga marad.Barack fa is kiváló ostornyélnek, abból is készítettem már. Hasonló mint a cseresznye meg a szilva.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8009)

© karikasostor 2014. nov. 24. 15:15 | Válasz | #8010
Részeg vagy? Írja, hogy nem akác!
A cseresznye pirosodik, a szilva sötétvörös lesz!
Válasz 'tibo' üzenetére (#8009)

tibo 2014. nov. 24. 14:28 | Válasz | #8009
Gondoltam,hogy akác,mert olyan szépen barnúl.

© Oláh Miklós 2014. nov. 24. 12:33 | Válasz | #8008
Ritkán csinálok akácfa nyéllel ostort, ezt honnan veszed? smiley

© Oláh Miklós 2014. nov. 24. 12:33 | Válasz | #8007
Ez pont cseresznye fa, nem akác.
Válasz 'tibo' üzenetére (#8005)

tibo 2014. nov. 24. 09:15 | Válasz | #8006
A szílvafa is meszezés után megbarnúl?

tibo 2014. nov. 24. 09:05 | Válasz | #8005
Miki!
Mindig akácfanyéllel dolgozol.

© Oláh Miklós 2014. nov. 24. 07:57 | Válasz | #8004
Ezt sikerült össze ügyetlenkednem az elmúlt két hét szabad 20-30 perceiben:

ostor1

karc

karc2

karc3

ostor2

Pusztai Szabadok 2014. nov. 20. 18:21 | Válasz | #8003
Találtam egy hosszabb leírást, be teszem, hátha valakit érdekel. Ebből kiolvasható, hogy tévedtem néhány dologban:
3.2. A legénybot divatja Kunhegyesen

A Nagykunságban, a Jászságban és Tiszafüred környékén elterjedt volt és az ónosfánál rangosabbnak számított a rézbuzogány.

Az Ortutay Gyula főszerkesztő által készített 5 kötetes Magyar néprajzi lexikon meg sem említi, hogy vidékünkön a bot a legénnyé válás szimbóluma volt, úgy, mint az a Felföldön pedig a férfiviseleté.

Az 1880-as években volt Kunhegyesen a legnagyobb divatja a legénybotnak, de még a 20. század első két évtizedében is a kunhegyesi legények egyik legfőbb dísze, s egyben a legénység jele volt. (Később ezt váltotta fel a nádpálca és a bosnyák árusok által terjesztett sétapálca, a könnyű nád görbebot.)
A legények bevonulásuk előtt lefotografáltatták magukat, kezükben legénybottal. Példa erre a Kota Gáborról (baloldali, 1868-ban született Kunhegyesen) készült fénykép. A legénységnek ez a dísze a Nagykunságban nem volt mindenhol ilyen általános. Kisújszálláson inkább fokost hordtak magukkal.

Oláh Lajos a következőket mondta gyűjteményéről: „A legénybot csillagalakú buzogányfejben végződő, köpűvel ellátott, 150-160 cm hosszú botra felhúzott rézöntvény volt. Készítőik (helybeli kovácsok, lakatosok, vándor csengőöntők) hidegen monogramot, évszámot, rozmaringot véstek, illetve ütöttek bele. Gyűjteményemben kb. 130-140 db nagykunsági legénybot van, s még őriznek ilyet kevés darabszámban a karcagi, túrkevei és szolnoki múzeumban is.”
A csillagalakú fejben végződő, köpűs legénybotok az 1880-as évekből datáltak. Az előbb említett helyeken előkerült hasonló, de köpű nélküli, nagyobb méretű csillagalakú buzogány is. A régészet ezt az úgynevezett kun-besenyő típusba sorolja. A Nemzeti Múzeumban található darabok lelőhely nélküliek. Csupán kettőt tudtak pontos lelőhely nélkül besorolni kiskunsági területre. Pálóczi-Horváth András kiskunfélegyházi kiállítása, mely a régészet által összegyűjtött kun emlékeket mutatta be, megerősítette a kutatókat abban, hogy ez azonos a Képes Krónikában ábrázolt, kunok csatáját megjelenítő könnyűlovassági fegyverrel. A csillagalakú buzogány minden bizonnyal olyan fegyver, melynek keleten vannak párhuzamai, nem azonosítható a nyugati típusú buzogányokkal. A régészeti leletek azt sugallják, hogy ez a buzogánytípus a kunokhoz köthető.

Pálóczi-Horváth András szerint a múzeumokban őrzött ismeretlen lelőhelyű középkori fegyverek között lehet néhány kun eredetű: „A fegyvertörténeti kutatás például a kunoknak tulajdonítja a csillag alakú buzogány egyes kései, XIII-XIV. századi típusainak elterjesztését Magyarországon: erre utalhatnak az ikonográfiai adatok és maga a buzogány szó eredete is. Habár ez a fegyver eddigi ismereteink szerint nem szerepel a kun sírok mellékletei között, valószínű, hogy a kun könnyűlovasság valóban használta a korabeli sisakos-páncélos lovasság elleni harcban. A dél-oroszországi leletekkel való összevetés szerint a tizenkéttüskés, hosszú köpűs típushoz tartozhatott a kunok felszereléséhez, ezt a XII. századtól a XIV. század közepéig használták Kelet-Európában és a Kárpát-medencében. A magyarországi példányok mind szórvány jellegűek, egykori tulajdonosuk kiléte nem eldönthető.”4
Köpű nélküli változatai is kerültek elő a csillagalakú buzogányoknak a néprajzi gyűjtések során Abádszalók, Karcag, Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszaderzs, Túrkeve településekről. Ezek használatáról keveset sikerült a gyűjtőknek megtudni. Az derült ki, hogy a pásztorok fegyvere volt, a farkasok támadásai ellen használták őket még a vízszabályozások előtt.
Régi öreg kunok, tanyás emberek mesélték, hogy a legénybotot v. buzogányt veszett kutya, vagy rossz szándékú ember távol tartására használták. A pásztortársadalomban is ezzel tartották távol a réti farkasokat, illetve csapták agyon őket.

A Néprajzi Múzeumban mindössze egy olyan legénybot található, mely rokon vonásokat mutat a kunhegyesiekkel. Feje azonban már gömb alakú, nem csillag, s hosszú köpűje van. Ezt a darabot Kunmadarason gyűjtötte Herman Ottó, s mivel pásztorember ajándéka volt, pásztorbotként leltározták be.
A csillagalakú, majd a csillag- és gömb alakú köpűs buzogányok rokonsága nyilvánvaló. A kunhegyesi gyűjtések során Szabó Lászlónak (muzeológus) sikerült tisztázni az összefüggéseket: „A csillag, a botra szerelhetőség és a díszesebb külső miatt hosszú köpűt kapott, majd díszes csúcsot. A szidolozott, fénylő réz hivalkodó legényjelvényként szolgált, s felülete így növekedett meg. A csillag alak eltűnése – amely már a múlt század (19.) végén bekövetkezett – pedig öntéstechnikájával magyarázható: a nagy kereslet miatt többen is foglalkoztak helyben legénybot öntéssel. A csillag alakot nehéz volt kiformálni, a homok minduntalan összerogyott, s a buzogány gúla alakú tüskéi csonkák maradtak. Rokkakészítő esztergályos mester fából készített formát hozzá, amely nem csillag, hanem gömb alakban végződött, sorozatban gyártható volt. A korai darabokon bereszelés, rovátkolás van, amelyet már hidegen dolgoztak ki, s ez utal vissza az egykori formára, mígnem ez is teljesen eltűnik, s megjelennek egyedi, lapos tetejű stb. darabok is.

A kunhegyesi legénybot ilyen előtörténettel magyarázható hát. Ritka ma az olyan jelenség, amely ekkora múltra vezethető vissza, s ilyen fontos bizonyítéka egy egykor megvolt, eltérő etnikum folytonosságának.”6

„A szidollal, nyállal és subadarabbal felfényezett rézbuzogány, mint a legénység rangot adó jelvénye, legtovább a Nagykunságban maradt fenn.”8

A városban lakó gazdák is jelképként használták. A gazda a szántás mélységét is ellenőrizte vele. Kocsmai nézeteltérésnél is ezzel tettek igazságot.

„Anno 1787. Dec. 20. Vasárnap estve László Mihály juhász a külső csárdában borozván Fertárs András Sany…Gyulai Regimentjebeli köz katona is odament és ott először ugyan tréfából egymással bírkózván Fertárs katona a földhöz ütötte László Mihályt mellyen ez megharagudván botra kapott és karját Fertárs András sérelmére megütötte mellyért panaszra jövén Fertárs András és magát a mi törvényszékünknek alá bocsátván előttünk László Mihállyal a sérelmére….megegyezett. Bírói büntetésül pedig László Mihály 15 pálcza ütésekkel megcsapattatott.”7

Oláh Lajos gyűjtő mondja: „A tulajdonomban lévő legrégebbi legénybot valószínűleg szántásból került elő. A gombfejből kb. 1/3-a hiányzik. Hosszúkás gömb alakú. Öntés által a közepe rétegesen van öntve, körben homorított reszelés van, a nyelén 7 db, a fej és a nyél között domborított. A fejen alul 5 kör van beütve, felülről szintén 5 kör van eltolva. Bronzból készült. Túrkevéről került tulajdonomba.”

„Legegyszerűbb a gömb alakú, nyak nélküli változat volt, de öntötték nyolcágú csillag alakúban is. Alulról húzták fel őket a bot boldogabbik (vastagabb) végére. A legszebb példányokra nyakat is tettek: felülről húzták rá a botra, s csavarral rögzítették. A csavar – díszesebben megmunkálva – gömbölyű fejhez tartozónak tűnt, s a gömbön kis csecsként domborodott ki. A nyak lehetett egészen rövid, csak rögzítést és erősítést szolgáló, de díszesen kivitelezett is. A nyakon körkörösen bemélyített, csakúgy, mint a fejen körbefutó kiugró gallérokat, utólag párhuzamos vagy X alakú bereszelésekkel ékítették.”8

3.3. A legénybotok kunhegyesi öntéséről

Oláh Lajos helytörténeti gyűjtő elmondása alapján: „Egy kunhegyesi helyi kovácsmesterrel beszélgettem, hogy hogyan öntötték a legénybotot és a csontra fokost a századforduló környékén.
„Mint fiatal segéd a 20-as években a műhely előtt összejöttünk, borozgattunk a többi segéddel és a mestert is szóra bírtuk. Kérdezgettük a régi dolgokról, ő mondta el nekünk és most én, Körtvély András mondom el neked: Mint fiatal segédet kiküldtek a Pénzes-kertbe, mert ott volt Kunhegyesen jó fekete homok, ami az öntéshez elengedhetetlen, abból jó öntőforma készíthető.
A mintadarabot mindig a megrendelő hozta. A fekete homokból két fél homokágyat készítettünk, ebbe nyomtuk bele a mintadarabot. A két fél mintadarab közé szénport szórtunk, hogy könnyebben szét lehessen venni. A schafner hüvelybe beleraktuk az ónt és a rezet. Felhevítettük és összeolvasztottuk, minél több ón került bele, annál könnyebb volt formába önteni. Mikor kihűlt, leütöttük az öntőformát és reszelővel megcsinosítottuk.”

Oláh Lajos gyűjtő elmondása: „Az 1880-as évekből több és a legszebb, évszámos, díszesen megmunkált legénybot (buzogány) maradt ill. ezekben az években készült a legtöbb. A mintát faesztergályos készítette. Öntés után visszavitték a faesztergályoshoz, mivel olyan szépen meg van csiszolva, hogy ez csak faeszterga gépeken lehetett így megtisztítani.
Öntéskor egy-két jómódú gazda „rossz pénzt” (ezüstpénzt) dobott bele az öntvénybe, s így alpakka keletkezett. A gyűjteményemben található egy darab cigányöntésű ilyen és egy darab madarasi, s van egy tiszta ezüstből öntött kunhegyesi is.
Kunhegyesen három faesztergályos lakott az 1920-as években: Csete Miklós (Mihály), Csete Lajos és (id.) Tóth Sándor. Mind a hárman a Hosszú (ma Árpád körút) utcában laktak, elég közel egymáshoz.
A buzogány öntését géplakatosok is végezték. Bíró Lajos (Kunhegyes, Vénkert út 15. sz.) Rózsa Józsefnél volt Kunhegyesen a Hajnal utca 28. sz. alatt géplakatos ipari tanuló a 1954. szeptember 1-től 1957 májusáig. Ő mesélte nekem el az ottani készítés csínját-bínját: „A megrendelt darab mintáját fából készítettük el. Ezek általában henger vagy kúp alakúak voltak. Az etalont v. mintát hosszában vágtuk kétfelé. Összefúrtuk, összestifteltük, így két fél darabot külön-külön formaszekrénybe homokágyban formáztuk. Hogy a mintadarab kijöjjön a homokágyból grafitporral szórtuk be. Így vált el a mintadarab a homokágytól. A beformázott formaszekrényben a formázott homokot teljesen kiszárítottuk és az öntés előtt a levegőnyílást szabaddá tettük. A két fél forma szekrényt újra összeillesztettük, összeszorítottuk az erre a célra gyártott szorítócsavarral.
Az öntéshez külön kémény és beépített kemencébe helyeztük el az olvasztandó anyaggal feltöltött schafner hüvelyt, ami az öntő tégelyt helyettesítette. A schafnerhüvelyt körülágyaztuk koksszal és meggyújtottuk. Az öntéshez bronz, vörösréz és ón ötvözetet használtunk. Az óntól képlékenyebb lett az anyag, nem tört, simább felületet kaptunk.
Amikor az anyag önthetővé vált a schafnerhüvelyben, akkor a kemencéből fogóval kivettük a megolvadt anyag tetejéről a képződött salakot leszedtük és utána az előmelegített szekrénybe, a formába beleöntöttük. Általában több darabot öntöttünk a megrendelésnek megfelelő számban.

Mikor kihűlt a termék, a formaszekrényről leszedtük a szorítócsavarokat és kivettük a munkadarabokat. Utána reszeltük, készre csiszoltuk.Ha a schafnerhüvely alja, feneke kilukadt, elégett, akkor megjavítottuk. Esztergapadba fogva beszúrtuk a fenékrészt a megmaradt hüvelyrészbe esztergapadon menetet vágtunk, és készítettünk egy menetes feneket, amit belehajtottunk és utána körbehegesztettük.”
A szakirodalom a különböző szín eléréséről a következőket írja24: „A külső felület színezésének két módja volt. Pirkasztás: sólével bekenik, egyenletes hősugárzással rászárítják, hűtővízbe teszik, s hajnalszínű lesz. A második mód: vöröskőport hintenek rá, viaszos bőrrel ezt bedörzsölik, így vörhenyes színt kap.

Pusztai Szabadok 2014. nov. 20. 18:02 | Válasz | #8002
Ha jól tudom, ez valóban kunsági legénybot. A kunok jellemző fegyvere volt a buzogány, viszont az valamivel nagyobb, gyakran több ágból álló fejjel rendelkezett. Az idők során a fej egyre kisebb lett, és katonai szerszám helyett a köznép kedvelt önvédelmi eszköze lett jellemzően a Nagykunságban. Bevett szokásként a bejárati ajtó fölött tárolták, hogy a hívatlan vendéget azonnal tudják üdvözölni. Nagyjából ennyi az információm róla. Ha jól emlékszem valahol azt is olvastam, hogy a kunsági pásztorok különösen értettek a forgatásához, viszont én még nem láttam, sehol, hogy táncban fennmaradt volna, ráadásul nem látom logikusnak, hogy a pásztorbot, vagy kampó mellett még egy bot legyen a keze ügyében. Jobban el tudom képzelni, mint a jövő-menő parasztság mindennapi kézbevalója. Persze ez csak találgatás, ha valaki többet tud róla kíváncsian várom, valamint képekre lenne szükségem a nyeléről.

© Oláh Miklós 2014. nov. 20. 12:11 | Válasz | #8001
Nézz utána, jól mondja az ismerősöd az lett a vége. Ez olyan mint itt vásárhely környékén ,meg talán másutt is, a fokos.Kunoknak buzogány dívott.Érdekes a története .
Válasz 'Pista' üzenetére (#8000)

© Pista 2014. nov. 20. 10:41 | Válasz | #8000
Egy ismerősömnek van vagy három ilyen, ő azt mondja, hogy "legénybot"-nak hívták régen.

Emlékeim szerint kb. 70cm lehetett a hossza, de ha arra járok majd megmérem.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7997)

© Oláh Miklós 2014. nov. 20. 07:43 | Válasz | #7999
Óriási érték ott felkiáltó jel lett volna smiley

© Oláh Miklós 2014. nov. 20. 07:43 | Válasz | #7998
Egy egy Kun buzogány? Óriási érték? Tudod a kunbuzogány mögöttes történetét?Érdemes utána nézned ,hogy vált kézifegyverből tisztességjelvénnyé.Gratulálok hozzá.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7997)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 19. 21:34 | Válasz | #7997
Szereztem egy kun botot, jobban mondva csak a végét. Valaki nem tudná megmondani, hogy mekkora nyél szükséges hozzá? Esetleg van valakinek eredeti állapotú, amiről képet is tud küldeni?

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu

© Oláh Miklós 2014. nov. 19. 18:22 | Válasz | #7996
3-4-5 mikor mihez kell.Sokféle van, igazából akkor jár jól az ember ha elmegy és megnézi mi a választék.Van krómszínű, antikolt, sárga, ezüst, barna, fekete ,fehér... stb
Válasz 'tibo' üzenetére (#7995)

tibo 2014. nov. 19. 14:49 | Válasz | #7995
Milyen méretüt használsz?

© Oláh Miklós 2014. nov. 19. 12:54 | Válasz | #7994
Ja hogy ringli sad Az nem szegecs.Lehet kapni mindenféle méretben is színben,anyagban cipészkellék boltokban.Vagy bőrös boltokban.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7993)

tibo 2014. nov. 19. 08:46 | Válasz | #7993
Tőled Miklós.

© karikasostor 2014. nov. 19. 08:37 | Válasz | #7992
szerintem tőled, mert más nem használ ringlit
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7991)

© Oláh Miklós 2014. nov. 18. 20:58 | Válasz | #7991
Ezt kitől kérdezed?
Válasz 'tibo' üzenetére (#7990)

tibo 2014. nov. 18. 15:29 | Válasz | #7990
Milyen szegecs amivel dolgozol,van-e valamilyen neve vagy,mérete?

© karikasostor 2014. nov. 17. 20:58 | Válasz | #7989
Egy Munkatársammal voltunk egy agytágításon. Amikor egy hadnagy asszony egyenruhában, koránt sem nőiesen tartotta az előadást a férfi társaság elég hangosan éppen le sem szarta, hogy mit is mond, amikor figyelmeztetés gyanánt azt mondta, hogy
-itt nincsenek FÉRFIAK, csak hímek!
Erre a haverom megszólalt, hogy
-nők sincsenek, csak nem mindenkinek van fasza!


Szóval a férfi férfi ruhában,a nő meg legyen nőnek öltözve, főleg ha azt hagyomány őrzésként teszi!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7988)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 17. 18:49 | Válasz | #7988
Nem akartam szóvá tenni, mert ugye mégis ladányi a néni, de én is kinyitottam a szemem amikor először láttam-nem a videón, hanem már előtte itthon valami városi ramazurin. Olyan mint a magyar csikós lányok kínai világrekordja nyolc Bohos ostorral...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7987)

© karikasostor 2014. nov. 17. 07:31 | Válasz | #7987
http://www.youtube.com/watch?v=CpqPlwjhU8I

Az jó hogy őrizzük a hagyományt, de hogy lehet azt őrizni, ha vannak közöttünk olyanok, akik azt hiszik hogy őrzik, de mégis rombolják!
Galánffy a második mondatában ezt mondja a cifraszűrről:
"-KIZÁRÓLAG FÉRFIAK VISELIK!"
erre ott virít a színpadon Soós Kálmánné szűrben!
Kilóg a sorból, idétlen az egész nő ahogy ott áll hajadonfőtt, valamilyen női nadrágban, félcipőben és szűrben a többi, normálisan felöltözött szűrös ember között!Nem értem hogy engedhették fel oda! Azért mert ő csinálta?
A női szabó sem járt szoknyában férfi létére!

Pusztai Szabadok 2014. nov. 15. 22:50 | Válasz | #7986
Hidd el, meg van az emberekbe az a naivitás, csak kell hozzá valaki aki elő csalogatja belőlük. Na erre kell születni. Ismerek pár embert, aki így jött a világra, és hogy, hogy nem szinte mind valamiféle jószágos ember. Nem tudom a választ a miértjére, de egyszer biztos kiderül ez is...
Válasz 'Barna' üzenetére (#7985)

© Barna 2014. nov. 15. 22:36 | Válasz | #7985
Na azért ilyen történetekhez nagyfokú naivitás kell!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7982)

© Barna 2014. nov. 15. 22:31 | Válasz | #7984

Ez úgy igaz, ahogy hiszitek

© Barna 2014. nov. 15. 22:27 | Válasz | #7983
ez úgy igaz, ahogy hiszitek
2016.nov.07 19:50 | #99
Pusztai Szabadok 2014. nov. 15. 21:57 | Válasz | #7982
Kárai Matyi ladányi származású, egykori bugaci csikós (néhányak szerint csak szamaras) a tökéletességig fejlesztette a pásztoros nagyotmondás művészetét. A hozzánk látogató budapesti lányokat például egyszer így kábította, miközben tátott szájjal hallgatták: Tudom,hogy felétek azt hiszik, hogy a kolbász egészbe van a malacba, de el kell hinnetek, hogy ezt itt minállunk úgy csináljuk a belibűl. Télen szoktunk disznót vágni, mikor a leghidegebb van akkor a jó. Valamelyik idén is akkora hideg vót, hogy a perzselő lángja csak úgy megfagyott a levegőbe...

© karikasostor 2014. nov. 15. 21:49 | Válasz | #7981
Amikor azok készültek, akkor lehet volt nádudvari, kabai, ladányi, füzesgyarmati, sárándi, és hortobágyi ostor is, amiről a pásztorok tudták, hogy hova való, de manapság már a most látott hortobágyi ostor van mindenütt! 40 éve ilyet kötnek, pedig csinálhatnának másfajtát is! Miért ez a típus maradt meg és terjedt el?
Lehet, hogy azokat csak egy-egy egy ember tudta megcsinálni, meghalt, és a sírba vitte a tudását, nem adta tovább!
Nádasditól is el kellett lesni!De aztán jöttek azok, akik tanították és mivel ők is ezt tanulták meg, ezt adták tovább!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7976)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 15. 21:48 | Válasz | #7980
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7979)

© karikasostor 2014. nov. 15. 21:43 | Válasz | #7979
és a legjobb birkapörköltet árva gyerek által ültetett,tövön száradt, keleti szélben kidőlt szomorú fűz gallyaiból rakott tűzön lehet megfőzni!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7977)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 15. 20:51 | Válasz | #7978
Bocsánat, ez Barnának volt válasz.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7977)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 15. 20:50 | Válasz | #7977
Ha még azt is hozzá tesszük, hogy a néprajz gyűjtőket néha igen hülyére vették, és olyan sztorikat rettyintettek esetenként, hogy a puszta még hónapokig azon röhögött, ahogy a "muziológus" milyen serényen jegyzetelt. Például tudtátok, hogy valamire való hortobágyi pásztorbicskát kizárólag a bombatéren besült rakéta szárnyából lehet csinálni manapság?!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7976)

© Oláh Miklós 2014. nov. 15. 19:38 | Válasz | #7976
Gyűjtés helye Debrecen és környéke, de tudod te ezt Peti wink
Amúgy meg, ha nem is ott készült, mint ahogy mondod, akkor is jól vázolja ,hogy nem csak a ma ismert Hortobágyi stílus létezik, ez a fő mondanivaló.Barna is jól írta, árnyalt ez is mint oly sok minden más az ég alatt.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7975)

© karikasostor 2014. nov. 15. 19:04 | Válasz | #7975
Mondjuk attól még hogy honnan gyűjtötték, nem biztos hogy az ott is készült!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7973)

© Barna 2014. nov. 15. 17:50 | Válasz | #7974
Na erre mondtam én,hogy nem ilyen egyszerű ez, hogy fekete vagy fehér!Vannak átfedések.És mondta ezt néhai bőrművesem a néprajzosokra, elméleti hagyományőrökre " menjenek már a f@sz...a lehet már a szomszédba volt egy másik a szegen".
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7973)

© Oláh Miklós 2014. nov. 15. 16:13 | Válasz | #7973
Csak ,hogy mennyire egysíkú a mai ostorok képe,
Egy ostor a Hortobágyról,19század vége.:

ostor1

Még egy a 19sz. végéről Debrecen:

ostor4

Debrecen 19sz. vége:
ostor6

Debrecen 20sz eleje :

ostor7

KEcskemét,19 század vége 20. század eleje:

ostor9

Füzesgyarmat 1940:


ostor10

Dévaványa 20 sz. közepe ,készítő:Kádár Gyula

ostor11

Jászkisér 20.század első fele:

ostor12

Sárrétudvari 1922,készítő: Deák Sándor

ostor12

No körül belül, és ezek csak az alföldi ostorok, annak is csak egy szelete, érdemes megnézni eleink munkáját, és okulni tanulni belőle.
Jó nézelődést smiley

© Oláh Miklós 2014. nov. 15. 15:57 | Válasz | #7972
A ringli a lyukakban lévő vasalás, így is lehet mondani smiley
Sárréten elterjedt díszítő motívum volt a fehér ringli.

Pusztai Szabadok 2014. nov. 14. 19:56 | Válasz | #7971
A MÉH telepen nem találtam. Köszi Pista, de nekem nem ez a típus, hanem a másik kellene.daráló

© Pista 2014. nov. 14. 09:57 | Válasz | #7970
daráló
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7968)

© Barna 2014. nov. 14. 06:51 | Válasz | #7969
A MÉH telepen érdemes néha körülnézni.Szokott lenni, és általában visszaadják 100-150 Ft/kg áron.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7968)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 13. 20:33 | Válasz | #7968
Jó estét! Segítségre lenne szükségem! Venni szeretnék egy régi öntvény répadarálót. Nem baj ha felújításra szorul, csak ne legyen törött. Ha valaki tud ilyet, legyen szíves szólni.

tibo 2014. nov. 13. 09:09 | Válasz | #7967
Ringlin a pillangóban levő lyuk vasalását értitek?Egyébként látszik,hogy aprólékos,szép munka.Maga nyél is különleges.
Egyszer,ha sok időm lesz csinálok egyet.

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 17:46 | Válasz | #7966
Ha felhívsz megbeszéljük. Küldtem e mailt a számommal.Karácsonyig azért húzós lenne ,de majd telefonon megbeszéljük.
Engem megfogtak ezek az ostorok 3 ilyet készítettem eddig.
Másik kettőről kép:
ostor

osto2
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7965)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 12. 16:54 | Válasz | #7965
Kicsit utána néztem, és valóban, már Sárrétudvariban is készítettek ilyen ostort, pedig mindössze 10 km tőlünk. Ellenben itthon Püspökladányba nem tudok ilyenről. A Sárrét tájegység viszont összetettebb, ugyanis Nagygyanté nem a Nagysárrét, hanem az úgynevezett békési Kissárrét része. Ennek ellenére teljesen egyértelműek az azonosságok, pedig tőlünk a békési sárrét igen messze van. Nálunk a pásztorkodás főleg Ágota puszta és környékére volt jellemző, amit viszont már egyértelműen a Hortobágy része ként tekintenek. Talán ezért is a hirtelen kontraszt váltás. Ennek ellenére bekönyörgöm magam a múzeumba - van most ott egy srác akivel lehet boldogulni- és átnézem amit lehet.
Miklós! Karácsony környékére vajon tudnál készíteni, egy efféle sárréti ostort, csak mondjuk 8 ágút 16 helyett?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7964)

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 15:54 | Válasz | #7964
Valamint a Sárréten a ringli az igen elterjedt volt.Ott az ismeretes kép a gulyásokról ahol a szűrcsat szíjjától az ostoron keresztül a tarisznyáig mindenütt fehér ringlis volt.Amúgy meg nekem is tetszik smiley
De pár napja Békéscsabán csak B minősítést kapott az is ,meg a készségem is.
Ennyit erről...

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 15:53 | Válasz | #7963
Ebbe nincs szög! Sehol! Ez a munka, nem két perc alatt van kész ,figyelni kell. smiley
PEti jól fogalmazta meg a lényeget.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7961)

© karikasostor 2014. nov. 12. 15:13 | Válasz | #7962
Szerintem attól, hogy itt élt Deák és ilyen ostorokat készített!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7960)

tibo 2014. nov. 12. 14:27 | Válasz | #7961
A kerek nyélen biztos egy-két szeget kell bele tenni nehogy elfordúljon a pillngó.

tibo 2014. nov. 12. 14:18 | Válasz | #7960
Mitől sárréti az ostor?Látok elég sok eltérést a hortobágyihoz képest,de talán te
jobban össze tudod foglalni.A nyle mindig szögletes?

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 14:04 | Válasz | #7959
Néprajzi múzeum oldalán találni 5-6 ilyen ostorról képet. ÉN Személy szerint Harangozó Imrétől kaptam instrukciókat ,hogy s miként kéne dolgozzak.

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 12:24 | Válasz | #7958
Nekem meg olyan van amiben van ringli smiley Szegeden egy ismerősömnek is olyan van 27-es évjárat, fehér ringlis.
LEhet ringli nélkül is.De azért az illik oda bele smiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7957)

© karikasostor 2014. nov. 12. 12:19 | Válasz | #7957
Nekem van egy ilyenem, de nincs benne ringli!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7953)

© karikasostor 2014. nov. 12. 12:19 | Válasz | #7956
Deák Nagygyanté környékén élt, ott volt kondás.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7955)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 12. 12:16 | Válasz | #7955
Hol éltek ezek a Deákék? A Sárrét békési, vagy bihari részén? Azért érdekelne, mert ugye Ladány is a sárrét része, bár mivel hármas határon vagyunk (Hortobágy, Kunság, Sárrét) ezért nálunk sok az átfedés, főleg a Hortobággyal. Nem is csinál nálunk senki kimondott sárréti ostort.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7953)

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 12:07 | Válasz | #7954
10 sor pillangó van rajtuk, összesen 7 sorban a nyélen tehát, 140db van a nyélen.

© Oláh Miklós 2014. nov. 12. 12:06 | Válasz | #7953
Deák dinasztia által készített ostorokat vettem alapul.DE a sárrét egész részére jellemző volt a ringlizés.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7950)

© karikasostor 2014. nov. 12. 09:36 | Válasz | #7952
Találtam egy jó kis filmet!
http://www.youtube.com/watch?v=CpqPlwjhU8I

tibo 2014. nov. 12. 09:20 | Válasz | #7951
Hány sor pillangó van rajta?6-vag 8?

Pusztai Szabadok 2014. nov. 11. 22:45 | Válasz | #7950
Nagyon szép. Honnan mintázod a sárréti ostorokat? A sárrét melyik részén készült ostort tekinted kiindulónak?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7946)

© karikasostor 2014. nov. 11. 20:58 | Válasz | #7949
Ez történt!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7948)

© Oláh Miklós 2014. nov. 11. 20:45 | Válasz | #7948
Egy a híja ,neki ülni oszt hajrá smiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7947)

© karikasostor 2014. nov. 11. 19:09 | Válasz | #7947
Szépek!
Én meg újra nekifeküdtem a szűrömnek!
Még egy jó fél év és ki lesz hímezve mindkét aszaly ha minden jól megy és nem unom meg megint!
Az egyikből már csak egy jó 30x15-ös terület az amit nem hímeztem még ki, de a másik az teljesen hímzetlen!

Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7946)

© Oláh Miklós 2014. nov. 11. 11:57 | Válasz | #7946
Van itt egy másik darab is, ez pedig egy sárréti 16 ágú ostor.

ostor 1

ostor2

ostor3

ostor 4

© Oláh Miklós 2014. nov. 11. 11:52 | Válasz | #7945
A dicséreteket természetesen köszönöm smiley

© Oláh Miklós 2014. nov. 11. 11:51 | Válasz | #7944
Nem timsós, és nem is marha egyik része se, a pillangók timsós őzből vannak,azt LAci készítette, a derék meszes szarvasból ,azt más készítette, a lekötések meszes őz szintén Lacitól. A csapó az lóbőr.
Fehér szín csak addig tart míg le nem kened, ez az autentikus szín a pásztoroknál, régies, nagyon régies.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7943)

tibo 2014. nov. 11. 09:25 | Válasz | #7943
Ighazi mestermunka,gratulálok hozzá.Gondolom Bárdi Laci féle
timsós marhabőrből van fonva.Szép a fonása ,a díszitése.

© Nagy Tibor 2014. nov. 11. 07:49 | Válasz | #7942
Szíp! Örülnék ha csak hasonlót is tudnék csinálni. Bár a fehér pillangó kissé szokatlan,de tetszetős.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7941)

© Oláh Miklós 2014. nov. 10. 20:48 | Válasz | #7941
No ezen alkotásokról mi a véleménye az uraknak?

ostor

ostor1

ostor2

ostor3

ostor4

készség

© Oláh Miklós 2014. nov. 10. 14:00 | Válasz | #7940
Kicsit irreális árak ezek én azért úgy gondolom.Talán egy múzeumnak adni ezeket jobb lenne, bár ott meg csak beba.ák a többi közé a lomtárba.Tudja fene...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7938)

© Oláh Miklós 2014. nov. 10. 13:40 | Válasz | #7939
A címer miatt én is gondoltam.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7937)

© karikasostor 2014. nov. 10. 12:33 | Válasz | #7938
Itt van néhány kihagyhatatlan és alkalmi vétel!
http://olx.hu/hirdetes/hortobagyi-csikos-kalap-elado-IDigk.html#257c410e4b
http://olx.hu/hirdetes/debreceni-ketkoronas-nyakas-cifra-szur-IDigm.html#257c410e4b
http://olx.hu/hirdetes/hortobagyi-cifra-szur-IDigp.html#257c410e4b
http://olx.hu/hirdetes/csikos-kalap-ID1Q7Az.html

© Pista 2014. nov. 10. 09:50 | Válasz | #7937
Erős a gyanúm, hogy ez egy katonai ménesben (Bábolna, vagy talán Mezőhegyes) szolgáló csikós.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7923)

© Pista 2014. nov. 10. 09:47 | Válasz | #7936
Nyugodjék békében.

Válasz 'Barna' üzenetére (#7928)

© karikasostor 2014. nov. 09. 20:18 | Válasz | #7935
Sajnálom, hogy meghalt a Imre bácsi!Én nem nagyon ismertem őt, de úgy tudom sosem volt pásztor. Úgy hallottam, hogy gyerek vagy legény korában falusi csordás volt utána a vasútnál dolgozott.
Amúgy ezt a zöld vadászkalapot sosem értettem.Minden képen ez a kalap van Imre bácsin, pedig erős jóindulattal sem nevezhető pásztorviseletnek!

© karikasostor 2014. nov. 09. 15:15 | Válasz | #7934
Szia Anti! Megfogadjuk a tanácsod és nem állunk le hülyékkel vitatkozni!Győztél!
Válasz 'anti' üzenetére (#7932)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 09. 11:39 | Válasz | #7933
Rendben Antikám! Akkor ezen is túl vagyunk. Végül is, most is mi hülyéztünk le téged...Részemről be van fejezve a dolog, továbbá el sem olvasom a hozzászólásaidat. Annyit tanácsolnék még, hogy ha arra vetemedsz, legközelebb, hogy fórumokra írogatsz, legalább nagyjából helyesen tedd azt, mert egy idő után nagyon idegesítő tud lenni, ez az új magyar urbanizált sms stílus. Köszi!
Válasz 'anti' üzenetére (#7932)

anti 2014. nov. 09. 09:41 | Válasz | #7932
Van egy mondás miszerint, a hülyékkel nem szabad vitatkozni, mert lesüllyedsz az ő szintjére és azon meg rutinból legyőz. úgyhogy részemről ennyi.

anti 2014. nov. 09. 09:39 | Válasz | #7931
ügyes voltál, leülhets!.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7927)

© Oláh Miklós 2014. nov. 09. 07:18 | Válasz | #7930
Isten nyugtassa ,békében.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7928)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 09. 07:06 | Válasz | #7929
Isten nyugasztalja!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7928)

© Barna 2014. nov. 09. 06:32 | Válasz | #7928
A Elhunyt Dankó Imre Hortobágy Örökös Pásztora
„Hortobágy Örökös Pásztora” címet 2007-ben alapították és az örökös pásztorok asztalánál tizenketten ülnek. Ha valaki az égi legelők pásztora lesz, a megüresedett helyre a jelöltek közül az örökös pásztorok választanak utódot.
Aki erre rászolgált azzal, hogy méltón őrizte, ápolta, megtartotta, továbbadta ezen ősi foglalkozást.
Aki dalainkat, pásztorművészetünket, ősi állatfajtáinkat, pusztánkat megőrizte.
Ezen cím büszke birtokosa példája legyen a felnövekvő nemzedékeknek.

Pusztai Szabadok 2014. nov. 09. 05:46 | Válasz | #7927
Tudod Anti, ez egy olyan csapat, akik annak ellenére, hogy néha összekülönböznek, némi elvi kérdésen, mégis jól el vannak. Néha összejövünk, szórakozunk egyet, főzünk egy jót, majd lehet, hogy újra nem találkozunk évekig, csak itt virtuálisan. Azt ajánlom, ha akarsz ehhez a csapathoz tartozni, akkor tartsd be a szabályokat, ha nem akkor pedig húzz innen a p...ába! Hidd el mi sem vagyunk az félős fajta, szóval nem kell a szájkarate, az nagyon nem...

anti 2014. nov. 08. 22:50 | Válasz | #7926
látod eljutott a beszélgetés egy olyan szintre ahlo én ezt már nem folytatom, mert amit elmondtam 1000szer azt nem fogom elmodani 1001szer, ha nem értetted meg akkor magadra vess.Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7925)

© karikasostor 2014. nov. 08. 17:18 | Válasz | #7925
Anti, vagy ahogy Oláh Miki hív, András!
Te itt a pénzem egy részén írogatsz, ami 25000 ft évente pussz a domain!
Ha nem fizetem be, helyettem senki sem teszi meg és akkor nem tudnál itt bemutatkozni sem!
Hidd el megtehetném, hogy csak a jóváhagyásommal jelenhetnének itt meg a hozzászólások, de tojok rá, írjon mindenki azt amit akar.Nem fogom itt cenzúrázni senki véleményét!

Azt is megtehetném, hogy csak azoknak a hozzászólásait engedélyezném,akik már bemutatkoztak!

Senki sem akar agyonveretni, csak azt írtam le, hogy az olyan embert aki nem akar bemutatkozni előbb utóbb megutálják, és kiközösítik.
Vagy netán szégyelled a neved amit apád és anyád neked adott? Szégyelled a családod?
Nem mered felvállalni a szavad a neved mellett???
Elég szánalmas nem gondolod?
Egy régi ember összecsapta a bokáját és fennhangon mondta ki a saját nevét!

Mondjuk, ha a valódi neved Grün Mordeháj, akkor igazad van, tényleg ne mondd meg!


"ami a bemutatkozást illeti: tök lényegtelen hogy ki mit ír le magáról. azt írom hogy ez vagyok vagy az vagyok akkor ki tudja hogy így van-?

Ezek szerint te kételkedsz mindenkiben aki itt bemutatkozott, mert ez eddig másnak eszébe sem jutott.Ráadásul kérdő mondatnak sem a legjobb, Az eleje enyhén szólva kijelentőre sikerült,és annak a kérdőmondat is inkább kételkedő lett!

"nem az a lényeg hogy ki kicsoda hanem hogy mi a tartalma a hozzászólásának."

A név eléggé fontos!!!

Azt amúgy áruld már el hogy én mikor írtam olyasmit, hogy agyon akarlak verni?

Pusztai Szabadok 2014. nov. 08. 10:36 | Válasz | #7924
Pont úgy néz ki, mint egy elnyomott, legalázolt ember...
Viccet félretéve: Tekintélyt parancsoló, határozott élete derekán túl lévő fószer. Tetszik!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7923)

© Oláh Miklós 2014. nov. 08. 09:55 | Válasz | #7923
Bemutatkozni azért nem szeret a gerinced? smiley Ez most elég visszásan hangzott sad Egyébként meg nem hiszem el ,hogy te soha életedben nem változtattál véleményt ...ugyan... smiley András kérlek...Na de hagyjuk...
Viszont megkérlek akkor téged is András ,meg mást is ,hogy aktuálpolitikát ,személyeskedést itt a fórumon ,hagyjuk kicsit.Ne menjünk ebbe bele még inkább mint eddig.
Inkább arról meséljen minden tisztes látogató, mit gondol ,illetve mit lát ezen a képen:
kép.
Válasz 'anti' üzenetére (#7922)

anti 2014. nov. 08. 08:38 | Válasz | #7922
te honna veszed, hogy én mit hiszek, mi vagy te gondolatolvasó? ha figyelmesen végigolvasod a hsz-aimat akkor rájöhetsz, hogy KÉRDEZTEM és nem állítottam, ez két különböző dolog. de hogy te mit gondolsz az is egy másik dolog, de ne add úgy elő mintha én mondtam volna a tényeket. ha kérdésemre úgy válaszoltak akkor az igazságot annál kell keresni aki a választ adta.

hozzáállás: amúgy egy fórumszerkesztőnek szted így helyes megnyilvánulása, hogy agyonveréssel riogatja a hozzászólókat?

még egy jó tanács: ha van egy kis megtakarított pénzed NE tedd az agyonverésemre, mert lehet hogy elbukod!
hidd el nem ijedek meg se mások, se magam árnyékától!

másokkal ellentétben én a véleményemet tartom most és tartottam régebben is és tartani is fogom! tudod ez gerinc kérdése ami nekem meg van.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7921)

© karikasostor 2014. nov. 07. 22:15 | Válasz | #7921
Anti!
Elég rossz a hozzáállásod, ha azt hiszed, hogy ide hazudozni járnak az emberek!
Az ilyet a pásztorok,( nem a maiak) agyonverték! Azt mondták rá, hogy nem volt miközzénk való, cselefendi szájú!
Válasz 'anti' üzenetére (#7914)

anti 2014. nov. 07. 17:23 | Válasz | #7920
véleményem szerint nem kell elvenni senkitől se a földet.
aki akar 5 hektáron gazdálkodjon, aki akar és nem akar robotolni (mert vezetői ambíciói képessé teszik mások irányítására) az pedig annyi földet birtokoljon amennyit csak akar.
nem kell itt humánus magatartást mutatni, mert 1990-ben (amikor volt a gengszter váltás) akkor tudtuk hogy ez lesz a vége a szocializmusnak. igen most sokan verik a fejüket a falba hogy anno milyen szép volt mert ennyii meg annyi volt ez meg az. de ne felejtsük el azért nagy árat fizettünk (és még fizetni is fogunk).

tény, hogy anno a szocializmus megbukott és az is tény, hogy a kapitalizmus is megbukott az egész világon. de ma a kapitalizmusnál jobbat (vagy mást) nem engednek a politikusok megvalósulni, mert akkor vége lenne a kiskirályságuknak.

egy biztos: olyan társadalmi rendet kellene kitalálni (és felállítani) ahol az igazság a döntő a politikusok teljes kizárásával (vagy inkább azok mellőzésével).

mert ha belegondolunk szinte ugyanaz történik most is mint anno 10-20 vagy akár több száz évre visszamenőleg csak egy modernebb formában.

© Pista 2014. nov. 07. 17:01 | Válasz | #7919
Még annyit, hogy a jobbágyság tényleg csak formailag szűnt meg II. József idején.
A Tripartitum egészen 1848-ig érvényben volt.


(további kellemes időtöltést az uraknak, én hétfőn tudok újra bekapcsolódni a társalgásba)
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7915)

© Pista 2014. nov. 07. 16:54 | Válasz | #7918
Nem, ne vegyük el Feri fiától, mert tisztességgel dolgozik, tisztességesen jutott hozzá és különben sincs neki aránytalanul sok, csak valaminél több az átlagosnál. Szerencsés ember, Isten segítse továbbra is.

Vegyük el inkább gróf Senkiházytól, mert soha nem szántott, soha nem aratott vagy kapált a saját kezével, hanem mindig csak másokat dolgoztatott éhbérért. Nem beszélve arról, hogy kb. ezerszer annyit birtokol, mint amennyire szüksége van. De ne tegyük teljesen nincstelenné, hiszen mégiscsak az öröksége ez neki, valami kevés neki is jár. Mondjuk hagyjuk meg neki az átlag 50Ha négyszeresét 200Ha -t. Ha ő saját maga műveli meg, akkor a 200Ha összes jövedelem őt illeti. Ha viszont ő nem akar dolgozni, akkor adja ki felesbe, biztos lesz rá jelentkező. Így ő is jól jár mert munka nélkül jut jövedelemhez, meg aki kibéreli a földjét, az is. Csakhát akkor a kastélyt meg a kaszinót el kell felejteni.

Teljesen igazságos megoldást nem tudok. A végén meg úgyis az dönt, hogy ki az erősebb.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7915)

© Oláh Miklós 2014. nov. 07. 16:52 | Válasz | #7917
Jól beszéltél a földosztással kapcsolatban.Valahogy így gondolom ezt én is.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7915)

© Oláh Miklós 2014. nov. 07. 16:52 | Válasz | #7916
Azért csak tedd meg ,hogy fedezetet teszel a szavak mögé... Mert így komolytalan amit mondasz.
Válasz 'anti' üzenetére (#7914)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 07. 15:59 | Válasz | #7915
Nos!
Elsőnek azt szeretném leszögezni, hogy nem a parasztságot ócsárolom azzal, ha azt mondom, hogy kevesebben tudnak maguk boldogulni, mint más irányítása alatt. Ez tény, így működik az ember.
Másodszor pedig újfent, és akár ezerszer is kiállok a mellett, hogy egy társadalomnak szüksége van vezető rétegre. Teszem ezt annak ellenére, hogy anyai-apai ágon paraszti családból származom.
Néhány fontos tény: Magyarországon - ha formálisan is a jobbágyság II. József idején megszűnt, az általunk emlegetett időszak előtt kb. 150 évvel. A két világháború közötti időszakban jellemzően 20 hold alatti kisbirtokok jöttek létre. Magyarán 5- és 10 Ha méretre tehető a területük. Ezt a területet egy család az akkori technikai felszereltségével tudta művelni. Kemény munkával kis szerencsével akár újabb területeket is vásárolhatott. A földel rendelkező parasztságnak volt tudása, tapasztalata egy önellátó gazdaság működtetésére, de valószínűleg NAGY RÉSZÜK - és most már vigyázok nehogy általánosítsak - nem tudott volna mit kezdeni egy hirtelen szerzett nagyobb birtok rá nehezedő terheivel. A Barna sérelmét tekintve megkövetem magam, és pontosítok: A fent említett közép-és kisparaszti réteg nehéz mindennapjai alkotják az általunk tisztelt kultúra alapjait. A másik pillért pedig az "ősi soron szabad" pásztortársadalom adja, akik valójában ennek az egész huzavonának külső szemlélői, mindaddig, amíg maguk is fel nem csapnak földművesnek.
Most pedig jöjjön egy tanmese:
Tegyük fel a 45-ös földosztás sikerül, a kommunistákat pedig elpusztítja valami csak rájuk fertőző dögvész(bár lett volna ilyen) Vegyünk három embert a faluból: Ferit, Lacit, meg Jóskát. Mindhárman megkapják az ötven Ha földet, nekilátnak, hogy minél hamarabb zsíros parasztok lehessenek. Eltelt harmincöt év, lássuk mi történt hőseinkkel: Kezdjük Ferivel. Az eltelt idő alatt ügyesen gazdálkodott megvett Lacitól 25 hektárt, Józsitól pedig 10 hektárt, ezen kívül, még szerzett 30-at másoktól Született három fia, egy orvosnak tanul, egy mindenáron pék akart lenni a harmadik pedig viszi a családi birtokot (valahogy majd megegyeznek az örökségen) Laci sajnos utód nélkül halt meg egész fiatalon, megmaradt birtokát a felesége haszonbérbe adta, abból tartja fenn magát. Józsi nem gazdálkodott ügyesen össze vissza 10 hold föld maradt az ötven hektárból 3 lányára, és négy fiára. A legidősebb szintén József névre hallgató, valamint a harmadik Lajcsi, és a kicsi Matyi mind Földművesek szerettek volna lenni, csak hát se pénz, se föld nem maradt. Mit lehet ilyenkor tenni?...Vegyük el Feri fiától a földet! Osszuk szét! Mert ez így igazságos...

anti 2014. nov. 07. 15:46 | Válasz | #7914
de válaszoltam és nem beszéltem mellé, de azért leírom még egyszer:

"ami a bemutatkozást illeti: tök lényegtelen hogy ki mit ír le magáról. azt írom hogy ez vagyok vagy az vagyok akkor ki tudja hogy így van-?
nem az a lényeg hogy ki kicsoda hanem hogy mi a tartalma a hozzászólásának."
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7913)

© Oláh Miklós 2014. nov. 07. 15:31 | Válasz | #7913
A vélemény változik ez természetes. BE is állnék mai véleményem szerint is, te azt kérdezted mi lenen ha velem csinálnának valamit, evidens: megtorolnám.
Te pedig még mindig mellé beszélsz mert ha annyira nem fontos neked akkor mért nem mutatkozol be?
Válasz 'anti' üzenetére (#7912)

anti 2014. nov. 07. 13:09 | Válasz | #7912
nem igaz amit mondasz vagy most vagy anno, ugyanis pár éve ugyanez volt a téma és Te is a betyárok mellé álltál, olyannyira, hogy még azt is mondtad, hogy Te is lettél volna betyár (hoppá). megjegyeztem mert nem oly régen történt.

ami a bemutatkozást illeti: tök lényegtelen hogy ki mit ír le magáról. azt írom hogy ez vagyok vagy az vagyok akkor ki tudja hogy így van-?
nem az a lényeg hogy ki kicsoda hanem hogy mi a tartalma a hozzászólásának.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7910)

© Oláh Miklós 2014. nov. 07. 12:28 | Válasz | #7911
S ha már itt tartunk ,hogy törvénysértés ,bűn... aki mifelénk nem mutatkozik be csak "okos", azt minimum nyakon lesz vágva. smiley
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7910)

© Oláh Miklós 2014. nov. 07. 12:27 | Válasz | #7910
De kedves András attól ,hogy 10-szer megkérdezel mást én még nem válaszolok hamarabb.Egy szóval sem védtem egyik köztörvényes bűnözőt sem, de nem is ítélem el.Mert te is Kedves András a nevükön kívül semmit nem tudsz róluk.Azokból is soknak csak a gúny nevét.Azt sem igazán hinném ,hogy a bírósági ,törvényszéki archív papírokat olvasgatnád... de még ha így is tennél sem tudnál semmit.

© Oláh Miklós 2014. nov. 07. 12:23 | Válasz | #7909
Válaszolok én András. Egy a válaszom, megölném mind.
Válasz 'anti|' üzenetére (#7902)

© Pista 2014. nov. 07. 10:41 | Válasz | #7908
Nagyon igaz, amit írsz.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7904)

© Pista 2014. nov. 07. 10:36 | Válasz | #7907
Néhány dolgot kifelejtettem az előbb:

I. Nézz utána, hogy a Dózsa-féle parasztháború és a hegyaljai parasztok lázadása (Esze Tamás vezetésével) miért történt.

Werbőczy a Hármaskönyvben írásba is foglalta a jobbágyellenes törvényeket.


II. Ha a háború nem jön közbe és a földosztást az eredeti tervek szerint már 1940-ben megcsinálják, akkor sem munkaerő- sem lóhiány nem lett volna, tehát az 50 hektár művelése nem lett volna gond.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7903)

© Pista 2014. nov. 07. 10:12 | Válasz | #7906
Lehet hogy a földosztás majd az elvétel előre megtervezett volt, a kommunistákról simán el tudom képzelni. Talán a történészek egyszer majd fényt derítenek rá.

A többivel kapcsolatban:

I. Az hogy kinek mihez van joga, a társadalom csúcsán állók (tehát régebben a földbirtokosság) határozták meg. Ők pedig úgy határoztak, hogy minden föld az övék, a jobbágynak pedig kötelessége művelni azt. Ha nem teszi, akkor kap a pofájába, mert az erő velük van. A nemesi jogok nem közmegegyezésen alapultak. (Egy furcsa párhuzamot hoznék fel; a mostani parlamenti képviselők saját maguk döntenek a saját fizetésükről, annyi pénzt szavaznak meg maguknak, amennyit akarnak. Nekünk választóknak kuss van. Ha mi küldjük őket a parlamentbe, hogy képviseljenek minket, akkor miért nem mi döntünk a fizetésükről?)

Nyilvánvalóan a honfoglaláskor egy törzsfő nem egyszemélyben foglalt el egy országrésznyi területet, hanem több tízezer harcossal. Akkor később a harcosok és leszármazottaik mért süllyedtek jobbágysorba? Ők miért nem kaptak saját tulajdont a földből? (azazhogy a harcosok még kaptak, de később elvették tőlük és jobbágyokká tették őket...)

II. Úgy gondolod, hogy az a paraszt akinek saját földje nem lévén más földjén dolgozott, nem értett a földműveléshez? Remélem ezt te sem gondolod komolyan...

Az általad említett Farkas Gábor családja igencsak kicsinek számított abban az időben, mert akkor 8-10 gyerek simán volt egy családban (nagyanyámék is tízen voltak testvérek) meg ott voltak a szülők, nagyszülők is. Mindenki dolgozott, képességeinek megfelelően. Aki szántani tudott az szántott, aki már csak arra volt képes hogy kimorzsolja a kukoricát, az azt csinálta. A világháborúval a munkaképes emberek száma lecsökkent, de ez a munkaerőhiány a nagybirtokon ugyanúgy jelentkezett volna!

A ló csak a háború után számított luxusnak, mert a ruszkik elvitték (de bármilyen furcsa, hagytak is itt lovakat, muszka lónak hívták az ilyet az emberek, én ismerek olyan bácsit, akinek volt ilyen), meg sokat megettek az élelmiszerhiány miatt. Előtte még a szegények között is szinte mindenkinek volt valami igavonó jószága. Nagyapámnak voltak lovai, meg címeres ökrei is, a hatvanas években vette el tőle a tsz. Egyébként szükség esetén tehénnel is szántottak régen. Szóval szerintem az nem érv, hogy azért nem kapsz földet, mert nincs lovad. Van másnak, majd felszántja az (nyilván nem ingyen), aztán előbb-utóbb kerül ló is. És egyébként igen, kézzel is. A búzát kézzel kaszálták, a kukoricát kézzel kapálták, a szőlőt kézzel metszették.

Az nem volt igazságos, hogy az antifasiszta ellenállók több földet tarthattak meg, ezért írtam még az elején, hogy nem volt tökéletes a földosztás (csak keresd vissza a hozzászólásomat).
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7903)

anti 2014. nov. 07. 08:19 | Válasz | #7905
emberek!

egy dolog a biztos: politikus SOHA nem tett jót az emberekkel.

© Barna 2014. nov. 07. 04:27 | Válasz | #7904
Kedves Pusztai Szabadok!
Csak egy félreértelmezésre szeretném felhívni a figyelmed.Én nem azt mondtam,hogy hülye a nemesség,hanem azt a parasztság nem butább a kiváltságos rétegnél(hagyjuk a kivételeket).Ennyi pont.Valóban volt aki évezredes jogait gyakorolta.És ha jövedelme egy részét Széchenyi mintájára felajálodta volna, akkor csendben is lehetnénk.De az 1800-as évek végén nézd meg Budapestet.Magyarul alig beszélő nyafogó, életképtelen,szerencsejátékozó, dőzsölő arisztokrácia fellegvára.Azt ,hogy jogos- e a föld elvétel ebben állást se foglaltam.Egy biztos a származás szerinti kiváltság már megszakadt.A régi szakrális parasztságot azért csak nem kéne semmibe venni.Ők végeztek termelő munkát. Mert ebbe születtek bele.Lassan már az jött itt le,hogy buta,igényli a verést, irányítást,semmire való csőcselék.Őket védtem szerinted indulatosan,miért nem kéne??
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7903)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 06. 21:37 | Válasz | #7903
Húha! Sajnálom, hogy csak este érek ide, mert alig bírom feldolgozni a rengeteg információtLátom Barna is megérkezett. Azt tanácsolom sűrűbben szólj hozzá a témákhoz, mert sajnos olyan sok mindent el akartál mondani, hogy a végén semmit nem mondtál. Össze vissza vagdalkozással sokra nem megyünk. Amúgy rengeteg igazság van abban amit leírtál, csak kissé indulatosra sikerült. Mint nekem a kommunisták dicsérete.
Pista!
A II. Világháború utáni földosztás, majd földösszeszedés - még ha nem is gyártunk hozzá összeesküvés elméleteket - egy komplex akcióterv része volt mai nyelven szólva- véleményem szerint. Az, hogy 250 vagy 50 hektárnál húzták meg a határt teljesen lényegtelen dolog két szempontból is. (Egyébként ezekre a számokra figyelj oda később kielemzem miért)
I.: Akitől elvették a földet, annak teljesen mindegy volt, hogy hány darabra cincálják, neki csak az számított, hogy a tulajdonát elvették. Akármennyire is hőbörgünk több száz, esetleg ezer éves jogokat tiportak sárba. Olyan ezeréves jogokat, amiket néhány család egyenesen a honfoglalásig (vagy második hazajövetelig) is vissza tudott vezetni. Ha már itt tartunk kedves, és nagyon okos Barna: Szerinted ha az a nagyon hülye nemesség - történetesen a hét törzsfő - nincs a helyzet magaslatán, és csak úgy nekiereszti a köznépet a Kárpátoknak lenne most itt miről diskurálnunk!?
II. Idővel újra kialakultak volna a nagybirtokok. Maradtak volna kicsik is, de az esetek többségében nem bírtak volna a szerzett vagyonnal, a földet úgy is az műveli aki ért hozzá, a többi meg oda adja neki, és inkább el megy hozzá dolgozni.
Végül egy kérdés 1945-ben hogy képzeled el 50 hektár föld megművelését? A 250 hektárt hagyjuk, maradjunk az 50-nél. Kérlek írd le nekem, hogy egy kisparaszti család mondjuk Farkas Gábor, három fiával, egy lányával feleségével, özvegy anyósával, hogy művel meg 50 Ha földet 1945-ben? Annyit még segítek, hogy a 40- es évek közepén még a ló is nagy luxusnak számított egy paraszti háztartásban. Bivallyal - ökörrel - kézzel...várom a válaszodat!
Átlagosan 5 hold (2,5-3 Ha) földet kapott kb 5-600000 nincstelen paraszt, a legnagyobb birtokot (hogy hogy nem ) az antifasiszta ellenállók tarthatták meg 300 holdban maximalizálva, míg a nemességtől mindet elvették, az úri parasztság 200 holdat megtarthatott. Ez aztán az igazság!
2016.nov.07 19:49 | #98
anti| 2014. nov. 06. 16:10 | Válasz | #7902
igen valóban összekavartam a neveket (mea culpa), akinek feltettem a kérdést az úgy látszik nem akar válaszolni.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7901)

© Pista 2014. nov. 06. 15:55 | Válasz | #7901
persze, hogy nem voltak humánusak, de mikor írtam én olyat, hogy azok voltak?

mikor mentegettem én a betyárokat?
olvasd már el még egyszer a 7865-ös bejegyzésemet, légy szíves

engem nem kell meggyőznöd arról, hogy a betyárok nem voltak angyalok, mert ezt én is így gondolom


de ez egyébként nem változtat azon, hogy másnak teszel fel egy kérdést, aztán rajtam keresed a választ...
Válasz 'anti|' üzenetére (#7900)

anti| 2014. nov. 06. 15:45 | Válasz | #7900
nem, Te tévedsz! nem vagy jó gondolat olvasó, én azt kérdeztem (és nincs bennem semmi más gondolat) ami le van írva.

de tudod mit? hagyjuk a fenébe mert csak gittrágás az egész.

maradjunk annyiban hogy nem voltak humánosak a betyárok cselekedeti a társadalom minden tagjára nézve, és akkor még finom a megállapításom.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7899)

© Pista 2014. nov. 06. 15:12 | Válasz | #7899
Szerintem te most arra számítasz, hogy azt mondjam: aki engem kirabol az egy utolsó szemét és agyon kellene ütni, betyár ide vagy oda.

Csak azt nem értem, hogy mi a célod ezzel, amikor én se nem dicsértem se el nem ítéltem a betyárokat, csak belinkeltem az oldalra egy (szerintem) érdekes írást a betyárvilág felszámolásáról.
Válasz 'anti|' üzenetére (#7897)

© Pista 2014. nov. 06. 15:09 | Válasz | #7898
Anti, most komolyan:


Ezt a kérdést nem nekem, hanem Oláh Miklósnak tetted fel a 7864-es hozzászólásodban. Nem értem, hogy miért tőlem várod a választ, ha kérdést nem nekem címezted.

Amit tőlem kérdeztél (7866-os hozzászólás)azt én már megválaszoltam (7879-es hozzászólás).
Válasz 'anti|' üzenetére (#7896)

anti| 2014. nov. 06. 14:48 | Válasz | #7897
inkább segítek:

nem azt kérdeztem hogy hogy éreznéd magad az eset kapcsán ha áldozat lennél egy lopásban vagy rablásban, hanem hogy mi lenne a véleményed róluk illetve a cselekedetükről.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7892)

anti| 2014. nov. 06. 14:46 | Válasz | #7896
ezen már csak nevetni tudok, de leírom még egyszer a #7883 hozzászólásomat:

"nem jól olvastad el a kérdésemet vagy nem éretted azt, na még egyszer:

"a kérdésem továbbra is az hogy:
ha Veled (vagy Rokonaiddal) történne meg (lopás, rablás, gyilkosság) amit a betyárok tettek Te hogy vélekednél róluk? "

tehát azt kérdeztem, hogy vélekednél róluk és nem azt hogy mit csinálnál, ha ..., nagy különbség."

figyu, ha nem megy, nem megy, akkor hagyjuk, komolyan mondom.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7891)

© Pista 2014. nov. 06. 12:27 | Válasz | #7895
Ez már nagyon messzire vezet.
Mindenhol megvolt az alja, a nemesek között is, a parasztok között is.
Sajnos kevés olyan ember volt az arisztokráciában mint Széchenyi, aki tudta, hogy a vagyon egyben felelősség is; ha az Isten rábízta, akkor azt nem azzal a szándékkal tette, hogy legyen mint elverni a londoni kaszinókban meg a párizsi szalonokban.
Széchenyi a rendelkezésére álló erőforrásokat a nemzet és az ország fejlődésének elősegítésére használta fel, nem csak a saját hasznára, mint kortársainak legtöbbje (nem véletlenül nevezte Kossuth a legnagyobb magyarnak...).
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7888)

© Pista 2014. nov. 06. 12:09 | Válasz | #7894
Ez azért nem ennyire egyszerű.

Az első világháború után a Teleki-kormány is csinált földosztást, ebben kb. 200000 ember kapott földet. Ezt követően (szintén Telekiék) kidolgoztak egy olyan földreform-javaslatot, hogy legfeljebb 250 hektár lett volna az egy személy által birtokolható földterület. (Abban remélem egyetértesz, hogy Teleki nem volt kommunista...) Ezt a rendszert 1940-ben dolgozták ki, de a végrehajtását a második világháború miatt elhalasztották. A Független Kisgazdapárt és a Nemzeti Parasztpárt még a 250 hektárt is soknak tartotta, 50 hektáros birtokméretben gondolkodtak (szóval nem a kommunisták találták ki).

Annyiban igazad van, hogy ez a földosztás a szovjet megszállás alatt történt, amikor a megalakuló Dálnoki-kormányban Nagy Imre lett a fölművelésügyi miniszter, aki köztudomásúlag kommunista volt (mégis kivégezték az elvtársai, de ez már egy másik történet).

Én úgy gondolom, hogy abban az időben 250 hektárból azért meg lehetett élni. Az, hogy később termelőszövetkezetbe kényszerítették az embereket és elvették a korábban szétosztott földeket, már valóban a kommunisták bűne (és soha meg nem bocsátható).
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7888)

© Pista 2014. nov. 06. 11:47 | Válasz | #7893
te viszont nem válaszoltál az én kérdésemre
Válasz 'anti' üzenetére (#7887)

© Pista 2014. nov. 06. 11:46 | Válasz | #7892
szóval szerintem nem beszéltem mellé, de hogy kerek legyen a dolog: ha én vagyok a gazdag ember akit kirabolnak akkor nagyon nem tetszene, ha viszont nem én lennék, akkor két dolog lehetséges:

1, ha tisztességtelen módon gazdagodott meg, akkor megérdemelte (Isten nem ver bottal)

2, ha tisztességes módon gazdagodott meg, akkor együttéreznék vele és sajnálnám


elégedett vagy a válaszommal?

Válasz 'anti' üzenetére (#7887)

© Pista 2014. nov. 06. 11:42 | Válasz | #7891
A kérdésed 8az egyik):

"Pista, gondolj bele: ha Te vagy egy földesúr és Téged lopnak meg akkor Te hogy állsz a dologhoz? " (#7866)


a válaszom, ami adtam rá:

"A másik kérdésedre a válaszom természetesen az, hogy ha engem raboltak volna ki, akkor rohantam volna a pandúrokhoz hogy elmondjam mi történt és mindent megtettem volna hogy lecsukják. " (#7879)

Válasz 'anti' üzenetére (#7887)

© Barna 2014. nov. 06. 07:16 | Válasz | #7890
Adj Isten!Bele is vágnék,egyenest a közepébe!A nemesség azért volt képes,a nemzet "vezetésére", mert nála volt a pénz , befolyás.Nem azért,mert okosabb lenne a parasztságnál.(persze vannak kivételek)A mai világban is aki"pénzesebb" annak a szavát a "pornép" lesi,hiába butább.Persze ehhez kellet az elmúlt évtized liberális butítása.A mai emberekből kinevelték az önálló gondolkodást,gondoskodást.A lényeg egyél, igyál,szórakozzál,ne gondolkodj, mint az állatok és terelünk benneteket.A régi egyszerű emberek eltartották magukat, gondoskodtak családjukról, nehezen lehetett Őket befolyásolni.Persze tudták saját korlátjukat.De ezen belül emberként ,büszkén éltek. Itt volt olyan eset, mikor a nemességet zavargadták, a "cseléd"a kút kávájából a vízbe végezte dolgát.Nehogy már igyon a nemes.Az ilyen emberekből állt a szocializmus pártemberei.Rendszerváltáskor közzel a tűzhöz földbirtokot "privatizált".Ma tehetősként Ő az újkori földbirtokos, nemes.Most meg az Ő szavára ugorjunk?? hát vannak ilyen emberek is.De mi a becsületes, nem köpönyegforgató emberek hagyományit "őrizzük ", aztán már egy hagyomány tisztelő fórumon ismét pont azokat nem tiszteljük akikért rajongunk.További jó napot!

© karikasostor 2014. nov. 05. 21:55 | Válasz | #7889
Erre a legnagyszerűbb példa a sereg és a kapitány!
Elég volt a kapitányt kilőni és már meg is nyerték a csatát!Ott állt a sereg tétlenül, fegyverrel a kezében a rengeteg katona és azt sem tudták mihez kezdjenek.
Apósom meg sógorom egy csomó földet bérel olyanoktól, akik nem képesek megművelni, de kárpótlásból visszakapták.Ha ezeknek kellene megművelni, már mind felakasztotta volna magát a padlásra vagy az akácsorra a földje mellett, mert nincs hozzá gépparkja, tudása. Annyit tudnak a földjükről, amit a földhivatal kiállított.Az őseik értettek hozzá, de mire visszakapták, már elveszett a tudás( és a munkakedv)már nem elég a ló, traktor kell, kombájn.
A parasztság akik a földesúr földjén dolgoztak, lehet másra sem voltak jók!
Ahogy az urak elmenekültek a háború elől (miatt) széthordták vagy elégették a bútorokat, a kastélyokat feldúlták, mert ehhez volt agyuk.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7888)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 05. 19:31 | Válasz | #7888
Pista! A 45-ös földosztás a megszálló kommunista Szovjet birodalom bosszúja volt, a Horthy rendszer minden résztvevőjével szembe. Akkoriban még volt nemesség valamilyen formában, ezt a nemességet kellett letörölni a föld színéről bármilyen lehetséges módszerrel. Nem vagyok nemesi származású - Kiss a családi nevem, anyai ágon Hajdú - mégis azt mondom egy ország sem jutott volna sehova, ha nincs egy arisztokrata réteg aki vezeti. A köznépi vezetés pontosan az ezt követő proletár diktatúra alatt bontakozott ki. Láthatjuk mennyire volt sikeres. Azt mondják a történelem az élet tanítómestere, ha ebből indulunk ki, akkor a több ezer éves osztály rendszerrel szembeni kis 100-200 éves felvilágosult mindenki egyenlő korunk még igencsak kiforratlan. Gyakorlatilag a liberális maszlag és a diktatúra között ingadozik a világ szinte összes civilizált társadalma. Magyarország legnagyobb ugrásszerű fejlődése sem a Kádár elvtársnak hanem Gróf Széchenyinek köszönhető. Évszázadokon át kultúrában fejlődött családok sarjai sokkal rátermettebbek voltak a vezetésre, mint a falujából életében ki nem mozduló paraszt. Persze mondhatjuk, hogy a rendszer igazságtalan, és visszamutatva egy korábbi írásomra, a parasztgyerek anyját, akinek az egyetlen életben levő fiát agyonverette a gróf úr fia, mert éppen bal lábbal kelt, nem érdekelte, mi újság a bécsi politikával, csupán a gyermekét gyászolta, de a Gróf képes volt több ezer hold földet felügyelni, gazdálkodni rajta, és bármennyire is ajbékolunk, a paraszt (az ügyesebbje) legfeljebb magát tudta volna eltartani egy darab földből, de valami nagyobbat irányítani...arra születni kell. Nyilván kegyetlen élete volt egy közrendbelinek, de ne a mai igényekhez mérjük az övékét, ráadásul ezeréves szokásjogról beszélünk, hozzá téve még azt is, hogy hazánkba jóval szabadabb élete volt egy jobbágynak mint mondjuk egy franciának, vagy angolnak. Még egyszer hozzáteszem ez a mai szemmel nézve közelíti a rabszolgaságot. Aztán még azt sem árt végiggondolni, hogy ami földet évszázadokon át a családod birtokolt, azt jött néhány senkiházi, és szétosztotta a csőcseléknek, csupa olyannak amelyiknek fele azt sem tudta mit kezdjen a hirtelen szerzett birtokkal. Kérdezem én, miért van Magyarországon ma olyan kevés vállalkozó. Hagyjuk most az aktuálpolitikai dolgokat, nézzünk 20 éves távlatot. A 90-es évek elején mindenki vállalkozott, azt gondolták mos tmár senki sem dirigál, végre eljött az idő. Aztán egyre többen feladták, persze mondhatjuk, hogy a gazdaság, meg a piaci verseny, de a valóság sokkal prózaibb: az emberek nagy része igényli, hogy irányítsák őket.

anti 2014. nov. 05. 19:02 | Válasz | #7887
valóba megválaszoltad, de nem a kérdésre válaszoltál, hanem mellébeszéltél.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7885)

© Oláh Miklós 2014. nov. 05. 17:44 | Válasz | #7886
A kérés még mindig jogos.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7884)

© Pista 2014. nov. 05. 17:22 | Válasz | #7885
A válaszom erre a kérdésedre vonatkozott(#7866):

"Pista, gondolj bele: ha Te vagy egy földesúr és Téged lopnak meg akkor Te hogy állsz a dologhoz? "

Úgy gondolom, hogy ezt tisztességgel megválaszoltam.

Válasz 'anti' üzenetére (#7883)

© karikasostor 2014. nov. 05. 17:13 | Válasz | #7884
És te hogy vélekednél az olyan emberről, aki egy társaságban nem hajlandó bemutatkozni?
Hiteles embernek tartanád-é vagy betyárnak vagy minek?
Megtennéd a kedvemért?
Válasz 'anti' üzenetére (#7883)

anti 2014. nov. 05. 17:05 | Válasz | #7883
nem jól olvastad el a kérdésemet vagy nem éretted azt, na mégegyszer:

"a kérdésem továbbra is az hogy:
ha Veled (vagy Rokonaiddal) történne meg (lopás, rablás, gyilkosság) amit a betyárok tettek Te hogy vélekednél róluk? "

tehát azt kérdeztem, hogy vélekednél róluk és nem azt hogy mit csinálnál, ha ..., nagy különbség.

Válasz 'Pista' üzenetére (#7879)

© Pista 2014. nov. 05. 16:03 | Válasz | #7882
Még egy érdekes adalék:
a hortobágyi puszták Debrecen város tulajdonában voltak, egyetlen ember sem mondhatta azt, hogy ettől eddig az enyém, mert a városé volt. Viszont a cívisek az általuk birtokolt jószágállomány nagyságához mérten igényelhettek legelőterületet, amiért bérleti díjat kellett a városnak fizetni.
Akkor ez is kommunizmus volt?
Válasz 'anti' üzenetére (#7873)

© Pista 2014. nov. 05. 15:53 | Válasz | #7881
Örülök, hogy valaki megértett.

Érdekes ez a gróf. Szerintem emberi tulajdonság, hogy aki magasra jut az lenézi azt akinek ez nem sikerült.

Én több olyan mezőgazdasági vállalkozót ismerek, aki kizsigereli a dolgozóit, (minimálbéren dolgoztatja, rettegésben tartja, minősíthetetlen hangon beszél velük, stb.).

A legnagyobb szívatás az lenne velül szemben, ha otthagynák az emberei, szétkürtölnék mindenfelé hogy milyen, aztán senkit nem találna a helyükre.
Csak sajnos a munkanélküliség miatt ez sohasem fog megtörténni.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7878)

© Pista 2014. nov. 05. 15:43 | Válasz | #7880
Zoli, te is félreértettél, olvasd már el még egyszer amit írtam, légy szíves.

Pont, hogy azt tartom igazságosnak, amikor az emberek földet kaptak, nem pedig azt, amikor elvették tőlük!

Hogy a földesúr birtokolta a földet vagy a kommunista párt; a lényeget tekintve ugyanaz, NEM ANNAK A TULAJDONÁBAN VOLT, AKI DOLGOZOTT RAJTA (esetleg csak papíron).

A kommunisták által elkövetett mocsokságok sajnos az én nagyszüleimet is érintették (ráadásul mindkét ágon). Ezért írtam azt az előzőekben, hogy még a gondolata is távol áll tőlem.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7876)

© Pista 2014. nov. 05. 15:28 | Válasz | #7879
Szerintem meg nem kommunizmus, csak nézz utána, hogy ez a szó mit is jelent:

http://lexikon.katolikus.hu/K/kommunizmus.html

Csak azt akartam mondani, hogy teljesen igazságtalan volt az, hogy az óriási földbirtokokon kényszermunkával megtermelt jövedelmek azokat illették, akik soha nem fogták meg a kapanyelet vagy az eke szarvát, aki viszont dolgozott az éppen csak annyit kapott, hogy másnap is tudjon dolgozni. Ezt az állapotot szüntette meg a földosztás, amikor a korábbi zsellérek földet, tehát MAGÁNTULAJDONT kaptak és ez teljesen igazságos volt.

EZT AZ ÁLLÍTÁSOMAT TOVÁBBRA IS FENNTARTOM.

Még annyit tennék hozzá, hogy ez nem kommunizmus, mert a kommunizmusban nincs magántulajdon! Ezért szervezték meg később a kommunisták a termelőszövetkezeteket és vették el az emberektől a korábban nekik juttatott földet!

A másik kérdésedre a válaszom természetesen az, hogy ha engem raboltak volna ki, akkor rohantam volna a pandúrokhoz hogy elmondjam mi történt és mindent megtettem volna hogy lecsukják.

És most én kérdeznék tőled valamit:

Ha te abban az időben egy zsellér lettél volna, aki nyomorog és heti két napot kötelező jelleggel a földesúr földjén dolgozik ingyen (robot-ez jár a földesúrnak) és szemtanúja lettél volna annak, hogy egy betyár kirabolja, mit tettél volna?
Feladtad volna a betyárt vagy örültél volna magadban, hogy jól megérdemelte ami történt vele (mármint azzal, akit kiraboltak)?
Válasz 'anti' üzenetére (#7873)

© Nagy Tibor 2014. nov. 05. 13:51 | Válasz | #7878
Pista talán úgy értette hogy a földesurak birtokait szétosztani volt igazságos,nem pedig nagyapáinkat véresre verve a tsz-be kényszeríteni. Viszont ha már itt tartunk,nem tudom mi a véleményetek arról hogy a rendszer váltáskor megpróbálták a kártalanítást,több kevesebb sikerrel az elvett földeket visszaadták. Lakik itt mifelénk egy gróf aki annak idején még időben eltudott menekülni Svájcba. Mikor meghallotta hogy megváltozott a rendszer visszajött követelvén az ősi jusst. Vissza is kapta a kastélyát a hozzá tartozó birtokkal,ahol éhbérért foglalkoztat jó pár embert,s a környékbeliek előre köszönnek neki és grófúrnak szólítsák(ami ellen nem tiltakozik).Sőt volt olyan hogy az erdejében gombát szedegető helyieket elzavarta,mondván hogy az az ő birtoka semmi keresni valójuk ott. Én nem tudom... de ez nekem nem igazán tetszik! Egyetlen pozitívum hogy tart egy szürke gulyát génmegőrző jelleggel.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7876)

© Nagy Tibor 2014. nov. 05. 13:35 | Válasz | #7877
Én értek mindent,de azt hiszem hogy ennyi év távlatából irreleváns azt kérdezgetni hogy "ha téged raboltak volna ki" stb. stb.
Erre írtam hogy olvasd el a #7868-as hozzászólást.
Válasz 'anti' üzenetére (#7875)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 04. 21:41 | Válasz | #7876
Szerencsére ez virtuális betyárcsárda, mert ha valódi lenne, akkor a Pista hozzászólása után felborítottam volna a tölgyfa asztalt, a korcsmáros meg szaladhatott volna a kármentőbe ugyanis ki tört volna a parasztgyalázat. Nem hiszem el, hogy van olyan ember ezen a fórumon, aki a kommunisták Isten gyalázatát igazságosnak találná. Ami az enyém-legyen az egy kis hold vagy 500 hektár-az az enyém, és senki ember fia nem szerezhet jogot, hogy elvegye! Ezek a mocskok elvették. Minden vidéki családban van legalább egy felmenő aki megszenvedte a hónaljtáskás elvtársak aljas fosztogatását. Vagy így vagy úgy, de nem maradhatott senki ki a szórásból. Nem csak a földet de mindent elvettek a nagyapáméktól is-mindkét nagyapáméktól. Ha sírt a gyerek, ha sírt az asszony ezeket nem érdekelte. Ott verték a kútkávába a család előtt az apjuk fejét. Csőcselékből, munkakerülőkből lett uraságok. Meg kell nézni mi lett belőlük...van még nálunk élő ÁVÓ-s az utcára nem ment ki a vén rohadék 20 éve, de ne is menjen mert van olyan is még aki emlékszik mit művelt. Inkább térjen vissza Rózsa Sándor az egész betyár bandájával, inkább vendégül látom a házamba magát az ördögöt is, de ezek a mocskok sose térjenek vissza.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7872)

anti 2014. nov. 04. 21:38 | Válasz | #7875
segítek, mi az amit nem értesz?
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7874)

© Nagy Tibor 2014. nov. 04. 20:44 | Válasz | #7874
Anti,olvasd el figyelmesen még egyszer!: #7868
Válasz 'anti' üzenetére (#7873)

anti 2014. nov. 04. 19:14 | Válasz | #7873
anno amikor a betyár korszak volt az tény hogy az emberek vadabbak sőt mondhatnám primítívebbek (nem bántásképpen mondom) voltak. nem gondolkodtak a mai ésszel mondva korszerűen, de annyit azért tudtak, hogy mi a tízparancsolat, hiszen templomba jártak és ott azt tanítják.

úgyhogy biztos hogy tisztába voltak vele hogy mi a lopás és mi a rabéás mi a gyilkosság, amit elkövettek. tehát tisztába voltak ők is hogy bűnt követnek el.

Pista, amit írtál az jó, de ezt inkább egy Lenin estén kellene említened valahol Cuba kis városában, mert ez amit írtál az a tökéletes kommunizmus amit anno elkezdtünk csinálni, de csak a szocializmusig jutottunk el (aztán megbukott).

amit itt írkálunk az valóban nem más mint morfondírozás a múltról. hogy mi volt azt azok tudják akik ott voltak és átélték, de én azt mondon, hogy ilyen-olyanbetyár egyre megy aki mástól elvesz mindegy hogy mit és milyen értékben az igenis bűnöző.

a kérdésem továbbra is az hogy:
ha Veled (vagy Rokonaiddal) történne meg (lopás, rablás, gyilkosság) amit a betyárok tettek Te hogy vélekednél róluk?

© Pista 2014. nov. 04. 10:19 | Válasz | #7872
Valamit félreértettél.
Én csak annyit írtam, hogy aki a katonai szolgálat elől szökött, az nem biztos, hogy tudott munkát vállalni, még ha akart volna is.
(mert ha megtudják, hogy mi a helyzet esetleg feladják, aztán nem 12 év a katonaság, hanem mondjuk 20 vagy még több)

A másik dologba most mélyebben nem mennék bele, mert nem erre a fórumra való téma (de ha akarod természetesen megvitathatjuk).
Röviden én úgy gondolom, hogy mindenki csak annyit földet birtokolhatna jogosan, amennyit ő és családja meg tud művelni. Amit a jobbágyok műveltek meg (kötelező ingyenmunka -az erő jogán! ha nem csinálod meg, agyonveretlek a fegyvereseimmel)azt tisztességtelen módon birtokolta a földesúr.
Ha pedig tisztességtelen módon volt a birtokában, akkor teljesen megérdemelte, hogy elvegyék tőle az ebből származó jövedelmet.

Távol áll tőlem a kommunizmusnak még a gondolata is, de a második világháború után a földbirtokok elkobzása és a földosztás az egyik legigazságosabb dolog volt az ország történetében (persze ez sem volt tökéletes).

Még annyit, hogy a középkorban a földbirtokosság feladata volt az ország fegyveres védelme, aztán később a frontra mégis a parasztokat küldték meghalni. Már csak ezért is megérdemelték, ami történt velük.
Válasz 'anti' üzenetére (#7866)

© Oláh Miklós 2014. nov. 04. 07:46 | Válasz | #7871
Én valóban csak arra próbáltam rávilágítani ,hogy nem lehet egy perspektívából nézni ezeket az embereket és ezt a kort.
Az utókor összegezte ezt a kort úgy mint betyár kor, de náluk ez a szó még teljesen mást jelentett.Akkoriba Rózsa Sándor is csak rablóvezér vagy egyszerű rabló megnevezés alatt tevékenykedett.
Egy szó mint száz emberek voltak, rosszak és jók egyformán, de befogadták egymást ,ahogy mai napig a pásztorok is : "kifelé a külső világ felé zárkózott egymás között makacsul összetartó emberek"

© Oláh Miklós 2014. nov. 03. 20:30 | Válasz | #7870
Teljes mértékben egyet értek.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7868)

© Nagy Tibor 2014. nov. 03. 20:23 | Válasz | #7869
Én is így valahogy vélekedem ...csak te szebben megfogalmaztad!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7868)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 03. 19:52 | Válasz | #7868
Véleményem szerint, lassan már túl lövünk a célon. Mindannyian egyetértünk ugyan abban, hogy nem afféle lovagok voltak ezek a betyárok, de ahogy Oláh Miki rámutatott, a kor maga sem volt a paradicsom. Erre én reagáltam, hogy bizonyos bűnök függetlenül a történelemtől megbocsáthatatlanok. Persze vitázhatunk, mi az ami még ejnye bejnye, aztán miért jár a karcagi lejtős, és melyikért a bitófa, de valamit nem szabad elfelejteni: A BETYÁR mára fogalom-jelző-főnév. Ha arra keressük a választ, hogy kinek milyen bűnei, milyen erkölcsi normákat szaggatnak, sose érünk a végére, viszont ha kicsit félre tekintünk, és megpróbálunk egy pillanatra elrugaszkodni a földtől-talán egy pillanatra gyermekekké válni-akkor rá jövünk, hogy büszkének kell lennünk, hogy van egy csodálatos kultúrkör amit úgy hívnak betyárromantika. Ez csak a mienk Magyaroké. Persze, hogy rablók-gyilkosok gazemberek voltak, de kérdem én Billi a kölyök nem az volt, a Fekete Kalóz sosem rabolt ki ártatlan hajósokat, Robin Hood csak a gonosztól vett el. Nem voltak jó emberek, de kultúra alakult köréjük. Nézz feljebb néhány sorral...Virtuális betyárcsárda... Azt mondom néha nem árt akár magunkat is becsapni, és engedni, hogy a valóság és a fantázia összemosódjon. Láttátok a PI élete c. filmet? Érdemes megnézni van párhuzam a témák között, még ha elsőre nem tűnne is fel.

© Nagy Tibor 2014. nov. 03. 19:21 | Válasz | #7867
Anti,mennyire ástad magad mélyre ebben a témában?
Tízezrek vándoroltak az országban munkát keresve csak hogy ne haljanak éhen,és hidd el sokan nem találtak pedig szorgos,dolgos emberek voltak.
10-15 évre elvitték őket külhonba katonának.
Badarság összehasonlítani az akkori állapotokat a maiakkal. Akkor nem volt családi pótlék meg szoc.segély,nyugdíjj,vagy közmunka...tudod...mikor az öregek elmentek meghalni hogy több jusson a családnak. És az urak sem oly módon zsákmányolták ki az embereket mint manapság...tudod volt a deres meg a hasonlók...az urakra gyakorlatilag nem az a törvény vonatkozott mint a szegényre.
Szóval kíváncsi lettem volna hogy nálad mikor szakadt volna az a bizonyos cérna? Természetesen a gyilkosságra, erőszakra nincs mentség de mint előttem írták, voltak "igazbetyárok" velük sokan szimpatizáltak,őket azért valamelyest el lehetett fogadni.
Válasz 'anti' üzenetére (#7866)

anti 2014. nov. 03. 18:32 | Válasz | #7866
én azt mondom, hogy aki akart az talált munkát, aki nem akart az nem talált. aki talált dolgozott aki meg nem akart inkább lopásból, rablásból tartotta el magát, embere válogatta. persze munkát lehetett 2 összegért meg lehetett 3 összegért is vállalni, aki a 3 összegre várt és nem találta az inkább elment betyárnak. aki meg a kemény (de becsületes) munkát vállalta az bármilyen munkát elvállalt csak hogy élni tudjon. az sztem nem lehet mentség, hogy azért lettem betyár mert nem volt munka. kamu-duma-hülyeség, aki akart annak igenis volt munkája (mint manapság) csak lehet hogy nem a legjobban fizetett.

Pista, gondolj bele: ha Te vagy egy földesúr és Téged lopnak meg akkor Te hogy állsz a dologhoz?
vagy ha ma egy gazdag embert kirabolnak az vajon bocsánatos bűn csak azért mert gazdag és van neki és egy nincstelen lopja meg?

© Pista 2014. nov. 03. 15:53 | Válasz | #7865
Én próbálok nem megítélni senkit, de személyes véleményem azért mégiscsak van.

Ha valaki éhező nyomorult és azért lop, hogy ne haljon éhen, azt meg tudom érteni, valamilyen szinten el is tudom fogadni. Főleg ha azért lett éhező nyomorult, mert megszökött a kötelező katonai szolgálat elől és mégcsak munkát sem tud vállalni, mert akkor elfogják a törvény emberei.

De azt nem tudom elfogadni, hogy valaki azért lop, rabol, követel pénzt mástól, mert büdös neki a munka és nem akar dolgozni, pedig akár meg is tehetné.
De mégha csak attól lopna, rabolna, aki szintén jogtalanul bírta a tőle ellopott javakat, arra is csak legyintenék. Ha viszont olyantól veszi el, akin inkább segíteni kellene, akkor arra szerintem nincs mentség. Az már tényleg a legalja.

Ezt valószínűleg régen az emberek is hasonlóan gondolhatták, azért voltak a betyárok is úgy megkülönböztetve, hogy "zsivány", "futóbetyár" meg "igazbetyár".

Ha a betyár a százezer holdas földesurat rabolta ki (aki a jobbágyot a saját hasznára robotoltatta), akkor arról a nép dalt költött (az "ellenségem ellensége a barátom" elv alapján), de ha a szegény parasztot rabolta ki, azt adandó alkalommal a törvény kezére adta.

Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7849)

anti 2014. nov. 03. 08:15 | Válasz | #7864
én azt mondom, hogy ha valamit elkövetek más ellen az nekem mennyire esne jól. ha vkinek van valamije és azt vki elveszi a másik fél akaratán kívül az bezony lopás (súlyosabb esetben rablás), az biztos, hogy nem esne jól annak aki ezt elkövette.
ez akkor is és most is és holnap is bűn.
sokkal egyszerűbb volt elvenni mástól a vagyonát mint megdolgozni érte.
ha ne adj Isten a Te rokosnságodban történt volna egy ilyen eset -ahol a Te rokonod az áldozat- akkor hogyan vélekedsz a betyárok viselkedéséről, vagy a bűnről önmagában?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7863)

© Oláh Miklós 2014. nov. 03. 06:57 | Válasz | #7863
Teljesen igazad adok neked is.ÉN csak annyit mondtam sem felmenteni sem elítélni nem fogok senkit.Nincs értelme, nem tudod mi okból hol és miért gyilkoltak csak azt tudod amit a bíróságon feljegyeztek az akkori elítéltekről .Kevés ez ahhoz ,hogy átfogó képet alkoss.
Még egyszer mondom nem ártatlan kiscserkészek voltak és aki ezt állítja az bolond, meg a szegény nép jótevői.
DE kár lenne általánosítani ,hogy aki akkor a nádat járta ,ja hát az mind gyilkos ,rabló, gazember volt... sok oka volt annak ha valaki kívül helyezte magát a feudális társadalmi viszonyokon.Nagyrészt pedig ez a "kicsapongás" időszakos volt és sokuknak rendes tisztes élete volt, innen az álnevek jelentősége.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7862)

Pusztai Szabadok 2014. nov. 02. 22:07 | Válasz | #7862
"Az elmúlt korok cselekedeteit mindig a jövő nemzedéke ítéli meg." Ez körülbelül akkora közhely, mint bizonyos évezredes, vagy talán az emberiséggel egyidős morális, erkölcsi és szokás szerinti törvények el bagatelizálása, hivatkozván az adott kor sajátosságaira. Az emberölés mindig bűnnek számított, a rablógyilkosság szintén. Zsellérek százezrei elfogadták a sorsukat, élték az életüket, és nem csaptak fel banditának, csupán az a néhány.Vagy csupán a betyárok voltak a koruk áldozatai, az a szerencsétlen amelyik egy szelet kenyérért nap mint nap a földet túrta az nem, ugye?! Könnyebb agyonverni valakit egy zacskó pénzért, mint éveken át dolgozni érte. Aztán ha itt a pásztoros lopásoknál tartunk, ne misztifikáljuk már túl a dolgot. Más heccből ellopni egy birkát, vagy agyonverni a Bodri juhászt fiával kutyájával együtt a jószágért, meg az övért. Vagy úgy gondolod, hogy Móricz csak a hasára ütve találta ki ezeket a sztorikat?
Tény és való, hogy más világ volt. Az is tény, hogy az ember életnek közel sem volt akkora értéke mint ma, de annak az anyának amelyiknek a fiát csak úgy, mert rosszkor ment be a csárdába agyonütötte egy betyár, ugyanúgy fájt, mint most a 21. században egy szülőnek aki elveszíti a gyerekét, és mivel őseink ezelőtt 200 évvel sem úgy éltek, hogy vademberként lépten nyomon megöltek valakit, így én is azt tudom mondani, hogy ezek a bűnök mindig bűnök voltak.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7861)

© Oláh Miklós 2014. nov. 02. 07:34 | Válasz | #7861
Lopás egyébként mint leírtam a pásztorok szemében ,nem volt bűn amíg élő állatot loptak egymástól.CSak a törvénykezés szankcionálta.
DE ez lényegtelen, az előbbi hosszú monológomban arra akartam kilyukadni ,hogy mielőtt ítélkezünk gondolkozzunk.Senkit sem felmenteni sem elítélni nem szabad.
Főleg nekünk nem szabad.....
Válasz 'anti' üzenetére (#7859)

© Oláh Miklós 2014. nov. 01. 20:20 | Válasz | #7860
Elbeszélünk egymás mellett. De értelek.
Válasz 'anti' üzenetére (#7859)

anti 2014. nov. 01. 15:48 | Válasz | #7859
így van: lopás, lopás az akkor is bűnnek számított és ma is az és majd holnap is az lesz.

amúgy olvastam a könyvet, Ráday a betyárokat nem csip-csup ügy miatt fogdosta, hanem rablások, gyilkosságok miatt ami ugye elég kemégy dió.
aki betyárnak állt az tisztába volt, hogy nem a szomszéd földjén legeltet és nem csirkéket fog lopni (azt is tette ha úgy adódott) akik törvényen kívül helyezték magukat ---és betyárnak álltak- nem kispályások voltak a mai szemmel nézve sem.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7858)

© Oláh Miklós 2014. nov. 01. 14:56 | Válasz | #7858
Állatok "vendégeltetése" például a pásztorok között elfogadott volt.S a pásztort minősítette ,ha tudtak tőle elhajtani./lopás/
Válasz 'anti' üzenetére (#7857)

anti 2014. nov. 01. 11:01 | Válasz | #7857
Te írtad, hogy bűn, én most nem azon morfondírozok, hogy mi a jelentése itt ott vagy amott, hanem hogy mi volt anno nem bűn és mi számít ma annak?

Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7856)

© Oláh Miklós 2014. nov. 01. 08:08 | Válasz | #7856
Eleve, mit nevezünk bűnnek? A a tízparancsolatban áll?Amit a törvénykönyvekben írnak? Ami a társadalom szemében bűn? Ami egy kis társadalmon kívüli csoport szemében az? Gondolkozz el ezen....
Válasz 'anti' üzenetére (#7854)

© Nagy Tibor 2014. nov. 01. 07:28 | Válasz | #7855
Akkoriban az ivóban rendezni a nézeteltérést nem számított akkora bűnnek mint manapság.

anti 2014. okt. 31. 21:17 | Válasz | #7854
melyik bűnre gondolsz ami most az és ami akkor nem volt az?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7852)

© Oláh Miklós 2014. okt. 31. 20:26 | Válasz | #7853
Erről beszéltem, az érték rendek.Másképp szólt akkor a miatyánk, mint ma...

© Oláh Miklós 2014. okt. 31. 20:24 | Válasz | #7852
Ami most bűn ,nem mindig volt az.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7850)

© Nagy Tibor 2014. okt. 31. 19:44 | Válasz | #7851
Bemásolni nem tudom a Vécsey féle verziót,de pár szóban elmondom.

Rózsa Sándor az elfogatása után makacsul tagadott mindent,sehogyan sem bírták szóra bírni.
A kihallgató tiszt bizonyos Laucsik főhadnagy cselhez folyamodott,azt mondogatta a betyárnak hogy a vonat rablásnál meghalt egy angol katona és az angolok megtámadják az országot ha nem kerülnek kézre a bűnösök.
Túlzottan nem hatotta meg a hír a betyárt de azért kezdte izgatni a dolog. Látva ezt a főhadnagy tovább fokozta a nyomást,hamis újságokat nyomtatott, melyben a közelgő háborúról szóltak a tudósítások,s közben folyton arról beszélt neki hogy az ő lelkén szárad az ország pusztulása. Tovább tagadott a betyárvezér, bár már egyre jobban izgatta a dolog. Ekkor ágyukat vontattak a Szeged melletti dombokra és lövöldözni kezdtek,a várban előre megbeszélt riadalom támadt,mindenki visítozott, rohangált. Rózsa Sándort ki hozták a cellájából szekérre rakták hogy a többin rabbal egyetemben el hagyják a várat,közben azt mondogatták neki hogy most miatta fog a város elpusztulni. Ekkor már nem bírta tovább és a szekéren felállva mindent bevallott csak hogy mentse szeretett városát.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7847)

© Nagy Tibor 2014. okt. 31. 19:20 | Válasz | #7850
A bűn az bűn bármely korban követik is el!
Abban viszont tényleg nem lesz soha egyet értés, hogy mennyire lehet a betyárokat felmenteni illetve elítélni.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7849)

© Oláh Miklós 2014. okt. 31. 18:36 | Válasz | #7849
Jó estét!
A betyár világ mint mai fogalom érzékeny téma.Mindenkinek van véleménye, mindenki olvasott meg hallott róla.De azt javaslom ne ítéljünk elhamarkodottan egy olyan kor eszmerendszerében felnőve ami hírül sem az akkori viszonyokat tükrözi.
Olyan érték rendel amit fel sem fogna a mai magyar lakosság 99%-a.
Még mielőtt valaki azt hinné ő okos ebben a témában, ismert néprajzkutatók sem mernek biztosat mondani vagy állítani erről a korról és a benne élő rablógyilkosokról.Akkor ,hogy tehetnénk azt mi?
Nekem is voltak gondolataim, véleményem e témában ezek mind mind megváltoztak.
Éhezz egy kicsit, ne beszélj senkivel egy hétig, aludj kint a pusztán egy szál szűrben télen, lovagolj le 2 nap alatt 250 km nyereg nélkül, úsztass át két folyót, tapasztald meg... Milyen is a "tűző" nap, a jégeső, és az állandó alacsony vércukorszint, milyen az mikor minden levegővételnél a nyelved a szájpadlásodhoz tapad a szárazságtól....
Sorolhatnám itt napestig és akkor sem érnék a végére, lényeg a lényeg "Te mai embertársam nem élnél meg, de az akkori ember ismerte a haszonvételek módját"


Válasz 'Pista' üzenetére (#7848)

© Pista 2014. okt. 31. 09:56 | Válasz | #7848
volt aki meg ezt mondta:

"Ráday, Ráday, verjen meg az Isten!
A kezed ne legyen, sohase, belül a kilincsen!"
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7846)

© Pista 2014. okt. 31. 09:54 | Válasz | #7847
Még annyit, hogy a Jancsó Miklós által rendezett Szegénylegények című film is ezt a témát dolgozza fel, érdemes megnézni.

A Vécsey Aurél-féle leírást be tudnád ide másolni?
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7845)

© Oláh Miklós 2014. okt. 30. 20:47 | Válasz | #7846
"Bizony otthagyhatod már az ekét pajtás, megőrzi Ráday..."
Válasz 'Pista' üzenetére (#7844)

© Nagy Tibor 2014. okt. 30. 19:30 | Válasz | #7845
Köszönöm,érdekes olvasmány!
Bár meg kell jegyezni hogy Vécsey Aurél "Betyárok Könyve" című művében Rózsa Sándor vallomás tételét egészen másként meséli el.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7844)

© Pista 2014. okt. 30. 11:31 | Válasz | #7844
na, akkor még egyszer:

Ráday 1

Ráday 2

Ráday 3

Ráday 4

Ráday 5


© Pista 2014. okt. 30. 11:18 | Válasz | #7843
Egy rövid írás a betyárvilág felszámolásáról.


(megjelent a "A Pesti Hírlap 1927 évi Kincsesháza" című kiadványban)


Nádi farkas 2014. okt. 27. 00:18 | Válasz | #7842
Sziasztok!

Kéréssel fordulok felétek.
Nem tudtok valakit aki jó minőségű, használatra való nagy köpűjű gamófejet tud csinálni?

Előre is köszönöm a segítséget.

TIB 2014. okt. 26. 22:50 | Válasz | #7841
Üdvözletem! Nekem is van véleményem amit megosztanék itt. Egyrészt az, hogy egész általános iskolai és középiskolai pályafutásom alatt miért nem hallottam legalább történelem órán egyszer sem ilyenről, hogy "baranta"?! Maga a karikásostor használata is mint harci eszköz...hát nem tudom...engem ha valaki megcsapna vele inkább vérszemet kapnék és annál inkább mennék neki! Én szektásoknak tartom őket és semmi művészit nem látok benne, bocs ha valakit megsértek ezzel.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7840)

Nádi farkas 2014. okt. 23. 23:06 | Válasz | #7840
Édesapám juhász. Ő mesélt egyet s mást a pusztai verekedésekről. Mindig azt mondja, hogy először a lábára üss, hogy ne tudjon elfutni! Utána a feje, hogy még csak fel se keljen.

Pusztai Szabadok 2014. okt. 23. 22:29 | Válasz | #7839
Valahogy így tudom elképzelni amikor mondjuk két juhász "kampót fogott a csárdába", biztos nem nyírségi cigány botolós tánccal kezdtek, és majd aki letáncolta a másikat a porondról az győzött. Na azt meg végképp kizártnak tartom, hogy karikással csépelték egymást, legfeljebb összefogva, hogy jóval rövidebb legyen. Bevallom régebben mi is csináltunk olyan bemutatót - kérésre - hogy karikással bot vagy fokos ellen védekezett egy ember, de egyrészt az egy színpadi koreográfia volt, másrészt pedig...nem vagyok rá büszke. Visszakanyarodva a betyár témához, azt meg aztán abszolút kizárom, hogy egy jóvágású betyár gyerek odaállt a kirablásra váró kocsi elé, elővette a páros karikását (Ilyen is van! Nem tudtátok?)és a shaolin szerzeteseket szégyenbe hozó malőrökkel lecsapkodta a kocsist a bakról. Szerintem a bokorból lelőtte...
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7838)

© Oláh Miklós 2014. okt. 23. 21:46 | Válasz | #7838
Jó ég smiley Micsoda kontrollálatlan verekedés sad
Válasz 'Pusztai' üzenetére (#7837)

Pusztai 2014. okt. 23. 20:39 | Válasz | #7837
http://www.youtube.com/watch?v=CELN-DQI5qc
Azt ajánlanám a barantásoknak, hogy látogassanak el egy ilyen versenyre, és mutassák meg, hogy mennyire mesterei a "pásztor harcművészetnek" Aztán pedig gondolkodjanak el rajta, hogy vajon mondjuk 223 évvel ezelőtt október 23.-án estefelé amikor két pásztorember összekapott egy pohár bor mellett a csárdába, akkor kimentek az udvarra, és freestyle ostorforgatással döntöttek, vagy esetleg egymásnak estek bottal, bicskával és alakult ahogy az isten adta. Elárulom, én a másodikban hiszek.

© karikasostor 2014. okt. 23. 20:28 | Válasz | #7836
Ezt ismerem!
Itt szolgált a Csúnya-fődön!

Pusztai Szabadok 2014. okt. 23. 20:27 | Válasz | #7835
http://www.youtube.com/watch?v=2z0OXJj2POE
Vagy ettől, csak nem sikerült tökéletesen lemásolni. Talán túl gyors...

Pusztai Szabadok 2014. okt. 23. 20:23 | Válasz | #7834
Shaolin

Pusztai Szabadok 2014. okt. 23. 20:21 | Válasz | #7833
http://www.youtube.com/watch?v=0s515wGRhCk
Szerintem ettől a pásztortól tanulták.

© karikasostor 2014. okt. 23. 17:21 | Válasz | #7832
Nem tudom ezeket az ostoros elemeket melyik pásztortól látták?
http://www.youtube.com/watch?v=MwVsbo3cfOI

Nádi farkas 2014. okt. 23. 12:47 | Válasz | #7831
Köszönöm a választ!

A pesti barantások valamilyen szinten tudatában vannak, hogy a ruházatuk nem korhű. Azt mondják, hogy ők kombináltak minden kort. Viszont a nagyképű beképzelt barantások tényleg többen vannak... Én vásárhelyre jártam egy ideig barantára (1 év). Jobban tudtam ostorozni mint az edző ezért mindig bas.ogatott azzal, hogy levert birkózásba. Ráadásul az egész edzést úgy tartotta, hogy nincs is semmi edző "rangja" vagy posztja vagy mi a fenének hívják az ilyet. És nagy vagányan tanítja a " pásztor harcművészetet" (sajnos már így is hallottam a barantát). Így a barantával nekem is meggyűlt a bajom...
De ők nem is a korhűségre tesznek és nem csak egy kort választanak ki maguknak, hanem mindet.

Pusztai Szabadok 2014. okt. 22. 21:24 | Válasz | #7830
Szerintem először a barantásoknak mondd el, hogy az öltözetük több mint sok, ha találkozol velük. Sokkal rosszabbak mint a fekete ruhás betyárok. A tarsoly meg a többi kiegészítő közel sincs annyira nevetséges, mint az árpádsávos végvári zubbonyt idéző felső, fekete bő gatyával, Martens bakancsal, és persze karikásostorral, tarsollyal nemezsüveggel. Az a legszörnyűbb, hogy ezek így járkálnak Európa szerte bemutatózni. Íjaznak, csergetnek - néha egyszerre - vívnak, meg birkóznak, aztán ha nem bírnak az ellenféllel legfeljebb ráolvasnak, vagy végső esetben mesélnek neki egyet, miközben vacsorát főznek. Persze szigorúan nép mesét népi étellel, ha lehet saját gyűjtést. Végül is mi sem egyszerűbb annál, hogy felkutassunk valami eddig ismeretlen magyar receptet, vagy mesét. A fekete ruhás betyár elmegy a divatos hagyományőrző fesztiválok valamelyikére, nyakára tekeri kétszer a frissen vásárolt Bohos ostorát, leül a sörsátorba (esetleg sörjurtába) megiszik három korsó sört, három valódi magyar (pl Zwack, vagy a Coca Cola Által gyártott) pálinkát, magyarkodik kicsit, talán politizál, este fele még vásárol néhány valódi kézműves csecse becsét - had boldoguljon a cigány is - aztán haza megy. Ez - ahogy már lentebb is írtam jelenség, majd elmúlik nem tudsz vele mit kezdeni. Nagy mögötte az üzlet is, a legtöbb amit tehetsz, hogy a gyerekednek esetleg közeli ismerőseidnek elmondod, ez nem az. A többit majd az idő megoldja. A baranta keményebb dió. Olyanokat írnak magukról, hogy a világ egyik legkeményebb - és leghatásosabb harcművészete, vagy, hogy ez egy évezredes alapokon nyugvó rendszer amit a múlt század elején már próbáltak egységesíteni, csak ugye a mocskos politika bele szólt. Apuka meg mit lát? A világ egyre erőszakosabb, jó lenne ha a gyerek megtudná védeni magát (hozzá teszem ismerek olyan fekete öves karatést, aki egy az egybe hat huligánnal is elbánna, egy diszkóba mégis leütötték...hátulról sörösüveggel, de ez már egy teljesen más fórum témája) a neten rákeres, ha ráadásul szorult bele némi nemzeti érzelem tuti, hogy másnap már viszi is a csemetét a legközelebbi baranta csoportba. Ott aztán elmondják neki, hogy itt mindent megtanul a gyerek, hogy igazi magyar harcos legyen, apuka nyugodtan haza megy, és ha nincs szerencséje akkor a gyereknek tetszeni fog a móka. Évek alatt szert tesz egy torz, hiteltelen és ráadásul teljesen használhatatlan tudásanyagra, ami ha ne adj isten tényleg élesben kell alkalmaznia csakis a totális bukáshoz vezeti mind fizikálisan, mind mentálisan, az egyébként jóhiszemű, és valószínűleg jóindulatú barantázót. Na itt a felelősség. Az, hogy milyen színű ruhában parádéztak a betyárok...persze az is fontos, de a hülye barantázgatás akár közvetlen életveszélybe is keverheti, a túlzottan magabiztos fiatalokat, mert amikor elkezdi csavargatni Kolompár kezét a jól megtanult technikával, az olyan nyugodt szívvel a bordái közé ereszti a bicskát, hogy az összes ősmagyar gyógyító se lesz elég, hogy megmentse szerencsétlent.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7829)

Nádi farkas 2014. okt. 22. 15:13 | Válasz | #7829
Köszönöm a tartalmas választ Pista!

Megállapodok abban a nézetbe, hogy fekete ruha létezett, esetenként ténylegesen fekete anyagból is. De! Az akkoriban is használt fekete gatya és ing egy kezelés által kapta meg a fekete színt. Ez a hagyományőrző betyároknál nem igaz. Nem azt mondom, hogy csinálják meg ugyanezt, de azért ne hangoztassák azt, hogy márpedig csak ilyen anyagból varrt fekete ruha volt. Na majd egyszer ha találkozok velük akkor elmondom a véleményemet a ruháról, a tarsolyról és a nézeteikről.

Köszönöm mindenkinek.

© karikasostor 2014. okt. 22. 11:09 | Válasz | #7828
Nem biztos hogy változott a véleményem, csak más szemszögből közelítettem!
Ha megkeresed, ígérem el fogom olvasni!!!
Válasz 'anti' üzenetére (#7826)

© Nagy Tibor 2014. okt. 22. 09:21 | Válasz | #7827
Anti! Ne rágódj már ezen! Miért baj az ha az ember véleménye változik,sőt sokszor kell is hogy változzon.

anti 2014. okt. 22. 08:40 | Válasz | #7826
ha utána néznél akkor kiderüne, hogy egyszer ezt másszor azt mondod.

persze, ha Téged "Annyira nem érdekel" akkor nincs mit tenni. ha akarod hogy kiderüljön mi az igazság akkor utána nézel. félek, hogy ezt nem fogod megtenni. mert akkor elkellene ismerni, hogy 2 év alatt megváltozott a véleményed.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7821)

© karikasostor 2014. okt. 22. 06:33 | Válasz | #7825
Én a vizsgára lennék kíváncsi, hogy mondjuk 10 ember hány nap alatt tud levizsgázni?
Mert én úgy gondolnám, hogy ha ezt mind végig kell hallgatni és csinálni, akár hetekbe is telhet! Vagy csak be kell mondani, hogy :
-Tud tud 25 népdalt?
-TUDOK!
-Tud 15 népmesét?
-TUDOK!

A 10 étel elkészítése már alapesetben is legalább 2 nap, hacsak nem olyanok, hogy :
1.zsíros kenyér
2.vajas kenyér
3.baracklekváros kenyér
4.pirítós kenyér
5.bundás kenyér
6.kolbászos kenyér
7.paradicsomos vajas kenyér
8.vajas kenyér retekkel
9.újhagymás kenyér
10. nutellás kenyér
Bár ha a kenyérsütés is beletartozik, akkor az sincs meg pikk-pakk!Egy valamire való slambuc pl. simán 4-5 óra mire összesül!

Szóval elképzelni sem tudom ezt!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7824)

Pusztai Szabadok 2014. okt. 21. 21:28 | Válasz | #7824
Na igen.
Én nem pont erre gondoltam.
Annyira szedett vedett, hogy ha az I. fokozathoz a libatépést, II.-hoz a kacsatépést, III.-hoz pedig a disznóvágást tenném hozzá, senkinek nem tűnne fel.
Mi az, hogy:baleset esetén a segélykérés lehetőségeinek ismerete?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7823)

© karikasostor 2014. okt. 21. 20:50 | Válasz | #7823
Baranta Vizsgaelemek:
Népműveltségi ismeretek követelményei:

I. fokozat
5 népdal ismerete
3 mese ismerete
3 játék ismerete
2 ünnep ismerete
2 szólás/mondás ismerete
2 étel elkészítése
2 gyógynövény ismerete
baleset esetén a segélykérés lehetőségeinek ismerete

II. fokozat
10 népdal ismerete
6 mese ismerete
6 játék ismerete
1 hangszer ismerete
1 önálló kézműves munka bemutatása
4 ünnep ismerete
4 szólás/mondás ismerete
4 étel elkészítése
4 gyógynövény ismerete, választott növényből herbárium készítése
anatómiai alap. - Izmok, ízületek + gyorssegély,
1 ráolvasás
Szabály ismeret Alapfokú
Baranta történet ismeret Alapfokú
rovás Abc ismerete,
rovásírásos emlékek ismerete

III. fokozat
15 népdal ismerete
9 mese ismerete
9 játék ismerete
1 hangszer ismerete
1 önálló kézműves munka bemutatása
6 ünnep ismerete
6 szólás/mondás ismerete
6 étel elkészítése
6 gyógynövény ismerete, választott növényből herbárium készítése
anatómiai alap. - csontrendszer + gyorssegély,
2 ráolvasás
Szabály ismeret középfokú
Baranta történet ismeret középfokú
Átírásos rovás

IV. fokozat
20 népdal ismerete
12 mese ismerete
12 játék ismerete
2 hangszer ismerete
Körtáncok, saját tájegysége tánca,
12 alapmotívum
2. külön kézműves ág munkájának bemutatása
8 ünnep ismerete 8 szólás/mondás ismerete
8 étel elkészítése
8 gyógynövény ismerete, választott növényből herbárium készítése.
izmok fellazítása masszírozással,
népi gyógyászati alapismeretek,
3 ráolvasás
Szabály ismeret középfokú
Baranta történet ismeret középfokú
Bemondás utáni rovás

V. fokozat
25 népdal
15 népmese
15 népi játék
2 hangszer ismerete
saját tájegysége tánca, verbunk, 15 alapmotívum
2 külön kézműves ág munkájának bemutatása
10 ünnep ismerete
10 szólás/mondás ismerete
10 gyógynövény
4 ráolvasás
köpölyözés
rovásírás-folyamatos olvasás
2016.nov.07 19:49 | #97
Pusztai Szabadok 2014. okt. 21. 19:39 | Válasz | #7822
Pista hozzászólása a fekete színt erősíti, de ezt korábban én is leírtam, ellenben ő pontosan idézett - köszönöm! A betyárok valóban nem voltak fasza gyerekek sem valós, sem átvitt értelemben, viszont Nagy Tiborral kell egyet értenem az ügyben, hogy maga mint fogalom olyan mélyen beivódott a magyarság mindennapjaiba, hogy isten ellen való vétek lenne mítoszokat rombolni. Betyár egy kocsi, csaj, ház, kantár stb... gyakorlatilag nincs főnév amire ne használnánk ezt a jelzőt. Így volt, elfogadjuk, és ha mélyen belegondolunk, a kalandozó magyarokat se sokan komálták Európa szerte. Falvak legyilkolása mégis nagyobb bűn egy két rablógyilkosságnál. Na aztán a manapság ősmagyart játszó identitászavaros egyének se igen lennének képesek íjjal keresztül lőni egy hatéves kisfiút (bocsánat, ha valakinek ez túl durva, de egy falu legyilkolásához ez is hozzátartozott), mint ahogy a fekete ruhás betyár is addig csattogtatja a karikást amíg mondjuk a közterület felügyelő le nem b...-a. Akkor persze átmegy korrektba, és elteszi az ostort, mert ugye a betyárok is korrektek voltak .
Azért megnéztem volna Bogár Imrét mit lép rá ha megszólítják, hogy ne csattogjon...
Nincs azzal semmi baj, ha bizonyos nyakasságot átveszünk mondjuk a régi szilaj szokásokból, sőt kellene is, de a jellemet a ruha nem formálja.
Ugye vannak elmebetegek, akik valamiféle sportot akarnak ebből faragni, de az az ocsmányság ami abból ki jön inkább ferdíti e jellemet mint neveli - 100 féle varázsfű, ugye Peti?!
Talán egyszer majd lesz egy eléggé elszánt, megfelelő tudással és lelkierővel megáldott ember aki kiagyalja milyen módon lehetne mondjuk a fiatalokat egy jó értelembe vett betyáros (afféle Lúdas Matyis - Bendegúzos )jellemre nevelni,úgy hogy közben nem keverik az ezer - vagy egyesek szerint kétezer éves történelmünket egy maszlagba.
Bevallom, nekem a Kassai féle lovasíjászat szimpatikus. Van mögötte munka, tartalom. Mérhető a teljesítmény, bár stresszhelyzetben nyilván egészen mást mutatna a lovasíjász, de kiragadta egy adott szeletét a magyar harcászatnak, és azt a modern kor követelményeinek alávetve, hitelesen közvetíti. Úgy gondolom, betyárt is eképpen kellene játszani, ha valaki már annyira ezt akarja akkor tessék tökéletesen megalkotni a keretet hozzá. Ha így van egy afféle egyenruha, hát egye fene...de nem szabad elfelejteni, hogy mindez csak játék - a kendósok sem csinálnak harakirit egy vesztes vívás után.

© karikasostor 2014. okt. 21. 19:26 | Válasz | #7821
Annyira nem érdekel, hogy most nekiálljak keresgélni és átnézni újra vagy 300 hozzászólást!
Válasz 'anti' üzenetére (#7820)

anti 2014. okt. 21. 16:02 | Válasz | #7820
a lémyeg mégegyszer mondom ott van, ebből elég nagy vita is támadt. sokan védték a betyárokat, hogy milyen fasza gyerekek voltak (többek között Te is).
a nevem ugyanaz volt akkor is mint most.
aki (akar) keres az talál.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7819)

© karikasostor 2014. okt. 21. 15:48 | Válasz | #7819
Nem emlékszem, hogy én egy anti nevűnek írtam volna bármit is, nem volt akkor más az álneved? Főleg hogy ennyire kerülöd a bemutatkozást!
Válasz 'anti' üzenetére (#7818)

anti 2014. okt. 21. 15:22 | Válasz | #7818
ott van az. nem tegnapi hanem kb. 2012-es "beszélgetés".

Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7816)

© Pista 2014. okt. 21. 11:08 | Válasz | #7817
A fekete ruháról néhány adat.

Részlet Györffy István "A szilaj pásztorok" című munkájából:

"Fehérneműjöket pedig -ha szabad ezt a szót használnom- mingyárt új korában juhtejjel kevert hamuba taposták, aztán szalonnával kifényesítették, hogy szép fényes, fekete, víz és féregmentes legyen. Így mosni sem kellett, de ki is mosta volna?"

"A szilaj kondás viselete abban különbözött a többiekétől, hogy lábaszárán a bocskor fölött olyan tokot viselt, amit ma "gamásli"-nak nevez az úri nép. Erre azért volt szüksége, mert a disznónyáj nagyon szeretett a kolokányos fertőkben bányászni s enélkül a kolokány kihasogatta volna a lábaszárait. Nekiek a zsíros gatya már nem is volt elég fekete, egyenesen bakacsinból varrattak gatyát! (bakacsin=feketére festett vászon)"


Szűcs Sándor a következőt írja "A régi sárrét világa" -ban:

"Vászonruhájokat újkorában "beavatták", nehogy az élősdiek tanyát üssenek benne, mivel sohasem mosattak. Nagyapámnak volt egy túri születésű juhásza, aki 1870-75 táján a bajomi rétben (az ú. n. Nemesföldön) telelgetett a juhokkal. Kisgyerek-koromban róla hallottam, hogy vadonatúj vászongatyáját szedetlen, sűrű juhtejbe jól beáztatta, azután pernyébe teregette, véle alaposan bedörzsölte, miáltal feketévé lett az, idővel pedig úgy kifényesedett rajta, hogy a napfényben messzire ragyogott."


A Magyar Néprajzi Lexikonban olvasható, az "ing" címszó alatt:

"A vászoningeket a pásztorok élősdiek ellen juhtejjel vegyített zabszalma hamujába taposták, ill. főzték, s ha megszáradt, hájjal kenegették. Ez az eljárás volt a zsírozás."

A "gatya" címszónál:

"A vászon gatyát és inget – különösen azok, akik állatokkal jártak – élősdiek ellen juhtejjel vegyített zabszalma hamujába taposták vagy főzték, s ha megszáradt, hájjal kenegették."
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7796)

© karikasostor 2014. okt. 21. 08:49 | Válasz | #7816
hát, nem lelem!
Válasz 'anti' üzenetére (#7815)

anti 2014. okt. 21. 08:22 | Válasz | #7815
menj csak vissza, majd meglátod.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7814)

© karikasostor 2014. okt. 21. 07:25 | Válasz | #7814
Mikor volt az az anno, mert én csak az ostornyéllel és a bemutatkozásod hiányával kapcsolatos vitára emlékszem?
Válasz 'anti' üzenetére (#7811)

anti 2014. okt. 21. 05:30 | Válasz | #7813
pedig ha bele gondolsz semmiben nem különböznek a mai bűnözőktől.

kultúra ide-oda elvették erőszakkal más vagyonát, tehát bűnözők voltak mégha a balladák is megemlékeznek róluk.
lehet, hogy nem lennének balladák róluk, de azok akiktől elvették vagy vagyontárgyaikat (rosszabb esetben életüket) azok biztos másként vélekednek erről.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7812)

© Nagy Tibor 2014. okt. 20. 20:41 | Válasz | #7812
Valóban bűnözők voltak,de nem ezen kell lovagolni, hanem azon hogy mennyire részévé váltak a kultúránknak,. Mennyivel szegényebbek lennénk a róluk szóló balladák,nóták,szokásaik stb. nélkül. Ugyan ez a ma élő rétinégerekről nem mondható el.

anti 2014. okt. 20. 19:25 | Válasz | #7811
anno amikor én a betyárokról ugyanezt írtam (bűnözők) itt, nekem estetek mondván hogy milyen rendes emberek voltak így-úgy-amúgy. még Te is bíráltad a megjegyzésemet.

most akkor hogy is van ez?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7809)

Nádi farkas 2014. okt. 19. 20:32 | Válasz | #7810
Köszönöm a választ!

Én tudom, hogy nem volt egyenruhájuk. Sőt! A betyárok a képek alapján gyakran hordtak városi viseletet is. Ezért is furcsállom a fekete egyenruhát tarsollyal meg nagykalappal.

© karikasostor 2014. okt. 18. 20:13 | Válasz | #7809
https://kuruc.info/r/9/62815/

Itt van néhány kép betyárokról!
Egy sincs egyforma ruhában, de hogy is lenne!
Nem a ruha tette betyárrá, hanem a cselekedete!A szabó sem azt kérdezte tőle, hogy "- Veszelka úr, egy rend betyárruha lesz?"
Mind a kora és tájegysége viseletét hordta,úgy is hívhatnánk őket hogy rablógyilkosok, csak a betyár jobban hangzik!

Pusztai Szabadok 2014. okt. 17. 21:51 | Válasz | #7808
A legények a külső bányákhoz jártak virtust tanulni a faluból, ellenben a kondások számos községbe még a lábukat se tehették be. Köszönhető volt ez elvadult mivoltuknak, hiszen az életük jó részét a disznók között töltötték. Biztosan hallottatok már róla milyen fasza az élet egy ridegen tartott konda mindennapjaiban. Haláli, a szó szoros értelmében. Nem kell hát csodálkozni, ha egy idő után az emberrel is úgy bántak mint a jószággal. Képzeld el, ha az év minden napjában úgy kell arrébb tessékelni a téged körülvevő élőlényeket, hogy jól bele rúgsz, akkor mit csinálsz egy emberrel, aki véletlen az utadat keresztezi? Nos hát ezért nem voltak kívánatosak a kondásfiak sem a falukban. Nagy Körmös nevezetű kondásbojtárról írják (vajon ki keresztelte így el, segítek nem a pap) hogy amikor bekerültek a faluba valamilyen Béni nevezetű komájával, még a bírót is hangos szóval ócsárolták, de senki nem mert még a környékükre sem menni. A csapszéket felhányták, és egy fiatal legényt beütött fejjel az utcára dobtak - hogy mit jelent a beütött fej, azt nem részletezik, de valószínűleg komoly sérülést, hacsak nem halált. Azért is következtethetünk erre, mert egy korabeli szilveszterekről szóló leírás részletesen taglalja, hogy ha a belső csapszékek évbúcsúztató mulatozására becsöppent valami pásztorlegény, biztos, hogy legalább egy falubelit lepedőben vittek el. A vásároknak is kellemetlen velejárója volt a kirekesztettek megjelenése. Baj nélkül sosem múlt el. Aztán beszélhetünk a betyárok hőstetteiről is. Például Kis Víg Miskáról, aki menyasszonynak öltözve lelőtte a tetétleni papot, de ha híresebb esetet akarunk hát a Rózsa - Veszelka féle kötőfék szaggatás végkifejlete sem éppen egy lovagias jellemre vall. De ha teljesen illúziórombolók akarunk lenni, akkor elég utánanézni, hogy a Rózsa Sándor féle betyársereget miért oszlatták fel - talán mert több kárt csináltak mint hasznot. És miért írtam ezt le? Mert ha korhű betyár akar lenni a hagyományőrző, akkor tessék lehet kezdeni, és meglátjuk mekkora hős lesz belőle. Ha viszont egyféle életérzést, netán ellenállást akar tanúsítani az illető, akkor próbáljon meg tényleg hiteles lenni. Nem volt minden betyárnak karikása, valószínűleg csak a pásztorból letteknek. Miért is lett volna. Azért gondolom pont ezen a fórumon nem kell külön taglalni, hogy az ostor először terelő eszköz, és csak szükség estén fegyver. A csikós kalap megint elég sanszos, talán még a valódi csikósnak se mindnek volt akkoriban. Viszont pisztolya, elszántsága, kilátástalansága, és nyomora az volt. Talán ezért is osztozott velük a pór nép bánatukban örömükben, mert volt egy kapocs ami megbocsátást nyújtott még a legaljasabb bűnök felől is...és itt hibádzik a mi történetünk gondoljátok át, hogy miért.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7806)

Nagy Attila 2014. okt. 16. 23:24 | Válasz | #7807
Hagyományőrzőként ez rendben is van, de ahogy Pusztai Szabadok is írta, ez most egy divat. Ahogy annak idején voltak divatpunkok, divatszkinhedek is. Lecseng, aztán kiderül, kit fogott meg esetleg komolyabban. Nem valószínű, hogy azt, aki bőgatyához turulveretes fegyverövet meg tarsolyt visel.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7805)

Nádi farkas 2014. okt. 16. 22:50 | Válasz | #7806
Az lemaradt, hogy a betyárok között elég sok volt a kondás és a juhász is. Példa rá Sobri Jóska aki szintén kondás volt.

Nádi farkas 2014. okt. 16. 22:48 | Válasz | #7805
Mivel hagyományőrző vagyok, így inkább öltözök "toprongyos kódisnak" ha az valószínűbb volt akkoriban.
A motoros mi voltra pedig már én is gondoltam, továbbá a hollywoodi sablonra is. A motoros mi voltra csupán a halálfejes kendőről is lehet következtetni. A fekete szín pedig ugye lehet a hollywoodi sablon miatt (fehér a jó, fekete a rossz, jelen esetben a törvényen kívüli) vagy a radikálisok miatt. Az ilyen "betyárok" általában nagy radikálisok és ott a fekete szín több mint elfogadott. De most nem akarom ezt is belekeverni.
A barantáról pedig annyit, hogy én is barantáztam egy ideig. Hát már sajnálom is...

Pusztai Szabadok 2014. okt. 16. 22:21 | Válasz | #7804
A Baranta gyalázása már megtörtént ezen a fórumon egyszer kétszer százszor - talán még így se elégszer. Mint régi karatés bizonysággal állíthatom, hogy mint küzdősport fabatkát se ér, mint afféle hobbista néprajz olvasgató pedig azt mondom, hogy hagyományőrzés helyett inkább hagyomány rombolásnak nevezhetjük. De szerintem ezek a betyárok nem feltétlen barantások. Sikk most ilyennek lenni. Divat ami pár év múlva elillan. A fekete gúnya felkerül a padlásra, a karikás talán az előszoba falára, a tarsoly meg a szomszéd gyereké lehet. Lesz majd más amit majmolni lehet. A mostani betyárruhások egy része 10 éve chopperral járt motorostalálkozóra vasalt bőr gatyába, nagy farkasfejes pólóba, és minden érezték, hogy Born to be wild... 5 év múlva lehet vikingnek öltöznek, de lehet maradnak szimplán majomnak. Ha igazi betyár akar lenni valaki - és ez csupán fikció, isten ments, hogy holnap a TEK kopogtasson - akkor kirabol néhány bankot, és a zsákmányt elosztja például a devizahitel károsultak között. Hihetetlen mi!? Szerintem is. Addig meg azt mondom ne sajnáljuk az időt, vigyük el a kölyköket múzeumba, mutassunk meg minél többet az országból, tanítsunk olyan dolgokat nekik, amit mi is az idősektől tanultunk, hogy idővel el tudják dönteni mi a hagyományos, és mi az őrzött hagyomány. Mire kell tudni fogják.
Válasz 'Nagy Attila' üzenetére (#7803)

Nagy Attila 2014. okt. 16. 18:23 | Válasz | #7803
Üdv! Nem vagyok tudora a régi időknek, csak próbálok józan paraszti ésszel gondolkodni, és egyet értek Nagy Tiborral, hogy nem lehetett egységes "betyárviseletről" beszélni. Eleinte ki miből lett betyárrá, olyan ruhát hordhatott (azaz hozta, amije volt), később pedig amire szert tudott tenni. Annak okát, hogy mára fekete (csikós)gúnya lett a "betyár egyenruha", két dologra vezetem vissza. Az egyik, hogy a pusztai népek elitjei a csikósok voltak, és a kialakult betyárromantikában az "igaz betyárokat" a mindenféle haramiák felett álló, szegényeket segítő lovasbetyárként heroizálta, innen eredhet a viselet jellege. A másik, a fekete szín abból adódhat, hogy tapasztalataim alapján a mai emberek számára a teljes fekete ruházat egyfajta törvényenkívüliséget, az élet sötétebbik oldalához tartozást jelent. Mindez azonban puszta találgatás. smiley
Kedves Nádi farkas! Lehet, hogy a leírt ruházat alapján betyár lenne, de ki akarna toprongyos kódisnak öltözni a fehérnép szívét megdobogtató marcona betyár helyett? smiley

Nádi farkas 2014. okt. 16. 18:18 | Válasz | #7802
Erősen van benne valami!

© Nagy Tibor 2014. okt. 16. 14:38 | Válasz | #7801
Hogy mindent magukra aggatnak a hagyományőrzők,abban nagy szerepe van a baranta mozgalom elterjedésének...

Nádi farkas 2014. okt. 16. 00:36 | Válasz | #7800
Köszönöm a választ!

Ez így viszonylag tényleg rendben is van. Hiba még mindig a tarsoly és az, hogy az emberek ezeket amiket leírt nem tudják. És így azonnal ez ég bele a fejükbe ugyanúgy mint a tollas bőrgatyás indiánok. És a hülyeséget adják tovább a gyerekeiknek is és pár évtized múlva azt se fogják tudni, hogy hogy is néztek ki az igazi betyárok. Ezért is volna fontos egy hagyományőrzőnek korhűen bemutatni valamit. Van egy ismerősöm aki a 11. századi magyarságot próbálja megjeleníteni és ezt mind úgy teszi, hogy igazi csont tűvel varrja a ruháit lehetőleg természetes anyagból, a nemezt is ő készíti. Nem azt mondom, hogy mindenki csinálja így, de ha már nem tud pl. természetes dolgok által befeketedett bőgatyát hordani, akkor ne hordjon olyat ami gyárilag festett fekete. Inkább akkor hordjon fehéret vagy kéket, tájegységtől függően. A hagyományőrzők adják át a történelmet a mai embereknek. Ezért kéne jobban odafigyelniük és nem turbó szittya magyarként mindent felaggatni ami menőnek néz ki. Van egy felfogás, miszerint egy középkori magyar ember is hordhatott honfoglalás kori tarsolyt ha megörökölte az ük-ük-ük nagyapjától. De ez egy kivételes eset. Elsődlegesen azt kéne megjeleníteni ami ténylegesen akkoriban volt. Tehát ha én betyárnak akarok beöltözni, akkor keresek valami ruhát ami akkoriban előfordult, lehetőleg rongyosabbat, felveszem a legrongyosabb kalapomat (mifelénk csula kalapnak hívják) vagy egy pásztor süveget és keresek valami fegyvernek minősülő tárgyat. Nem egyből a legdrágább legújabb ruhát veszem fel, mert nem minden betyár volt ennyire gazdag. Sőt! Ha felaggatnák magamra egy akkori katona egyenruhát és egy kendőt, akkor is betyárnak minősülnék a ruházatom alapján.

De mára ebből a fekete cuccból, a pörge kalapból (szigorúan csak csikós kalap!) és a tarsolyból "betyár egyenruha" lett.

Pusztai Szabadok 2014. okt. 15. 19:30 | Válasz | #7799
Gyerek koromba, amikor csak a Winetou filmek alapján ismertük az indiánokat, meg voltam győződve, hogy mindegyik tollas fejdísszel, szépen megmunkált bőrruhába járt. Ébenfekete hajjal, bojtos íjjakkal, ezüstveretes puskával. Aztán jöttek a realisztikusabb ábrázolások: Katonáktól ellopott zubbony, mocskos, fejre tekert kendő, sehol még csak egy árva varjútoll sem... egy világ omlott össze bennem. Majd rájöttem, hogy valószínű ez az igazság. Ezt tudják a mai indián leszármazottak is. Mégis amikor felvonulást tartanak csodálatos harci díszbe öltöznek - lehet az őseik közül csak egynek volt ilyen a faluba, de ezért nem szólja meg őket senki. Hát így van ez felénk is. Kétlem, hogy afféle félistenek lehettek a mi betyárjaink. Mai szemmel nézve koszos-büdös ápolatlan figurák voltak, mint mindenki más abban az időben aki abban a közegben élt, mégsem tudunk úgy gondolni rájuk mint visszataszító alakokra, és nem is várhatjuk, hogy ha valaki betyárt játszik az ne fürödjön ne borotválkozzon, csak havonta egyszer, új ruhát meg csak akkor vegyen ha éppen sikerül összelopnia a rávalót. Azt mondom jó ha vannak efféle úri betyárok, hiszen ez a betyárromantika a mienk Magyaroké, és szép az ha egy kisfiú, úgy forgatja az ostort mint az ördög, de ne feledjük, hogy nem valószínű hogy volt olyan hogy betyár ostorforgatási technika, meg betyár fokos forgatási technika. A világ más tájain vannak olyan rendszerek amik iskolázva lettek (karate, kobudo, eskrima stb)de Magyarországon nincs, és nem is volt, még ha maga Vukics Ferenc állítja akkor sem. Nem azért mert a magyar butább, vagy trehányabb, hanem azért mert másképp működik. A japánnak megmutatja az apja, hogy ezt így kell csinálni lépésről lépésre, és ez lesz belőle, a magyarnak is megmutatja az apja, de a gyerek azon gondolkodik, hogy ezt másképp is meglehet csinálni- hacsak nem azon, hogy nem is ezt kell csinálni. Ősi soron szabad. Az ostorforgatást sem iskolában tanulták a legények hanem ellesték egymástól, az öregektől, aztán valamit hozzá tettek, és valljuk be a vírtuózitásnak a fő célja csak egy lehetett: Minnél hamarabb lecsússzon a bugyogó (jobban mondva akkoriban még bugyi híján felcsússzon a szoknya a jány nyakába.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7798)

Nádi farkas 2014. okt. 15. 18:30 | Válasz | #7798
Köszönöm!

Végül is azok alapján amit leírt, nem lehetetlen. De akkor viszont nagyon feltűnőek voltak smiley
Viszont a mai "betyár hagyományőrzők" meg vannak győződve arról, hogy a betyárok csak ilyet hordtak... És ez zavar engemet. Egyenruha lett belőle. Fekete ing, gatya, mellény és zakó hozzá meg a pörge kalap. És a karikás ostor amivel egész nap hangoskodnak amit szerintem nem sűrűn csináltak a betyárok. De biztos, hogy csináltak, ha ők is csinálják.

Pusztai Szabadok 2014. okt. 13. 20:07 | Válasz | #7797
Ha rólam csak az esküvői képem marad meg, azt mondják majd, hogy öltönybe jártam, ha hozzá teszik majd a halotti képeimet is, ugyancsak arra következtetnek, hogy mocskos elegáns ember voltam. Hozzá teszem sose hordok öltönyt. Amikor egy "betyárt" megfestettek nyilván a legnyalkább ruhába próbálták ábrázolni, aztán amikor egy hónapig be se ment a faluba...hát a fene tudja milyen volt a fehér gatya. Azt is nehezen tudom elképzelni, hogy volt olyan, hogy betyár viselet, bár biztosan volt néhány jellemző vonás amiről fel lehetett ismerni, hogy az emberünk nem egyenes úton jár-például jelenünkben ilyen a vastag nyaklánc BMW-vel - de ugye ez sem biztos, hogy mindig valós jellem-és foglalkozási képet ad. Gondolom, ha valahol talált volna a betyár egy tarsolyt, és azt hasznosnak találja, hát azonnal az oldalára köti- persze kétlem, hogy talált. Ez olyan mint a mamutcsont, meg a pásztor esete, amit itt néhány éve már kiveséztünk. Ha talált, és jónak látta, hát használta. Szűcs Sándor azt írja, hogy a Sárréten az újonnan varrott gatyát először szedetlen juhtejbe áztatták, majd pernyébe forgatták, azután kilökték a napra száradni. Többé sose mosták. Ki kell próbálni, és néhány év múlva kiderül az milyen színű lehetett. Aztán a betyár gyerekek szívesen időztek a bányákba is - itt nem a szénbányákra kell gondolni hanem a falun kívüli konda pihenőhelyére - a kondások afféle földbe vájt lyukba időztek, amikor nem a félvad disznókat hajkurászták a dagonyába-ott megint csak nehezen tudom elképzelni a tejfehér gúnyát. A hagyományőrző betyárokat se védeni, se bántani nem akarom...a fekete gúnya talán bele fér, nekem még a nagy kalap se feltétlen bántó, de a tarsoly engem is irritál, mint a karikás az ősmagyarnál, vagy a török szablya a huszárnál, vagy a csikós ruha a jurtába, meg a szürke feje a Ford Ranger motorháztetején...
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7796)

Nádi farkas 2014. okt. 03. 14:58 | Válasz | #7796
Köszönöm a válaszokat!

A fekete ruhát igazából én azért nem tartom túl valószínűnek mert egyrészt szerintem meleg, főleg a pusztába a tűző napon. Másrészt nem találtam semmi erre utaló nyomot. Se fényképet, se festményt, se karcolatot se semmi ilyet. De még csak fennmaradt ruhák között se találtam.

© Pista 2014. okt. 03. 11:46 | Válasz | #7795
Győrffy István az "Alföldi népélet"-ben azt írja, hogy a szilaj pásztorok hordtak fekete ruhát, volt aki bakacsinból (a koporsó letakarására használatos fekete vászon)csináltatott magának inget-gatyát.

De sohasem viselték tarsollyal, meg a nagykalap sem igazán illik hozzá, inkább a túri süveg.

Táncos 2014. okt. 03. 09:26 | Válasz | #7794
Üdv!

Somogy megyében láttam olyat, hogy fekete bő gatyát viseltek zöld borjúszájú inggel, de ezt is csak egyszer. Nem találtam rá semmi hivatkozást, hogy jellemző lett volna.

tibo 2014. okt. 03. 08:44 | Válasz | #7793
Szerintem se jó a fekete,inkább kéket hordtak.

Nádi farkas 2014. okt. 02. 21:39 | Válasz | #7792
Helyesbítek: Nem tartom oda illőnek a ruhájukat.

Nádi farkas 2014. okt. 02. 21:38 | Válasz | #7791
Köszönöm a választ.
Ezért nem tartom korhűnek a fekete gúnyájukat. Főleg ha honfoglalás kori veretes övet és tarsolyt vesznek fel hozzá. És ők bizton állítják, hogy a betyárok így néztek ki.

© Nagy Tibor 2014. okt. 02. 21:13 | Válasz | #7790
Szerintem nem volt tipikus betyár viselet,a tájegységre jellemző viseletbe jártak,illetve hogy mit tudtak elvenni másoktól. Korabeli rajzok és egy két népdal is erre enged következtetni.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7787)

Nádi farkas 2014. okt. 02. 18:53 | Válasz | #7789
Köszönöm a választ!

Fekete bő gatyáról és ingről mint gyászruha, nem hallottam még. Ennek jobban utána nézek. Köszönöm!

© Oláh Miklós 2014. okt. 02. 14:31 | Válasz | #7788
Üdvözlöm.
Nem tudom a többiek nézik e még a fórumot, de kérdésére válaszolva.Véleményt nem mondok azonban ,hogy korhű e a viseletük?/fekete gatya és ing/
Volt fekete mindkettőből.De csak gyász alatt hordta a nép.Ha valaki mást gondol írja le.
Válasz 'Nádi farkas' üzenetére (#7787)

Nádi farkas 2014. okt. 01. 16:21 | Válasz | #7787
Üdvözletem emberek! Egy kérdéssel fordulok ide. Mi a véleményetek/véleményük a "hagyományőrző betyárokról"?
Gondolok itt a saját magukat betyárnak hívó tarsolyt, veretes övet és egyéb korhű dolgokat hordó ostorral virtuskodó emberekre.
A kérdésem még továbbá az, hogy a fekete ruhájuk korhű-e? Gondolok itt az ingre és a bő gatyára.
Előre is köszönöm a válaszokat!

Üdvözlettel Nádi farkas

© Oláh Miklós 2014. szept. 21. 13:34 | Válasz | #7786
SZenti Tibor felvétele a kardoskúti pusztán rólam.

© Oláh Miklós 2014. aug. 29. 15:36 | Válasz | #7785
Szerintem ezzel mindenki így van.
Válasz 'tobo' üzenetére (#7784)

tobo 2014. aug. 29. 13:07 | Válasz | #7784
Csínáltál már olyan ostort ami Te szerinted tökéletes.
Azért írom mert az én ostoraimmnak én vagyok a legszígorubb kritikusa.godolom Te is úgy vagy vele.

© Oláh Miklós 2014. aug. 29. 07:15 | Válasz | #7783
IGen, 3-2mm szélesek.
Válasz 'TIB' üzenetére (#7782)

TIB 2014. aug. 28. 19:18 | Válasz | #7782
Szironyszálakból van a fonás is?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7781)

© Oláh Miklós 2014. aug. 27. 08:07 | Válasz | #7781
Elkészült legújabb Sárréti ostorom.

1 kép

2 kép

3 kép

4 kép

© Oláh Miklós 2014. aug. 23. 20:21 | Válasz | #7780
Papp Lászlót tudom ajánlani ez ügyben, keresd meg. Ha kell tudok telefonszámot adni.
Válasz 'Marton Ferenc' üzenetére (#7779)

© Marton Ferenc 2014. aug. 23. 13:59 | Válasz | #7779
Üdv, minden fórumozónak!
cifraszűrt szeretnék venni magamnak. Csikós viselethez valót! Használt is érdekel! 100.000 Ft környékén! Aki tud segíteni ez ügyben azt megköszönném!

Pusztai Szabadok 2014. júl. 06. 23:08 | Válasz | #7778
Kedves barátaink, ismerőseink, vagy leendő ismerőseink!
A Magyar Ostor Napja, amit ha Isten is úgy akarja az idén harmadik alkalommal rendezünk meg, 2011 tavaszán, még csak egy hiú ábrándnak tűnt. Voltak, és vannak hibák a szervezésben, a lebonyolításban, és mivel Magyarok vagyunk, szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki egy kicsit másképp csinálná, vagy nem csinálná a dolgainkat.
Ennek ellenére vannak dolgok amik összekötnek minket. Nem a karikásról beszélek, hanem egy érzésről, amit nem lehet leírni itt, vagy más fórumon sem, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian tudjátok miről beszélek. Amikor egy idegen faluban elmész egy kátrányos kerítés mellett, és akaratlanul is bepillantasz az udvarra, amikor azon veszed észre magad, hogy már öt perce azt füleled, hogy mit muzsikálnak a szöcskék a gyepen, amikor szembe találkozol egy öreg összeaszott emberkével, és ha sose láttad is bólintasz neki, vagy amikor rákanyarodsz egy olyan útra amin utoljára gyerekkorodba tekertél végig biciklivel.
Nem hiszem, hogy itt bárkinek is valamiféle óriási anyagi haszna lenne abból, hogy ostort fon, lóra pattan, meg úgy egyáltalán hagyományoskodik. Néhányótoknak ez az élete, míg másoknak, mint nekem is valamiféle táplálék, ami segít megtalálni a "merretovábbot"
Az ostorosnap sem egy jövedelmező vállalkozás. Nem a jövő Hegyalja Fesztiválja. Önerőből, rengeteg munkával rakjuk össze minden évben, de semmi panasz. A siker mindig elég fizetség.
Na és akkor most jön a kérés!
Csak annyi, hogy gyertek el. Hozzatok magatokkal néhány ostort, vagy botot, bicskatartót kinek mi van, ki mit csinált, és mutassátok meg az embereknek. Nem kell eladni, nem kell elajándékozni, csak megmutatni. Senki nem lehet olyan irigy, hogy ezt megfossza másoktól. Lássanak ilyet is a gyerekek, felnőttek...mindenki akit érdekel. Bízom benne, hogy a kötelék erősebb mint a széthúzás, és minél többen eljöttök hozzánk július 26.-án
Baráti üdvözlettel: Kiss Zoltán

© karikasostor 2014. jún. 30. 15:43 | Válasz | #7777
Az a helyzet, hogy nekem aztán teljesen mindegy hogy ki hova megy dolgozni!
Válasz 'Papp' üzenetére (#7776)

Papp 2014. jún. 30. 12:11 | Válasz | #7776
Látom Péter valami nem tetszik? Örülj hogy más is örüljön ha csikóskodni szeretne. Teszek a nevekre !

Pusztai Szabadok 2014. jún. 27. 09:31 | Válasz | #7775
www.ujlovasszinhaz.hu címen egyre több info kerül fel a III. Magyar ostor napjáról.

anti 2014. jún. 26. 19:53 | Válasz | #7774
dicséretes dolog az már szent.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7773)

© Oláh Miklós 2014. jún. 26. 19:28 | Válasz | #7773
Nem olcsóbb az, hidd el , a lovak vérvétele, oltásai stb... Szállást intézni, patkolás( már aki szokott) , etetés itatás megoldása útközben. meg addig is enni inni az embernek, mert ami kocsival 2 órás út volt, az lóháton nekem majd 3 nap.
Válasz 'anti' üzenetére (#7772)

anti 2014. jún. 26. 17:03 | Válasz | #7772
na azért olcsóbb vót így, mintha kocsival mentél vóna nem? igaz hogy lassúbb de szebb, nem mindenki jut el 250 km.re lóháton A pontból B pontba.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7771)

© Oláh Miklós 2014. jún. 26. 16:25 | Válasz | #7771
Hát azért, az ingyentől igen messze volt az így is smiley
Válasz 'anti' üzenetére (#7770)

anti 2014. jún. 26. 08:39 | Válasz | #7770
"Anyagi megfontolás... sad Ki fizetne ezért?"

ellenkezőjére gondoltam, hogy így szinte ingyen van az utazás.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7766)

Pusztai Szabadok 2014. jún. 25. 20:02 | Válasz | #7769
Adj Isten'

Kérlek benneteket olvassátok el a felhívást, és a szabályokat is. Örülnénk, ha minél többen eljönnétek. Nálunk nem lesz sem magyar szürke, sem aranyozott ostor nyeremény, de aki volt már nálunk tudja, hogy rendes falusi hangulatban telik a verseny. Nincs akrobata produkció, sem nindzsa akadály pálya. Amint látjátok a szabályokból, ez nem baranta parádé lesz.

Pusztai Szabadok 2014. jún. 25. 19:54 | Válasz | #7768
[img]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]

Pusztai Szabadok 2014. jún. 25. 19:53 | Válasz | #7767
[img]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/img]

© Oláh Miklós 2014. jún. 24. 18:37 | Válasz | #7766
Anyagi megfontolás... sad Ki fizetne ezért? Nem erről van szó. Nekem ez egy szokványos dolog.Lóval járok ismerősökhöz barátokhoz is, ide oda innen Vásárhelyről, Szegvárra, Fülöpjakabra, Makóra , Mezőberénybe... Egy barátom fogalmazta meg jól: "A komfortérzet gyorsan hozzá idomul ezekhez."
Az ember adaptációs képessége a legnagyobb az állatvilágban.
Válasz 'anti' üzenetére (#7765)

anti 2014. jún. 24. 14:44 | Válasz | #7765
hát ha jól érzed magad ettől és ez örömet okoz akkor neked csinálgassad.

azt hittem hogy anyagi megfontolás vagy bizonyítási vágy vagy valami ilyen miatt tetted meg így ezt az utat.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7764)

© Oláh Miklós 2014. jún. 24. 11:31 | Válasz | #7764
Ami azt illeti mentem már majdnem 800 km is. Szeretem a monotóniáját, csak ez a 250km arra kevés ,hogy elérd azt az állapotot, arra meg sok ,hogy el "hobbizgass" .Ülöm meg ültem is eleget itthon a lovat, meg fogom is még.Bizonyítani nem akarok senkinek, csak a magam bolondsága ez kissé.
Válasz 'anti' üzenetére (#7763)

anti 2014. jún. 24. 07:52 | Válasz | #7763
erre gondoltam én is, gondolom többet nem mész, egyszer jó buli volt, de ha máskor nem muszály akkor minek?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7762)

© Oláh Miklós 2014. jún. 23. 15:15 | Válasz | #7762
Köszönöm, semmi különös, fárasztó és unalmas, e megvan a maga "szépsége".
Válasz 'anti' üzenetére (#7761)

anti 2014. jún. 23. 14:06 | Válasz | #7761
és persze a lónak is minden Tiszteletem!!!
Válasz 'anti' üzenetére (#7760)

anti 2014. jún. 23. 13:22 | Válasz | #7760
"Én 250 km lovagoltam odáig amit 2 és fél nap alatt tettem meg nyereg nélkül."

minden Tiszteletem a Tiéd!!!!

és még haza is kellet menni, ez már igen!!!

© Oláh Miklós 2014. jún. 23. 12:51 | Válasz | #7759
Üdvözlök mindenkit.
Én ott voltam A nyeregszemlével egybekötött hortobágyi lovas napokon. Igen, kár volt egyben tartani így mondják az ottaniak.De abba gondoljanak bele urak s hölgyek több ló jött el a rendezvényre mint ami hortobágyon összesen van...Ezzel az információval kezdjen mindenki amit akar.
Rengeteg szabály és kötöttség volt a Mátán amit tudtommal mindenki igyekezett betartani.Rendőri felügyelet napi 18 fővel jelen volt.
Az igazság az a Lovas napok már nem vonz annyi embert mint régen.A nyeregszemle pedig igen.
De senki se aggódjon jövőre másutt lesz a nyeregszemle és minden visszaáll a rendes kerékvágásba.
Ami engem illet, valóban kár volt a kettőt keverni de a szervezők indokait megértem.Én 250 km lovagoltam odáig amit 2 és fél nap alatt tettem meg nyereg nélkül.Peti kért osszam meg veletek tapasztalataimat ezért írtam most.

Mindenkinek minden jót!

Pusztai Szabadok 2014. jún. 23. 00:00 | Válasz | #7758
Én elvittem a legnagyobb fiamat. Mondom az idén úgy se voltunk még kint a Hortobágyon. Az első sokk akkor ért amikor kb 50 méterre a 33-as leágazástól letereltek az útról, mondván innen gyalog. Nekem persze nem gond, de visznek oda gyereket, meg időseket is. A 2500 csak nekem fájt, a gyerek megúszta. A hangulat sivár, a jurtán, meg a matyóhímzéssel társított ősmagyar gúnyán már nem tudok felháborodni sem. Megszoktuk. Bajvívó magyarok néven volt néhány hajdú frizurás figura, akik fakardokkal, íjakkal szórakoztatták főleg a gyerekeket. Nem értem mit kerestek ott, de lelkiismeretesek voltak, az én csemetém is nagyon élvezte, a legtöbb időt náluk töltöttük. Az árak elég borsosak,de ez a Hortobágy.
Volt egy lovagi torna amit elkaptunk elejétől a végéig. Nekem tetszett. A többi nóta ugyanaz volt, csak úgy fest mintha, azt a nótát minden évben átmásolnák egy másik kazettára...a tavalyi másolatról.

Más.
Van már tipp az őszi mulatozás időpontjára?

anti 2014. jún. 19. 21:13 | Válasz | #7757
és akkor még nem ettél és nem ittál semmit, plusz utiköltség.

kb 20 pénz és szinte semmit sem kapol érte.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7756)

© karikasostor 2014. jún. 19. 18:17 | Válasz | #7756
Na, annyiért én sem mennék be!!!Két főnek 5000 tulajdonképpen a semmiért, elég sok!
Válasz 'anti' üzenetére (#7755)

anti 2014. jún. 18. 15:46 | Válasz | #7755
A hétvégi lovasnapokkal kapcsolatban most beszéltem egy illetékessel, azt mondja, hogy:

a belépő 2500.- Ft. (!!!) 10 év alatt ingyenes, eddig egyszer nem kellett belépőt fizetni.

a csikósoknak minden versenyszám szám meg lesz tartva, de nem lesz a végén nem lesz bajnokavatás, mondván, hogy ez az év 364 napján feszültséget szül a csikósok között, hogy ki a jobb és ki a rosszabb.

arra kérdésre, hogy eddig a nagyapáink ezt megtudták oldani és ők miért nem arra nem kaptam választ.

tulajdonképpen így (mivel nem lesz eredményhirdetés) csak egy nagyszabású bemutató lesz és semmi több, vagyis a (elméleti) győztes sem kap semmi jutalmat.

nem is a jutalom vagy bármi más miatt kesergek, hanem azért mert ennyire tehetetlen emberek vannak ott ahol észnek kéne lenni.

egy biztos azért hogy fizessek és még a nívó is essen, azért inkább otthon maradok.

© karikasostor 2014. jún. 14. 05:42 | Válasz | #7754
Tegnap beszéltem Miklóssal, és szóba jött, hogy ismer-e. Azt mondta, hogy nem!Szóval jó ha az ember bemutatkozik, mer egyrészt úgy illik, másrészt mégsem olyan személytelen a másik hozzászóló szemében, főleg ha már volt a két személy között eszmecsere. Mert lehet ám név nélkül irogatni bátran, mondván úgysem ismer senki, de akkor igy lehet járni!
Itt egy példa!Én jót röhögtem rajta már akkor is amikor először láttam!
40:58-tól érdekes!
http://www.youtube.com/watch?v=MVaJihVjQS0

anti 2014. jún. 13. 22:06 | Válasz | #7753
eddig nem érdekelt amíg karikásostor "be nem szólt", most miért érdekel hirtelen?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7752)

© Oláh Miklós 2014. jún. 13. 15:07 | Válasz | #7752
Kedves Anti, megtennéd ,hogy pár szóban bemutatkozol, mert mi itt mind vállaljuk a nevünket és úgy nyilvánulunk meg.Megtisztelnél.
Válasz 'anti' üzenetére (#7751)

anti 2014. jún. 12. 22:02 | Válasz | #7751
látom feszegeted a határt, de nem érdekel.

de a kérdésedre a válaszom annyi, hogy: ez az igazság. ennél több nem kell, ki így ki úgy érti, én nem érzem, hogy az lenne.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7750)

© karikasostor 2014. jún. 12. 21:35 | Válasz | #7750
Nem azért, de elég pökhendi vagy, nem gondolod?
Úgy gondolom, ennél normálisabban volt feltéve a kérdés!
Válasz 'anti' üzenetére (#7749)

anti 2014. jún. 12. 17:36 | Válasz | #7749
ha nem akkor szóltam volna, hidd el.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7747)

© karikasostor 2014. jún. 12. 14:34 | Válasz | #7748
Úgy látszik Papp és priccs ugyanarról a gépről ír!

priccs ( | 78.92.180.145) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2014. márc. 17. 11:15 | Válasz | #7672
Na hány nylon csikós jelentkezik mert érteni interneten igen sokan értenek a lóhoz meg a csikóskodáshoz . Itt mehettek egész nap. Aztán egy szót se többet.

Papp ( | 78.92.180.145) (Töröl) | (Szerkeszt) | 2014. márc. 13. 17:09 | Válasz | #7671
Sziasztok fiúk!Szegődhettek legeltetős csikósnak,éjjeliőrnek ,és bemutatós csikósnak Bakotpusztára,Kalocsa mellé.Szállást és teljes ellátást ,amit szakácsné készít adnak,boltolhattok ostorokkal miegymással...Bejelentett munkahely.Egyebeket Romsics Csaba számadónál:06 30 2793198

© karikasostor 2014. jún. 12. 13:20 | Válasz | #7747
Ok! Vita nélkül kérdezem:
Meg voltál-e elégedve azzal, hogy mik a hortobágyi ostor jellemzői?
Válasz 'anti' üzenetére (#7745)

© karikasostor 2014. jún. 12. 13:14 | Válasz | #7746
Rendben!
Ha gondoljátok, ősszel megszervezhetjük az V. Internetbojtár találkozót is!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7736)

anti 2014. jún. 12. 12:52 | Válasz | #7745
Rossz hírem, van, mert nem lesz (legalábbis a részemről) semmiféle vitasmiley
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7744)

© Oláh Miklós 2014. jún. 11. 18:53 | Válasz | #7744
Egy jó kis vita, az hiányzik már smiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7743)

© karikasostor 2014. jún. 11. 17:57 | Válasz | #7743
Mert? Eléggé nagy fiúk vagytok már ahhoz, hogy elintézzétek az esetleges nézeteltéréseiteket egymás között!
Aztán ha nagyon odafigyelek, megint magamra szabadítok valakit aki vitát generál. Jó volt ez így!
2016.nov.07 19:49 | #96
anti 2014. jún. 11. 17:01 | Válasz | #7742
Semmi baj, de (és ez most szintén nem froclizás), ha van egy honlap amit Te szerkesztesz, akkor kicsit sűrűbben rá kéne nézni, hiszen Te vagy a szülőatyja és a gyerekére az apa csak oda figyel, hogy mi történik vele.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7741)

© karikasostor 2014. jún. 11. 14:56 | Válasz | #7741
Én nem feltételezek senkiről semmi rosszat, csak elolvastam takarítás céljából a rossz helyre leírt beszélgetéseiteket,de csak az jött le, hogy szerinted csak az lehet hortobágyi ostor, ami kivert nyelű!
Nekem ezeket mondta el Gábor bácsi annak idején amikor azt kérdeztem, hogy mi a hortobágyi ostor jellemzője!
Csak azért írtam le mert nem láttam hogy valaki leírta volna ezeket!Ha mégis, akkor bocs!
Majd egy éve nem néztem rá az oldalra, csak ma néztem át a hozzászólásokat és kötözködősnek tűnt!
Ha nem az volt a szándék, akkor elnézésedet kérem!
Tudom, hogy nem most történt a beszélgetés, csak mint hiánypótlás, gondoltam erre!
Válasz 'anti' üzenetére (#7740)

anti 2014. jún. 11. 13:06 | Válasz | #7740
Kedves karikásostor!

amire Te válaszoltál az már régen a lefutott kategóriába tartozik, az már 255488 éve tisztázva lett. De sebaj, ami késik az nem jön időbe.

amúgy tévedésbe leledzel (márha rám gondolsz), mert én nem a vita miatt írtam a karikásról azt amit, hanem nekem ezek voltak az infóim róla, aztán Oláh Miklós a tévedésemről helyes irányt mutatott és helyre került a dolog, úgyhogy tanuld meg, ha legközelebb vki nem egy véleményen van Veled, az nem biztos hogy kekeckedik, csak lehet hogy téved. és ha téved (és Neked van igazad) akkor győzd meg az igazadról, de soha ne feltételezz róla rosszat egy beszélgetésből.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7739)

© karikasostor 2014. jún. 11. 11:07 | Válasz | #7739
Szia Anti!
Kitöröltem a hozzászólásaitokat a nem megfelelő helyről, de már hiányzott egy ilyen figura az oldalról akivel jól lehet vitatkozni olyan dolgokon, amit nem akar vagy nem tud megérteni!
Lehet már más leírta, hogy egy ostor mitől hortobágyi, de ha az én véleményemre is kíváncsi vagy, megosztom veled:
A nyele ha díszített, csak a fogórész van kiverve , a nyél többi része nincs. A lekötés négy soros és csak a nyél alsó és felső részén található, nincs az egész nyél bekötve mint pl a Kabán készült ostoroké.A két lekötözött szakaszt dupla pillangókkal kötik össze!
Hossza általában alkarnyi, a könyökhajlattól az ujjközépig. Az ostor része 5,5-6 arasz, a csapószíj 10 cm-el hosszabb a rugóval együtt mint a derék és a fej. A derék 2 araszt vastagszik, 4 araszt vékonyszik. A fej kb egy ököl és egy hüvelyk.A csapószíj mindig be van varrva a derékba, nem cserélhető csak varrással a találkozésbont vitézkötéssel van megerősítve.A rugó elején általában 9 hurkolás található ez összefűzésnél és a rugó végénél egy koszorúval van befejezve a lefűzés.
Vendégnyak nem található rajta, és általában 2,8-3 m. Annál hosszabbat nem csinálnak!Egy bőrkarikával van összekötve a derék a nyéllel!A pillangók száma a nyélen és a fejen is meghatározó, mindig duplán vannak felkötve!
Ettől hortobágyi egy hortobágyi ostor, a kiverés csak részletkérdés!

Remélem kielégítő a válaszom!

A kés és a bicska elfogadott és nem is értem a feltevésed miértjét!

Válasz 'anti' üzenetére (#7735)

© Oláh Miklós 2014. jún. 06. 18:43 | Válasz | #7738
Üdv!
Az idén Hortobágyon megrendezésre kerülő lovasnapokra és nyeregszemlére én ismét el "zarándokolok" , ha valaki jön még a fórumot látogatók közül, szívesen beszélgetek a helyszínen.Végig ott leszek.

© öcsi 2014. máj. 31. 20:22 | Válasz | #7737
Sziasztok!Szeretnék a nyáron egy bicskatokkészítő továbbképző tanfolyamon részt venni.Ki tud ebben segíteni?

Pusztai Szabadok 2014. máj. 30. 22:34 | Válasz | #7736
Jó estét!
Ha az égiek is úgy akarják az idei évben újra megrendezzük a Magyar Ostor napját, valamint a III. Sárréti ostoros 7 próbát Püspökladányban.
Tavaly elmaradt, aki tudja miért annak nem kell magyarázkodnom, aki nem annak meg csak azt kívánom ne is tudja meg.
Arra kérlek benneteket, hogy aki itt volt nálunk 2012 őszén a kis baráti összejövetelen, és jól érezte magát, az segítsen annyiban, hogy újra eljön. Hamarosan aktiváljuk a weblapunkat ahol információkat találtok a rendezvényről.

anti 2014. máj. 23. 21:42 | Válasz | #7735
bravo, nagyon ügyes vagy, csak így tovább.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7733)

© bardil 2014. máj. 23. 20:26 | Válasz | #7734
Szia Tibor! Inkább csak tíz körül érek oda!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7721)

© Oláh Miklós 2014. máj. 23. 14:52 | Válasz | #7733
Hogy ,messzebbre ne is menjünk, ennek a honlapnak a galériájából, íme: ostor

ostor2

bal felső sarok a nyélen ( bicska)

szintén bal felső sarok( nap)

akkor ez is biztos nem nap...

Azt hiszem nem is keresgetek tovább.Máskor nézd meg jobban azokat az ostorokat kedves anti
Válasz 'anti' üzenetére (#7727)

© Oláh Miklós 2014. máj. 22. 13:21 | Válasz | #7732
Íme még 3 kép, amin szintén megtalálhatók ezek a motívumok, 1929 -ből és onnan.


Kádár Gyula 1929

ostor1

ostor2
Válasz 'anti' üzenetére (#7727)

© Oláh Miklós 2014. máj. 22. 07:52 | Válasz | #7731
Nincs mit !
Válasz 'Hardi sándor' üzenetére (#7729)

© Oláh Miklós 2014. máj. 22. 07:51 | Válasz | #7730
A mintakincs olyan képlékeny dolog ami pillanatok alatt képes változni.Szerintem, bár tessék egy ostornyél igen régről, a Hortobágyról:

Ostor.
Válasz 'anti' üzenetére (#7727)

© Hardi sándor 2014. máj. 22. 05:50 | Válasz | #7729
Olvastam az emailt!! köszönöm Miklós ismét!!

Halfinger Balázs 2014. máj. 21. 22:30 | Válasz | #7728


anti 2014. máj. 21. 22:18 | Válasz | #7727
Miklós, mégegyszer mondom sokat láttam de ilyeneket nem, de ha Te is mutatsz képeket olyanokról amik a régmúltból származnak és ezek a motívumok vannak akkor emelem a kalapomsmiley és várom azokat a képeket amikről Te mintáztad a nyelet.

de igazándiból nem kritika volt inkább csak megjegyzés.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7726)

© Oláh Miklós 2014. máj. 21. 21:54 | Válasz | #7726
Ajjaj smiley
Köszönöm a kritikát. a nyele 43 cm hosszú. De akkor még is , a "kócsag" előtti korban, hogy s miként díszítették a nyelet?Esetleg képekkel illusztrálni tudod e ?
Válasz 'anti' üzenetére (#7725)

anti 2014. máj. 21. 21:09 | Válasz | #7725
láttam életemben pár hortobágyit, de egyik nyelében sem volt bicska, nap, kés, villa motívum.

amik inkább vannak az a ló, marhák, kunyhó, daru.

remélem nem veszed lelkedre, de ez az igazság.

és kicsit hosszúnak találom (így képen) a nyelét a karikásnak, amúgy milyen hosszú?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7722)

© Oláh Miklós 2014. máj. 21. 20:42 | Válasz | #7724
Sok türelem. smiley
Válasz 'Hardi sándor' üzenetére (#7723)

© Hardi sándor 2014. máj. 21. 19:01 | Válasz | #7723
Mit ne mondjak nem semmi darabok igen csak irigy vagyok..... remélem egyszer én is tudok készíteni legalább egy alap ostort!!!

© Oláh Miklós 2014. máj. 21. 17:17 | Válasz | #7722
Ezt sikerült összehoznom a mult hetekben, eléggé hortobágyi? ostor 1

ostor 2

ostor 3

tibo 2014. máj. 20. 13:58 | Válasz | #7721
Szia Laci!
Csak megerősítem,vasárnap fogsz jönni a hidivásárba korán,reggel 8 körűl.

anti 2014. máj. 13. 20:04 | Válasz | #7720
vagy-vagy= vagy olcsón, vagy újat, mind a 2nél a másik hibádzik.

melyiket szeretnéd akkor elyik legyen? olcsó vagy új?
Válasz 'Hiába Patrik' üzenetére (#7719)

Hiába Patrik 2014. máj. 12. 21:13 | Válasz | #7719
Szeretnek ostort venni olcson ujt

© Oláh Miklós 2014. máj. 10. 12:58 | Válasz | #7718
Ezt a szót írd be a honlap keresőjébe : Needle

© öcsi 2014. máj. 10. 11:56 | Válasz | #7717
Én sem meszes bőrhöz szeretném használni,hanem puha bőrhöz. Hogy találtad meg?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7716)

© Oláh Miklós 2014. máj. 09. 17:52 | Válasz | #7716
ÉN megtaláltam és egész olcsó is. Még annyit ,hogy a fűzőtűt nem meszes bőrhöz találták ki, így ostorkészítéshez senkinek sem ajánlom.Sokkal- sokkal finomabb munkákra való.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7714)

tibo 2014. máj. 09. 13:55 | Válasz | #7715
Fűzőtű

tibo 2014. máj. 09. 12:11 | Válasz | #7714
A fűzőüt én sem találom,régebben rajta volt,a Trendi leatheren,még akcióban is volt.Az a tapasztaltom a fűzőtűről,hogy nem sokat ér,én rendeltem belőle.A kis belső füle törik könnyen,ha kicsi megerőltetm utána el lehet dobni.

© Hardi sándor 2014. máj. 08. 20:57 | Válasz | #7713
Igen igen persze holnap esedékes a tanulása kicsit jobban!!

© bardil 2014. máj. 08. 16:25 | Válasz | #7712
Szívesen, remélem tudod használni!
Válasz 'Hardi sándor' üzenetére (#7708)

© bardil 2014. máj. 08. 16:25 | Válasz | #7711
Én csak vasárnap fogok, 25-én.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7710)

tibo 2014. máj. 08. 09:45 | Válasz | #7710
Szombaton én is megyek.

© Oláh Miklós 2014. máj. 08. 08:05 | Válasz | #7709
Idén oda én is átmegyek.
Válasz 'bardil' üzenetére (#7707)

© Hardi sándor 2014. máj. 07. 21:28 | Válasz | #7708
Köszönet a képekért Bárdi László!!

© bardil 2014. máj. 06. 22:06 | Válasz | #7707
Szia! Hídi vásárba szoktam menni, arra gondolsz?
Válasz 'tibo' üzenetére (#7706)

tibo 2014. máj. 06. 14:32 | Válasz | #7706
Laci!
Május 24-én leszek a szegedi napokon,Te szoktál-e menni?

tibo 2014. máj. 06. 08:14 | Válasz | #7705
Szerintetek a pásztorkötést hívják vitézkötésnek?

tibo 2014. máj. 05. 12:29 | Válasz | #7704
Needle néven.

tibo 2014. máj. 05. 09:47 | Válasz | #7703
Elég nehéz megtalálni mivel nagyon sok árujuk van,de a szerszámok között megtalálod.Elkűldenek mindent.

Hardi Sándor 2014. máj. 02. 14:24 | Válasz | #7702
Örvendek!egy kéréssel fordulok az oldal tagjaihoz szükségem lenne a vitéz kötés folyamatára technikájára mert szeretném be fejezni a karikás ostorom! remélem valaki tud linkelni valami oldalt vagy valami képet előre is köszönöm!!! én sajna nem találtam sehol.

© Oláh Miklós 2014. ápr. 30. 16:15 | Válasz | #7701
Én se találtam egyébként... Linkeld be szerintem úgy mindenki megtalálja, ha te tudod hol keresd.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7700)

tibo 2014. ápr. 30. 08:58 | Válasz | #7700
Van rajta fűző is,csak keresni kell.Nekik minden van.Needle néven keresd.

© öcsi 2014. ápr. 29. 19:19 | Válasz | #7699
De ez egy angol oldal, és nem találom a fűzőt.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7698)

tibo 2014. ápr. 29. 09:37 | Válasz | #7698
Öcsi!
A Trendi leater factori honlapján tudsz rendelni.Minden bőrös cucc van.

© Oláh Miklós 2014. ápr. 29. 08:23 | Válasz | #7697
Mi legközelebb Svédországból tudunk rendelni, arany áron... :/
Válasz 'öcsi' üzenetére (#7694)

© Oláh Miklós 2014. ápr. 29. 08:22 | Válasz | #7696
Őt már nem kell.Abbahagyta a kereskedést.
Válasz 'öregkutya' üzenetére (#7695)

© öregkutya 2014. ápr. 29. 04:51 | Válasz | #7695
Keresd itt Csanádi Tibit ez ügyben.
Válasz 'öcsi' üzenetére (#7694)

© öcsi 2014. ápr. 28. 20:02 | Válasz | #7694
Fiúk! Hol lehet szironyozáshoz lapos fűzőtűt venni?

© bardil 2014. ápr. 24. 11:09 | Válasz | #7693
OK!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7692)

tibo 2014. ápr. 24. 08:50 | Válasz | #7692
A kollégium portáján lebonyolíthatjuk a cserét,de egy másik telefont fogok vinni,légy szíves ezt hívni:06705944523, a másik telefont nem akarom vinni.

© bardil 2014. ápr. 23. 16:42 | Válasz | #7691
OK, vasárnap reggel hívlak majd!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7690)

tibo 2014. ápr. 23. 10:04 | Válasz | #7690
Vagyis inkább 7-8óráig.Gondolom hamar fogsz jönni ,mert 9-kor nyitás.

tibo 2014. ápr. 23. 08:27 | Válasz | #7689
Vagyis akkor szombaton nem leszel.

tibo 2014. ápr. 23. 08:25 | Válasz | #7688
Szia!
Vasárnap a főisakola kollégiumában leszek úgy nyolc kilenc óráig.Gondolom kocsival jössz,és ott fogsz elmenni.Felhívod a 06209417131-es telefonszámot,és lebonyolíthatjuk a cserét.Sajnálom,mert jó lett volna egy kicsit beszélni,meg hátha vannak új dolgok.Remélem így jó Neked.A telefonszámodat is leírhatod és,ha változás van tudlak értesíteni.

© bardil 2014. ápr. 22. 21:06 | Válasz | #7687
Szia Tibó! Na az a nagy helyzet, hogy vasárnapra kellünk. Hogy legyen akkor az anyagcsere?
Válasz 'tibo' üzenetére (#7686)

tibo 2014. ápr. 15. 10:20 | Válasz | #7686
Szia Laci!
Gondolom szombaton leszel a
vásárhelyi gazdanapokon,én csak szombaton leszek.

© Oláh Miklós 2014. ápr. 09. 16:44 | Válasz | #7685
Engem is megkerestek ez ügyben innen Laci.
Válasz 'bardil' üzenetére (#7684)

© bardil 2014. ápr. 08. 20:32 | Válasz | #7684
Szia! Egyelőre még nincs meghívóm.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7682)

Viki 2014. ápr. 08. 13:43 | Válasz | #7683
Sziasztok!
Olyan kérésem, kérdésem lenne tudnátok adni elérhetőséget karikásostor készítő, árus kellene nekem egy hagyományőrző rendezvényre. Balatonszentgyörgyön Gulyás Kanász találkozó lesz. előre is köszi

tibo 2014. ápr. 08. 10:34 | Válasz | #7682
Laci!
Kaptál meghívót,vagy mint csak vendég leszel ott.

tibo 2014. ápr. 08. 08:42 | Válasz | #7681
Oké rendben.

© bardil 2014. ápr. 07. 19:53 | Válasz | #7680
Szia Tibor! Majd viszek azt is, és megbeszéljük!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7679)

tibo 2014. ápr. 07. 08:17 | Válasz | #7679
Szia Laci!
Vennék három rugót a három ostorhoz mennyiért adnád?Csak szebb lenne ha egy anyagból van az ostor,és a rugó.


© Oláh Miklós 2014. márc. 27. 07:45 | Válasz | #7678
Nylon csikós sad Azóta is ezen nevetek.Nálunk nylon paraszt van.
Válasz 'priccs' üzenetére (#7672)

anti 2014. márc. 26. 20:52 | Válasz | #7677
régen "operettcsikósoknak" csúfolták ezeket, az is találó kifejezés volt.
Válasz 'priccs' üzenetére (#7672)

anti 2014. márc. 26. 20:50 | Válasz | #7676
Tudnátok segíteni:

bock nyerget keresek, de nem találok a neten (!!!!) olyan normális minőségűt ami minősigileg tökéletes lenne.

Ha tud valaki aki elad kérem jelezze, köszönöm előre is a segítséget!

© bardil 2014. márc. 26. 20:42 | Válasz | #7675
Szervusz Tibor!

Még nem kaptam hivatalos meghívást, de ahogy sejtem nem fogom megúszni...!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7673)

© Oláh Miklós 2014. márc. 26. 15:15 | Válasz | #7674
Nylon csikós.... sad
Válasz 'priccs' üzenetére (#7672)

tibo 2014. márc. 26. 08:52 | Válasz | #7673
Szia Laci!
Meghívtak a hmvh-i napokra vagy csak mint vendég leszel ott?

priccs 2014. márc. 17. 11:15 | Válasz | #7672
Na hány nylon csikós jelent kezik mert érteni interneten igen sokan értenek a lóhoz meg a csikóskodáshoz . Itt mehettek egész nap. Aztán egy szót se többet.

Papp 2014. márc. 13. 17:09 | Válasz | #7671
Sziasztok fiúk!Szegődhettek legeltetős csikósnak,éjjeliőrnek ,és bemutatós csikósnak Bakotpusztára,Kalocsa mellé.Szállást és teljes ellátást ,amit szakácsné készít adnak,boltolhattok ostorokkal miegymással...Bejelentett munkahely.Egyebeket Romsics Csaba számadónál:06 30 2793198

© Oláh Miklós 2014. márc. 05. 17:12 | Válasz | #7670
Múltkor rossz címet adtam meg, íme egyszerűbben a készség.Ha valakinek van hozzáfűzni valója ossza meg velem.

készség

készség 1

© Oláh Miklós 2014. márc. 04. 20:50 | Válasz | #7669
Ahogy én látom a dolgot.Biztosan.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7667)

© bardil 2014. márc. 04. 19:24 | Válasz | #7668
Szia! Még nem hívtak, de ha úgy nem, akkor látogatóként valószínűleg megyek.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7667)

tibo 2014. márc. 04. 15:01 | Válasz | #7667
Laci!
Fogtok jönni a vásárhelyi agrárnapokra? Mi is megyünk.

© Oláh Miklós 2014. feb. 25. 22:10 | Válasz | #7666
urak.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7665)

© Oláh Miklós 2014. feb. 25. 21:28 | Válasz | #7665
Elkészült egy készségem, mit szólnak hozzá az ura? Sajnos nincs rá való acélom, ha valakinek esetleg van egy illős darab, szóljon mert kellene.

Készség.

Máté 2014. feb. 25. 09:23 | Válasz | #7664
Üdv! Érdeklődnék, honnan lehet szűrnek való fehér és fekete posztót beszerezni, valamint milyen árkategóriában vannak? Esetleg valaki tudna-e szabásmintát küldeni?

tibo 2014. feb. 17. 11:56 | Válasz | #7663
Péter !
A múltkor már megkérdeztem,hogy a galériában azt a bőrt amit Garai Lajos Bácsi hasogat Halmajugráról való?Olyan puha,hogy csak hasogatni kell,és fonható.
2016.nov.07 19:48 | #95
© Oláh Miklós 2014. feb. 05. 20:30 | Válasz | #7662
Kérdezz rá Bohos Tamásnál.
Válasz 'Milder' üzenetére (#7661)

Milder 2014. feb. 05. 15:30 | Válasz | #7661
Adjon az Isten!
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki tud segíteni. A képen szereplő ostor nyéldíszítéséről, fonásáról kellene valami információ.

http://kepfeltoltes.hu/view/140205/karikas_hosszu_fonott_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Kérem aki tud használható infót adni az a:
címre küldje.
Köszönöm

tibo 2014. feb. 05. 14:29 | Válasz | #7660
Péter!
Kérdezném Tőled,hogy a galériában , amit hasogat Garai Lajos bácsi az a bőr Halmajugráról van.Vagyis azt csak hasogatni kell,és már fonható.


© Oláh Miklós 2014. feb. 03. 16:28 | Válasz | #7659
Amit ő írt, tegyük hozzá.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7658)

tibo 2014. feb. 03. 15:14 | Válasz | #7658
Lacinak van egy könyve abban minden le van írva az ostorról.

tibo 2014. feb. 03. 15:12 | Válasz | #7657
Csiperke nem tudom elkűldeni,mert eltünt a fonás a freemailemről.Fordulj Bárdi Lacihoz,én is tőle kaptam.

© Oláh Miklós 2014. feb. 03. 08:16 | Válasz | #7656
A Hódmezővásárhelyi puszta meg a 20.század legelejéig nádtenger volt és ligetes puszta.Éljen a folyó szabályozás...
Válasz 'öcsi' üzenetére (#7655)

© öcsi 2014. feb. 01. 20:25 | Válasz | #7655
Sziasztok Fiúk!Tudtátok hogy földrajzi szempontból a hortobágy a világon egyedülálló? Hiszen ez egy "tökéletes síkság "mert maximum kettő ezrelék a lejtése. Mily különleges a hortobágy.

Csiperke 2014. feb. 01. 16:59 | Válasz | #7654
Próbáld újra hátha sikerül légyszíves!!

Csiperke 2014. feb. 01. 10:28 | Válasz | #7653
Kedves tibo. Akkor Nálad van a probléma.

anti 2014. jan. 31. 13:00 | Válasz | #7652
Kedves Barna, valahol igazad van, viszont azt ne felejtsd el, hogy ha valaki a ortobágyi ostorra gondol az egyből a kivert nyelű ostorra gondol, innentől fogva azt hiszem olyan mintha azt mondom, hogy csillag alakú logo akkor mindenki a mercedesre gondol. szerintem ez így van ennél az ostor tipusnál is. de ebből ne csináljunk világbotrányt.

Köszönöm!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7651)

© Barna 2014. jan. 31. 09:03 | Válasz | #7651
Szép jó napot!
Egy hozzászólásom erejéig kérem türelmüket.A megnyilvánulásom oka, a kótyavetye topikban kialakult nézeteltérés hasonszőrű egy régebbi velem kapcsolatos vitával.Ahol mi hagyományos mi nem,mi hortobágyi mi nem.Szerintem régen se volt mindegyik hortobágyi munkaostorok nyele kiverve.El ne felejtsük a pásztor ember magának készítette vagy egy ügyes kezű "komája".Olyan díszítéssel,amilyen igénye volt. Célnak megfelelt. Az elméleti hagyományápolók kötik az ebet a karóhoz,nekik minden fekete vagy fehér. Engedtessék meg, hogy egyetértsek egy gyakorló "pásztorral",hagyományt megélő, hagyományos emberrel vagy bárhogy is nevezik az urak.Aki tán még szakrálisan is követi ősei által járt utat.

© roomeo 2014. jan. 30. 20:40 | Válasz | #7650
Tiszteletem, ha mód van rá akkor én is igényt tartanék rá! Előre is köszönöm!


Milder 2014. jan. 30. 18:30 | Válasz | #7649
Tisztelet, ha lehetőség van, én is kérném szépen.


tibo 2014. jan. 30. 17:16 | Válasz | #7648
Nem sikerűlt,mert hiba a csatolmány elérése körűl.
Azt írja ki.

tibo 2014. jan. 30. 17:08 | Válasz | #7647
Pedig elkúldtem.

Csiperke 2014. jan. 30. 13:08 | Válasz | #7646
Még nem érkezett meg az email sajnos! Elveszett az éterbensmiley Lehet a hotmail cseszik ki velem!?

Tibi 2014. jan. 28. 16:31 | Válasz | #7645
Nekem is elküldenéd? Köszi!

Válasz 'tibo' üzenetére (#7643)

Csiperke 2014. jan. 28. 08:35 | Válasz | #7644

KÖSZÖNÖM!!!!

tibo 2014. jan. 28. 08:31 | Válasz | #7643
Írd le az e-mail címed,elkűldöm.

Csiperke 2014. jan. 28. 06:57 | Válasz | #7642
Már kész vannak a sallangok csak vhogy fel kellene kötnöm és a képek alapján nem jövök rá a titkára bárhogy is próbálom! kérem segítsetek hogy elkészítsem éleltem első ostorát! Köszi!!!

Csiperke 2014. jan. 27. 15:51 | Válasz | #7641
Sziasztok! Tudna Vki nekem segíteni abban hogy hol tudok vmi segítséget szerezni karikás nyél huekolásában kötésében! Gondolok például rajz vagy videó! Köszönöm!!!

Ékmíves 2014. jan. 23. 17:48 | Válasz | #7640
Köszönöm szépen megtaláltam. Nagyon örülök!!!

tibo 2014. jan. 23. 15:57 | Válasz | #7639
A bőrvágóra gondolok.

tibo 2014. jan. 23. 15:56 | Válasz | #7638
Trendi Leator Factori-ra kattintol megtalálod.

Ékmíves 2014. jan. 23. 10:05 | Válasz | #7637


Műanyag nyelű szíjhasítót keresek mint ami Csanádi Tibor oldalán is látható. Sajnos ő már nem forgalmaz. Tudnátok hol lehet ilyet venni rendelni? Segítsetek ha tudtok. Köszönöm

© NLTom 2014. jan. 23. 00:24 | Válasz | #7636
megtanulok irni: 2db kutya, 30 marha mellé....
Válasz 'NLTom' üzenetére (#7635)

© NLTom 2014. jan. 23. 00:23 | Válasz | #7635
Tiszteletem! Két sinkamudit, vagy ilyen tipusú pásztorkutyákat keresek 2db marhák mellé. Lehetőleg növendékek érdekelnének dolgozó jó szülőktől. A nyárra kellene beneveljem őket. Aki tud segiteni ebben, kérem jelezzen vagy emailban vagy telefonon. ( ; 06205453718)

Földi Ádám 2014. jan. 16. 18:22 | Válasz | #7634
Rég nem jártam itt, de talán most szolgálhatok valamivel: http://faluhelyen.blogspot.hu/2014/01/jo-pasztorok-hagyateka.html

Milder Dávid 2014. jan. 13. 20:31 | Válasz | #7633
Sziasztok, érdeklődni szeretnék, valaki pontosat tudna a vitézfonásról, vagy arról ami a nyél díszítéséhez kell, ami a nyél derekán, fején található

© öcsi 2014. jan. 06. 17:31 | Válasz | #7632
F.Robi,mikor jössz megnézni a timsós bőröket?

Kiss Zoltán 2014. jan. 02. 18:19 | Válasz | #7631
Adjon az isten erőt, egészséget az új esztendőben is minden Cimborának!
Kiss Zoltán Püspökladány

© Pista 2014. jan. 01. 17:59 | Válasz | #7630
Boldog új évet!

© Oláh Miklós 2013. dec. 30. 14:36 | Válasz | #7629
Én is sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek!

tibo 2013. dec. 30. 12:27 | Válasz | #7628
Boldog új évet kívánok mindenkinek.

hasznos 2013. dec. 24. 19:53 | Válasz | #7627
Boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!

© Pista 2013. dec. 20. 15:45 | Válasz | #7626
Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

EJoco 2013. dec. 19. 20:39 | Válasz | #7625
Sziasztok!
Én szeretnék venni egy tisztességes ostort ami nem gagyi drótozott... Ebben szeretném a segítségeteket kérni!? Köszönöm előre is!

tibo 2013. dec. 19. 12:09 | Válasz | #7624
Mindenkinek kellemes karácsonyt,és BUÉK.

© öcsi 2013. nov. 27. 11:47 | Válasz | #7623
Köszi Laci a tanácsot,megpróbálok jó kézreeső szerszámot készíteni belőle.

© bardil 2013. nov. 26. 20:30 | Válasz | #7622
Errefelé úgy készítik ki, hogy a helyéről kimetszett, letisztított, vértelenített "szerszámot" a golyók felé eső végénél fogva felkötik a padlás gerendájához, ne érjen le! Azután 20-25 cm-es darabot meghagynak erről a feléről úgy ahogy van, ez lesz a nyele. Innentől pontosan félbevágják hosszára úgy, hogy a "hegyénél" 5-6 cm hosszan megint csak maradjon egyben. Ezután befelé bújtatgatva, forgatva a végét megsodorják párszor, és még a saját tengelye körül is néhányszor, majd néhány mázsasúlyt kötnek a végére, az húzza, azzal lógjon. Úgy kell rögzíteni az egészet, hogy ne penderüljön vissza! Így aztán száradjon meg csontra. Lebontva lehet is használni. Az igazán méretes darabok a jók, a kis vesszők hamar tönkremennek, szétszakadoznak a "rendeltetésszerű" használatban.
Válasz 'öcsi' üzenetére (#7618)

tibo 2013. nov. 26. 15:14 | Válasz | #7621
Mit tudtok a bükkfanyélről?
Lehet-e meszezni,milyen lesz.
Nem törik-e könnyen?

Tibi 2013. nov. 25. 19:23 | Válasz | #7620
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bikacs%C3%B6k
Válasz 'öcsi' üzenetére (#7618)

Tibi 2013. nov. 25. 19:22 | Válasz | #7619
Kell hozzá egy tehén és egy bika ...sad
Válasz 'öcsi' üzenetére (#7618)

© öcsi 2013. nov. 25. 11:45 | Válasz | #7618
Tudja valaki hogy készül a bikacsök?

© öcsi 2013. nov. 21. 10:59 | Válasz | #7617
Azér írtam hogy benézhetsz, mert vepeléten lakom. Halmajugrától visszább 20 kilométerrel.

tibo 2013. nov. 19. 15:02 | Válasz | #7616
Te pedig Kisvárda felé jársz megkereshetsz.

tibo 2013. nov. 19. 08:16 | Válasz | #7615
Oké,ha arra járok benézek hozzád.Úgy tudom,te borsodi vagy.

© öcsi 2013. nov. 18. 18:03 | Válasz | #7614
Tibo ha erre jársz benézhetsz hozzám is.

tibo 2013. nov. 18. 08:31 | Válasz | #7613
Megtaláltam a telefonszámát.

tibo 2013. nov. 18. 08:30 | Válasz | #7612
Végül is nem voltam,mert telefonon érdeklődtem nála,és nem volt timsós marhabőre.

© öcsi 2013. nov. 15. 19:19 | Válasz | #7611
Szia Tibo voltál Halmajugrán? Megtaláltad a tímárt?

© karikasostor 2013. nov. 14. 14:56 | Válasz | #7610
gps koordináta jó lesz?
Válasz 'tibo' üzenetére (#7609)

tibo 2013. nov. 14. 10:40 | Válasz | #7609
Holnap mennék arra.

tibo 2013. nov. 14. 10:39 | Válasz | #7608
Ki tudna pontos információt adni pontosan merre található a Halmajugrai timár,falun belül.

Hasznos 2013. nov. 13. 20:23 | Válasz | #7607
Ez pedig egy törökszentmiklósi kobaktök, ami azért törökszentmiklósi, mert itt készítettem.Hasznos 2013. nov. 13. 20:21 | Válasz | #7606
Üdvözletem!Hogy lássanak valami szépet, íme egy bakonyi pásztorbot faragott feje. Ez biztosan bakonyi, mert onnan hoztam. Anyaga somfa.PappPeti 2013. okt. 21. 19:28 | Válasz | #7605
Tisztelt Uraim! Szíves segítségüket szeretném kérni a pásztorkötés elsajátításához.Aki tud segíteni kérem írjon.

Tisztelettel!
Péter

Varga Atilla 2013. okt. 17. 21:50 | Válasz | #7604
Húúú bakker kár volt szólnom ez ügyben mert most látom hogy ez nem itt a "kocsmai" beszélgetésben volt hanem a rendezvények alatt nagyon is megjelent!
Elnézést még egyszer!
Válasz 'Varga Atilla' üzenetére (#7603)

Varga Atilla 2013. okt. 17. 21:45 | Válasz | #7603
Amit én nagyon szomorúnak tartok, hogy semmi nem jelent meg ez ügyben ezen oldalon, holott ha valahol akkor itt valamiféle szervezödést , de legalább is tájékoztatót illö lett volna közzé tenni!
Én tiszta véletlenül hallottam egy müsort a Kossuth rádióban, amiben a Hortobágy történetét elemezték, és láss csodát pont Erdélyböl jövet Debrecen fele hajtottam az autópälyánn mikor ez a müsor ment. kb egy hónapja lehetett!
Válasz 'Savanyú Jóska' üzenetére (#7598)

csofibetyár 2013. okt. 17. 05:08 | Válasz | #7602


Frederic 2013. okt. 09. 10:32 | Válasz | #7601
Helotok kernelek titeket hol lehetne slambuc kanalat szerezni kosz.


bagdi 2013. okt. 05. 22:15 | Válasz | #7600
a decemberi kérdéshez szólnék hozzá, miszerint mitöl geszti a geszti kampó? Nos az eredetit geszten készitette Peer nevü kovács mester, egyetlen darab vasból hegesztés és gépek nélkül. Az utólsót a keresztapámnak. A mai geszti kampo csak másolat semmi köze geszthez.

tibo 2013. okt. 03. 11:10 | Válasz | #7599
Böszörményben volt csergetés?

Savanyú Jóska 2013. szept. 26. 19:39 | Válasz | #7598
Sziasztok.....
Tudtátok hogy a Hortobágyon Október 6.án Hatalmas csergetésre készülnek....Csergetés a Hortobágyért....Gyertek el minnél többen

© karikasostor 2013. szept. 21. 14:31 | Válasz | #7597
Szia!
Keresd meg a fórumozók között Jóskabátyámat, neki tudsz emailt írni.
Már rég nem írt ide, úgyhogy 2-3 évvel ezelőtti hozzászólásokat keress!

Andrea 2013. szept. 17. 18:49 | Válasz | #7596
Sziasztok !

Szeretném megkérdezni, tudjàtok-e hol lehet venni vagy készittetni bördudàt?
Köszönöm a segitségeteket elöre is.

tibo 2013. szept. 17. 09:49 | Válasz | #7595
Köszönöm a tanácsot,én is úgy gondoltam,de reméltem,hogy van valamilyen módszer amivel puhábbá lehet tenni.

© bardil 2013. szept. 14. 19:26 | Válasz | #7594
Amelyik bőrt valamennyire ki lehet törni az megy fonásra, amelyiket nem az pedig jó bicskatoknak, telektartónak, rugó-belsőnek, kuka-lakónak.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7592)

© bardil 2013. szept. 14. 19:23 | Válasz | #7593
Szia Tibi! Nálam sem sikerül mind jóra (egyik jobb a másiknál...
Válasz 'tibo' üzenetére (#7592)

tibo 2013. szept. 13. 15:13 | Válasz | #7592
Laci!
A viaszos kemény bőrrel mit lehet kezdeni?Viszonylag megpuhúl.de csúnya.Fonni is lehet,de soha nem lesz olyan puha mint a Tied.A padláson szárítottam valószínü megégett,nem lassan száradt.
Palás házam van 50-60 fok biztos volt nyáron.
Jó lenne,ha lehetne jobbá tanni ,mert van vagy 10 db félmarha.

© Oláh Miklós 2013. szept. 09. 15:21 | Válasz | #7591
ÜDV Mindenkinek! PEti! NEm tudok a hétvégén menni, mert Lakodalom lesz a Kék-tóban .Kucsora legidősebb fia nősül és hivatalos az egész "csapat" aki ott van.Többek között én is. Nektek jó találkozót!

© karikasostor 2013. szept. 02. 19:06 | Válasz | #7590
Mert nem csináltam egyet sem!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7589)

tibo 2013. szept. 02. 15:26 | Válasz | #7589
A VB-ről nem tettél fel képeket.

tibo 2013. aug. 30. 09:07 | Válasz | #7588
Kösz.

© karikasostor 2013. aug. 28. 18:21 | Válasz | #7587
Szabó Miklós Halmajugra 06209822421

tibo 2013. aug. 28. 10:55 | Válasz | #7586
Mennyiért lehet egy egész marhabőrt venni,és honnan vetted?

© karikasostor 2013. aug. 27. 10:06 | Válasz | #7585
Vásárolt, de tímártól!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7583)

tibo 2013. aug. 27. 08:38 | Válasz | #7584
Milyen pengét használtok a vágáshoz,a tapétavágó szerintem nem elég éles.A trapézalakúra gondolok.

tibo 2013. aug. 27. 08:36 | Válasz | #7583
A világbajnoki ostor vásárolt bőr,vagy sját kikészítésü.
2016.nov.07 19:48 | #94
© Oláh Miklós 2013. aug. 26. 23:02 | Válasz | #7582
A szelezés igen igen bőrdíszműves technika.Bár a szálak szelezésének nem tudom mi értelme van, én is csináltam már úgy, semmi különbség nincs szerintem, csak csúnyább.Szerintem.De nem tudom erről kinek mi a véleménye.
Válasz 'bardil' üzenetére (#7581)

© bardil 2013. aug. 26. 20:46 | Válasz | #7581
Én a minap kipróbáltam a szelezett fonószíjakat; az ausztrál ostorom is így van készítve, kíváncsi voltam hogy sikerül-e!? Először is igen macerás és időigényes volt a 8 szálat mindkét oldalát végigszedni, nem is néztek ki a végén túl bizalomgerjesztően így a szálak. Viszont fonni sokkal jobb volt, szebben és szorosabban feküdtek össze a szálak, nem lett szegletes az eredmény, alig kellett hengeríteni. A kész derék azonban nem tetszik túlságosan, nagyon virítanak a szedett szélek. Lehet a koszolódástól/éréstől változik a helyzet, de most nem az igazi!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7578)

tibo 2013. aug. 26. 09:16 | Válasz | #7580
Ilyenbe már nekem is volt részem.Szentendrén vagy két éve,karikásostornak nevezett förmedvényt láttam,az egyik népművészeti boltban.Az ilyen helyeket pedig sűrűn látogatják kűlföldiek,viszik a "jó"hírünket,jobban oda kellene figyelni.
Bár ,ha múzeológusok se értenek hozzá,ki ellenőrizze?

© Oláh Miklós 2013. aug. 25. 07:52 | Válasz | #7579
NA én ezért nem zsűriztetek. Ha ilyen szakemberek révén lehet ezt a címet megszerezni, kell a fenének.De megmondom őszintén, eleinte érdekelt a dolog nagyon is.Minap ,volt nálunk a Móra Ferenc ,múzeum " delegációja" és úgy néztek egy pásztor készségre mint ha valami Hawai népkultúra részét képező szakrális tárgy lenne.A csiholó acélt meg fenőkőnek titulálták.Az ostorról meg fogalmuk nem volt, a nyélen a berakásokat festésnek nézték és hasonlók...Na ennyit a mi okos ,értelmiségi embereinkről.Iszonyatos csalódás....
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7578)

© karikasostor 2013. aug. 24. 20:19 | Válasz | #7578
Ennél már csak az a szomorúbb, mikor a hortobágyi gulyásversenyen az árus azt mondta egy ruhára, mikor azért kerül majdnem a duplájába mint a másik, mert le van zsűriztetve.Mondtam neki, hogy az csak 1500 ft, erre azt válaszolta, hogy de ez másképp van megvarrva, mert zsűrizésre készitette.
Mikor mondtam neki, hogy nekem minden tárgyam ugyan úgy van elkészitve, ás szégyelheti magát az aki csak a zsűrizésre készit minőséget, amire föl volt háborodva!
Én minden évben összevesztem eddig a zsűrivel.Legutóbb azt mondta egy bőrös szakember , hogy miért nem széleztem le az ostor derekának a fonásra használt szijjait.
Mondtam neki, ha font volna egy normális ostort életében, nem kérdezne ekkora hülyeséget!
Válasz 'icik' üzenetére (#7575)

© Attis 2013. aug. 23. 23:47 | Válasz | #7577
Kimaradt egy van szó.
Válasz 'Attis' üzenetére (#7576)

© Attis 2013. aug. 23. 23:46 | Válasz | #7576
Én Tihanyban jártam idén úgy, hogy naív hangon kérdezgettem a cigány-féle árus nőt a karikásra emlékeztető valamikről, mintha most látnék ilyet először....persze mondta,hogy ezek használatra készültek és az Alföldön is ilyet használnak bla-bla....utána elmondtam neki,hogy mi a véleményem az ostorairól, aztán megmutattam a sajátomat. Erre válaszolta,hogy hát tudja ő, hogy ez más kategória ám, de ezt itt nem fizetnék meg. Mondom neki, ezt az elején miért nem mondta, míg azt hitte, hogy nem láttam soha ilyet?! Persze utána már nem volt értelmes válasz.... Ezek szerintem mind tudják,hogy miket árulnak, és igaza Garai Lajos bácsinak mikor mondta egyszer az ilyen förmedvényekre: "ezeket itten mind le kéne hugyozni"
Válasz 'icik' üzenetére (#7575)

icik 2013. aug. 23. 20:07 | Válasz | #7575
Kint voltam a hídivásáron és megálltam egy bőrdíszműves sátornál ahol egy tetszetős 16 ágra font ostort láttam. Kézbe véve már lehangoló volt. a fonott résznek se eleje se hátulja, se nyaka szinte egy vastagság az egész. A fonás eldolgozása és a fej kötése kb 4mm széles szürke, puha (valószínűleg ruházati) bőrből készült, ami durva és csúnya volt. a kb. 10-12 arasz hosszúságú fonott részhez egy 2 araszos cérnával varrt rugószíj valamint kb 6 araszos csapószíj társult. Miután finoman megjegyeztem észrevételeim az árusító hölgyike arrogánsan a szemembe vágta, hogy milyen jogon kritizálom én a munkáját, mikor az egy "HASZNÁLATRA KÉSZÜLT" zsűrizett termék. Milyen jogon bírálom én (mezei gulyásként)felül a zsűrit. ezek után kételkedem a zsűriben és kurvára nincs kedvem zsűriztetni. Elférne a zsűriszékbe egy két hozzáértő pásztorember, aki megmondja az ilyeneknek hogy dugják fel az ostorukat, kígyópüfölőnek jó de munkára alkalmatlan (főleg lóháton). ez már az igazi karikások megbecstelenítése és a pásztorok évszázados munkájának sárbatiprása. Ne hagyjuk. Vagy már ezt is le kell védetni????
Válasz 'Karikacsapás' üzenetére (#7559)

© Oláh Miklós 2013. aug. 21. 19:44 | Válasz | #7574
Én persze az egészet. Köszönöm!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7571)

tibo 2013. aug. 21. 15:53 | Válasz | #7573
Ezzel együtt,jobban tetszik mint az előző évi.

© karikasostor 2013. aug. 21. 10:47 | Válasz | #7572
Ebben nem igazán értek egyet!
A pásztorművészetben nem lehet túldíszített.
Egyik ilyen, másik olyan.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7569)

tibo 2013. aug. 21. 10:46 | Válasz | #7571
A nyelet is Te csinálod,vagy csináltatod?Mert az is kitűnő darab.

tibo 2013. aug. 21. 10:36 | Válasz | #7570
Ezek nagyon szép ostorok Miki gratulálok.

tibo 2013. aug. 21. 10:19 | Válasz | #7569
A világbajnoki ostorra visszatérve,egy megjegyzés,kicsit túldíszített a nyele,minden rá akartál rakni.

© Oláh Miklós 2013. aug. 20. 14:53 | Válasz | #7568
Úgy vélem ez már részlet kérdés, amiket én láttam ,meg egy-kettő amit kézbe fogtam ott is változott az oldalak száma is.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7567)

© karikasostor 2013. aug. 19. 17:21 | Válasz | #7567
ezen 8x12 alul és ugyanennyi felül.

© Oláh Miklós 2013. aug. 19. 16:09 | Válasz | #7566
Pedig az a jobb járású is amelyiknek vékonyabb a nyaka.12 sor van a derékon függőlegesen.Az egyik 7 oldalú a másik 6.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7565)

© karikasostor 2013. aug. 19. 13:58 | Válasz | #7565
Szépek, bár az egyiknek szerintem túl vékony a nyaka.Hány sor pillangó van rajta függőlegesen? Mert ami nekem van , azon 8.

© Oláh Miklós 2013. aug. 19. 07:49 | Válasz | #7564
ÜDV!

Köszönöm! Típusukat tekintve ezek sárrétiek lennének.

© Attis 2013. aug. 18. 23:49 | Válasz | #7563
Szia Miklós!

Mivel nem a "megszokott" hortobágyi típusok, személy szerint nekem még jobban tetszenek, mintha ilyen minőségben azokat készítetted volna! Szerintem nagyon szépek, kiváló munkák !
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7561)

© Nagy Tibor 2013. aug. 18. 22:07 | Válasz | #7562
Tudod te is hogy faszák...csak tőlünk akarod hallani!

© Oláh Miklós 2013. aug. 18. 15:55 | Válasz | #7561
Erre a két ostorra is mondanának valamit az urak? Meg köszönném!ostorok.

ostorok 2

ostorok 3

ostor 1

ostor 2

ostor 3

© Oláh Miklós 2013. aug. 18. 15:41 | Válasz | #7560
Jó darab lött ,Peti!

Karikacsapás 2013. aug. 17. 19:14 | Válasz | #7559
Majd ha szakmabélit látok a zsűriben, mint Őn... Nem bókolni akarok az nem az én formám, de olyan bírók akik egy sudarat sem tudnak megkötni engem ne bíráljanak. Tavaj nagyon kiakadtam a verseny végén hogy mind barantás volt. Csak épp ostort nem látott még egyik se közelről. Hiteltelen és elfogult az egész,

© karikasostor 2013. aug. 17. 14:12 | Válasz | #7558
Idén indulsz?
Válasz 'Karikacsapás' üzenetére (#7556)

© karikasostor 2013. aug. 17. 13:56 | Válasz | #7557
Nem neked, hanem mindenkinek!
Megnéztem jó pár videót mostanában, hát amikor a csikós csergetés következik, 90%-a harmat gyenge!
Csapkodni persze mind szeret!Azaz , az amerikás stílus megy, a magyar nem.
Válasz 'Karikacsapás' üzenetére (#7555)

Karikacsapás 2013. aug. 17. 07:34 | Válasz | #7556
Az ostor szép lett... A tavaji is nagyon jól működött, volt a kezemben.

Karikacsapás 2013. aug. 17. 07:32 | Válasz | #7555
Jaaaa, hogy nekem kéne elgondolkodni.... Egy mackógatyás tornaórát támogatni, az nem baj? smiley

© Attis 2013. aug. 17. 00:09 | Válasz | #7554
Adjon Isten!

Ez is nagyon szép ostor lett (még rovásírással is ) ,gratulálok Péter!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7544)

© karikasostor 2013. aug. 16. 15:48 | Válasz | #7553
Ugyan,te is tudnál ilyet csinálni! Irigykedni arra kell majd, aki boldogan hazaviszi!
Válasz 'bardil' üzenetére (#7552)

© bardil 2013. aug. 16. 14:46 | Válasz | #7552
Igen szép darab, gratulálok! (És irigykedek...)
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7544)

© karikasostor 2013. aug. 16. 11:09 | Válasz | #7551
A második napról esetleg.Majd igyekszem!

tibo 2013. aug. 16. 10:11 | Válasz | #7550
Gondolom lesz a versenyről kép,és majd megnézhetjük.

© karikasostor 2013. aug. 16. 08:53 | Válasz | #7549
Köszi!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7547)

tibo 2013. aug. 16. 08:43 | Válasz | #7548
Indúlnék,de más elfoglaltságom van.Vendégek lesznek nálunk.


tibo 2013. aug. 16. 08:41 | Válasz | #7547
Nagyon szép munka.Gratulálok.


© karikasostor 2013. aug. 16. 08:27 | Válasz | #7546
Igazán nincs mit!
Indulsz érte?

tibo 2013. aug. 16. 08:19 | Válasz | #7545
Kösz.

© karikasostor 2013. aug. 15. 19:59 | Válasz | #7544
Na itt van egyben!© karikasostor 2013. aug. 15. 18:00 | Válasz | #7543
A fonásra gondolsz?
Holnap egyben is le fogom fotózni!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7542)

tibo 2013. aug. 15. 15:30 | Válasz | #7542
Láthatjuk a többi részét is?

© karikasostor 2013. aug. 15. 06:28 | Válasz | #7541
Pálinkás jó reggelt!
Elkészült a II.Karikás Ostor Világbajnokság fődíja.
Az irigy uraknak lehet újra szidni, hogy barantapárti lettem, meg hogy rovással írtam bele!

Az összes fehér az elefántcsont kivéve a kunyhó és a vasaló mert az őz lábszárcsont,a fémek ezüst és vörösréz.Ebben szaru nincs.A vége marhalábszár csont.
Meg lehet kűzdeni érte!© karikasostor 2013. aug. 13. 20:05 | Válasz | #7540
Ok, holnapra lesz kész, mert még nincs felkötve teljesen és még a karcolások sincsenek benne.
Holnap este felteszem a képeket.Szerintem jó lett!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7539)

tibo 2013. aug. 13. 14:50 | Válasz | #7539
Tedd fel az ostor képét,szeretném látni.

© karikasostor 2013. aug. 09. 20:34 | Válasz | #7538
A fődíj egy 16-os fonású, csontvégű, ezüstberakásos karikás ostor.

© karikasostor 2013. aug. 09. 20:07 | Válasz | #7537
II. Karikásostor Világbajnokság Apajpuszta
2013.08.17-18

1. A nevezés díjtalan!
2. Nevezésre kortól, nemtől függetlenül mindenki jogosult.
3. Minden indulónak rendelkeznie kell saját ostorral. A szervezők nem biztosítanak
versenyzők számára karikás ostort.
4. Maximális ostorhossz: 3,75m; ajánlott legrövidebb ostorhossz: 2,75m
5. Tiszta tudatállapot. Kizárást von maga után: szeszesital-, drogok- és egyéb serkentő
szerek használata (energiaital, kávé, stb…).
6. Jó kedv.
7. Ajánlott a Guinness rekordban való részvétel 2013.08.17., Magyarok Országos
Gyűlése – Legtöbb egyszerre, egy időben ostorozó!

A verseny programja:
Augusztus 17. Szombat
09:00-11:00 1. forduló
15:00 Történelmi élőkép (benne Guinness rekord kísérlet)
Augusztus 18. Vasárnap
09:00-14:00 2-3.forduló
14:30-15:00 eredményhirdetés
15:00 Történelmi Élőkép

Felnőtteknek:

I. helyezett: 100 ezer Ft értékű nyeremény.
II. helyezett: 75 ezer Ft értékű nyeremény.
III. helyezett: 50 ezer Ft értékű nyeremény.

Gyerekeknek:

I. helyezett: 50 ezer Ft értékű nyeremény.
II. helyezett: 25 ezer Ft értékű nyeremény.
III. helyezett: 10 ezer Ft értékű nyeremény.

© karikasostor 2013. aug. 08. 10:08 | Válasz | #7536
IV. Internetbojtár Találkozó Békéscsaba, Liget
2013.09.14

Ha valaki szeretne jönni a IV.Internetbojtár találkozóra előre jelezze szándékát, mert úgy kell számolnunk a kajával!
Lehoczki Matyiék jóvoltából bivalypörkölt lesz a menü.
Fontos hogy tudjuk mennyien leszünk, mert annyi adagot főzünk, ahányan befizetik az 1000 ft-ot legkésőbb szeptember 5-ig, aminek fennmaradó összegéből ital lesz vásárolva.
A jelentkezés összegét Szőke Péter 10102615-21007651-00000004 (Budapest Bank)bankszámlára lehet elutalni, a közleménybe a "IV Internetbojtár találkozó"-t kellene beírni.

Tudom, furán hangzik, de így egy kicsit bebiztosítjuk magunkat azzal, hogy aki befizeti, az nem csak ígérgeti, hogy eljön, hanem ott is lesz a rendezvényen!
Viszont a potyalesőket is kiiktatjuk ezzel, mert csak az fog enni, aki rendezte a kötelezettségeket, viszont az is tuti, hogy neki jutni is fog aznap az ételből.


Fejenként 1000 ft a fizetnivaló, azon felül mindenki olyan innivalót hozzon magával, amit maga is szivesen meginna!
Megjelenés lehetőleg viseletben!
Egyéb látnivaló a BioRitmus fesztivál, ami pont ott lesz!

tibo 2013. aug. 07. 14:51 | Válasz | #7535
A marhabőrnek van egy szivacsos,fehér része,csak azt használjátok fonásra,vagy mindet.Az a szivacsos rész nagyon jól puhul.Csak nem a gerincnél kell a nyersbőrt kettévágni,mert pontosan kettészeljük azt a részt.


tibo 2013. aug. 05. 08:07 | Válasz | #7534
Észrevettétek,hogy a marhabőr ha áll kikészítve 1-2évet magától is puhul,hétvégén vettem elő egy bőrt,és jobban puhult.

© karikasostor 2013. aug. 04. 21:16 | Válasz | #7533
Emberek!
A IV.Internetbojtár találkozót Békéscsabán a ligetben rendezzük meg szeptember 14-én Szombaton!!!Mindenkit szeretettel várunk!

Karikacsapás 2013. júl. 29. 19:55 | Válasz | #7532
Azért mielőtt minket kezdenek szapulni, érdemes lenne megnézni ezt az ostoros világbajnokságot az uraknak, mert az ott tapasztaltak még nálam is kicsapták a biztosítékot tavaly. Alapból elég újító beállítottságú vagyok, de ostorral bukfencezni meg cigánykerekezni, ostortánc keretében még nekem is sok volt. Úgy pontoztak ott a laikus bírók, hogy azt sem tudtam merre van az előre.

Karikacsapás 2013. júl. 29. 18:49 | Válasz | #7531
Lesz, apajpusztán a MOGY ideje alatt.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7530)

tibo 2013. júl. 29. 15:10 | Válasz | #7530
Lesz-e idén karikásostor világbajnokság?

Bandi 2013. júl. 28. 20:10 | Válasz | #7529
Eladó hortobágyi karikás ostorok..eredetik Nem túl drágán.....tel 30 923-75-77

© karikasostor 2013. júl. 27. 21:35 | Válasz | #7528
Emberek!
A IV.Internetbojtár találkozót Békéscsabán a ligetben rendezzük meg szeptember 15-én.Mindenkit szeretettel várunk!

© Attis 2013. júl. 27. 00:26 | Válasz | #7527
Adjon Isten!
Lovász, magam is így gondolom ezt, jól le lett írva.
Válasz 'Lovász' üzenetére (#7522)

© karikasostor 2013. júl. 26. 20:22 | Válasz | #7526
Nekem mindegy!Nekik gratulált Aszfaltbetyár.Ti voltatok a szereplők, ők a stáb!
Válasz 'Karikacsapás Gergő' üzenetére (#7525)

Karikacsapás Gergő 2013. júl. 26. 18:04 | Válasz | #7525
A filmeket, a TIGERAGON MEDIA készítette...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7521)

© Lovász 2013. júl. 26. 13:26 | Válasz | #7524
Egy rövid történet még ehhez.
Tagja vagyok egy szakmai körökben is elismert néptánc együttesnek. Tavaly meghívtak bennünket szüreti mulatságba fellépni az ország egyik -borászatáról híres - múlttal rendelkező falujába. 2-3 mostani magyar területről származó illetve erdélyi táncot vittünk, mindet a hozzá illő, kézzel készített eredeti népviseletben, és a közönséget, illetve az ottlévőket annyira érdekelte, hogy akkor mentek el táplálkozni, vagy csak épp érdektelenül elfordultak. Minket váltott egy olyan gyorstoborzott banda, akik megpróbáltak valamit felvonultatni jól ismert, sokszor feldolgozott lakodalmas slágerekre, olyan jelmezekben, amiben még az amerikai múlt századi kultúrára hajazó is megtalálható volt, és ezért megvesztek, őrjöngtek az emberek, nekik ez volt egy népi hagyományokra épülő rendezvényen a hagyományőrzés kultúrális része. Ezt ismerik, és erre van igény. Ez engem elszomorít.

© Lovász 2013. júl. 26. 10:38 | Válasz | #7523
'ezt' és 'azonban' (javítás)

© Lovász 2013. júl. 26. 10:34 | Válasz | #7522
Üdv Mindenkinek!

Nem igen szoktam beleszólni más ember dolgába, de itt azért nekem is volna véleményem.
A magyar kultúra, hagyományok őrzésének, művelésének egyik legnagyobb rákfenéje (a tudatlanság mellett), hogy a pénz mozgatja. Rájöttek sokan arra, hogy ugyan úgy, ahogy ők maguk sem ismerik ez a csodálatos örökséget, csak felületesen, a potenciális vevőkör se, és mindenkinek minden szart el lehet adni jó pénzért.
Valóban nagyon fontos, hogy ami ránk maradt, akár szellemi, akár tárgyi kultúra, azt életben tartsuk, és minél inkább a mindennapi élet részévé tegyük. Azomban ha abszolút elkorcsosítjuk, kifordítjuk önmagából, akkor semmit se csinálunk, sőt, csak ártunk, mert az igazit, a valódit elnyomva ez fog beépülni a köztudatba, csak mert többet lehet vele találkozni, meg pár ezer ft-al olcsóbb. Én a magam részéről nem azt szeretném látni, hogy a gyerekem, fiam magára aggat minden szart, csak mert magyaros, de azt se tudja ki miért, mikor viselte, mi volt annak a jelentése, vagy hogy ócskaságokat vásároljon, készítsen. Hogy jazzesített népzenét hallgasson, vagy operettcsárdást járjon.... Értse, tudja hogyan gondolkodtak a felmenői, és lehetőleg tanuljon is belőle. Szerintem pont ez az, amit a sok mai fennebb említett "népművelő" elvesz. Marad egy tárgy, egy szokás, de a teljes szellemi, kultúrális háttér hiányzik mögüle. Ez nem hagyományőrzés.....
Válasz 'Karikacsapás Gergő' üzenetére (#7518)

© karikasostor 2013. júl. 25. 20:45 | Válasz | #7521
Azt tudod, hogy a stábban nincsenek benne a szereplők?
Az a rendező, vágó, operatőr stb...Akik a mű létrejöttéért felelősek.
Válasz 'aszfaltbetyár' üzenetére (#7520)

© aszfaltbetyár 2013. júl. 24. 01:59 | Válasz | #7520
Szép napot!
Jómagam egyszerű hagyományőrzőnek vallom magam. Nem befolyásol divat szokás vagy egyéb identitástudat. Lovasíjászat vonzott, tíz éve iskoláktól függetlenül űzöm is. A karikásostor használatát autodidakta módon sajátítottam el.Taps és éljenzés a Karikacsapás stábjának...

© karikasostor 2013. júl. 07. 20:52 | Válasz | #7519
Szép estét!
Nem zsörtölődés volt, hanem csak észrevétel.
Az a helyzet, hogy rengeteg fiatalt láttam már ilyen-olyan rendezvényen ostorozni, de szépen egyenletesen ahogy a csikósoktól látni,szinte egyet sem.Sőt!
Úgy szinte meg sem próbálják, hanem mind ebben az amerikai stílusban próbál hangot kicsikarni az ostorából.Csapkodnak, hadonásznak, zsonglőrködnek.Szerintem ez nem feltétlenül helyes.Tőlem aztán mindenki úgy ostorozik, ahogy akar, de azért elgondolkodtató egy picit!

Karikacsapás Gergő 2013. júl. 07. 16:50 | Válasz | #7518
Jó napot! Ami azt illeti a "SZUPER" kifejezést sem a Hortobágyon hallottam először, de oda se neki. Szép a szögre akasztott ostor, mivel több száz lóból álló ménes látványos meghajtására, az ostor rendeltetés szerű használatára nem igen van lehetőség, az ostor vagy megy a farra vagy új felhasználási módokat találunk ki a mindennapos használathoz. Mi sok embernek adtunk okot akinek még lova sincs, hogy a magyar karikással foglalkozzon. Igyekszünk a gyökereinket tiszteletben tartva mégis a új lehetőségeket bemutatva életben tartani ezt a csodálatos hungarikumot a karikás ostort.... három éve vagyok rendszeres látogatója ennek a lapnak, nem egy-két intarziás nyél elkészítéséhez kaptam inspirációt, és nap közben is órákon át szólnak az ide feltöltött zenék. Múlt héten olvastam először a fórumba, de ez a zsörtölődés valami szörnyem kiábrándító. Nem az a lényeg hogy a Magyar karikás ostor a mindennapjainkban éljen? Nem tudom helyes-e az utunk, de hogy életképes az biztos.

© Oláh Miklós 2013. júl. 03. 16:33 | Válasz | #7517
Van benne igazság.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7516)

© karikasostor 2013. júl. 02. 20:28 | Válasz | #7516
Pálinkás szép estét!
Lehet, hogy nem vagytok barantások, de attól még a barantások és a ti ostorhasználatotok közt elég nagy a hasonlóság.
Lehet, hogy látványos, de nem biztos, hogy a helyes út!
Mert mi jött Ámerikából!
coca cola,gettózene, valentin nap, halloween és már az ostorhasználat is?
Szuper!
Válasz 'Karikacsapás Gergő' üzenetére (#7515)

Karikacsapás Gergő 2013. júl. 02. 18:44 | Válasz | #7515
Tisztelt Karikásostor!
A karikacsapás önálló szerzeményünk semmi köze a barantához. Szabad idős tevékenységünk amerikai technikák magyar ostorra átvíve,lényege: látványos figurázás karikás ostorral. később jobban kifejtem.én sem keverem az ön ostorait másokéval csak azért mert fa a vége smiley

Jóskagyerek 2013. jún. 25. 21:32 | Válasz | #7514
Köszönöm!

P.L. 2013. jún. 21. 12:53 | Válasz | #7513
jóskagyerek vizes alapú lanolinos kézkrémet pépesre vizzel elkeverve plussz tojássárgája és szódabikarbonát próba

© Oláh Miklós 2013. jún. 18. 17:39 | Válasz | #7512
Mindönt nem is ,de ezt illöne, hé...
Válasz 'bardil' üzenetére (#7511)

© bardil 2013. jún. 17. 20:08 | Válasz | #7511
Mindönt assé tud...
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7510)

© Oláh Miklós 2013. jún. 16. 09:04 | Válasz | #7510
De Bárdi Laci majd megválaszolja ezt neked ő a szakértő a témában.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7509)

© Oláh Miklós 2013. jún. 16. 09:04 | Válasz | #7509
Ami bőr ,20 évnél tovább még ha a legjobb minőségű is, nem bírja.Szakadni fog, elöregszenek a rost szálak.
Válasz 'Jóskagyerek' üzenetére (#7508)

Jóskagyerek 2013. jún. 15. 21:16 | Válasz | #7508
Őszintén megmondva nem tudom.
Keresztanyámékál volt feldobva a gerendára.
Elég réginek tűnik, de szőrét nem ereszti meg nem is szakad (próbáltam az alján).

© Oláh Miklós 2013. jún. 14. 19:02 | Válasz | #7507
Attól függ mennyire régi.Van ,hogy kár hozzá nyúlni mert csak szakad.
Válasz 'Jóskagyerek' üzenetére (#7506)

Jóskagyerek 2013. jún. 12. 20:04 | Válasz | #7506
Adjon Isten!
Régi (már kissé szikkadt) subát mivel lehet ujjra jó kondícióba tenni?
Kérem segítségöket.

tibo 2013. máj. 24. 08:25 | Válasz | #7505
Nagy a csendesség,nincs semmi esemény,nem akar senki ostortfonni?

tibo 2013. máj. 24. 08:16 | Válasz | #7504
Köszönöm.

© bardil 2013. máj. 23. 16:33 | Válasz | #7503
Szervusz Tibor! Tekintsd ajándéknak; jó munkát vele!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7502)
2016.nov.07 19:47 | #93
tibo 2013. máj. 22. 08:37 | Válasz | #7502
Laci!
Megkaptam az anyagot,a szokásos jó minőségben köszönöm.Nem írtad mennyibe fog kerűlni.

© Oláh Miklós 2013. máj. 01. 07:40 | Válasz | #7501
Szia.Nos az nem olyan egyszerű. Először készítenek egy bőrcsíkot,és a "nyél" ,tehát a merevebb részénél belülről egy fát, vagy utóbb mű anyagot erősítenek a bőrcsíkhoz.Amire 4 ágú fonatot készítenek Majd erre fonják rá a 12 ágú fonatot.Náluk a 12 ágú zabszemes fonás a kizárólagos.Nagyon kevés esetben fonnak kevesebb vagy több szálból.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7500)

tibo 2013. ápr. 30. 11:01 | Válasz | #7500
Miklós!
Az amerikai korbácsok belsejébe milyen anyagot szoktál rakni?

© Nagy Tibor 2013. ápr. 26. 12:25 | Válasz | #7499
Ja! Én is így gondolom!
Válasz 'tre her' üzenetére (#7498)

tre her 2013. ápr. 25. 14:55 | Válasz | #7498
iujhzg

© karikasostor 2013. márc. 30. 16:34 | Válasz | #7497
én is úgy vettem észre!
Válasz 'Attis' üzenetére (#7496)

© Attis 2013. márc. 30. 12:42 | Válasz | #7496
Jól látom, hogy el van törve a nyele?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7494)

© Attis 2013. márc. 30. 12:31 | Válasz | #7495
Ezt már én is belinkeltem.

Hát a részeit nem nagyon tudja...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7494)

© karikasostor 2013. márc. 29. 22:41 | Válasz | #7494
Ezt a videót most találtam!
Hát a muzeológus kisasszony jobban is felkészülhetett volna az ostorból, mert van benne hiba bőven!
http://www.youtube.com/watch?v=E5AsmhYLNE0

© karikasostor 2013. márc. 29. 22:39 | Válasz | #7493
Én nem megyek, mert nem akarom földhöz csapkodni az ostort!
Válasz 'Paszi' üzenetére (#7492)

Paszi 2013. márc. 29. 21:35 | Válasz | #7492
A Barantások földhöz csapkodják az ostort? Urak, elkell jönni, megköll mutatni hogyan es kell ezt csinálni! smiley

tibo 2013. márc. 23. 11:43 | Válasz | #7491
Közben megtaláltam a receptet,így már nem kell kösz.
Hála húsvéti rendezkedésnek.

tibo 2013. márc. 22. 09:39 | Válasz | #7490
ok kösz.

© bardil 2013. márc. 22. 09:23 | Válasz | #7489
Szia! Egyelőre sózd le jó alaposan, ne kezdj neki amíg nem lesz jó idő, legalább 20-25 fok.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7487)

csordás 2013. márc. 21. 19:37 | Válasz | #7488
http://www.youtube.com/watch?v=OvMtv0hsIM8&list=PLGOziCfZCdmWVgq2ofecFh86hNtKybNOh

tibo 2013. márc. 21. 15:55 | Válasz | #7487
Laci!
Kaptam egy marhabőrt,manapság ritka.Már olyan régen készítettem ki,hogy nem tudom pontosan a receptet.Valahol megvan,de nem találom.Tudnál benne segíteni?Limusinbőr,amit egyszer már készíettem és nagyon jól sikerűlt, máig sajnálom,mert tapasztalatlanságom miatt nem sikerűlt egy jó szálat vágni belőle,szétszabdaltam mindet.Ezt már nem akarom elrontani.


© bardil 2013. márc. 14. 21:01 | Válasz | #7486
Szia! Bélésnek használtam eddig; csináltam belőle egy remek töltényövet. Meg dísznek, leolajozva fekete lett!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7484)

© bardil 2013. márc. 14. 20:59 | Válasz | #7485
Vagyis ahogy sikerül...! Érted!?
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7482)

tibo 2013. márc. 14. 15:13 | Válasz | #7484
Laci!
Mire használtad a kűldött bőrt?
Nagyon jó fonóbőrnek,de sallangozáshoz is nagyon jó,már több sallangot csináltam belőle.


© Oláh Miklós 2013. márc. 13. 16:27 | Válasz | #7483
Nem beszélve az időjárásról, szélről, menetszélről...Mire kell az ostor...
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7482)

© Oláh Miklós 2013. márc. 13. 16:26 | Válasz | #7482
Nem lehet általánosítani, mert ez függ a bőr minőségétől, a kikészítés minőségétől, a közél vagy bőr belső....annak a tulajdonságai, mivel kezeled, hogy szereted az ostort no meg ajárását... van aki joban szereti a nehezebb hoszabb nyelet, van aki vékonyat szereti a keze jobban rááll, de van akinek a lova gyorsan fordul kisebb ostort szeret, van aki így cserget van aki úgy...hajaj milliónyi apró kis dolog ,hogy kinek mitől lesz jó a súly elosztás.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7481)

© Oláh Miklós 2013. márc. 13. 16:23 | Válasz | #7481
Azt ostora és embere válogatja.Szerintem.
Válasz 'tibo' üzenetére (#7480)

tibo 2013. márc. 13. 15:42 | Válasz | #7480
A súlyelosztásról nem tud senki?

© karikasostor 2013. márc. 12. 16:58 | Válasz | #7479
nem tudom, nekem megy!
De a galérián belüli galéria gomb nem működött soha!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7478)

tibo 2013. márc. 12. 08:34 | Válasz | #7478
Eddig a galériába bele lehetett nézni.Mi az oka,hogy nem lehet megnézni?

© karikasostor 2013. márc. 12. 06:04 | Válasz | #7477
Erről van szó!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7476)

© Nagy Tibor 2013. márc. 11. 21:28 | Válasz | #7476
Szóval ők úgy gondolják, hogy ha szerepelsz a könyvben az rád nézve reklámértékkel bír,ezért
fizess!
Csak akkor ez nem egy "értéket képviselő kötet"
ahogy a nő fogalmazott hanem egy Tescós szórólaphoz hasonló valami....azt meg dugják a seggükbe!

© karikasostor 2013. márc. 11. 21:09 | Válasz | #7475
Elképesztő milyen dolgok vannak!
Pénteken felhívott egy nő egy könyvkiadótól, hogy engem talált meg az interneten, és szeretné, ha az egyik könyvsorozat éppen megjelenő, a magyar hungarikumokról szóló számában bemutatkoznék.Mondta, hogy küld egy E-mailt, hogy nézzem át, mert lesz benne egy szuper üzleti ajánlat is és hétfőn újra keres.

Az ajánlat a következő volt:
A „Mesterségem címere” sorozat kötetei önmagukban is értéket képviselnek, de ugyanakkor kitűnő marketinglehetőséget is kínálnak. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy minden könyvben megszólaló interjúalany igényt tart saját könyvekre. Éppen ezért Kiadónk egy olyan modellt dolgozott ki, melyben az interjúalanyok jelentős árkedvezménnyel jutnak hozzá a megjelent könyvhöz saját felhasználásra, az alábbi konstrukciók szerint:Elővételi árkedvezmények:

- 30 db könyv esetén 69.000,-Ft (2.300,- Ft/db) +5% Áfa

- 40 db könyv esetén 75.000,-Ft (1.875,- Ft/db) +5% Áfa

- 50 db könyv esetén 85.000,-Ft (1.700,- Ft/db) +5% Áfa

- 100 db könyv esetén 150.000,-Ft (1.500,- Ft/db)+5% ÁfaElővételi árkedvezmény feltétele a riport elkészültekor, egy összegben történő fizetés.Könyvek ára részletfizetés esetén:

- 30 db: 79.500,-Ft (2.650,- Ft/db) + 5% Áfa

- 40 db: 84.000,-Ft (2.100,- Ft/db) + 5% Áfa

- 50 db: 94.000,-Ft (1.880,- Ft/db) + 5% Áfa

-100 db: 160.000,-Ft (1.600,- Ft/db) + 5% ÁfaRészletfizetési kedvezmény esetén a fenti árakat két részletben (a riport elkészültekor és a könyv megjelenésekor) szükséges fizetni.Egy adott konstrukció kiválasztása feltétele a könyvben való részvételnek. Ha előre felmérjük az igényeket, ki tudjuk küszöbölni az utánnyomásból adódó többletköltségeket. Számolva tehát Partnereink igényeivel, ezzel a konstrukcióval valóban kedvezményesen tudjuk a könyveket részükre biztosítani.

Köszönjük, hogy áttanulmányozta ajánlatunkat!

Ma újra hívott a hölgy, hogy hogy döntöttem. Mondtam neki, hogy én ezzel a lehetőséggel nem kívánok élni, mert nem tudom ezeket a könyveket sem eladni, sem terjeszteni.
Erre el akart köszönni, mikor megkérdeztem tőle, hogy mondja már meg, hogy itt az a lényeg hogy ki hajlandó kifizetni a szükséges "belépőt" vagy ki készít hungarikumnak megfelelő tárgyat vagy eszközt?Mert ha én bármilyen szar ostort is csinálnék 70,000-ért már benne is viríthatnék a könyvben?
Nem mondott semmit, de gondolom, igen!

Így aztán kimaradok a könyvből, de azért elgondolkodtató nem?

tibo 2013. márc. 11. 09:39 | Válasz | #7474
A súlyelosztást tudje-e valaki?
Milye súlyunak kell lenni a nyélnek,az ostornak?

© Oláh Miklós 2013. márc. 09. 08:17 | Válasz | #7473
No, de embörök a lényeg!Ki készíti a következőt? smiley

© Oláh Miklós 2013. márc. 09. 08:16 | Válasz | #7472
A kép csal, mert igazából az egész ostor vékony, a nyél is.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7469)

© Oláh Miklós 2013. márc. 09. 08:15 | Válasz | #7471
sad Igazából ,nekem mindegy, ha 100 éve jó volt nekik,a "Nagyok" is ezzel készítették, jó nekem is.
Válasz 'bardil' üzenetére (#7470)

© bardil 2013. márc. 08. 19:32 | Válasz | #7470
A krómos bőr meg a rezet, szép zöld lesz tőle...
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7464)

© Nagy Tibor 2013. márc. 08. 18:52 | Válasz | #7469
Lehet hogy csak a kép csalóka,de a fonás eleje aránytalanul vékonynak tűnik.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7468)

© Oláh Miklós 2013. márc. 08. 16:21 | Válasz | #7468
Itt a kép ,nekem nem nagyon megy most a feltöltése [img]

© Oláh Miklós 2013. márc. 08. 16:20 | Válasz | #7467
© Oláh Miklós 2013. márc. 08. 16:10 | Válasz | #7466
Az ostor már elkészült, a derékal együtt, majd ha lesz időm teszek fel képet.

© Oláh Miklós 2013. márc. 08. 16:10 | Válasz | #7465
Másrészt meg ilyet használtak a sárréten, annyira rossz nem lehetett wink
Válasz 'tibo' üzenetére (#7463)

© Oláh Miklós 2013. márc. 08. 16:09 | Válasz | #7464
Köszönöm a megjegyzést , de a faggyú istene mindenen segít.A réz csak a timsós bőrt fogja a krómosat nem wink Mindíg tanul az ember ugye smiley
Válasz 'tibo' üzenetére (#7463)

tibo 2013. márc. 08. 10:35 | Válasz | #7463
Egy megjegyzésem azért lenne az ostorhoz,előrebocsájtom nagyon szép igényes munka,de csak szobába való,mert a réz nagyon csúnya,ha megázik,és korrodálódik.Megfogja a bőrt.A pillngókra értem a megjegyzésemet.

Varga Atilla 2013. márc. 01. 20:52 | Válasz | #7462
Embör vagy Fiam!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7453)

© Oláh Miklós 2013. feb. 28. 20:35 | Válasz | #7461
Köszönöm!
Válasz 'Csanádi Tibor' üzenetére (#7460)

© Csanádi Tibor 2013. feb. 28. 14:12 | Válasz | #7460
Szép munkák Miklós!
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7455)

© Nagy Tibor 2013. feb. 28. 07:28 | Válasz | #7459
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7457)

© Attis 2013. feb. 27. 23:05 | Válasz | #7458
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7453)

© Oláh Miklós 2013. feb. 27. 22:07 | Válasz | #7457
Szia! Köszönöm.
Nos ez a két készség még nyomában sincs a régi készségeknek, azok közt is volt ilyen is olyan is, volt ennél egyszerűbb be volt ihaj százszor csicsásabb is.Embere válogatta.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7456)

© Nagy Tibor 2013. feb. 27. 21:38 | Válasz | #7456
Hát, ügyes vagy az biztos!
Lenne egy kérdésem.: Biztos kell arra a készségre
annyi pillangó,már szinte zavaró,eltereli a lényegről a figyelmet.Nem sok régi készséget láttam,ezért kérdezem.

© Oláh Miklós 2013. feb. 27. 16:07 | Válasz | #7455
készségek

Két pásztorkészségem.

© Oláh Miklós 2013. feb. 27. 16:05 | Válasz | #7454
Sárréti 2 A másik kép.

© Oláh Miklós 2013. feb. 27. 16:03 | Válasz | #7453
Na ehhez mit szólnak az urak?

Sárréti

https://picasaweb.google.com/lh/photo/6DCD71XNPgcJCllx4YaSX9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

Bátorkodtam egy Sár-Réti ostor készítésébe bele fogni.Szaru csont és réz berakásos szilva nyéllel.

© Attis 2013. feb. 22. 22:00 | Válasz | #7452
Válasz 'Varga Atilla' üzenetére (#7451)

Varga Atilla 2013. feb. 22. 21:51 | Válasz | #7451
Sebaj bemäsoljuk!


Le a kalappal!
Válasz 'Attis' üzenetére (#7450)

© Attis 2013. feb. 22. 21:31 | Válasz | #7450
A fenébe, ez sem jött össze.
Válasz 'Attis' üzenetére (#7449)

© Attis 2013. feb. 22. 21:31 | Válasz | #7449
Adj Isten!
Próbálom beilleszteni, de nem biztos, hogy sikerül...
http://www.youtube.com/watch?v=E5AsmhYLNE0

Varga Atilla 2013. feb. 20. 22:29 | Válasz | #7448
Hät hogy mennyire kisarkitott e's ältalänosito', azt nem tudom, de ajänlom hogy menny el a re'gi 1-esen Györtöl Komäromig, e's utänna kiväncsi lenne'k a ve'leme'nyedre.Pedig az me'g csak nem is a kertek alja vagy valami hätso' u't, ahovä szivesebben rakodnak. Vagy menny ve'gig az 52-esen , de sorolhatnäm ve'gül az ege'sz orszägot!
A szämomra legdurväbbat nälunk lättam, hogy valakik ke'pesek voltak egy sparheltet bevinni a mosoni dunaparti nädasba, e's ott eldobni, ahelyett hogy az elsö cigäny lomisnak oda adnä, ane'lkül, hogy egyszer is megkellene emelnie, mert azt ketten nem kis minkäval kelletett odavinni!
Ekkora szennyeze'st e's pusztitäst mär a normäl e'letvitel nem fog tudni helyre ällitani, radikälis tetteket pedig mostansäg szerintem nem värhatunk!
Válasz 'Attis' üzenetére (#7447)

© Attis 2013. feb. 20. 21:41 | Válasz | #7447
Ez egy kisarkított és általánosító videó.....
Bár sokszor én sem értem, hogyha valaki FEL tud vinni mondjuk a Mecsekre egy TELI ásványvizet, akkor az ÜRES flakont miért nem tudja LEvinni?
Válasz 'Varga Atilla' üzenetére (#7445)

© bardil 2013. feb. 20. 20:28 | Válasz | #7446
Mer' mindönki az ustort fonja esténkint... Azér'!
Válasz 'Varga Atilla' üzenetére (#7443)

Varga Atilla 2013. feb. 19. 22:57 | Válasz | #7445
http://kuruc.info/r/34/108190/
Válasz 'Varga Atilla' üzenetére (#7444)

Varga Atilla 2013. feb. 19. 22:56 | Válasz | #7444
Addig is teszek ide egy filmet , amit nem ärt megne'zni, mivel van köze erdöhöz,mezöhöz, ahol csordäknak kellene delelni, nem pedig annak ami a filmen van!
E'BRESZTÖ!!

Varga Atilla 2013. feb. 19. 22:39 | Válasz | #7443
Amu'gy ez a fo'rum igazi te'li älmot alszik!smiley)
De legyen äm e'brede'se!

Varga Atilla 2013. feb. 19. 22:33 | Válasz | #7442
lätom valaki mär orszägos,(kärpätmedencei)do'got feszeget!!!
Na de van is benne valami......
Válasz 'Bak Zoltán' üzenetére (#7441)

Bak Zoltán 2013. feb. 10. 22:43 | Válasz | #7441
...elnézést...belepofázok a Nagyok dógába'.. Miért okoskodtok ennyit...Ütök, oszt" vagyok...smiley)) Egymást kéne segíteni abban, hogy a hagyomány - hagyományok tovább éljenek...Ámbár, meg is csinálni..sőt készíteni is csak kéne...!!! Nem ez a lényeg?! Tisztelettel: Bak Zoltán - szűrkészítő...? ( vagy nemsmiley)

© Csanádi Tibor 2013. feb. 08. 11:05 | Válasz | #7440
A hajdúböszörményi főtér felújítása miatt az idei csergetésre szeptember 14-én, szombaton a déli harangszóra várjuk a csergetésre vágyókat és az érdeklődőket.
Megértéseteket előre is köszöni: Gencsi Zoltán
A Facebook-ról másoltam ide.
Üdv!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7439)

tibo 2013. feb. 08. 10:39 | Válasz | #7439
Mikor lesz a Böszörményi csergetés?

© Csanádi Tibor 2013. feb. 08. 09:08 | Válasz | #7438
Én azt hittem lefagyott a weblap.

© Attis 2013. feb. 07. 17:54 | Válasz | #7437
Adjon Isten!

Mi ez a nagy pangás emberek? Nemcsak Bajúsz uram tűnt el?...

Péter, nem akarsz a galériádba feltölteni az újabb munkáidról képeket? Szívesen megnézném őket.

© karikasostor 2013. jan. 21. 11:38 | Válasz | #7436
Pálinkás jó napot Pernyezsandár Uram!
Ennyi kampója van, hogy ilyen sokáig tart összeszedni a lajstromot, vagy csak nem kívánja megosztani velünk?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7432)

I.Szeidler 2013. jan. 11. 09:24 | Válasz | #7435

I.Szeidler 2013. jan. 11. 09:23 | Válasz | #7434

I.Szeidler 2013. jan. 10. 16:35 | Válasz | #7433

© karikasostor 2013. jan. 08. 19:18 | Válasz | #7432
A kampókat típus szerint ide is felteheti, hadd tanuljunk!
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7428)

balmazujvarosi 2013. jan. 08. 11:41 | Válasz | #7431
Pista! ha van a szikszaikról kép, kűld már el az ímélcímemre.
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7428)

© Pallérozott 2013. jan. 08. 11:12 | Válasz | #7430
Köszönöm a bot hőkezeléssel kapcsolatos információkat!

hasznos 2013. jan. 08. 09:16 | Válasz | #7429
Peti azt tudod hogy Sobri Amerikában talált menedéket anno? Szerintem ő volt a barantások ősapja, kifejlesztette ezeket a remek korbácsfigurákat, a mai barantások pedig csak vissza tanulták azt ami amúgy is magyar! Ezt biztosan tudom, mert Elvis mondta!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7425)

© pernyezsandár 2013. jan. 08. 08:58 | Válasz | #7428
Adjn Isten !
Na csak hogy ne az irígység szóljon belőlem, van néhány pásztorbotom, juhászkampól szárral úgy 8-9 darab Szikszai, Geszti ,edelényi Hódossy, féle kampókkal,gulyásbot is 5-6, a teljesség igénye nélkül. A fafajtákat tekintve,köris, somfa, kökény ,barkóca, árvatölgy, szílfa, érdekességképpen bírsalamfa kampószár.Ezeket pásztoremberektől kaptam, vásároltam ill. magam készítettem. Főleg juhászoktól ajándékba Árvai Sanyi bácsi juhász , Tóth Gyula bácsi juhász Hajdúszoboszló/42 évet dolgozott aktivan a szakmájában, kicsit többet mint kend a sajátjában. 70 évesen még nyaranta mindíg nyájjuhász Nádudvari gazdáknak./Dudok András gulyás Ipolyvecéről. Valószínű tudnak a bot pirositásról is annyit mint más.
Apropó a kérdés először a somfabot pirosításról szólt/7390-s hozzászólás/ most meg már körisről beszélünk, a kettő nem ugyanaz márcsak nevében sem. De mindegy,bár nem vagyok bot híjján, ajándékot nem illik visszaútasítani adja azt a zománcos botot,majd jó lesz valamire.
Na Minden Jót !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7411)

© Pallérozott 2013. jan. 08. 08:23 | Válasz | #7427
A baranta tevékenységében én még semmi pozitívumot nem tudtam felfedezni. Amihez hozzányúltak, abból cirkuszt csináltak.

© Attis 2013. jan. 07. 23:08 | Válasz | #7426
Azt is mondják, hogy hagyományos harcművészet, vagy valami ilyesmi. Ötven évvel ezelőtt a kutya sem ismerte őket...
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7422)

© karikasostor 2013. jan. 07. 22:33 | Válasz | #7425
Összegahsonlításul:
http://www.youtube.com/watch?v=D_4aUR1V4M4

© karikasostor 2013. jan. 07. 22:32 | Válasz | #7424
http://www.youtube.com/watch?v=7zpcJ-KuKPM

© karikasostor 2013. jan. 07. 22:31 | Válasz | #7423
http://www.youtube.com/watch?v=CxElzkNPQoQ
2016.nov.07 19:47 | #92
© karikasostor 2013. jan. 07. 22:25 | Válasz | #7422
Állítólag a barantások az ostorhasználatuk elemeit pásztoroktól szedték össze, pedig kísértetiesen hasonlít az amerikai korbácstechnikához.
A videón látható fiatalember biztos nem barantás, szerintem azt sem tudja mi az, de tuti hogy nem is a pásztorainktól tanult ostorozni.
Akkor most a barantások nem is "magyarul" ostoroznak?
http://www.youtube.com/watch?v=YNKPIOelTgA

© karikasostor 2013. jan. 07. 21:48 | Válasz | #7421
Bajúsz elvitték a csendőrök!
Válasz 'icik' üzenetére (#7415)

© karikasostor 2013. jan. 07. 21:45 | Válasz | #7420
Én úgy hallottam, hogy a kivágott fát megfűtik héjában ahogy Icik írta, aztán leszedik róla a kérget. Ezután lehetőleg bükkfahamut kevernek a mészbe olyan arányban, hogy olyan legyen az állaga mint az öreg vakolaté.Ezután megkenik szalonnával vékonyan, majd rákenik a meszes hamut és egy hétig úgy hagyják.Ezután lemossák róla a meszes hamut és felteszik a füstölőbe 3-4 napra.
De olyan is van, hogy bekenik az egész botot hőálló csapágyzsírral és úgy fűtik meg.Ezután leszedik róla, amikor már jó hólyagos és lejön a héja, újból bekenik és tűz fölött megpirosítják.Ezután ismét leszedik róla a zsírt és bekenhető faggyúval, de sosem tartják száraz helyen és mindig lógatva kell tárolni a botot, mert letámasztva elhajlik!
Válasz 'Pallérozott' üzenetére (#7416)

icik 2013. jan. 07. 21:15 | Válasz | #7419
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7418)

© Nagy Tibor 2013. jan. 07. 21:11 | Válasz | #7418
Na majd vetek valami koncot amin lehet rágódni!!!
Válasz 'icik' üzenetére (#7415)

icik 2013. jan. 07. 21:04 | Válasz | #7417
gyújts egy kis tüzet, nem kell túl nagy és szép fokozatosan tartsd a tűzbe elejétől a végéig. természetesen hajában és ne hagyd hogy kigyulladjon. az nem baj ha a haja megég egy kicsit a lényeg hogy kifőjön a leve, hallani fogod ahogy serceg. Ha van benne görbület akkor a görbe részen melegíted egy kicsit és szépen ki tudod hajtogatni belőle a görbeséget.Csak bátran, majdnem derékszögbe meg tudod hajtani, de azért érzéssel el ne törjön. ezután én még hagyom egy két hétig hagy száradjon a hajában és csak utána húzom le róla. akkor már nem valószínű hogy kirepedezik. Ja és ne próbáld kályha közelében száradni mert a gyors száradástól hamar ki tud repedezni. Elég ha a szoba valamelyik zugában leteszed. Egyébként jó választás a kőris ha még kezdő vagy a dologban.
Válasz 'Pallérozott' üzenetére (#7416)

© Pallérozott 2013. jan. 07. 20:50 | Válasz | #7416
Agyonisten!
Én vagy egy hete vágtam ki egy kőrist. Egy abnormálisan hosszú botot akarok csinálni belőle egy XVII. századi marhahajcsár viselethez. Hálásan megköszönném, ha megosztanád velem a hőkezelés fortélyait.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7412)

icik 2013. jan. 07. 20:44 | Válasz | #7415
kihalt a csárda? vagy elfogyott a bor?

icik 2013. jan. 07. 19:26 | Válasz | #7414
Biztosan voltak régen is, különösebb technikai vívmányok nélkül is nagyon találékonyak és ügyesek voltak a régi pásztorok smiley
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7410)

balmazujvarosi 2013. jan. 07. 17:56 | Válasz | #7413
sad
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7407)

© karikasostor 2013. jan. 07. 17:10 | Válasz | #7412
Komolyra fordítva a szót, ha találok egyenes kőrisfát, szombaton ki is próbálom!

© karikasostor 2013. jan. 07. 16:51 | Válasz | #7411
Hát mi már csak ilyenek vagyunk, de ha szeretné hallani, hát Jó estét!
Ááá, a festékből nem is adnék, csak egy szép piros botra gondoltam, nehogy megirigyelje az enyémet! Ajándékot meg nem illik visszautasítani!
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7409)

hasznos 2013. jan. 07. 11:20 | Válasz | #7410
Köszönöm a képet. Tetszik a faragás. Sok olyan botot látok, aminek a végén szaruból készült bunkó van. Ezek a fajta szarus botok voltak régen is?
Válasz 'icik' üzenetére (#7405)

© pernyezsandár 2013. jan. 07. 08:34 | Válasz | #7409
Adjon Isten !
Kend mostanában elfelejt köszönni, pedig az szép magyar szokás,.... vagy hagyomány.
Bár erőltetem magam nem emlékszem hogy mostanában "jóféle tűzpiros zománcfestéket" kértem volna Kendtől.Nem tartok rá igényt köszönöm .Kend csak ne adakozzon nem jótékonysági szervezet kend.
Na minden jót !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7408)

© karikasostor 2013. jan. 07. 08:20 | Válasz | #7408
Bizony!
Már terjesztheti a pásztorok között!
Vettem jóféle tűzpiros zománcfestéket és az elsőt magának adom!
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7407)

© pernyezsandár 2013. jan. 07. 08:11 | Válasz | #7407
Adjon Isten !
Jó gyakorlást ! A kendé úgy is pirosabb lesz mint bárkié... már tudjuk előre.
Minden jót !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7406)

© karikasostor 2013. jan. 06. 22:17 | Válasz | #7406
Már nem kell fáradnia, a nap folyamán én is megtudtam egy-két fortélyt.
Most már csak gyakorlás kérdése a botpirosítás.
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7396)

icik 2013. jan. 06. 19:14 | Válasz | #7405
[img] http://kep.psharing.com/706870.jpg[/img]egész alakost sajnos nem tudok feltölteni mert már nincs nálam a bot és ez az egy fotóm volt róla

hasznos 2013. jan. 06. 16:09 | Válasz | #7404
Nincs valakinek esetleg egy szép gulyás botja? Láttam már sokfélét, de megnéznék olyat is, amit gulyások készítettek.

© Barna 2013. jan. 05. 21:23 | Válasz | #7403
Ebben egyetértek.
Válasz 'anti' üzenetére (#7402)

anti 2013. jan. 05. 21:20 | Válasz | #7402
Azt kell okosítani aki buta, akit nem kell az az is marad.

Vagy ahogy anno S.W. Churchill mondotta volt:

"Mindig kész vagyok tanulni, de azt nem szeretem, ha kioktatnak!".
Válasz 'Barna' üzenetére (#7401)

© Barna 2013. jan. 05. 21:14 | Válasz | #7401
Okosítson csak,akit kell!!Hát ,ha látunk csodát!
Válasz 'anti' üzenetére (#7399)

anti 2013. jan. 05. 21:08 | Válasz | #7400
Igensmiley
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7398)

anti 2013. jan. 05. 21:07 | Válasz | #7399
Nos igen aszt hiszem erre mondják, hogy kritizálni fekve is lehet.

Ezeket az embereket úgy híjják hogy "provokátorok", benéznek felhúzzák az emberek agyát (ha azok engedik) és hátradőlve röhögnek a markukba.

Ha ilyenekkel találkozom az életem során egyszerűen elfordulok tőlük és nem foglalkozom velük. Mintegy nem hagyom magam provokálni, nincs vita-nincs balhé.
Mivel nem valósult meg amit szerettek volna így továbbállnak bánatosan és szomorúan, ez a receptje.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7397)

© karikasostor 2013. jan. 05. 21:00 | Válasz | #7398
Érdekődve hallgatjuk!
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7396)

© karikasostor 2013. jan. 05. 20:58 | Válasz | #7397
Te is láthattad, hogy Hasznos úr Bajúsz urat arra kérte, hogy mutasson a munkáiból ostort ha már a mi ostorainkat a tucatáru szintjére emelte ,hogy lássuk már akkor mi az ótentikus ostor, de nem az történt, hanem megsértődve elvonult, mert kicsit (szerintem is) ellentmondásba keveredett önmagával, hogy mi autentikus, meg mi pásztoros, meg mi gagyi, meg minek van lelke meg minek nincs.
Válasz 'anti' üzenetére (#7394)

© pernyezsandár 2013. jan. 05. 20:56 | Válasz | #7396
Adjon Isten !
Van több módszer is, Sáfián Laci barátom nagy mestere a bot pirositásnak, nekem elárult egy két fortélyt.. sőt készített is nekem egy somfa kapószárat, szép píros de.. hosszú lenne ezeket leírni, nem mindegy mikor vágták a botnak való somfát, hogy lett "megfütve".stb Az oltott mész mint a szilvafánál itt nem elég.
Na minden jót !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7390)

© karikasostor 2013. jan. 05. 20:51 | Válasz | #7395
...meg van aki alig várja hogy mit ir a másik és visszaolvasva akár több évre visszamenőleg próbál keresni olyan korábban leirt mondatokat, amik ellentmondásosnak tünhetnek és igy igyekszik viszályt szitani azzal, hogy kicsavarja a másik mondanivalóját.
Van akinek nem lehet elmagyarázni valamit, mert fújja a magáét stb...
De hát mit is várunk magunktól: Magyarok vagyunk!
Akinek nem inge, ne vegye magára!

anti 2013. jan. 05. 20:40 | Válasz | #7394
Az rendben van hogy ugyanaz a dolog érdekel sok embert, de azért még nem törvényszerű, hogy a másik vérét vegyük ha annak más a véleménye róla.

© Barna 2013. jan. 05. 20:22 | Válasz | #7393
Különbözünk,mert van aki egy pásztor eszközt tud készíteni,kérdőre von egy mai napig pásztort,hogy mit tesz a pásztorosság érdekében.El kéne gondolkodni ezen!Akinek nem inge nehogy magára vegye!!

© karikasostor 2013. jan. 05. 19:56 | Válasz | #7392
Mert nem olvasod az Index.hu fotós fórumát!

Meg valószínű, hogy ennyire különbözünk még azon belül is, hogy mindannyiunkat ugyanaz a dolog érdekel.
Válasz 'anti' üzenetére (#7391)

anti 2013. jan. 05. 19:49 | Válasz | #7391
Miért van az hogy ezen az oldalon annyi balhét olvasok mint máshol sem?

Mi a rossebbtől ugranak egymásnak az emberek bicskanyitogatásig?

© karikasostor 2013. jan. 05. 18:42 | Válasz | #7390
Ki tudja, hogyan kell szépen pirosítani a somfabotot?

© Pallérozott 2013. jan. 04. 20:00 | Válasz | #7389
A kampónyélhez.
Jó pár éve hozzám keveredett egy régi, rozsdás vas kampófej. Alapos tisztogatás után kiderült, hogy egy szép kígyófejes kampó. Amikor nyelet akartam ütni bele, akkor szembesültem azzal, hogy a köpűjének a belső átmérője mindössze másfél centi. Ezért ösztönösen-praktikusan a bot vékonyabb végére ütöttem rá a kampófejet. Ellenkező esetben olyan vékony nyelet kellett volna vágnom, ami már nem kampóhoz való, hanem suhogóhoz.

© karikasostor 2013. jan. 04. 07:19 | Válasz | #7388
Kedves Bajúsz úr!

Ez egy csárda, ahol néha elszabadulnak az indulatok.
Mielőtt még úgy döntesz hogy nem írsz többet ide, szeretnék egy pár sort olvasni tőled a bemutatkozóban, illetve megnézhetnénk pár ostorodat?
Mert az a helyzet, hogy mi is a mestereinket követjük, ők adták nekünk a formát és mindazt, ahogyan mi ma az ostorokat készítjük.
Válasz 'BAJÚSZ' üzenetére (#7386)

hasznos 2013. jan. 04. 07:13 | Válasz | #7387
Kedves Bajúsz! Minden tiszteletem a magáé, de nem arra válaszolt amit kérdeztem. Az ostorait pedig őszintén szeretném látni, már ha léteznek egyáltalán....

BAJÚSZ 2013. jan. 04. 06:20 | Válasz | #7386
ÖRÜLÖK,HOGY VAN VALAKI E HELYEN IS AKI A FÖLDÖN JÁR ! ÉN CSUPÁN FINOMAN A SZAKMAI SOVINIZMUS VESZÉLYEIRE SZERETTEM VOLNA RÁVILÁGÍTANI ,AMI MINT MIDEN MÁS SZAKMÁBAN ÚGY A PÁSZTORMŰVÉSZETBEN IS ROMBOLÓ HATÁSÚ ! ÁMDE IFJÚ BARÁTOM ÚGY OKTATOTT KI ,HOGY BE KELL LÁTNOM ITT NINCS HELYE A MÁSKÉNT GONDOLKODÁSNAK ! ÍGY A JÖVŐBEN LEGFELJEBB NÉZELŐDÖM EZEN AZ OLDALON .SZIGORÚAN VÉLEMÉNY NYILVÁNÍTÁS NÉLKÜL !REMÉNYKEDVE ABBAN ,HOGY MARADUNK NÉHÁNYAN AZOK IS KIK ÚGY GONDOLJUK,HOGY A PÁSZTOR VILÁG SOKSZÍNŰ TÖBB LÁBON ÁLLÓ, TÁJEGYSÉGEKKÉNT VÁLTOZÓ,SZÍNES FORMA VILÁGÚ VOLT ÉS HA VIGYÁZUNK RÁ MARAD IS ! ISTEN ÁLDJA MAGÁT !
Válasz 'icik' üzenetére (#7385)

icik 2013. jan. 03. 22:23 | Válasz | #7385
Osztom a véleményét kedves Bajúsz!
Válasz 'BAJÚSZ' üzenetére (#7384)

BAJÚSZ 2013. jan. 03. 22:10 | Válasz | #7384
Két ember több okból nem értheti egymást vagy nem akarják vagy ki marad a vita egy pontjából ! így én azt mondom éltessék csak a szakmai sovinizmust ! Egyébként ön biztos nagy tapasztalattal bír gondolom több évtizedes hortobágyi pásztorkodással a háta mögött !Így én nem is merném szakértő szemei elé bocsátani ostoraimat nehogy valamiféle visszafordíthatatlan ízlés rombolást kövessek el ön ellen !EGYÉBKÉNT OSTORAIM SEM NEM MISZTIKUSAK SEM NEM CSODÁLATOSAK OLYANOK AMILYENNEK ÉN SZERETEM(PRÓBÁBÓL 5db-ot zsűriztettem "A" minősítést kaptak ) ! ÉS EZEN A HELYEN CSUPÁN NÉHÁNY GONDOLATOMAT MONDTAM EL DE MÁR LÁTOM KÁR VOLT HISZEN ITT CSAK EGYETÉRTENI SZABAD ÖNÖKKEL MEG MÉG TALÁN DICSÉRNI AZ ÖNÖK ALKOTÁSAIT DE AKKOR EZ NEM FÓRUM MINT AHOGYAN ÍRJÁK HANEM VALAMI EGÉSZEN MÁS MERT MINT TUDJUK A FÓRUM AZ ÉPÍTŐ VITÁK TERE ÉN NEM RÉG OLVASGATOK ITT DE AZT LÁTOM HOGY ÖNÖK NEM KEDVELIK AZ ELLENTÉTES VÉLEMÉNYEKET ! EGYÉBKÉNT A BICSKÁS ROVATBAN TÖBB OLYAN PÁSZTORT EMLÍTETTEM KIK
ÖREG BARÁTAIM VOLTAK KÖZÖTTÜK BALOGH ANDRÁST IS TESSÉK MINDENT ELOLVASNI MIELŐTT AZ IFJONTI HÉV ELRAGADJA ÖNT ! JÓ HA VALAKINEK VAN ÖNBIZALMA DE AZ NE LÉPJEN ÁT ÖNTELTSÉGBE AZT GONDOLOM ÖN SOKKAL FIATALABB NÁLAM BARÁTOM ÍGY AZ IDŐSEBB JOGÁN HAD JAVASOLJAK ÖNNEK TÖBB ÖNMÉRSÉKLETET !ÉN MINT ÍRTAM CSUPÁN SAJÁT ÖRÖMÖMRE KÉSZÍTEM DOLGAIMAT ! CSUPÁN KEDVTELÉSBŐL ! ÉS MIUTÁN ÉVTIZEDEK ÓTA OLVASGATOK E TÉMAKÖRBEN ,MERTEM VENNI A BÁTORSÁGOT KIFEJTENI VÉLEMÉNYEMET ! DE ITT ÉS MOST MEGÍGÉREM ÖNNEK TÖBBÉ NEM TESZEM HISZEN ITT OLYAN SZAKTEKINTÉLYEK ÍRNAK HOGY MÉLTATLAN VAGYOK HOZZÁJUK ! ISTEN ÖNÖKKEL ! ÉLJEN A SZAKMAI SOVINIZMUS !!
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7383)

hasznos 2013. jan. 03. 21:11 | Válasz | #7383
Bajúsz úr! Írtam, de leírom még egyszer: A pásztor kések fórumán 2012.dec.28. #121 hozzászólásában semmilyen öreg mester nem szerepel. Csupán amit leírtam! Olvassa vissza, rájön az ellentmondásokra. Én csak ahogy maga nevezett minket úgymond divatpásztor vagyok, de nagyon szeretnék már látni egy olyan csodálatos, misztikus ostort amit ön készített. Nagyon örülnék ha megosztana velünk néhány képet, mert mi már azt sem tudjuk milyen az igazi ostor.

BAJÚSZ 2013. jan. 03. 20:49 | Válasz | #7382
TISZTELT HASZNOS ÚR ! ÉN AZ ÁLTALAM EMLÍTETT VOLT ÖREG BARÁTOMAT MINT OLYAN PÉLDÁT HOZTAM AKI ELFOGADOTT MINDEN MEGOLDÁST SOHA SENKI MUNKÁJÁT NEM KRITIZÁLTA OLYAN ÉRTELEMBE AHOGYAN ITT FOLYIK A MAGAS RÖPTŰ BÍRÁLAT ! ÉN ARRÓL AMIT EDDIG ÁLLÍTOTTAM MOST SEM MONDOM HOGY MÁTÓL KIÜTŐT MEG KITUDJA MÉG MILYEN CÉLSZERSZÁMOKAT FOGOK HASZNÁLNI MERT NEM FOGOK ÉN A MAGAM ÖRÖMÉRE KÉSZÍTEM AMIT CSINÁLOK ! NEM FOGOK TIPIZÁLT OSTOROKAT KÉSZÍTENI EZUTÁN SEM! MARADOK AZ ÁLTALAM KEDVELT TANÍTÓ MESTEREIM ALKOTÁSAIRÓL MINTÁZOTT FORMÁKNÁL ! MELYEK MEGENGEDIK A SZABADABB FORMAVILÁGOT ! ÉN RÁÉREK MANUFAKTURÁLIS MÓDSZEREKKEL DOLGOZNI HISZEN NEM EBBŐL ÉLEK NEKEM EZ KEDVES IDŐTÖLTÉSEM ,IMÁDOM A RÉGI KÉZMŰVES MUNKÁKAT AMIKET GYŰJTÖK IS ! TEHÁT PÉLDÁMMAL CSUPÁN AZT SZERETTEM VOLNA MONDANI HOGY AZOK IS JÓ ÉS NEMES DOLGOT MŰVELNEK KIK MÁSKÉNT GONDOLKODNAK MINT ÖNÖK ! HISZEN ÖREG BARÁTOM IS AZT MONDTA KI KI ÍZLÉSE SZERINT ! ÉN ERRE VONALRA AMIN JÁROK MÁR NAGYON RÉG LETETTEM VOKSOMAT ÉS HÁTRA LÉVŐ ÉVEIMBEN MARADOK IS RAJTA ! SEM IDEOLÓGIÁT SEM VILÁGNÉZETET NEM VÁLTOTTAM 50 ÉVE !
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7381)

hasznos 2013. jan. 03. 19:37 | Válasz | #7381
Tisztelt Bajúsz úr! Furcsa az ön álláspontja, néhány hozzászólással régebben, a pásztorkéseknél erősen bizonygatta hogy: az igazi kézműves munkák sablon kiütők nélkül készültek bicskával árral! Semmi célszerszám nélkül! Most meg már hajlik arra hogy a felhasznált anyagok, szerszámok is változhattak az idők folyamán? Mos akkor fekete, vagy fehér?

© Oláh Miklós 2013. jan. 03. 19:26 | Válasz | #7380
Szépen és jól mondtad!
Válasz 'BAJÚSZ' üzenetére (#7379)

BAJÚSZ 2013. jan. 03. 16:01 | Válasz | #7379
AKKOR CSAK IGAZAT KELL HOGY ADJAK BALOGH ANDRÁS BÁCSINAK KITŐL SOK MINDENT LÁTTAM A FARAGÁSTÓL A CITERA KÉSZÍTÉSEN ÁT AZ OSTOR KÉSZÍTÉST . Ő MONDTA MIKOR KÉRDEZTEM A DÍSZÍTÉSEKRŐL ,HOGY MI FÉR BELE Ő AZT MONDTA " KINEK KINEK ÍZLÉSE SZERINT , MINDEN AMIT SZÉPNEK TALÁL " ÉS HA JOBBAN BELE GONDOLUNK TALÁN IGAZA VOLT HISZEN NEM VOLT SE MAGYAR SZABVÁNY SE UNIÓS ELŐÍRÁS CSUPÁN A PUSZTÁBÓL MERÍTETT ÍZLÉSVILÁG ÉS AZ OTT LELT ANYAGOK ÍGY NEKIK AZ VOLT SZÉP ! ÉS HA ÉS AMENNYIBEN ŐSEINK ÚTJÁT KÖVETJÜK AKKOR ÍZLÉSVILÁGUNK ÉS A FELHASZNÁLT ANYAGOK , SZERSZÁMOK IS VÁLTOZHATNAK AZ IDŐ TELTÉVEL ÉS A MINKET ÉRT BEHATÁSOK OKÁN !
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7369)

balmazujvarosi 2013. jan. 03. 12:54 | Válasz | #7378
ja-ja, nem csúszott ki a kézből. ebben is lehet valami.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7377)

© karikasostor 2013. jan. 03. 12:52 | Válasz | #7377
Nekem az az elgondolás jutott eszembe, hogy jobban lehet megfogni egy botot úgy, hogy húzás esetén nő a kerestmetszete.Szinte beleszorul az ember kezébe, mint a csákány vagy a fokos esetében a nyél a vasba!
Válasz 'balmazujvarosi' üzenetére (#7376)

balmazujvarosi 2013. jan. 03. 12:47 | Válasz | #7376
"Kiskunságban szokás volt a botot, kampószárat úgy használni, ahogy a fa nő természetes módon!"
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7375)

© karikasostor 2013. jan. 03. 11:59 | Válasz | #7375
Miért?
Válasz 'Papp Laci' üzenetére (#7374)

Papp Laci 2013. jan. 03. 10:47 | Válasz | #7374
bihar békés sárréti ostorok tipikus diszitő eleme volt a rigli sajnos ez mára eltünedezett az izlésből és mindenki hortobágyi ostort készitene holott ezt ott helyben a legjobb kampószárat a kiskunságon bunkójával lefelé hordták és még ma is azt is elmondták hogy miért

hasznos 2013. jan. 03. 08:22 | Válasz | #7373
Szerintem ronda a ringli. Soha nem tenném bele az ostorba! Akkor inkább kárpit szeg, noha azt sem használtam még. Ez egyéni vélemény, attól másnak tetszhet a ringlis pillangó.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7370)

© Hadházi Balázs 2013. jan. 03. 00:40 | Válasz | #7372
Szép estét!

A kampószárhoz...vannak azért ennek a fórumnak szakavatottabb látogatói, de hátha ez is segítség...

Dél-Alföldön Biharban, Békésben, Kiskunságban szokás volt a botot, kampószárat úgy használni, ahogy a fa nő természetes módon! Azaz a vékonyabbik vége volt felfelé:
Jó a húzása így botnak ,foghattam már párat Sáfián bátyámnál.
egy-egy példa:
Bihar:
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/12119_551581478204785_394342511_n.jpg

Békésben (ma)
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/v/710812_465072080201229_1140633287_n.jpg?oh=5e4ab3540d26098bf62478768eae8a49&oe=50E6A6FF&__gda__=1357290590_b3e77c9d7af53100d60999bda8802e19

Kiskunság:
http://post-card.hu/site_media/upload/253/L_-68253.jpg?rand=677240898

és itt se a véletlen műve, hogy a kampószár alsó vége vastagabb, nem egyedi a példa...:
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/img/1-68e.jpg

Geszti kampót, kifejezetten így volt szokás felszerelni!!

© Attis 2013. jan. 02. 23:23 | Válasz | #7371
Adj Isten!
Szerintem meg jellegzetes darabokat készít az a bizonyos kárpitszeggel díszítő "befutott" pásztor. Van egy saját rá jellemző stílusa, mint ahogy a nagy művészeknek is. Én pl. messziről felismerem a munkáit, pedig főleg csak, itt a galériában találkoztam velük, meg párral élőben. Aztán meg olyan is van (lehet, hogy éppen Ő...), aki az asztal szélén csak úgy egy szál bicsakkal szab tökéletes szálakat...kézzel! Én szívesen átveszem a címemen azt a lelketlen ostort, ha esetleg feleslegessé válna!


© Oláh Miklós 2013. jan. 02. 22:28 | Válasz | #7370
Épp ilyen ostort készülök csinálni.Már a ringlik is megvannak.Szerintem ezzel semmi gond.1895ös ringlizett ostor volt a kezemben nemrégiben.Ugyan ez a család készítette mint a képen láthatót.Ez egyáltalán nem ízléstelen és nem ronda.De ha csak ez alapján ítélünk meg valamit akkor ilyen alapon, pásztor művészet van ezer féle.Mert mindenkinek más tetszik.Sőt ilyen festett sárgaréz ringlit már nem is gyártanak.

További szép estét mindenkinek.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7369)

© karikasostor 2013. jan. 02. 21:52 | Válasz | #7369
Azt még hozzátenném, hogy a kárpitszeg lehet éppen a fejlődés ,mert meglátta benne azt, hogy más mint a többi és tetszett neki.

Karikás ostor nyele szaru berakással (1922. Deák Sándor műve, Orosi puszta, Zsadány, Békés m.) Bp. Néprajzi Múzeum
Van benne 160 db ringli, és az ostor fejét nem is látni!Akkor már ez sem pásztorművészet?

© karikasostor 2013. jan. 02. 21:33 | Válasz | #7368
Itt válaszolva Bajúsz hozzászólására, hogy a piaci gagyi vagy a piacra gyártott tömegáru nem tartozik bele a pásztorművészetbe, ők már letértek arról az útról, amit itt mi taposunk.
Nem követendő példa!

© Pallérozott 2013. jan. 02. 19:46 | Válasz | #7367
Bort, Búzát, Békességet
(A Fórumokon is!)

Pusztai Szabadok 2013. jan. 02. 16:13 | Válasz | #7366
Boldog Új Évet kívánok minden cimborának, és családjának!

© F Robi 2013. jan. 01. 18:52 | Válasz | #7365
Boldog újévet kívánok!

© Pista 2013. jan. 01. 17:15 | Válasz | #7364
Boldog új évet kívánok mindenkinek!

karaffagye 2013. jan. 01. 12:14 | Válasz | #7363
Isten áldjon minden idelátogatót, ide beírót ez új esztendőben!

hasznos 2013. jan. 01. 11:26 | Válasz | #7362
Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!

© karikasostor 2013. jan. 01. 01:02 | Válasz | #7361
http://youtu.be/I8OKDpXiD1o

© karikasostor 2013. jan. 01. 01:01 | Válasz | #7360
http://www.youtube.com/watch?v=I8OKDpXiD1o&list=PL93C5E1C93AF5C91D

© Barna 2012. dec. 31. 23:49 | Válasz | #7359
BÚÉK mindenkinek!

© Barna 2012. dec. 31. 23:37 | Válasz | #7358
http://youtu.be/I8OKDpXiD1o

© pernyezsandár 2012. dec. 31. 20:12 | Válasz | #7357
Na adj Isten!http://www.youtube.com/watch?v=I8OKDpXiD1o&list=PL93C5E1C93AF5C91D

© Pista 2012. dec. 31. 19:35 | Válasz | #7356
így már értem
és köszönöm
Válasz 'icik' üzenetére (#7354)

hasznos 2012. dec. 31. 19:03 | Válasz | #7355
Teljes egészében fából faragott kampót készít, illetve használ még valaki? Kapoli Antal gyönyörűeket hagyott hátra. Ő olyan híres juhász, faragó pásztor volt hogy több helyen kapott szobrot a Balaton környékén, méltó megemlékezésként.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7350)

icik 2012. dec. 31. 18:20 | Válasz | #7354
A galériában az archiv fotók között, a hortobágy098 és 099-es képen nagyon jól látható a hátas nyakában egy NYAKSZÍJ amelyen van egy forgókarika és arra van rákötve egy keskeny bőrcsíkkal a PITYEGŐ. A kopogó valamelyik ménesbeli ló vagy csikó nyakában van a pityegő pedig a csikóshátasokon vagy a gulyásoknál a kutya nyakában.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7345)

© karikasostor 2012. dec. 31. 18:01 | Válasz | #7353
Van egy háncsolatlan meggyfa botom ami teljesen egyenes, arra gondoltam egy kampót.Nekem a geszti tetszik, meg aztán vasból van, nem rézből.
A rézkampókat használják munkában is, vagy inkább ünnepnapokon veszik kézbe?

© karikasostor 2012. dec. 31. 17:59 | Válasz | #7352
Azt tudja valaki, hogy a geszti kampó mitől geszti?
Egyenlőre Geszt környékén nem ismerik!
Talán a készítőjéről kapta a nevét?

© Barna 2012. dec. 31. 17:51 | Válasz | #7351
Akkor szép egy kampósbot,ha szép sudár.A vékonyabb vége hangsúlyosan vékonyabb.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7350)

© Barna 2012. dec. 31. 17:48 | Válasz | #7350
A kampót a kampószár vastagabbik végére faragják rá.(legalább is én még csak ilyet láttam).A botot több éven át nevelik.Amit a kés hegyével megszurkálnak általában négy sarkosan.Ez forradásos lesz mintha "görcsös" lenne.Vagy dróthuzalt rátekerni,és akkor leszedni mire teljesen belenőne.Persze az ilyen eljárás utáni évben,a lombhullás után vágják ki.Vagy simán a sudár hajtás a megfelelő.Felénk leginkább a kökényből készítik,de vadrózsa és "sárgaszilva","paradiscomszílva"is gyakori.Majd a kivágott botnak valót tűzőn "megfűtik".Mely során a héját lehúzzák,valamint melegen a görbeségét is lehet korigálni. Utána megmosni és zsírozni kell.Ekkor még fehér színű.A színezésnek több eljárása van.Lehet a zsírozott botot a tűznél megpirítani ,ami odafigyelést igénnyel,mert megpörkölődig.Vagy trágyalében.meszezéssel,vízes fahamuban. Utána megmosni és zsírozni.Lassan kiszárítani.Szárítás után a vastagabbik végére ráfaragni a kampót.A bot vastagsága a kampó köpűjével legyen egyforma vastag.A köpű és a bot közé bőrből karikát szoktak tenni.A véknyabb végére rézcsövet faragnak.Felénk divat lett a sörétes lőszer hüvelyét ráfaragni.(találni lehet vadászatok után elhajítva)

hasznos 2012. dec. 31. 16:16 | Válasz | #7349
Az nem lehet hogy egyszerűen a kampó csőrészének belső átmérője, és a hozzá gondolt a botvastagság dönti el? Ha aránytalan lenne a bot vastag végén, egyszerűen ráigazították a véknyára.

© karikasostor 2012. dec. 31. 15:53 | Válasz | #7348
Tavaly a zsűrizésen egy helyi fafaragó hozott két pásztorbotot és mindkettőnek a vékonyabb végén volt a kampó.Lehetséges hogy ezen a vidéken oda teszik?
Mert eddig én is csak olyat láttam, aminek a vastagabb végén volt.

© Pallérozott 2012. dec. 31. 15:16 | Válasz | #7347
A Mezőgazdasági Múzeumban őrzött - sajnos nem túl sok - juhászkampó legtöbbje esetében a nyél vastagabb végén van a kampófej, de van két sajátos külsejű (emlékezetem szerint felvidéki) darab amelyeknél éppen fordítva van. A nyelek hosszabbak az Alföldön szokásosnál, és az alsó, vastagabb végükön viszonylag míves vasalás van.
Válasz 'öregkutya' üzenetére (#7339)

Buga Jóska 2012. dec. 31. 14:16 | Válasz | #7346
Azért az furcsa, ha tényleg felmerül egy kérdés ami komolyabb hozzáértést követel a szakértők többsége bölcsen hallgat! Vagy inkább lázasan zongorázik a neten a válasz után? Azért BOLDOG ÉPÍTŐ VITÁKBAN GAZDAG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK MINDEN MAGYAR EMBERNEK SZERTE A VILÁGON!
Válasz 'pernyezsandár' üzenetére (#7344)

© Pista 2012. dec. 31. 13:44 | Válasz | #7345
Adjon Isten!

Akkor elnézést, én tudtam rosszul. Ezek szerint amit a vásárba vettem az pityegő. Ennek lehet tudni a szokásos méretét? És azt,hogy akkor mire is való? (a pityegő és a lúkopogó is)Meg amire fel van téve, annak van külön neve (mert akkor ez nem nyakló)?

(csak szeretném tudni, nem kötekedni akarok)

© pernyezsandár 2012. dec. 31. 13:07 | Válasz | #7344
Adjon isten !
Csak hogy hitelesek legyünk. A Hortobágyon mit minek neveznek .
A lúkopogó nem azonos a csikóspergővel vagy másnéven pityegővel.
A nyakló szintén nem azonos a csikóshátasokon használt forgókarikával ellátott nyakszíjjal amin a pityegő is rajta van /archiv és más csikós fotókon sok képen nagyon jól látszik a galériában lévő fotókon /
A lúkopogót a ménesbeli csikók valamelyikére rakják és és ürmértéke 1-1.5 l.
A nyakló a népies igásszerszám része amit a ló nyakába tesznek méretét tekintve jóval hosszabb mint csikós nyakszíj, és a lovak befogása után ebbe csatolják a szekérrúd végén lévő rúdtartó láncot,a lovak ezzel a nyaklóval forduláskor irányitják a szekeret vagy kocsit, ill hátralépéskor vagy tolatáskor is ezzel mozditják a megfelelő irányba a szekeret.
Nem okoskodni akartam,ennyi.
Minden Jót !

© karikasostor 2012. dec. 31. 09:40 | Válasz | #7343
B.Ú.É.K.
2016.nov.07 19:47 | #91
© Attis 2012. dec. 31. 09:10 | Válasz | #7342
"Adjon Isten minden jót
Jobb időt mint tavaly volt
Sok örömet e házba
Boldogságot hazánkba"

Boldog Új Esztendőt Kívánok minden karikást forgatónak!

© Pista 2012. dec. 30. 22:35 | Válasz | #7341
A "lúkopogó" szót a Hortobágyon használták (azazhogy ott biztosan használták, meg másutt is használhatták). Hogy melyik könyvben olvastam, most hirtelen nem tudnám megmondani, ha érdekel majd megpróbálom megkeresni.
De egyébként nekem van ilyen itthon, a hídivásárban vettem néhány éve, egy kisméretű, lemezből készült kolomp, amit a nyaklóra tesznek a csikósok. Fényképet tudok küldeni, meg rajz is van olyan nyaklóról, amin rajta van a lúkopogó.
Ennyit tudok mondani, de ezt is csak olvastam. Ha hülyeség, akkor elnézést, nem vagyok pásztor, csak érdekel a dolog.
Válasz 'icik' üzenetére (#7338)

icik 2012. dec. 30. 20:56 | Válasz | #7340
Árvaganéval én is szoktam tüzelni, ötven zsákkal gyűjtöttem a nyáron. Nagyon jó a fűtőértéke és sokáig él benne a parázs. Annyi hátránya van hogy nagyon sok a hamu utána, és az úrificsúrok nem állják a szagát. Pedig szerintem egyáltalán nem büdös, van egy jellegzetes szaga mint minden másnak de elviselhető.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7337)

© öregkutya 2012. dec. 30. 20:54 | Válasz | #7339
Adjon Isten !
Péter nekem egy veszprém környékében élő juhász barátom ,aki számomra egy autentikus ember,azt mondta hogy a vékonyabb vége a fogója így tehát a vastag végére van szerelve a kampó.Magam is csináltam már egy- két juhászbotot sombol és vadrószából, a som gyönyörüen sárgúl a használat folyamán és olyan lesz mint a vas,a vadrózsát a hajában hagytam kiszáradni és az is kemény lesz száradás után, csak a téli időben vágott az igazi, de ez talán ez minden ilyen bot anyagára érvényes mert akkor a legkevesebb a nedvesség tartalma és nem olyan könnyen reped meg a száradás folyamán .A bot (vékonyabb)végére megfelelő vastagságú sárgaréz cső került.
No hát én tudom.
Üdv:Németh Béla(öregkutya)
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7327)

icik 2012. dec. 30. 20:50 | Válasz | #7338
Igen de ennek azért jelentősen el kellett térnie a ménesben található kopogóktól, hogy a csikós megtalálja, bár nem tudom ez az általad mondott lúkopogó mit takart valójában. A hortobágyon egész kicsi méretű (amilyen a kutyák nyakába is akasztunk) de alakra teljesen a kolompra hasonlító úgynevezett pityegőt használnak mióta az eszemet tudom. Nagyon régi képeken is ilyen látható. de könnyen meglehet hogy más tájegységeken ezt vagy valami hasonlót neveznek lúkopogónak. Meg nekem egy nagyon régi csikós mesélte még gyerekkoromban , hogy a hátasok úgy voltak tanítva hogy ne távolodjanak el túl messze a gazdájuktól, szinte körüllegelt rajtuk. olyat is csináltak hogy kipányvázták maguk mellett, a kötél mindig ott volt a ló nyakában, és egy kis rövid pányvavas meg elfért a szűr ujjában. Józan paraszti ésszel átgondolva van benne igazság, mert ha a ménes közt van a hátas és véletlenül megugrik az egész ménes, akkor hallgatózhat a csikós mert a hátas is megy a ménessel.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7336)

© karikasostor 2012. dec. 30. 20:42 | Válasz | #7337
Ezt most találtam!
Pár feledésbe merült szép magyar szó, betűrendbe szedve értelmezve:Akoljáték: páros pásztorjáték. A gyepszínkét méllyedés készül. Kinyitott bicskájukat a játékosok magasba dobták úgy, hogy az a saját gödrükbe essen. Ha nyelével ért az "akolba" tizet, ha hegyével ötvenet, ha oldalával egyet jelentett. Többszöri ismétlés után, akinek nagyobb száma lett az lett a nyertes. Avesztesnek szaladnia kellett s, ha a másik botjával eltalálta, a játékot ő kezdhette.

Ábellálódik: ráérő idejében nézelődik, bámészkodik.

Árvagané: a legelőn a jószág álltal elhullajtott száraz gané, amivel télen tüzifa híján tüzeltek.

Bagófüles csizma: azt a csizmát nevezték így , amelyiknek a szárán elől bagófülhöz hasonlólekanyarítás van. Ilynek voltak a régi magyar csizmák.

Bazsalgat: kémlelget, leskelődik.

Becskérez: becsülget, az értékét akarta megtudni valaminek.

Belekandít: bekémlel, beletekint.

Beleragaszt: megfogja a kutya, a pásztorok kutyájukat jellemezték így amikor elkapott valakit vagy valamit.

Bercel: erdős hely.

Bevastagodik: jóllakik a jószág.

Bitófa: a pásztorcserény vagy csárda elé leásott kb 3 m magas szegletes oszlop, ehhez kötötté a vendégpásztorok a lovaikat.

Boroskobak: lopótökszerű, de keményebb bortartóedény.

Budártűz: szőlőzsendülés idején a szőlőpásztorok által gyújtott tűz.

Bufándli vagy pufándli: a nők derekára kapcsolt korpával bélelt, kemény vászon, hogy "derékban vállas legyen" a viselője.

Buszma: szótlan, kevésbeszédű.

Cakompak: juhászok felszerelése, tárgyai.

Cenzár: alkusz.

Céh: betyáremberek szövetségének tréfás elnevezése.

Címerfa: pásztorcserény elé állított hosszú, egyenes gömbfa, alátett cöveklépcsőkkel. Erre másztak fel a pásztorok, hogy messze láthassanak róla, tetejébe nyúlvessző-bokrétát vagy árvalányhajat tűztek.

Csaszmat: az ökrész béres tréfás neve, mert az ökörszekér mellett lépkedve csizmáját egymáshoz "cseszi, csaszmatolja".

Csásszem: bal szem.

Csáva: krumplival vagy korpával föleresztett híg, főtt sertés eledel.

Cselefendi: mások beszédébe beleszóló, belekotnyeleskedő.

Csobolyó: 5-10 literes víztároló edény.

Csollák: kancsal.

Csomoros: bütykös jegenyefa.

Csülökre áll: támadásra készen.

Daku vagy dakuködmön: rövid, szőrös bőrből készült téli felöltő.

Degeszködik: a pipában a füst..ha rágyújtanak a pipa füst a kupakot nyomja fölfelé.

Dögrovás: az a rovás pálca, amire az elhullott állatokat vésték.

Dudaszájú ing: kissé bőujjú ing, az ujja nem gombolódik.

Dudva: takarmányhulladék.

Dücski: fejőjuhász tréfásan, ugyanis fejés közben dücsköli a birka tőgyét.

Egykerék suba: 10-16 db ürüből készült suba, amit ha leterítenek a földre egész kőrt formál.

Egykutyás: kisvagyonú.

Elárnyékol: elcseni a birkát, ha az a barmok árnyékába húzódik.

Elfüstöl: elmenekül.

Elhullároz: kissebb csoportokban lassan legelni indul a nyáj.

Eloltja a gyertyáját: megöli, agyonveri.

Elrivogat: elijesztget.

Elsusol: huncutul eldug valamit.

Esztrenga: léckerítéssel körülvett terület a tanya közelében, fejés idején ide rekesztették el a fejős birkát.

Farkassötétje: az estjanal utáni első félóra, amikor borús időben a legsötétebb van.

Felbokráncsol: a bográcsba darabolja a húst.

Felmelegszik: bort iszik.

Felolvassa: megszámlálja.

Feldúsul a nap: felkel a nap.

Felsuvad a nap: a napfelkelte utáni idő amikor már majnem fahegybe ér.

Félcsipejű paraszt: kisvagyonú.

Félfölöstökömön az idő: mikor már kezdődik, de még nem érkezim el a früstök ideje.

Félre áll: betyár lesz.

Fényesebbszemű: szemfüles.

Férjhez ad: túlad a lopott lovon.

Fordított táska: bográcsban zsírosan főzött köleskása, ami ha megfőtt a bográcsban megfordíthatják.

Fölkezel:elszegődik.

Fúróval ültetett bajuszú: ritkabajuszú.

Gaga: akadozva beszélő.

Gamós: juhászbot másik neve.

Gatyásfinánc: útonálló, betyárkodó ember.

Gazat vet a történetekre: hallgat róla.

Göböly: felhízlalndó szarvasmarha.

Hajlottidejű: öreg.

Hancsikol: mezsgyét készít.

Hasít: dalol.

Hátamögé teríti a szűrt: bujdosóvá vagy betyárrá válík.

Horgos: kampós juhászbot, somfából.

Hosszúkezű: lopós.

Huja: ebédre hívogató eszköz. Kézszár hosszú rúd végére kötött szalmacsóva, a főző egy dombra szúrta le, hogy messziről láthassák kész az ebéd.

Járás: legelőterület.

Kabak: bor vagy só tartásra alkalmas erre a célra termesztett tök.

Kacafántos idő: esőre hajló idő.

Kakukferkó: szótlan.

Kappanbőr: suba tréfásan.

Karcagi lejtőst jár: akit vallatáskor ütlegelnek.

Katonafolt vagy pócalék: a nadrág mindkét szárán térdnél, oldalt kívülről elhelyezett betét, amitől a láb egyenesnek látszott.

Kehfurt-leves: köménymagos leves.

Keresztnyűgbe kerül: aki másik emberrel haragba kerül.

Keszőce: régi étel, szilvalekvárba kevert, darabolt zöldpaprika.

Kiböggyent: elszólja magát, elárul valamit ha nem is akarja.

Kihúzós: fösvény.

Kikapja a nyargalót: elverik.

Kikurvanyázott: kihímzett.

Kismandli: mellény.

Kiszínel: kiválogatja a jószág javát.

Komendál: ajánl.

Komiszjószág: pásztorok által titkon őrzött jószág.

Kopolya: kisebb hirtelen mély víz.

Köblös: melles.

Ködmenes nyár: hűvös nyár.

Krampog: károg.

Labahajas: akinek a haja vállig ér.

Lajbi: mellény.

Lóra ül: betyárrá lesz.

Magagyüttjános: idegenből szakadt, egyedülálló.

Mazurrá lesz: elszegényedik.

Megabrakol: elver.

Meghasogat: tövéről hegyre megtárgyal valamit.

Megkapkodtat: kutyával megmarat valakit.

Menyecskeszemű csillag: fényes csillag.

Mustrafalka: kiselejtezett juhok.

Nagydóka: vastag télikabát.

Nyargaló: az üldözőnek járó hajtópénz.

Nyenyere: tekerőmuzsika.

Nyomorútt: a kenyér, ha rosszul munkálják ki a lisztet.

Ördögbocskor: eleje-hátulja egyforma bocskor, ha ilyet húzott a lábára valaki nem lehetett tudni jön-e vagy megy-e.

Öregeste: a besötétedés utáni idő.

Patalléroz: lovagol

Pipiske: búbos pacsirta

Poszogó: a juhász tréfás neve

Pörnyevágó: a kisbojtár tréfás neve.

Pötyke: díszes, cifra.

Prófuc: börtönálló tiszt.

Pupák: szótlan.

Remonda: honvédség által vásárolt ló.

Rivogat: elijeszt.

Rovás: jószágszámot és a béllyegjegyet mutató pálca.

Seprőtollbajuszú: nagy bajuszú.

Sihenc: fiatal legény.

Sósgurgulya: a Só elhelyezésére szolgáló fából faragott kerek fadoboz.

Sullogó: a puszták detektívje, a pásztorok a tolvajok és a vármegye embereinek is kémkedett.

Suprikált vagy szávonyás: az ingujj vagy gatyaszár aljából kilógó fonalból több szálat kihúznak és abból lyukacsokat hímeznek.

Sügely: bozótos.

Szájbér: legeltetési díj.

Szájra-markos: igen beszédes.

Szelek jelzői: anvárról fúj=keletről fúj, ártalams szél, barátságtalan szél, bogdány=neki-neki lóduló, dudáló szél, dudóló szél, fütyülő szél, garabonciás szél, kínlódo szél, kölletlen szél, lehölő szél, nyavajgó szél, pipafüstöt félresodró szél, szélzsák, vágtató szél, zamandas vagy zivataros szél.

Szemmeltartásban van: a leány vagy legény akik megtetszenek egymásnak.

Szóbeli ember: akit hírba hoznak.

Szörködzik: valahova odatelepszik.

Tahó: pápista.

Tanyahasú: kövér

Terő: teher.

Tokos: osztrák katona.

Totya: széles fenekű cserépedény.

Tőkés-atyafiasság: rokonságegyüttese gyerekekkel együtt.

Vadlúdhátú: kissé hajlított hátú.

Vesés: erős széles férfi vagy nő.

Végigüres: igen vékony férfi vagy nő.

Zakatol: békétlenkedik, perlekedik.

Zivatarpaprikás: gombapaprikás.

Zsindölszöghajú: durva, fölfelé álló hajú.

© Pista 2012. dec. 30. 20:36 | Válasz | #7336
Olvastam valahol, hogy csikóshátasra használtak kisméretű kolompot, "lúkopogót", hogy ha éjjel a ménes után kellett menni, akkor a csikós könnyebben megtalálhassa a lovát. Talán használhattak erre a célra csengőt is.
Válasz 'icik' üzenetére (#7334)

© Pallérozott 2012. dec. 30. 20:09 | Válasz | #7335
Minden nagyrabecsülésem a Parelli módszeré, de csak civilben hiteles.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7332)

icik 2012. dec. 30. 20:00 | Válasz | #7334
Lehet hogy én vagyok nagyon maradi, de ez már nekem kicsit sok. Ez már a cirkusz fogalmát is felülmúlja. Minden további nélkül kibékülnék a csikóslányokkal ha mindezt női viseletben tennék. Ja és ha a felszerelésre is odafigyelnének, mert láttam már olyat hogy a csikós hátas nyakába egy batári nagy csengő volt akasztva. Szerintem a csengő a fogatos lovak tartozéka volt mindig és mindenhol az országban. Vagy nem jól tudom????????

icik 2012. dec. 30. 19:54 | Válasz | #7333
A vastagabbra
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7327)

© karikasostor 2012. dec. 30. 19:42 | Válasz | #7332
Ez is komoly!

Bicskatartó jobb oldalon, tarsoly a másikon,kalap a tarkón!

http://www.youtube.com/watch?v=lfTF_OApVgs

© karikasostor 2012. dec. 30. 19:35 | Válasz | #7331
Ez lett volna egy karcagi könyv címlapja!

"Visszatérve a címlapképhez: Karcag egyik fontos látnivalója a Zádor híd, és mi megálmodtunk egy olyan képet, hogy a csikós lány a híd előtt ugrat. Persze ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, mert külön ezért kellett a hídhoz szállítanunk a teljes csapatot csikóstul, csikós ruhába öltözött csikós lányostul… Aki foglalkozik lovakkal az tudja, hogy ez több órás, nem könnyű feladat. De megcsináltuk, Karcagnak különleges címlapja lehetett volna. Csak az utolsó pillanatban mégis egy klasszikus, városházas képet választottak a címlapra a város vezetői. Azóta is sajnáljuk, de a könyvben két oldalt kapott ez a kép, és az egyik legjobb emlékünk maradt ez, és az összes többi fotózás is a Kunlovardában."

© karikasostor 2012. dec. 30. 19:28 | Válasz | #7330
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S8cnepm88HQ#!

© karikasostor 2012. dec. 30. 18:37 | Válasz | #7329
Pedig általában nem esztergált nyeleket használtak, hanem kinéztek egy vadhajtást, azt "nevelték" szúrkálták , hogy szebb legyen majd ha bot lesz belőle és annak biztos, hogy van vékonyabb és vastagabb vége!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7328)

© Nagy Tibor 2012. dec. 30. 18:28 | Válasz | #7328
Most lehet hogy ökörséget mondok de majd kijavítanak a hozzáértők,de én olyan kampókat láttam, aminek a nyele végig egyforma vastag volt.Magyarán nem volt vastag meg vékony vége.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7327)

© karikasostor 2012. dec. 30. 18:12 | Válasz | #7327
Lenne egy kérdésem!
A juhászok a botra a kampót a bot vastagabb vagy a vékonyabb felére teszik fel?

© Pista 2012. dec. 30. 16:21 | Válasz | #7326
Érdekes lenne látni, hogyan alakult ki a mai "szórakoztatóipar".
Válasz 'Pallérozott' üzenetére (#7325)

© Pallérozott 2012. dec. 30. 15:02 | Válasz | #7325
Ez nem pásztormunka, hanem cirkuszi mutatvány. A hat ostor ékes bizonyítéka annak, hogy az ember minden marhaságot véghez tud vinni, ha kellőképpen rágyúr.
Szerintem ez a tendencia valamikor 1953-55 körül kezdődött a "Lovas Nép Együttes" megalakulásával. Csak az nem fajult el ennyire. Feltett szándékom, hogy feldolgozom a történetét. Ha valaki tud konkrét adatokat, köszönettel fogadom.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7321)

csordás 2012. dec. 30. 13:01 | Válasz | #7324
nem vérlázító,röhejes mint a barantás földsepregetés a karikással!lassan eljutunk oda,hogy lóval húzott hátrafelé nyilazó,karikás pattogtató gördeszkások tartanak csikós bemutatókat!

© Nagy Tibor 2012. dec. 30. 11:35 | Válasz | #7323
Aszongya a okos újságíró:-"Ilyet ezelőtt még csikós lány nem csinált". Hát hogy a picsába csinálhatott volna ha nem voltak női csikósok.
Bár ha jobban belegondolok, azért lehet hogy örültek volna Lajos bácsiék ha lettek volna.

Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7322)

© karikasostor 2012. dec. 30. 11:16 | Válasz | #7322
Egy kis vérlázítás!

http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kozelet/hat-ostorral-pattogtat-a-csikoslany-459876

http://www.hotdog.hu/jdo/fotoalbum/jdo-kepek/jdo-kepek/4f1c5ecfbfd8717370015f3c

http://videa.hu/videok/kreativ/csikoslany-szuretibalon-csikosok-lovaglas-szuretibal-iooYQmOCmm7OUKdb

http://www.youtube.com/watch?v=ZBavhj9gXQw

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 22:42 | Válasz | #7321
Az nem semmi, de fogadni mernék, hogy van olyan a faluba, aki még tiszteleg, ha el megy előtte. Amúgy meg a fene bánja kinek tisztelegnek, csak ha már nekik lehet, akkor nekünk is lehessen.
Más. Te mit tudsz a böszörményi csergetésről? Sose voltunk még, aztán valaki feldobta, hogy tavasszal szokott lenni, és érdemes lenne elmenni. Voltál már?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7320)

© karikasostor 2012. dec. 29. 22:12 | Válasz | #7320
Dobozon még vörös csillagos emlékmű is van!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7319)

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 22:03 | Válasz | #7319
Őszintén szólva nem tudom, hogy van e róla utca elnevezve, de ha te mondod biztos nincs. Kun Béla utca amúgy elég sok helyen van még, talán valami perverzióból, bár Felszabadulás utcából sincs hiány országszerte, hogy a Leninről már ne is beszéljek.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7318)

© Pista 2012. dec. 29. 21:52 | Válasz | #7318
Az enyémet a Kun (azaz Kohn) Béla utca is, bár ez talán hamarosan megváltozik.
Ecsedi Istvánról miért nincs elnevezve utca a Hortobágyon? Pedig ő aztán tényleg megérdemelné.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7317)

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 21:29 | Válasz | #7317
Rendben. Mondjuk a tank az én csőrömet is b..sza. Főleg mikor a külföldiek pózolnak előtte fotózkodni. Értem én, hogy 44 október 9, de azért mégsem ezért érdekes a hortobágy.
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7315)

© Pista 2012. dec. 29. 21:24 | Válasz | #7316
Ez nem politizálás.
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7315)

hasznos 2012. dec. 29. 21:12 | Válasz | #7315
EGYETÉRTÜNK!!! No de ne politizáljunk.

© Pista 2012. dec. 29. 21:10 | Válasz | #7314
A szemétnek a szemétdombon a helye! Jó volna már rendet tenni az országban. A Hortobágyon még mindig egy ruszki tank van kiállítva, pedig jobb helye lenne a dunaújvárosi kohóban. Az is érthetetlen, hogy miért van Kohn Béláról elnevezett utca a községben...
Válasz 'Pallérozott' üzenetére (#7311)

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 21:04 | Válasz | #7313
Csak nem kéne tüzre vágni. Véletlen még elfelejtjük a hónaljtáskás, büdösszájú, komákat, és a végén még valaki nosztalgiát ébreszt irántuk. Láttunk már ilyet. Maradjon csak intő példa mindenkinek, a szépséges ábrázata az ostor végén.
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7312)

hasznos 2012. dec. 29. 20:55 | Válasz | #7312
Hát én tűzre vetném! Azzal a múlttal együtt! Nem hiányoznának sem nekünk, sem azt a kort megszenvedett áldozatainak.

© Pallérozott 2012. dec. 29. 20:14 | Válasz | #7311
Rákosi 60. szülinapjára hivatalos munkaversenyt hirdettek. A megfelelő minőségű ajándéktárgyat valakiknek el kellett készíteniük. Ha akadt olyan elvakult, vagy megtévesztett (szak)ember, aki önként vállalta, akkor simán ment. Ha nem. akkor kiadták parancsba.
A "múltunk része" megjegyzést csak azért írtam, nehogy valaki valóban komolyan tűzre vesse ezeket az elrettentő példa értékükön túl is értékes tárgyakat.

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 20:03 | Válasz | #7310
Mindenre van ember, szokták mondani, de badarság lenne elitélni a készítőt. Multunk része, és mint azt, emelt fővel vállalnunk kell.(Biztos nem Fekete Mihály készítette)
Válasz 'Pallérozott' üzenetére (#7309)

© Pallérozott 2012. dec. 29. 19:46 | Válasz | #7309
A Rákosi-portrés ostor nagy valószínűséggel a pártvezér hatvanadik(?) születésnapjára készült. Erre az alkalomra nagyon sok "népművészeti" tárgyat készítettek. A Mezőgazdasági Múzeum is őriz ilyeneket. 5-10 literes, faragott fenekű hordókra határozottan emlékszem. Hogy a készítők közül ki vállalta "önként és dalolva", és ki erős kényszer alatt, az is érdekes kérdés, de ezek a tárgyak ma már a múltunk részei.

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 19:41 | Válasz | #7308
Hirdetnék a következő netbojtár találkozóra egy versenyt:
5 lufi 5 csapás.
A lufikon a következő arcképekkel: gyurcsányferi, orbánviki, mesterháziatis, libajnaigordon, és nagy kedvencem lázárjani. Aki mindet leveri, az duplán iszik. Bocsánat, soha többet nem politizálok a fórumon!

hasznos 2012. dec. 29. 15:15 | Válasz | #7307
Szerintem meg azért készültek ezek a holmik mert kötelező volt. Két választás volt vagy elkészítik a vezér szülinapi tapsolására, vagy jutalom üdülést kapnak szibériában.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7306)

© Pista 2012. dec. 29. 13:39 | Válasz | #7306
Szerintem ne csinálj.

A rosenfeld elvársat ábrázoló is kár hogy elkészült, tűzre kellene dobni. Annyit érdemes azért megjegyezni, hogy a készítő annak idején lehet hogy csak a szebbik oldalát látta az akkori dolgoknak és tényleg hitte, hogy jobb lesz, ezért tette rá az ostorra a gonosz kopaszt. Nem lehet elítélni érte.

Pusztai Szabadok 2012. dec. 29. 13:38 | Válasz | #7305
Ok Barna! Engem meggyőztél a kampóval kapcsolatban.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7293)

© karikasostor 2012. dec. 29. 13:28 | Válasz | #7304
Kedvet kaptam, hogy csináljak egy Orbán Viktorost!
Válasz 'balmazujvarosi' üzenetére (#7303)

balmazujvarosi 2012. dec. 29. 13:13 | Válasz | #7303
Tenyérbemászó feje van ràkosinak.
Szinte látom magamelőtt amikor azúgynevezett vicceskedvű pásztorok ezen röhögnek,nyírás,kezelés stb. közben.

balmazujvarosi 2012. dec. 29. 13:08 | Válasz | #7302
Beszarás smiley
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7295)

hasznos 2012. dec. 29. 13:03 | Válasz | #7301
Ez csak egy példa arra hogy a régiek is csináltak ronda dolgokat. Tele vannak a kiállító termek például színes cipőfűző ringlivel, gazdagon kidekorált ostorokkal is. A készítő autentikus pásztornak nagyon tetszhetett, szerintem ízléstelenül ronda és lerontja az egyébként szép munkát. Mondjuk arra viszont bizonyíték hogy régen sem csak egy szál bicskát és árat használtak.
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7299)

© Oláh Miklós 2012. dec. 29. 10:21 | Válasz | #7300
Hozzászólva az elhangzottakhoz, ölni egymást "csak azért is" nekem van igazam vitákban...értelmetlen. Tisztelettel.

© Oláh Miklós 2012. dec. 29. 10:20 | Válasz | #7299
Lehet ,hogy nem ezt hanem hasonlót, azon békegalamb volt meg ugyan ilyen sarló kalapács smiley
Válasz 'Oláh Miklós' üzenetére (#7298)

© Oláh Miklós 2012. dec. 29. 10:20 | Válasz | #7298
Nagyon fain kis ostor smiley Én is láttam.
Válasz 'hasznos' üzenetére (#7295)

anti 2012. dec. 29. 09:41 | Válasz | #7297
Amit furcsállok, hogy volt a Duna Tv-n a Fölszállott a páva. Sajnos pont ezen az oldalon nem olvastam egy szót se róla, pedig azért illett volna (elnézést ha elkerülte a figyelmemet).

Az ami ott volt az valóban arról szólt hogy azok akik versenyeznek (egymás ellenfelei), hogy tudnak a másik sikerének is örülni és összetartani.

Kérem itt minden fórumolvasót, hogy vegyenek példát róluk és nézzék Őket.

http://www.dunatv.hu/folszallotta_pava_2012/videok?vid=747864

anti 2012. dec. 29. 09:25 | Válasz | #7296
A múltkor egy ismerősöm írt egy sms-t amiben azt írta hogy én a barátnőjével itt és itt voltam és minden olyan dolog történt ami. Mivel tudom hogy nem voltam a lánnyal sehol (feleségem van és hűséges ember vagyok) csak néztem az írást és megállapítottam, hogy nem normális a barátom.

De nem írtam vissza neki, mert csak olajat öntöttem volna tűzre bármit is írok.
Így több üzenetet nem kaptam és csendben az "ügy" véget ért.

Mi ebből a tanulság: nem kell minden dologra válaszolni, mégha neked is van igazad.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7290)

hasznos 2012. dec. 29. 09:23 | Válasz | #7295
Néhány érdekes kép, ami bizonyítja hogy régen is készültek különleges ajándék ostorok, különleges anyagokkal. Igaz külső ráhatásra. Azért azt megjegyezném nem kicsi lehetett a baj ha már a pásztor is félt nemet mondani egy ilyen felkérésre!
© karikasostor 2012. dec. 29. 09:06 | Válasz | #7294
A tej ügy csak poén volt, kár hogy nem értetted.
A két évvel korábbi mondatot nem én hoztam fel, hanem te, ráadásul rosszul,és a nevemben, hogy én irtam, lek....zol egy kislányt.Még jó hogy nem hagyom szó nélkül.
Ez a baranta nálad egy rögeszme, nem tehetek róla, hogy képtelen vagy megérteni!Ezek után még te irod nekem, hogy kötöm az ebet a karóhoz.
De megkérdezhetjük a többieket, hogy kinek jött le, hogy én barantaszimpatizáns lettem!
Mert szetintem rajtad kivül senkinek!

© Barna 2012. dec. 29. 06:44 | Válasz | #7293
Kedves Pusztai Szabadok!
A kampó szépnek tűnik.Felénk a hasonlót "román" kampónak mondják.Ilyen "kampószeget" nem nagyon láttam.A köpűjén a rossz használat miatt karcos,vagy inkább öntési hibás.(nem lehet jó látni)Nekem kevésbé tetszik a kosfej szarvának az ilyen kialakítása.A kampószár esztergáltnak tűnik,ami nem"hivatalos".(ha nem az bocs)
Válasz 'Pusztai' üzenetére (#7291)

© Barna 2012. dec. 29. 06:24 | Válasz | #7292
Na megint nem fejlődtél sokat.Korepetálak,csak hogy lásd miről is van szó.Nem a tej színéről!!!!Hanem jellemedről,mert ha tényleg ilyen vagy akkor az szánalmas és gyerekes egy 42éves férfinak.Ezt minden bántó szándék nélkül mondom!Gondold végig:
írtam barantát-amit mindenáron tagadsz,majd ki fogysz az érvből feladod.Utána ezt neked szóvá teszem csak azért is jössz,hogy csak ostor használat,majd már egy két évvel ezelőtti mondatról beszélgetünk.Már köze sincs az eredeti témához.Legvégül csak azért is,hogy neked van igazad megint előrukkolsz én vagyok az okosabb véleménnyel.Te nem tudsz veszteni.Gőgöd,önteltséged,arroganciád gyerekességed határtalan.
MOST MÁR TÉNYLEG FEJEZZÜK BE EZT AZ ÓVODÁS MŰSORT!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7289)

Pusztai 2012. dec. 29. 00:32 | Válasz | #7291
Na mire idértem, már megint úgy elhúztatok, hogy kár bármit is hozzászólnom. Talán annyit Antinak, hogy a pásztorok utódai nem itt vitáznak, hanem a jószág mellett vannak. Szerintem abban mindannyian megegyezhetünk, hogy mi csupán csodálói, és nem művelői vagyunk a mesterségnek. Persze például Icik az elmondása szerint pásztor ember, hát isten hozta itt. Azért azt leszögezném, hogy a pásztor is csak ember, ebből kifolyólag van köztük rendes ember, meg szar ember is. Találkoztam mindkét fajtával már, érdekes módon pont a szarja várta el, hogy essek hasra előtte, mert a "Hortobágy az övé" meg hát én csak afféle, úrigyerek vagyok. Aztán van olyan is aki nem tulajdonít ennek olyan nagy jelentőséget. Végzi a dolgát, és szinte idegesíti, ha valaki csodabogárnak tartja. Icik biztosan ismeri Csődörös Baranyi Lajcsi komámat. Na hát ő sem várja el, hogy körbe fossuk az udvart tőle, mert hortobágyi pásztor. Eljött a találkozóra is, még főzött is egy jó birkát (nem rackát, de ha jól emlékszem, jövőre kapunk egyet, jutányos áron)
Barna! Tényleg jobb lenne személyesen. Szerintem közel se lenne ennyire eltérő a vélemény, ja és komolyan érdekelne a véleményed a kampóról!

© karikasostor 2012. dec. 28. 23:47 | Válasz | #7290
Jut eszembe, hogy a napokban ráleltem egy oldalra ahol női csikósruhát árulnak.Teljesen normális stílusban kérdeztem Barna és Icik véleményét a dolog kapcsán, de csak Icik válaszolt.
Barna még csak válaszra sem méltatta.
Persze, nem volt benne semmi sértő, lehet azért nem írt!
Én változnék, de nem hagynak!
Válasz 'anti' üzenetére (#7260)

© karikasostor 2012. dec. 28. 23:33 | Válasz | #7289
Amúgy tök röhej, de a tej színével sincs igazad, hogy fehér lenne!
Ugyanis a tej fehéres színét hozzávetőleg ugyanaz a fényszórási jelenség adja, mint a hóvirág
szirmának, illetve a papírzsebkendő fehér színét. A tejet úgy is elképzelhetjük, mint egy híg
folyadék, mely tartalmaz oldott ionokat, aprócska molekulákat, aztán tartalmaz nagyobb
makromolekulákat, és 4 nagyságrendnyi mérettartományt átfedő apró lebegő labdacsokat.
A hóvirág szirma nem fehér. A szirom olyan, mint egy vékony paplan, amiben légbuborékok
vannak. A fény megtörik ezeken a buborékokon, szóródik, és visszaverődik. A
papírzsebkendővel is ez a helyzet. Ezt könnyen beláthatjuk, ha a zsebkendőt benedvesítjük.
Egyből áttetsző lesz. A nedvesség hatására ugyanis a buborékok megtelnek, a fénytörés
megváltozik, a szóródás megszűnik.
A tejben található apró labdacsok - nagy diszperzitásfokú, finomeloszlású kazein és
zsírrészecskék - felülete okozza. A tej színe tehát ezeknek a kicsi lebegő labdacsoknak az
arányától függ. A frissen fejt, teljes tej színe sárgás a zsírtól, míg a fölözött, zsírtalanított tej
inkább kékesfehér színű.

Bocs!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7262)

© karikasostor 2012. dec. 28. 22:08 | Válasz | #7287
2010. szept. 03. 10:20 | Válasz | #5651
Akkor először olvasd el amit idézni akarsz!
Szép álmokat!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7286)

© Barna 2012. dec. 28. 22:04 | Válasz | #7286
Hát ez már régi mondat,szó szerint nem tudom,de a k.. megtudtam volna esküdni.Nem is ez a lényeg,én szót fogadok"apucinak",és megyek aludni.

© karikasostor 2012. dec. 28. 22:00 | Válasz | #7285
Kedves Barna!
Az eredeti mondat így szólt!
"A kis punci is fetreng az ostorral a földön ami állítólag tánc, ahelyett hogy a legények ölében ücsörögne lányként. "
Még jó hogy engem titulálsz, annak aki elferdíti a másik mondatait.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7280)

© Attis 2012. dec. 28. 21:57 | Válasz | #7284
Komolyan mondom olyanok vagytok, mint két civakodó gyerek!

Gyerekek, a vitát befejezni, nyomás aludni!

© Barna 2012. dec. 28. 21:50 | Válasz | #7283
Fejezzük már be,csak nem tudsz nyugodni!A honlapjukon fehéren feketén ki van írva ki szervezte!

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:49 | Válasz | #7282
Az nem az ostorhasználatról szólt?
Mert szerintem igen!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7280)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:48 | Válasz | #7281
Hova kell annál több érv, amikor maga a szervező írja le neked, hogy hogy szerveződött meg a verseny!
Neked ezt úgy tűnik nem lehet megmagyarázni!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7278)

© Barna 2012. dec. 28. 21:48 | Válasz | #7280
Meg a bukfencező kis k....t.

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:46 | Válasz | #7279
Egyébként csak pontosítás végett, nem a barantát pocskondiáztam, hanem az ostorhasználatukat!
Nagy különbség!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7270)

© Barna 2012. dec. 28. 21:46 | Válasz | #7278
Nem csak már nincs érved.Világosan csak a tényeket írtam.(Ilyenkor szoktál elmondani mindennek!)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:43 | Válasz | #7277
Remélem ezek után megérted (és elnézed) az alábbi kirohanásomat!
Válasz 'anti' üzenetére (#7267)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:42 | Válasz | #7276
Feladom!

Roland leírta, ha nem érted sajnálom!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7274)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:41 | Válasz | #7275
Ha nem jött volna le a címéből!
I.Karikás ostor világbajnokság
Válasz 'Barna' üzenetére (#7272)

© Barna 2012. dec. 28. 21:39 | Válasz | #7274
Baranta szervezésbe.

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:38 | Válasz | #7273
Ostoros!

© Barna 2012. dec. 28. 21:37 | Válasz | #7272
Akkor milyen verseny?Mert biztosan nem csikós verseny!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7271)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:35 | Válasz | #7271
Erről beszélek!
Még most sem érted!
Nem baranta verseny volt!
Ha annak is tűnt csak azért, mert ők voltak többen.
Ezek szerint Király Roland fölöslegesen írta le amit leírt a versennyel kapcsolatban!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7270)

© Barna 2012. dec. 28. 21:23 | Válasz | #7270
Ennél a témánál a lényeg!Előtte itt e fórumon pocskondiáztad a barantát.Majd biztattál,miért nem nevezett be senki a baranta versenyre.és áradoztál,mert téged kértek a fődíj elkészítésére.Mi ez?ha nem forgolódás.Ennyi!!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7269)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:17 | Válasz | #7269
Tudom, hogy ezt ki írta, csak mondom!Mert a tiednek is ez volt a mondanivalója!
Azt is mindenki megértette, hogy az elkészült tárgy nem mindennapi használatra készült és azért kerültek bele nem mindennapi anyagok.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7268)

© Barna 2012. dec. 28. 21:16 | Válasz | #7268
Olvasd vissza ki írta,mert nem én!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7266)

anti 2012. dec. 28. 21:16 | Válasz | #7267
Nézd nem azt mondom, hogy mindenkivel mindenkinek ki kell jönni (ez lehetetlen, már csak a személyiségek különbsége miatt is), persze az lenne a jó, de ha nem hát nem.

Akkor tudomásul kell venni hogy ez van és azt a témát amiben nem egyezik a vélemény, kerülni kell mint macska a forró kását.

De előbb-utóbb ha megismeri egyik ember a másikat akkor sokkal toleránsabb lesz vele és a véleményét jobba elfogadja.
Ez ugyanolyan mint a ló betanítása: a fokozatosság elvét be kell itt is tartani és meglesz annak az eredménye.

Drukkolok Neked és azoknak is akik más véleményen vannak mint Te.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7263)

© karikasostor 2012. dec. 28. 21:14 | Válasz | #7266
Ja, tényleg!
Amikor azt kaptam, hogy pénzért lehet a barantásokat szeretni stb...
a teljes háttérinformáció hiányában!!!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7265)

© Barna 2012. dec. 28. 21:07 | Válasz | #7265
A találkozó előtt a kritika a pálfordulásodról szólt,amire lehülyéztél,nem veszlek emberszámba..Stb.Persze nem vagyok kivácsi társaságodra.A mamut csont meg a több tíz évvel ezelőti beszerezhetőségre,ostornyélben való használatáról szólt.Itt se forgasd,mosd össze a tényeket!Részemről ennek a vitának vége!!!!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7263)

© karikasostor 2012. dec. 28. 20:56 | Válasz | #7264
Igazad van Barna!
A tej fehér!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7262)

© karikasostor 2012. dec. 28. 20:55 | Válasz | #7263
Kedves Anti!
Az első találkozón ami 3 éve volt a Hortobágyon, kb 10-15-en voltunk, remek hangulatba, bár sokukat ismertük már korábbról.
Az is meg volt hirdetve, mégsem jött több ember, de mi piszok jól éreztük magunkat így is.
A második nem a legjobb lett, mert úgy gondoltuk, hogy ha egy rendezvényen belül tartjuk meg jobb lesz, de nem. A Nádudvari Napok egy remek program volt, de nem a mi találkozásunkról szólt. Majdnem ugyanannyian voltunk mint az elsőn.

A harmadik ismét egy olyan helyszín lett, ahol csak mi voltunk, és az első két rendezvényen résztvevők nem csak maguk jöttek, hanem hozták ismerőseiket, barátaikat is, és egy remek iszogatós, nótázós, főzős és beszélgetős találkozó lett kb. 40 fővel.

A harmadik találkozó már majdnem veszni látszott, mikor pont egy hasonló vitából kiindulva Pusztai Szabadok úr feldobta, hogy ezt személyesen kell tisztázni, egy jó bor mellett, mert ezt lassan nem lehet kordában tartani.
Én ott voltam, de a vitapartner felszívódott és csak a találkozó után került elő ismét a neten ugyanazokat a dolgokat erőltetve, hogy én miért tettem bele a mamut csontját az ostornyélbe meg mi jogon veszem fel a csikósruhát. Ha a hortobágyi pásztor nem bánja, neki nem mindegy?
Erre írtam, hogy tojok arra, hogy ő mit gondol a Hortobágytól 80-100 km-re!
Lehet engem utálni meg minden, mert nem akarok én itt vezér lenni, aki mond valamit és mindenki helyesli, meg bólogat mint az ökör, csak azt utálom, amikor valaki értetlen és nem tudja megérteni ami leírok.
Mert ez a mamutcsont és hogy én miben járok a Hortobágyon Barnánál már lassan rögeszme!
Válasz 'anti' üzenetére (#7260)

© Barna 2012. dec. 28. 20:51 | Válasz | #7262
Kedves Pusztai Szabadok!
E honlapot senki nem bántotta sőt.Jól látod elvi kérdésről van szó.Én a pásztorok iránti alázat,és tisztelet jegyében kértem.Amit nem tudom,miért kell támadólag lereagálni?De mondjuk egy régebbi kritika óta tudom,ha én azt mondom a tej fehér,nincs igazam és már kapom a magyarázatot az ellenkezőről.És ha kifogy az érvekből,akkor jönnek a sértegetések,lejáratások.Lehet innen nekünk távol maradni,és majd akkor egy tábor saját ízlése szerint,meg éppen,hogy kelt fel reggel, ossza az észt.Szerintem ez a pásztorhagyomány éppen különbözik pl. a néptánctól,mert már az tényleg csak a néprajzosok által fentmaradt és hagyományőrzők által táncolva él.Tehát már csak a hamut fújják,hogy lángot kapjon.De itt még él a láng pislákol a tűz.És akik ezt a lángot táplálják azok tiszteletére,alázatára miért mordul a társaság?Ennyibe nézzük,akiért,amiért "rajongunk".Ennyi volt amit elszeretem volna mondani.Ígérem a jövőben ritkábban teszem észrevételem.(kevesebb esti olvasnivaló lesz)
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7259)
2016.nov.07 19:46 | #90
hasznos 2012. dec. 28. 20:39 | Válasz | #7261
Szerintem ne változtasson itt senki a stílusán. Legkevésbé Péter. Azért mert néhány embernek irigységből, hiúságból vagy más egyéni okból nem tetszik. Nem idézgetni kell, meg okoskodni, tenni kell és fölmutatni valamit.

anti 2012. dec. 28. 20:28 | Válasz | #7260
Nem azzal van a gond hogy mit hozott létre (az valóban örvendetes) hanem a megnyilvánulási stílusával.

De ha azon tud változtatni (bízzunk benne) akkor többen lesznek azon a találkozón ami összehozza a magyar pásztorok utódjait.
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7259)

Pusztai Szabadok 2012. dec. 28. 19:55 | Válasz | #7259
Adj Isten!
Minden este nekiűlök, hogy végigolvassam a napi eseményeket, aztán csak gyűlik-gyűlik, mire a végére érek viszont nem tudok írni semmit. Minek írjak?! Rég nem konkrét dolgokról folyik már a vita, hanem a konkrétumok mögé rejtett elvi kérdésekről. Őszintén szólva bíztam benne, hogy a fórumon levő nagytudásúak közül valaki méltatja a kampót amit nagy nehezen feltöltöttem, de két emberen kívül, ti le se sz..tátok. Úgy látom van két tábor, az egyik tábor a "köcsög Szőke Péter" (ne haragudj cimbora, leírva nekem se tetszik de sajnos úgy látom ez van) A másik tábor pedig az a mag aki például nálunk is itt volt az ősszel. Lehet vitatkozni, sőt kell is, bár az a véleményem, hogy ezen a vitán azok az öreg gazfickók, akiket a régi idők pásztorainak gondolunk olyan jókat röhögnének, hogy a szemükből kicsordulna a könny.
Azok a vén akasztófavirágok, -amilyen a nagyapám is mai napig- praktikus emberek voltak, jó lenne ezt is megőríznünk a hagyományaikból.
Még egy gondolat:
A fényképész lefotózza a materiális világot, hogy megőrízze az utókornak. Egy dokumentumfilmet, mondjuk a sörfőzésről, nem a serfőző mester készít hanem a rendező, a producer, meg a fene tudja még hány tagja a stábnak. A serfőző elmondja, hogy mi, hogy van, aztán a filmesek, majd összeszedik a végére ami a nagyközönség elé kerül.
A néprajzos ugyanezt csinálja. Gyűjtöget, figyelget, aztán valamit megállapít, és azt formába öntve tovább adja.
Egy fiatalember, aki ráadásul ezt csupa szeretetből, és rajongásból teszi, létrehozott nekünk egy weboldalt a karikásostor.hu-t, ami tagadhatatlanul a legnagyobb, és legértékesebb információs hordozó a témában a világhálón. Elhiszem, hogy vannak itt pásztorok, meg mindenféle kiművelt, vagy tapasztalt emberek, mégsem jutott egyikőtöknek sem eszébe, valami hasonlót csinálni. Ja, hogy nem akartatok? Akkor mi a fenét kerestek itt?
Cimborák, e tudatban kéretik hozzászólni a dolgokhoz, mert az alázat értékes erény, a pusztában, városban egyaránt.

Buga 2012. dec. 28. 19:03 | Válasz | #7258
Megnéztem a késeket, sajnos alföldit nem találtam köztük.

anti 2012. dec. 28. 18:56 | Válasz | #7257
Szerintem azzal semmi gond ha az emberek másként gondolkodnak és más a véleményük bizonyos dolgokról, ha erről megtudják győzni a vitapartnerüket azzal a mind a két fél nyer. Ha nem akkor sincs gond, legfeljebb továbbra is másként látják a világot a vitapartnerek.

És ezt a nézetkülönbséget tiszteletben kell tartani!

és a hangsúly a TISZTELETEN van!!!!!

icik 2012. dec. 28. 18:39 | Válasz | #7256
Kedves Tibor! Maximálisan osztom a véleményed. Azt hiszem tegnap este a kis vitánk ellenére békével váltunk el és példát mutattunk másoknak, remélem te is így gondolod.
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7246)

© Barna 2012. dec. 28. 17:17 | Válasz | #7255
Hát igen a vita már rég nem a hagyományőrzésről szól,hanem emberi jellemről,azaz annak hiányéról.Én voltam már itt "sötétbarna,ember számba nem veszlek,hülye...."stb.És utána a pofámba vágja miért nem mentem a találkozóra.A legutóbbi hozzászólása is csak egy újabb szegénységi bizonyítvány.A gőg,arrogancia az udvariasság,tisztelet hiányába.
Válasz 'anti' üzenetére (#7254)

anti 2012. dec. 28. 16:56 | Válasz | #7254
Ha valaki beesik erre az oldalra (mint most én) azt látja hogy a szerkesztő legyalázza fórum hozzászólóját, közben pedig győzködi hogy a bojtártalálkozón beszéljék meg a dolgot.

Szerinted ki az aki ezek után már úgy várja a találkozó időpontját mint pistike a mikulást?
Ha a szerkesztő nem tud normálisan vitatkozni (álláspontját, nézetét kulturáltan a másik féllel ütköztetni) akkor ott gond van, és lesz de nem a fórum hozzászólójával (Ő bármit írhat Ő vendég) hanem a szerkesztővel, hogy képtelen normális mederbe terelni a beszélgetés folyamatát.

Nem ismerem egyikőtöket sem de kedves szerkesztő a:
"nagy ívben letojom, hogy te mit gondolsz Szabolcsban" hozzászólással csak gyengíted az összetartozást amit szeretnél a találkozón.

Így ezek után aki elmegy a rendezvényre az vigyen magával kést, botot, és minden olyan eszközt amivel az álláspontját megvédheti.

Ammondó vagyok, hogyha bárki is provokál akkor sem szabad az érzelmeidet elengedni, "csak udvariasan" így szerezhetsz társakat, barátokat és nem ellenségeket.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7250)

© Nagy Tibor 2012. dec. 28. 16:21 | Válasz | #7253
Itt lehet csemegézni:

http://public.neprajz.hu/neprajz.01.01.php?bm=1&as=1025&kr=A_23_%3D%22P%C3%A1sztork%C3%A9s%22

© Pista 2012. dec. 28. 16:14 | Válasz | #7252
Pipát meg sarkantyút tudok mutatni, kést nem.
Válasz 'Buga Jóska' üzenetére (#7251)

Buga Jóska 2012. dec. 28. 16:01 | Válasz | #7251
Most hogy így szeretjük egymást mindannyian, kérdezem az egybegyűlteket van e valakinek birtokában pásztor kés? Nem bicskára gondolok, késre. Jó lenne látni egyéb tárgyakat is. A pipától a sarkantyúig.

© karikasostor 2012. dec. 28. 12:31 | Válasz | #7250
Mert mit kellett volna írjak?

Jól van Barna!
Igen Barna!
Igazad van Barna!
Ne haragudj Barna!
Elnézést Barna!
Megbocsátasz Barna?

Azért elég vicces lenne, nem?
Megvan mindenkinek a lehetőség, hogy személyesen találkozzunk, arra vannak az Internetbojtár Találkozók, de van akinek derogál és inkább az internet adta fal mögül osztja az eszet!
De mit várjon az ember egy olyantól, aki még kellemes ünnepeket sem tud kívánni egy olyan fórumon, ahol már törzsvendég.
Válasz 'anti' üzenetére (#7249)

anti 2012. dec. 28. 11:53 | Válasz | #7249
Azért nem így kellene viselkedni (megnyilvánulni #7244) az oldal szerkesztőjének!

Higgadtnak és mértékletesen kellene, hogy viselkedj, mint jó atya a hülye gyerekéhez, ahogy most azt én is teszem!

Tarts tiszteletben mások véleményét, mégha nem is egyezik a Te nézeteddel. Nem mindenki szeretheti a pacalpörköltet, de ha én imádom akkor még nem nyitok bicskát a másikra.


tibo 2012. dec. 28. 11:42 | Válasz | #7248
Boldog új évet kívánok minden fórumozónak.

© Pista 2012. dec. 28. 10:33 | Válasz | #7247
Tessenek eljönni az éves találkozóra, aztán személyesen megismerni egymást.

Ott idén se hangzott el egy rossz szó se, pedig volt ott aztán az egyszerű fórumozótól az ostorkészítőn át a néptáncosig mindenki. Még igazi pásztor is került, aki nemcsak egyszerűen megtűrte maga mellett azokat akik a nagykalapot csak "jelmezként" viselik, hanem még vacsorát is főzött nekik és közös fénykép is készült.

Tényleg, nem volna jobb a széthúzás helyett összefogni? Az ország is a széthúzás miatt tart ott, ahol tart.

(remélem, senki nem veszi úgy, hogy én most megmondtam a frankót, legalábbis nem állt szándékomban)


© Nagy Tibor 2012. dec. 28. 08:52 | Válasz | #7246
Nem kell ezt nagyon komolyan venni,nem történt itt
tragédia! Én őszintén mondom, nem haragszom senkire
és biztos vagyok benne hogy ha személyesen találkoznék a vitapartnereimmel,nem ilyen mederbe folyna a csevej. Sajnos hajlamosak vagyunk elragadtatni magunkat,nem látjuk a partnert,nem ismerjük meg messze is van.
Ez az internet átka!
Válasz 'tibo' üzenetére (#7245)

tibo 2012. dec. 28. 08:22 | Válasz | #7245
Látom már ez a fórum is elindúl a jó magyar hagyományok ,a széthúzás,veszekedés felé."Jó hagyományőrzést."

© karikasostor 2012. dec. 27. 22:25 | Válasz | #7244
Azt nem értem, miért lovagolsz azon, hogy én hogy nézek ki a Hortobágyon?
Hogy megnyugtassalak, legalább 5 éve nem voltam egyetlen egy hortobágyi pásztorrendezvényen sem,egyébként meg nagy ívben letojom, hogy te mit gondolsz Szabolcsban.

Nem tudom neked ki adta a eszet, de ebből a 11.000 hozzászólásból hol olvastad azt, hogy én azt állítottam volna magamról, hogy csikós vagy esetleg másféle pásztor vagyok?
Kitől és miért kellene bocsánatot kérnem?
Megsértettem valakit vagy szégyent hoztam valakire?
Szerintem nem , úgyhogy nem fogok senkitől bocsánatot kérni, főleg nem tőled!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7241)

icik 2012. dec. 27. 19:21 | Válasz | #7243
Nagyon sokan vannak még Peti nem csak 10-en, csak nincsenek a középpontban mint Lajos bácsi vagy mint Gábor bácsi volt.Ők jókor voltak jó helyen, az idegenforgalom középpontjában és szerencsésen sikert tudtak kovácsolni a munkájukból.Eszük volt, jól csinálták. Lajos bácsi amúgy is borzasztó kitanult egy figura, ahogy ő mondaná "zsivány mint a hasas lú". Aki ismeri az tudja hogy tényleg ilyen az öreg.De van élet a hortobágyon és Lajos bácsin túl is. Nagyon sokan vannak még akik tudják csinálni Balmazújvároson, Csegén, Nádudvaron és még sorolhatnám, csak nagyon sokan nem a nagyközönségnek dolgoznak, ahogyan én sem, hanem megrendelésre vagy saját szórakoztatásra.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7235)

icik 2012. dec. 27. 19:11 | Válasz | #7242
Nem haragszunk, sőt!!!!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7234)

© Barna 2012. dec. 27. 17:37 | Válasz | #7241
Most már tényleg utolsó utáni véleményem.Azt mondtam saját környezetében dicséretes,azt is mondtam a Hortobágyon nem viselném,mondtam operett csikós vagyok,és hobbim.Te beismertél valamit?Tudsz bocsánatot kérni?...stb.Ez már meddő vita hagyjuk félbe legalább is részemről.(A Hortobágyon beállok a juhászok közé,mert ott még hozzá is tudnék szólni a társalgáshoz,nem csak "jelmezbálon" lennék.)
További Jó estét!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7239)

© Barna 2012. dec. 27. 17:26 | Válasz | #7240
A szájtépés befejezésével egyetértve.Ez már nem visz sehova,csak hátrafelé.
További szép estét!
Válasz 'Nagy Tibor' üzenetére (#7237)

© karikasostor 2012. dec. 27. 17:24 | Válasz | #7239
Egyébként ez neked miért fáj?
Ha te juhász vagy, mi a fenét keresel a ló hátán csikós ruhában?
Őrizd a juhászat hagyományait!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7238)

© Barna 2012. dec. 27. 17:08 | Válasz | #7238
Már megint félre értettél.Juhászkést se a juhász csinálja.De a késes se akar juhászként kinézni.Ennyi!Hát ezt valakinek nehéz megérteni,akkor beszéljen továbbra is rébuszokba!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7235)

© Nagy Tibor 2012. dec. 27. 12:45 | Válasz | #7237
Csak nem mindenki vesz róla tudomást,mint ahogy Gyurka se akart,oszt mi lett a vége.
Válasz 'Pista' üzenetére (#7236)

© Pista 2012. dec. 27. 11:29 | Válasz | #7236
"A nagy idők elmúltak."
(Mérges Balázs)

© karikasostor 2012. dec. 27. 10:51 | Válasz | #7235
Igen, még vannak, de azért meg kellene nézni, hogy hány pásztor van és hány bemutatós csikós, aki hétköznap autót szerel,kenyeret süt, hajat nyír... stb.
Ha csak a pásztorok készítenék a tárgyaikat szerintem nem lenne 10 ember a Hortobágyi pusztában aki tovább vinné a hagyományokat.
Válasz 'Barna' üzenetére (#7234)

© Barna 2012. dec. 27. 09:28 | Válasz | #7234
Tisztelt Fórumozók!
Most már nekem is kezd elegem lenni ebből az üzengetős stílusból!Remélem most nem sikerül senkit megbántanom.Örvendetes,hogy van egy ilyen szép fórum,ahol még ha nem is mindig emberi hangnemben kinyilváníthatjuk véleményeinket,szép nóták,dalok kíséretében.De leszögezhetjük,hogy pásztorok a mai napig vannak.Tudományuk,kultúrájuk apáról fiúra szállt,és száll.E témában a legnagyobb őrzők ők maguk,és ezt hagyjuk is meg nekik.Jó dolognak tartom,ha ezzel valaki szimpatizál.Saját környezetében ,hobbija,gyűjtője ennek.De ne feledjük a pásztortársadalom egy élő szűk réteg,ami eddig is megőrizte, és megőrzi,valamint büszke az elődjeinek tudományára,viseletére(ami az ünnepeire korlátozódik sajnos).Én eddig mindig ennek tiszteletére,alázatára akartam felhívni a figyelmet.Szerintem nem haragszanak a pásztorok,ha ezt nevükben is mondom.És a nagy hagyományápolásban pont ezt figyelmen kívül hagyni arrogánsság.
Tisztelettel további borozgatós szép napot.

Buga 2012. dec. 27. 08:10 | Válasz | #7233
Idézek egy népköltésből: Ordítva bőg, bömböl a sok barom, pedig a pásztor értük dolgozik de nagyon! A tüzet is szét rúgták valahon, itt is megtennék de azt nem hagyom!!!! Kiknek nem ingük nehogy magukra vegyék!
Válasz 'karaffagye' üzenetére (#7224)

© karikasostor 2012. dec. 27. 07:34 | Válasz | #7232

Áááááááááá, inkább még sem írom le a gondolataimat amit Barnának írtam.

icik 2012. dec. 26. 21:40 | Válasz | #7231
Szerintem olyan jó hogy ilyen sokfélék vagyunk, legalább jókat lehet vitatkozni. Gondoljatok bele mi lenne ha mindenki egy véleményen lenne, nem lenne hagyományőrzés, mert egy általunk kitalált világba terelgetnénk a dolgokat és azt hinnénk , hogy hagyományt őrzünk. sad sad sad

© karikasostor 2012. dec. 26. 19:15 | Válasz | #7230
Persze, hogy nem veszi magára, de ezek szerint nem csak nekem jött le, hogy ez is része annak az egésznek, amit rólam gondolsz!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7229)

© Barna 2012. dec. 26. 18:42 | Válasz | #7229
Akinek nem inge nem veszi magára!Tibor gondolatmenete hozta. Értelmezzétek azt is.Bocsánat az ünnepre tekintettel!!
Válasz 'Attis' üzenetére (#7227)

© karikasostor 2012. dec. 26. 18:25 | Válasz | #7228
Ha baj, akkor miért írsz ide, ebbe a fertőbe!Keress másik, a pásztorkultúrát ennyire körülölelő oldalt a neten. Olyat amit pásztor alkotott és bemutatja a pásztorok életét kultúráját!
Ha nem találsz, visszajöhetsz!
Szerintem hamar itt leszel!

Egyébként azon kívül, hogy állítólag juhászattal foglalkozik a családod és csikóskodsz kedvedre, tettél valamit a pásztorkultúra megismertetéséért?
Válasz 'Barna' üzenetére (#7226)

© Attis 2012. dec. 26. 18:12 | Válasz | #7227
Nézd Barna, azért mert nem bírod Pétert ( igaz, néha tényleg tenyérbe mászó a stílusa), azért valótlant nem kellene állítani. Érdemes megnézni, hogy a "karikás ostor" kifejezés beírására miket dob ki a gugli ezen az oldalon kívül....főleg ha a képekre nyomsz(tisztelet a pár kivételnek)
Amúgy kissé megkésve, de Boldog Karácsonyt Kívánok minden fórumozónak és fórumot olvasónak!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7226)

© Barna 2012. dec. 26. 17:33 | Válasz | #7226
Az is baj,hogy aki azt hiszi a lángot adja tovább,az sose táplálta a tűzet csak jól esik néki mellette melegedni.

© Nagy Tibor 2012. dec. 26. 15:22 | Válasz | #7225
Ez nagyon szép és találó!

Csak az a baj hogy aki a hamut őrzi, azt gondolja hogy a lángot adja tovább.
Válasz 'karaffagye' üzenetére (#7224)

karaffagye 2012. dec. 26. 13:41 | Válasz | #7224
Most olvasom a neten, hogy:

A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.

icik 2012. dec. 25. 19:23 | Válasz | #7223
http://kep.psharing.com/703809.jpg

balmazujvarosi 2012. dec. 25. 08:50 | Válasz | #7222
tévében már láttam hogy a pásztor erre szokott támaszkodni..
erre már nem lehetne kényelmesensmiley
mondjuk díszes ..

© karikasostor 2012. dec. 25. 07:39 | Válasz | #7221
Hurrááááá! Csak összejött!

Hát kampók terén nem sok tapasztalatom van, de vannak itt magatarti meg más efféle juhászok, majd azok megmondják a frankót!

Amúgy szép!
Válasz 'Pusztai Szabadok' üzenetére (#7220)

Pusztai Szabadok 2012. dec. 24. 23:16 | Válasz | #7220
[img][/img]

© karikasostor 2012. dec. 24. 22:43 | Válasz | #7219
Hm!
Akkor a kepfeltoltes.hu-ra feltöltöd, és a fórumokhoz levő hivatkozást kijelölöd addig, hogy a rekám, azaz hogy" a képeket a képfeltöltés.hu tárolja" már nem kell.Majd idemásolod és mehet.

Pusztai Szabadok 2012. dec. 24. 22:33 | Válasz | #7218
Értem én Komám, csak az a gond, hogy az én gépemen három lehetőség van: ikonok url kép. A makrók nevű gombot nem látom.
Hát ilyen szegíny vónék, hogy az én gépemrűl még ez is hiányzik?

© karikasostor 2012. dec. 24. 22:27 | Válasz | #7217
hát hogy hogy kell képet feltenni!
Válasz 'Pusztai' üzenetére (#7215)

© karikasostor 2012. dec. 24. 22:27 | Válasz | #7216
Ide , ahova írod a sorokat, van az a gomb, amivel elküldöd az üzeneted. Az alatt vannak az "ikonok","makrók" "url" és "kép" gomb.
Ott a makrókban minden turpisság le van írva!
Válasz 'Pusztai' üzenetére (#7215)

Pusztai 2012. dec. 24. 22:22 | Válasz | #7215
Mit?

© karikasostor 2012. dec. 24. 22:20 | Válasz | #7214
olvasd el a "MAKRÓK" menüpontot a "mehet" gomb alatt, amikor írsz!

Pusztai Szabadok 2012. dec. 24. 22:18 | Válasz | #7213
Várjatok, mert fogalmam sincs, hogy kell a képet felrakni.

Pusztai Szabadok 2012. dec. 24. 22:09 | Válasz | #7212
Nekem ezt hozta a Jézuska,
az öcsém közbenjárására.
A sógora valami ószeres, aztán tőle bugázta. Én semmit nem értek a kampókhoz, minden véleményre kíváncsi vagyok.

Pusztai Szabadok 2012. dec. 24. 22:04 | Válasz | #7211
Kellemes Ünnepeket minden kedves vitapartnernek!

© F Robi 2012. dec. 23. 18:59 | Válasz | #7210
Békés boldog Karácsonyt mindenkinek!
http://www.youtube.com/watch?v=V9fgp9ARy1g

© Pallérozott 2012. dec. 23. 14:43 | Válasz | #7209
Áldott Ünnepeket kívánok!
http://www.youtube.com/watch?v=t8ylkR3vTJc

© karikasostor 2012. dec. 21. 22:05 | Válasz | #7208
Gencsi Zoli barátomtól kaptam ezt az üdvözlőlapot, melyet most megosztok veletek!


tibo 2012. dec. 21. 15:44 | Válasz | #7207
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek.

© Csanádi Tibor 2012. dec. 21. 12:57 | Válasz | #7206
Áldott, Békés Ünnepeket Kívánok Mindenkinek!

© Pista 2012. dec. 21. 12:24 | Válasz | #7205
Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!

© karikasostor 2012. dec. 20. 08:17 | Válasz | #7204
Én is írhatnék mesét az irígy rosszindulatú magatarti juhászról,de minek!
Inkább a szemébe mondanám ha valami nem tetszik,ha juhász, ha nem az ember.

Buga Jóska meséje jobb és életszerűbb!
Válasz 'Barna' üzenetére (#7201)

© Koterle Krisztián 2012. dec. 19. 22:41 | Válasz | #7203
Adj Isten icik!
A kérdésedre a válasz:Amit írtam az egy régebbi helyzet volt, akkor a Nemzeti park elhatározta,hogy nekiállnak Magyar tarkával foglalkozni,a legelőik elég tagoltan voltak jó lett volna egy gulyás az állomány mellé.Nem találtak embert a környéken aki vállalta volna,így villanypásztort használnak azóta.Van egy kb 50-es muraközi állományuk is!Van egy nagyon jó programjuk,marhákat helyeznek ki ingyen az állományból választási korban,a vételárat csak a harmadik évben kell elkezdeni törleszteni,kamat nincs!Jó sok legelő van gondozatlanul, mert már a falusi ember is inkább füvesíti az udvart meg naphosszat bámulja a tv-t!Ha van még kérdésed írj!
Minden jót!

icik 2012. dec. 19. 21:29 | Válasz | #7202
sad Nagyon jó mese, olyan mintha egy igaz mese lenne
Válasz 'Barna' üzenetére (#7201)

© Barna 2012. dec. 19. 21:20 | Válasz | #7201
Én is tudok egy mesét!A Megyes csárdába a csikósok nótázgattak ,borozgattak.Arra tévedt egy utazó.Igen megtetszett néki a csikósok jókedve.Hát meginvitálták az utazót egy jóféle pohár borra.A vendég ámulatba esett a csikósok viseletétől,művészetétől,karikásaitól és annak használatától.Kérdezte is hát,hol lehet hát az ilyet megvásárolni.Mondja erre az egyik kedves öreg pásztor,hát ezt mi készítjük magunknak.Feleli erre a vendég: hát tanítson már meg engemet is ilyet csinálni?Csodák csodájára az utazó ügyes kezű lévén,hamar megtanulta,és már eladásra is készítette. A csikósok hívták álljon be pásztornak.Na de az ifjúnak nem tetszett a hideg eső,az állandó kintlét,nélkülözés.Erre a pásztorok elcsapták maguk mellöl.
Válasz 'Buga Jóska' üzenetére (#7178)

icik 2012. dec. 19. 19:43 | Válasz | #7200
nem tudod véletlenül megérdeklődni, hogy milyen feltételekkel és mennyi fizetésért keresnek gulyást? (ha még keresnek egyáltalán)
Válasz 'Koterle Krisztián' üzenetére (#7199)

© Koterle Krisztián 2012. dec. 18. 22:37 | Válasz | #7199
Nekem csak annyi a véleményem erről, hogy mindig van lejjebb!A hab a tortán, hogy ezt pont egy hagyományőrzőnek mondott bolt hirdeti!A viseletben viselkedni kell!!!Teljesen érthető,hogy a pásztorok becsületsértésként élik meg ha valaki a viseletet illetéktelenül magára ölti!A pusztai pásztor hagyományt meg kell őrizni a maga tisztaságába,ennek szerves része a viselet!Nálunk az Őrségben a gulya mellé már nem találtak gulyást, felétek még vannak derék pásztor emberek, őrizzétek és éljétek meg a hagyományt!
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7190)

icik 2012. dec. 18. 22:36 | Válasz | #7198
ez mind igaz de figyelembe kell venned azt is hogy lényegesen lecsökkent a jószágállomány és ezzel az anyagbeszerzés is nehezebb lett. Mondok neked egy élő példát, én már jó pár évet eltöltöttem a marha mellett, minden évben van minimum egy, de inkább több olyan eset amikor valamelyik tehén verekedés következtében elhagyja valamelyik szarvát, és mindezek ellenére talán kettőt ha találtam a legelőn egész életemben ebből is egy használhatatlan volt mert már több éves lehetett és szétégette a nap. Nem mindegy hogy akár több ezer darab vagy csak 150 jószág járja a területet évről évre. És nem mindegy milyen helyen hagyja el a jószág mert egy részét már csak a régészek lelik meg ezeknek a tülköknek.Azt is csak véletlenül. sad
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7188)

icik 2012. dec. 18. 21:25 | Válasz | #7197
Na erre voltam kíváncsi és itt szerintem végérvényesen zárni is tudom a vitát. A pásztornak külön ünnepi viselete volt ebbe beletartoztak a készségek és az ostor, fokos, bot is. Ezek igényesen kimunkált darabok voltak amit csak úgymond "műhelykörülmények" között lehetett elkészíteni, szemben azokkal a darabokkal melyeket kint a pusztán legeltetés közben készített el megrendelésre vagy unaloműzés gyanánt (mert ugyebár rádió még nem nagyon volt, főleg lóháton), ezekhez könnyen, egy két egyszerű eszközzel (ár, bicska, reszelő, kis véső ami a szűr ujjában is elfér és nem jelent túl nagy terhet)megmunkálható anyag kellet. És mi volt az ami erre a célra tökéletesen megfelelt? A MŰANYAG. Aki már próbálta annak nem mondok újdonságot, a szaru és a csont megmunkálása idő és szerszám igényes szemben a műanyaggal. És az egyre gyorsuló világban már a pásztoroknak sem jutott annyi idejük rá mint régebben. VITÁT ZÁRTAM! sad
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7194)

icik 2012. dec. 18. 21:09 | Válasz | #7196
Na ezt már nagyon ellenzem, a műanyag berakásos nyél ehhez képest kutyafasza (meg annak legalább meg volt az oka miért műanyagot használtak. Ez a női csikóskodás csak az új keletű dolog és ez már nem csak a pásztortársadalom hagyományait hanem az egész magyar kultúrát sérti. Nem kell messze menni csak 10-15 évet, a nők férfiruhába bújása ugyanannyira elfogadhatatlan volt a magyar társadalomban mint egy férfi női ruhába bújása, ma már ez egy kicsit másképp van, elfogadjuk ezeket az embereket is. De könyörgöm a jelenbe mindig lehet új dolgot vinni de a múltba már nem, a pásztorviselet és a népviselet már múltnak számít. Most ha én belebújnék egy női népviseletbe és úgy állok ki a gulya mellé legetetni akkor ezek a hölgyek mit mondnak rám?? Szerintem tutira azt hogy BUZI. Akkor ne sértődjenek meg ha fikázzuk őket.Csinálják nyugodtan a csikóskodást biztos voltak régen is olyan lányok akik felültek az apjuk lovára és megtanulták, de nem bújtak férfiruhába (az egész falu megvetette volna őket érte). Ennyi kérésem van mindenkihez, Egy valamire való pásztor itt a hortobágyon azt mondja hogy a ruhát tisztelni kell és ki kell érdemelni azt. A ruha "illetéktelen" használatát ezek az emberek becsületsértésként élik meg, mert egytől egyig mind keményen megdolgoztak azért hogy kiérdemeljék a ruhát. Itt még nagyon is él ez a hagyomány a pásztorok körében. És több verekedést is szított már az ilyen illetéktelen használat, amiből esetenként verés is lett. A mai hortobágyi pásztornak a megélhetése nagyon nagy mértékben függ az idegenforgalomtól is, ahol a tájra jellemző, sajátos évszázados kultúrát próbálják bemutatni a turistáknak, manapság egyre kevesebb a turista aki ide hozza a pénzét és miért? Mert ugyanezt már a nyugati határ mellett is láthatja, csikósokat hortobágyi viseletben ahogy óriási labdát rugatnak a lovaikkal mint egy cirkuszban (méneshajtás helyett) és hab a tortán ha ezt pont egy női csikós csinálja. Sajnos de ez van a mai állattenyésztés és a pásztorok helyzete itt a hortobágyon nem nagyon tudja nélkülözni a turisták pénzét. A pusztán is van világválság. És ezért harcolnak is a pásztorok. Szerintem tökéletesen meg lehet érteni őket, hiszen a megélhetésüket féltik.
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7190)

© karikasostor 2012. dec. 18. 20:56 | Válasz | #7195
Akkor magyarázd el légy szíves Barnának, hátha tőled elfogadja!
Válasz 'icik' üzenetére (#7192)

© karikasostor 2012. dec. 18. 20:49 | Válasz | #7194
Én nem tartom magam sem művésznek, sem pásztornak viszont szeretem az igényes munkát.A szemszög meg nem lehet más, mert arra kell készíteni amire való!
Milyen körülmények között?
Mint általában a többi pásztor napjainkban!
Műhelyben!Használok fűrészt,reszelőket, fúrót, vésőket kalapácsot, ceruzát és árakat meg kiütőket ja és sniccert is!
Válasz 'icik' üzenetére (#7191)

icik 2012. dec. 18. 20:37 | Válasz | #7193
az lehet de nem tartom valószínűnek hogy terelésre használták, abban az időben még nagyon elterjedt volt a juhok fejése, fejéskor a "canga" hajtáshoz nem kutyát használtak hanem valamelyik bojtár vagy családtag hajtotta a fejőlyukra az állatokat. Nagy valószínűséggel erre a célra használták.
Válasz 'Koterle Krisztián' üzenetére (#7186)

icik 2012. dec. 18. 20:32 | Válasz | #7192
ezzel egyetértek én is
Válasz 'Hasznos' üzenetére (#7184)

icik 2012. dec. 18. 20:29 | Válasz | #7191
Mindenhez hozzá lehet jutni valahogy. Ezt már egy kicsit unom, hülyeségen megy a vita. Más a művész és más a pásztor szemszöge. Egy kérdésem lenne hozzád, te milyen körülmények között (hely, milyen kéziszerszámok) készítesz el egy csontberakásos nyelet?
Válasz 'karikasostor' üzenetére (#7179)

© karikasostor 2012. dec. 18. 18:00 | Válasz | #7190
Nem azon kellene veszekedni, hogy ki mit tesz az ostornyélbe meg ki a pásztor meg ki nem, hanem az ilyen agyament baromságokat kellene a köztudatból kiirtani!
Engem ezekkel tudnak a sírba tenni!

http://bolthely.hu/hagyomanyorzobolt/id/01263_Noi_csikosruha

Kíváncsi vagyok Barna meg Icik véleményére (mindenféle rosszindulat és cinizmus nélkül)ha már ők pásztorok, hogy ehhez mit szólnak?
Meg úgy egyáltalán a lánycsikósokról mi a véleményetek?
Ha megvan az alázat, meg nem osztják az eszet, vehetik felfelé a csikósgúnyát?

© Koterle Krisztián 2012. dec. 18. 15:27 | Válasz | #7189
Még egy irodalmi, gondolat: Kiss Lajos A szegény ember élete című művében írja:Valódi szíjostora, karikása csak a már valamire jutott pásztornak volt!Meg is becsülték azt halálukig, s ahogy eleink 1000 éve fegyvereikkel,rangjelzéseikkel költöztek a túlsó világra, rideg pásztoraink kalapban,ostorral indultak a nagy útra még a 20. században is!Meg is volt az ára a nélkülözhetetlen terelőszerszámnak egy borjas tehenet adtak érte és a pásztorok között is csak kevesen tudták készíteni!De csak ha arra gondolok, hogy a 18.században mielőtt elterjed a kutyás terelés az egyetlen eszköz a pásztor kezében az ostor volt amivel foganatosíthatta erőfölényét a jószággal szemben,bizony érthető miért volt ilyen értéke!Volt aki nem tartotta helyesnek a Péter által készített nyereményostoron a rovásírást!A rovásírás párhuzamosan élt nagyon sokáig az arab abc-vel!Sőt tudni kell,hogy a parasztember könnyebben le tudta írni a gondolatait rovással mint arab betűkkel,persze a rovást erősen tiltották!Szerintem bizonyos esetekben mint egy igazán különleges nyereményostor van helye mivel a magyar embernek több köze van a rováshoz mint az arab abc-hez!

© karikasostor 2012. dec. 18. 14:17 | Válasz | #7188
Még egy gondolat, ami az alapanyag beszerezhetetlensége ellen szól

A pásztorművészetről

A pásztorművészet a népművészetnek a pásztorokhoz köthető ága, mely elsősorban a pásztorkodás szerszámainak, és a pásztorélet használati tárgyainak művészi megformálásában nyilvánul meg. /Néprajzi Lexikon - pásztorművészet/

A népművészet XIX. századi előretörésével jár együtt a pásztori életformához szorosan kapcsolódó pásztorfaragások kivirágzása, önálló stílussá érlelődése. Ez a művészkedés, bár a népművészet többi ágával közös tőről fakad, a múlt században attól már eltérő utakon jár.

A díszített használati tárgyak, eszközök legnagyobb része a pásztorélet, a pásztorkodás velejárója, s a pásztor az anyagot is környezetében találja.

A pásztor használati tárgyai díszítésének technikája a parasztember készítette eszközökénél változatosabb, a díszítmények pedig a pásztori életformát, a pásztor gondolatvilágát és ízlését tükrözik. A díszített tárgyak és díszítményeik alakulása, változása egyformán szoros összefüggésben van a pásztorkodás, a pásztorélet alakulásával, változásával. Megszűnése sem választható el a régi pásztori életforma, a pásztorkodás régi módjainak megszűnésétől. /Manga János: Magyar pásztorfaragások/

Alapanyag kiválasztása

Régen a pásztornak mindig kezeügyében volt a tülök s tetszése szerint válogathatott benne. Az ősi életformájú nomád pásztor, de másrendű mesterkedő magyar is, sok olyan eszközét készítette szaruból, tülökből, amit mások kéregből, fából, esetleg fémből alkottak: ivóedényt, kanalat, tölcsért, kürtöt, rühzsírtartót, kaszatokmányt, fésűt, csatot s újabban gyufatartót, óraláncot. Ezenkívül alkalmazták a szarut rátét- vagy betét- /intarzia-/ hímül fatárgyakra, különösen botokra, juhászkampókra, bicska-, kés- és ostornyelekre. /Magyarság Néprajza II./

A magyar fehér fajta hosszú, fehér tülökszarvait használták.

A rendeltetést mindenekelőtt az anyag határozza meg: milyen technikájú megmunkálásra alkalmas, mit lehet belőle kihozni. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy ha pl. szép fehér és vékony falú a szaru, akkor ivótülöknek a legalkalmasabb. (…) Persze azt is hozzá kell tenni, hogy amikor az állattenyésztés a virágkorát élte, nem okozzon gondot, hogy a legalkalmasabb munkadarabokat válogassa ki /pl. elhullás esetén/.

„… a bika szarva ilyen célra nem alkalmas /büdös, ami általában a hím állatokra jellemző/. Szarvasmarhából a legalkalmasabb az ökör szarva, mivel ez nő a leghosszabbra és - ami ennél is fontosabb a faragó szemszögéből - jellegzetes fehér ránövés van rajta, ami jól kihasználható a mintázásnál. Ha kisebb, illetve kevesebb a ránövés, vagy szürkébb árnyalatú a szaru, akkor nem olyan mutatós a faragott tárgy. Nem lehet rá például karcolni /karcalozni/, mivel nem adja ki a díszítést. /D. Varga László: Ung-vidéki szarufaragványok/

Régente az uraságok nem sokat törődtek az elhullott marha bőrével, szarvával, könnyen jutott a pásztor tülökhöz, ma már a szarv is piacra kerül, a fésűs veszi meg, akitől a kanász rendszerint készen vásárolja a kürtöt. /Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 3./

A szarut - főleg a szarvasmarha szarvát - az teszi közkedvelt használati eszközzé, hogy ürege természetes tartóedény, elég könnyen formálható - mindamellett erős, egyben rugalmas anyag - melyet a legkülönbözőbb célokra felhasználhatnak.

Sok esetben a patákat, illetve a körmöket is megmunkálták. A kos szarvát is felhasználták. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/


A szaru felhasználása, szaruból készíthető tárgyak

A földművelő, állattenyésztő, pásztorkodó nép elsősorban mint ivó- és tartó- /tároló/ edénynek használta természetes formájában, vagy kisebb hengeres részekre vagdalva - befenekelve, fedelezve - alkalmazta hasonló célokra. Kiegyengetve is számtalan eszközt és díszt faragott belőle. Sok esetben a patákat és körmöket is megmunkálták. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

Elsősorban a használati tárgyak készítésének szükségessége adta a faragó pásztor kezébe a görbekést, vésőt, tűt. Azonban ivótülköt, sóportokot vagy más egyebet faragva nem elégedett meg a puszta használati funkcióval, hanem a faragásban ízlését, fantáziáját, vagy a környezetében látottakat valamilyen formában, mennyiségben megörökítette, egyszóval megpróbálta a tárgyat cifrítani.

Az sem volt ritka, hogy egy-egy faragott tárgy nem használati célra készült, hanem ajándékul: barátnak, pásztortársnak, a faragó jó emberének vagy kedvesének. /D. Varga László: Ung-vidéki szarufaragványok/Kanásztülök, kürt

Falvainkban még ma is gyakori, hogy reggel, amikor a kanász hajt, tülökjének hangjával figyelmezteti a disznótartó házakat, hogy az állatokat engedjék ki a csordához. Néhány évtizeddel ezelőtt a tülökszó cifrázásától volt hangos a falu.

A kanásztülkök a magyar ökör szarvából készültek. Hosszúságuk elérte a 8o cm-t is. Egyik-másik tülök alsó végét használója még egy fémtoldalékkal is meghosszabbította. Felső végükön, ahol fújták, vagy egy közönséges lyuk volt, vagy pedig a réztrombitáéhoz hasonló fúvóka volt kiképezve. Némelyik kanász a tülök felső végébe a trombitáknál használt rézfúvókát illesztette. A kanásztülköt, illetve a kürtöt a kanász kisebb-nagyobb időközönként néhány másodpercig fújta, amikor az utcán végigterelte az udvarokból kitóduló disznókat.A kanásztülök a szokásokban is helyet kapott. A kanász sok helyen karácsony estéjén, máshol szilveszter estéjén tülkölve és ostorát pattogtatva járta végig a falu utcáját, s ilyenkor a disznótartó gazdák megajándékozták.

A Vas megyei pásztorok 1649. évi céhlevele szerint a marhapásztoroknak részt kellett venniök az úrnapi körmeneten, majd az oltárhoz kellett járulniok. Ezek midőn végbe menének, mindenik szép böcsületesen a czéhmesterhez menjen - mondja tovább a céhlevél - az czéhmester háza előtt az ő kürtjökkel egyet kürtöljenek...

Bár a kanászok által használt tülkök általában díszítés nélküliek voltak /egyiken-másikon legfeljebb használója nevének kezdőbetűje volt bevésve/, a faragó pásztorok díszített kürtöket is készítettek. Múzeumaink őriznek díszített kürtöket a Tisza felső folyásának vidékéről, Gömörből, Nógrádból és a Dunántúlról egyaránt, arra azonban nincsenek adataink, hogy az ilyen díszített kürtöket a kanászok valóban használták is volna. Ezek vagy a kanász, vagy pedig mások számára - eladásra - készültek dísznek, vagy pedig az erdőkerülők, erdészek, vadászok számára vadászkürtként. Kapoli Antal, a kiváló dunántúli művészkedő pásztor, aki juhász volt, sok, karcolással díszített kürtöt készített, s ezeket következetesen vadászkürtnek nevezte.

A díszített kürtök legszebb spanyolozott példányát a szekszárdi múzeum őrzi. /Manga János: Magyar pásztorfaragások/

Az ökör szarvából készíti a kanász a kürtöt. A szarvat tülöknek is hívják, innen a tülkös ökör elnevezés.

A kanász az ökör szarvát megtisztogatja, ecettel, finom hamuval fényesre csiszolja úgy, hogy meglátja benn magát, mint a tükörben. A csucsát levágja s aztán kifúrja a végén; bodzafából csapot farag, a tülök végibe dugja s kész a kürt.

Ha a kürt kiszárad, akkor süket lesz. Ilyenkor teleöntik vízzel, áztatják, hogy hangosabb legyen. A kanász a kürtöt is szeretettel díszíti. /Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 3./

A magyar szarvasmarha jóállású szarvait, különösen az ökrökét, természetes formájában használták fel dudának, tülöknek a csürhések, kanászok és csordások. Legjobban a csákó- vagy sugár-állású szarvakat szerették, de méginkább kedvelték a kettős ívben hajló sodrót.

A szarv tövét egyenesre fűrészelték, néha csipkés faragással be is szegték; hogy simább legyen, a bicska élével vagy üvegdarabbal lecsiszolták és fényesítették. A leghegyét levágták, hogy belefújhassanak, a szájhoz igazították, ha került, mustokot is illesztettek bele. Olykor nyakbavető szíjat vagy madzagot szereltek rá. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/Ivókürt, ivótülök

Az elhullott marha szarvát - a kanásztülkön kívül - még másra is felhasználta a faragó pásztor. Olyan használati tárgyakat készített belőle, amelyekre a fa nem volt alkalmas, helyesebben: amelyekre használhatóságuk szempontjából a szaru anyaga jobban megfelelt.

A szarutárgyak közül - múltját és elterjedését tekintve - az ivótülköt illeti meg az elsőség.Az ivókürt vagy ivótülök voltaképpen a szarv végének darabja, amelyet a hegyes végétől 25-4o cm-re fűrészelték le. Még a múlt század második felében is elterjedt volt, de a századforduló táján már csak itt-ott használta egyik-másik öreg pásztor. Használatát Ecsedi István írja le: Ha vizes világ volt körülötte, úgy a pásztor állandóan magával hordta ivóeszközét, az ivótülköt, hosszú szíjon a szűrszíj rózsájához kötve lógott e tehénszarv lefele, melyet nagy melegben a szűr alá rejtettek a nap heve elől, mivel ha felmelegedett, kellemetlen ízű volt benne a víz. Az ilyen pásztor csak megkaparta a síkpartot, tülkével merített és ivott belőle.

Sárospatak környékén még a századforduló táján is - főleg télen - használták az ivószarut a kanászok, amikor a határban levő kutakról leszedték a vödröket. A kanászok ilyenkor úgy merítettek maguknak, hogy az ivószarut az ostor végére kötötték, s leeresztették a kútba. Az ivószaru öblös végén egy karika volt, az ostort arra kötötték.

A szaru hegyes vége le volt vágva, hogy a szűr ujjában, vagy a tarisznyában ne tegyen kárt, és jobban elférjen.

A másik típusba tartozó ivótülkök hegyes végét meghagyták, abba gyakran lyukat fúrtak, a lyukba szíjat fűztek, s a tülköt azzal kötötték a szűrszíj rózsájához. Gyakran az öblös végén is fúrtak lyukat a szaruba, s ebbe a lyukba a bőrsallangot kötötték. Ezek az ivótülkök, azonkívül, hogy fel vannak sallangozva, szintén díszesek: vékony végüket, a szaru fekete részén csipkézett, domborúra faragott gyűrűkkel gyakran több szögűre faragták, azon a részen pedig, ahol a szaru fekete színe a fehérbe megy át, ugyancsak domborúra faragott, csipkeszerű díszítést alkalmaztak. Ezek egy része már inkább csak dísztárgynak készült. / Manga János: Magyar pásztorfaragások/

A pusztai, a pásztor ember ivóedénynek leginkább marhatülköt használt. Erre alkalmas volt a piros-tarka szarvasmarha rövidebb, csajla szarva is. A nagyobb méretűek végét levágták, 2-3 deciliteresnél nem szabták nagyobbra, nem fért volna a tarisznyába. Az ivótülöknek rendszerint ivóvályúját is formáltak. Forró vízben áztatták a végét, így meglágyult és lehetett formálni. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

A szarvasmarha tülkének ivóedényként való felhasználása az emberi kultúra kezdetéig vezethető vissza. A sztyepp nomád népeinél elefántcsontból vagy nemesfémből művészileg kidolgozott ivótülök a rang jelvénye is volt. Elterjedésének nyomait Európa minden vidékén megtaláljuk. A XIX. században a pásztorokon kívül még a vadászok is használták. /Magyar Néprajzi Lexikon 2. ivótülökFenőkőtartó, tokmány, fintok

A vizek lecsapolása, a kutak ásása utáni időben a feleslegessé vált ivótülkökből gyakran készítettek sótartókat, fenőkőtartókat.A fintok vagy tokmány - a kaszakő tartására - szintén formálatlan szarvból vagy megfelelő hosszúságú /25-3o cm/ szarvvégből készült. Akasztót is szereltek rá, melynél fogva a derékszíjon lógott. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

Hogy a szarv hajlatát kiküszöböljék, készítettek szaruból olyan tokmányokat is, amelyeket forró vízben megpuhítottak, majd a fenőkőhöz hasonló formára húztak.

A Hortobágy és a Felső-Tisza vidékén a tülök természetes formáját követő tokmányt karcolással is díszítették, gyakran gazdájának nevét vagy nevének kezdőbetűit vésték bele.

…öblös szélébe lyukat fúrtak, s abba drótból vagy vaslemezkéből akasztót, horgot erősítettek… /Magyar Néprajzi Lexikon 5./Sótartók

A pásztorok az élelemmel együtt természetesen a sót is magukkal hordták. Sótartónak szintén a tülök volt a legalkalmasabb, mert a sót megvédte a víztől és a nedvességtől. A szaruból készült sótartók az ország minden részén ismertek voltak, és nemcsak a pásztorok, hanem a parasztok, sőt az erdőkerülők, vadászok is használták őket.

A kiskunhalasi múzeum néhány példányából arra következtethetünk, hogy az itteni só- és rühzsírtartókat a szaru vékonyabb végéből vágták le kb. 1o- 12 cm hosszúra. Az alsó, öblösebb végét egy kör alakú fadugóval befenekelték, felső végébe lyukat fúrtak, s abba szintén fadugót faragtak. Dévaványán gyakran két ilyen tülköt hordott magával a pásztor: egyikben a sót, másikban a paprikát tartotta.

A Hortobágyon és a Tisza felső folyásának vidékein az előbbitől eltérő forma terjedt el, amelyet a szarv középső részéből fűrészeltek le, kb. 12- 16 cm hosszúra, s amelynek a vége enyhén szűkül. A szaru alsó és felső nyílását itt is fadugókkal zárták el. A sóval valamelyik fadugóval zárt nyíláson keresztül töltötték meg, és a sózás gyakran valamelyik dugóba vágott kisebb nyíláson keresztül történt. Ezt a nyílást néha kisebb fadugóval, néha oldalra csúsztatható fa- vagy fémlemezzel zárták el.

A harmadik típus szintén a szaru középső részéből készült, s az előbbitől abban különbözik, hogy annál rövidebb, és mielőtt aljat és fedelet faragtak volna hozzá, a szarut forró vízben megpuhították, és ovális alakú faformára húzták, hogy a sótartó ne hengeres, hanem lapos legyen, így a zsebben vagy a tarisznyában könnyebben elférjen. Egyik-másik fedelét csuklós pánt, rugós zár tartja.

A legrégibbnek a kiskunsági sóstülköt kell tartanunk, amelynek egyik változatát látjuk a debreceni múzeum 1814-es évszámmal jelzett sótartójában.

Somogyban a pásztorok kétféle sótartót tartottak számon: az egyiket tarisznyás, a másikat tanyázó sótartónak nevezték. Az egyik kisebb, a másik jóval nagyobb volt. A kétféle sótartót a kétféle pásztorról nevezték el. A tarisznyás pásztor az volt, aki mindennap hazahajtott, és csak egy napi élelmét vitte magával, neki tehát kisebb volt a sótartója, s azt a tarisznyában tartotta. Tanyázó pásztor az volt, aki éjjel-nappal kint tanyázott a határban, és ennivalóját, sótartóját, borotválkozó tükrét, borotvatartóját stb. a putriban, a kunyhóban helyezte el. Ez a sótartó nagyobb, esetleg díszesebb is volt.

Amíg a pásztorok nemcsak őrizték, hanem gyógyították is a rájuk bízott állatot, nélkülözhetetlen gyógyszerük volt a rühzsír, vagy rühkenőcs, amivel a rühességet /scabies/ gyógyították, továbbá a gálickő, amit főként a körömbetegségek ellen használtak. Ez az eszköz általában a sótartók formáját követte. Kiskunságban rühzsírtartó tülök, Békésben rühzsíros kupa volt a neve. Fedelére a kováccsal sarokpántot csináltattak, és rugós zárat, hogy ne nyíljon ki, és a zsír ne folyjon ki. Fedelén fémkarikát is találunk, ami arra szolgált, hogy a pásztor szíjjal az övéhez csatolhassa. A régi juhászok övéhez csatolva együtt lógott a rühzsírtartó a késtokkal és a tűzszerszámmal. A rühzsírtartók használatát a korszerűbb gyógyszerek elterjedése szüntette meg.

A sótartók és rühzsírtartók mintájára készítettek karcolt díszítésű és választóvízzel sárgára színezett lőportartókat, és a lapos, oválisra formált sótartók formáit tubákosszelencének is használták. /Manga János: Magyar pásztorfaragások/

Külön kell foglalkoznunk a pásztoroknak a különböző gyógyászati szereket és fűszereket tartó szaru edényeivel. Ezeknek - a már rendszerint mívesebb daraboknak - a jobban ráérő juhászok voltak a mesterei. Az egyszerűbbeket úgy készítették, hogy 5-1o cm-es darabokra vágták az ökör szarvát. A szűkebb szaruvégekből, levágva a hegyét, só- és paprikatartót készítettek minden formálás nélkül. Deszkadarabbal, vagy kiegyenesített szarulemezzel befenekelték, a szűkebb száját pedig fából faragott, tornyos fadugóval zárták. A szarvnak az öblösebb derekából már inkább rühzsírt, vagy sántázó szert tartó kupákat fűrészeltek. Csak ritka esetben, inkább csak a kisebbeket és öblösöket hagyták meg természetes, hengeres formájukban. Az öblösebbeket forró vízben meglágyítva gyufadoboz alakú sámfára húzták, azon megszáradt, így lapított formájuk lett. A fedelét fából faragták úgy, hogy kb. 1 cm-re szorosan belejárjon. A sarok- és záróvasalást ügyes kovácsok készítették díszesen kicsipkézve. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

Szaruból készül a kékkőtartó is. A szarv hegyéből vágják, nyílását fadugóval zárják el. A dugón egy lyukat hagynak s ebbe ismét egy kisebb dugót tesznek.

A sótartót (gurgula) úgy készítik, hogy a szarvasmarha szarvából széles gyűrűket fűrészelnek le. Tojásdad átmetszetű, vagy nyolcszögletes lapos farúdat faragnak s erre azután a forró vízben megfőzött szarvdarabokat ráhúzzák, rámára teszik, a szaru a farúd alakjához idomul s azon megszárad.

A szarut aztán szépen kidíszítik. Végül feneket és födelet készítenek rá s a födélre alkalmas fogantyút csinálnak tetszetős díszítésekkel.

Van olyan pásztor, aki ötven darab sótartót is megkészít így egy esztendőben.

A gurgulát két rekeszre osztja, avagy összekevert sót és paprikát tesz a sótartóba.

Puskaportartó vagy portülök szaruból. Volt kerek, lapos /ilyen alakú fára húzták/. A testét és a száját is díszítették. Állatfej - formára a kiöntőnyílásnál. /Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 3./Hurkatöltő (dudu)

A szaru dudu kolbász és hurka töltésére szolgált. A szarv hegyét levágták, a lyukat kitágították úgy, hogy kb. 3 cm átmérőjű legyen. A töltendő belet ráhúzták a dudura és a tölteléket ezen keresztül nyomták a hüvelykujjal a bélbe. A régiek kedvelték, mert nem törte össze a tölteléket.
/ Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

Csatok, késnyelek, karikák

Kiváló anyaga volt a kiegyenesített szaru a kalap, szűr, kolompszíj, nadrágszíjcsatoknak is. Ezeket lágyítva formálták ki, és igen díszesen tagolták a szélét. Sokszor ólom vagy színes kaucsuk berakással, rézszegecseléssel, lyuggatással díszítették.

Késnyélborításra mind a pásztorok, mind a késesek használták.

A kocsisok a lószerszámon acélkarika helyett szívesen használtak rovátkálással díszített, ökörszarvból vágott karikákat.

Ugyanilyeneket alkalmaztak a szeredások és tarisznyák nyakbavető szíjának betoldásánál. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/Eszközök, szerszámok

A gondos gazda lószerszámán vagy szekere oldalán lógott egy arasznyi hosszú, hegyesre csiszolt szarvvég. Az útközben megnedvesedett, az esőben megkeményedett istrángcsülköt lazították vele kifogáskor. Hasonló lazító, tágító célokra használták még a magyar racka juh fúrószerűen csavarodó szarvát is.

Fontos anyaga volt a szaru a kovácsoknak is, ha meg akarták edzeni a bárd vagy fejsze élét, megtüzesítve birkaszarvon huzigálták. Forrasztásnál is használták, a megtüzesített pákát birka szarvába nyomkodták. A szíjgyártók széledzője is ebből készült.

Jól és könnyen formálhatóságánál fogva igen alkalmas volt berakásos díszítésre is. A lemezből kifaragott mintákat /virág, állatok, ház, torony, pásztor stb./ ostornyelekbe, botokba rakták be.

Ezenkívül még a legkülönbözőbb eszközök készítésére felhasználták: doboz, ráma, árnyél, gomb, pipaszurkáló stb. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

Manapság egyetlen díszítő szerszámjuk /a fazekasoknak - szerk./ a festékcsurrantó tülök, a gurgulyának egy fajtája, a „szalu”. Ökörszarvnak a vége ez, amelynek csúcsát kifúrják és lúdtollából vágott csapot illesztenek beléje.
Sebesen jár a cifrázó keze, mert a tülökből folyton csöpög a festék s nincs idő „írásközben” a tétovázásra. /Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 1. 211. o./Ékszerek

Láncokat, díszes függőket szintén készítettek szaruból. Ezek hasonlóak voltak a csontból faragottakhoz. Igen változatos formákat faragtak, reszeltek ki. Az egyes figurákat láncszemszerűen hajlított szarupálcikákkal fűzték egybe. A láncszemeket forró vízben hajtogatták, kihűlve megmerevedett.

Dísznek pataszarut is használtak. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

A Dunántúlon a múlt század végén, a századforduló táján, amikor a zsebóra használata a pásztorok között is kezdett terjedni, megjelentek a fémből készült óraláncok mintájára a szaruból, csontból faragott óraláncok. A lánc díszesebb részeit fehér, fekete szaruból vagy csontból faragták ki, a karikákat mindig csak szaruból. A forró vízben megpuhított szaruból kifaragott láncszemet bevágták, majd kihajlítva a csontból kifaragott részhez illesztve, az előbbi láncszemhez kapcsolták, majd ismét visszahajlították. A később kihűlt és ismét megmerevedett szaru láncszemek előbbi formájukat megtartották, és nem kapcsolódtak szét. Ezek a láncok a századforduló táján divatos fémláncokhoz hasonlóan több sorosan is készültek.

A különféle lógó díszeket gyakran marhacsontból, szarvasagancsból faragták ki. A szarulánc színhatását gyakran azzal fokozták, hogy a fehér csont- vagy szaruanyagból kifaragott részek közé sötétebb színű vagy teljesen fekete szaruból faragott szemeket illesztettek. /Manga János: Magyar pásztorfaragások/

A kos és szarvasmarha szarvából készül a pásztor legmodernebb holmija: az óralánc.

A láncra lógók, csüngők kerülnek. A szarulemezt levél vagy más alakra metszik s közepébe igen ügyesen domborművű virágokat metszenek. Egyik-másik pásztor állatformákat is szokott kimetszeni lógónak. A makk-, lakat-, csutoraalakokat őzagancsból is faragják, mert az főzés nélkül is puha. A láncra végül kapcsokat metélnek, melyeket az óra karikájába és a mellény gomblyukába erősítenek.

Van pásztor, aki a szarut nem főzi meg, mert az amúgy is megkeményszik s akkor megint csak főzni kell újra. A szarvat sem lapítja meg, hanem csak úgy görbén, kajcsossan metéli ki belőle az óralánc részeit.

A szarut beleteszi a válúba, vagy valami edénybe. Ott hagyja egy pár napig, ázni csöndesen, megpuhul s nem keményedik meg olyan hamar, mint főzés után. Az óraláncot egysorosra, kétsorosra, duflára, vagy több sorosra is készítik. Varga András dufla lánca a következő részekből van: 16 darab forma, vagyis köz, 2 kevély-forma, 12 makk, 2 kapocs és 1oo kisebb karika. Barát József keszthelyi tejes gyönyörű láncai közül az egyiknek alkatrészei: 5 köz, 72 lyukkal, 101 apró karika, köztük 16 kisebb köz 32 lyukkal, 9 lógó 69 lyukkal, magyar címer és két kapocs.

A pásztor vásárra, búcsúra, misére ilyen fehér láncot akaszt a mellényzsebbe. De van is ám csodálója! /Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 3. 22o-223. o./Díszítésmódok, technikák általában

A díszítésre nagy gondot fordítottak. Egy-egy jókezű juhász messze földön híres volt készítményeiről. Díszítő eszközük a bicska hegye vagy az erre a célra készített kemény acélból /esernyővas/ reszelt ár volt. Az egyszerűbb díszeket /név, évszám/ a könnyebb megmunkálhatóság kedvéért a sámfára húzott, forró vízben meglágyított szarun végezték el, de a finomabb rajzú munkát hetekig, hónapokig tervezte, karcolta mestere. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi feldolgozásához/

A gulyás és a kanász már említett hangszerére, a kürtre is gazdagon kijut a díszítés. A díszítés csak bekarcolt és választóvíz maratással készült, a spanyolozás itt nem lenne célszerű, sokat kézben forgó, sokat hentergő, sok ütésnek, lökésnek kitett holmi e kürt, könnyebben kitörnének a beöntött spanyolviasz díszek, mint a kímélt s kevesebbet használt sótartókon. /Malonyai Dezső: A magyar nép művészete 3. 282. o./

Ezeket az eszközöket (kürt, tülök, fintok) vidékünkön nemigen díszítették. Csak elvétve akadt csürhés vagy csordás, aki a bicska hegyével karcolt bele valami díszt – virágot, csürhést malaccal, csordást tehénnel – de leginkább csak nevének kezdőbetűit és az évszámot.

Egy ma már művészkedő pásztor az l940-es évek végén így beszélte el díszítését (Kádár Ferenc dévaványai népművész közlése): Gőzeke drótköteléből csináltam karcolót, azzal karcoltam bele Rózsa Sándort meg a szerszámait, amint az erdőben szalonnát süt… A kikarcolt képeket vízfestékkel színezem és lelagozom csónaklaggal. Ő már inkább dísztárgyakat készít, mint használati eszközt. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi felhasználásához/

Hogy a karcolt dísz élesebben kiadja a mintát, zsírral kevert puskaporkormot vagy madártoll hamut dörzsöltek bele. Mások a bogrács fenekére csepegtettek egy kis zsírt, az ujjuk hegyével összekavarták és azt dörzsölték a karcolásba. Volt, aki a mintákat festette, sárgította: hegyes csont végére kis vattát tűztek, azt választóvízbe mártották, s azzal írták a mintákat. Nyomán a szaru megsárgult. A díszítés történhetett úgy is, hogy ólomból szívet, virágot, pulit, kosfejet vertek bele. Azon mesterkedtek, hogy minél cifrább legyen. Egy szépen díszített rühzsíros kupának mindig egy jó bárány volt az ára. /Dorogi Márton: Adatok a szaru népi felhasználásához/
A faragó pásztorok a szaru megmunkálásának illetve díszítésének több fajtáját ismerték, így a karcalozást, a spanyolozást és a domborítást, az utóbbi kettővel jóformán nem is próbálkoztak.

Ez összefüggött a pásztorok technikai készségeinek fejlettségével, de az is közrejátszott, hogy a technikai módszerek változásával kevésbé tudták volna „tartani” a közösség által elfogadott szintet. Ebből kifolyólag a faragó pásztor lehetőleg megmaradt kedvelt technikája mellett, ami a gyakorlatban többnyire a karcalozást jelentette. A karcalozás /karcolás/ technikája egyszerűbb módszernek számít, de a többinél fejlettebb ornamentikát mutat. A XIX. század második felében a spanyolozás háttérbe szorul a karcolás mellett… (Jegyzetben olvasható: A szarumegmunkáláskor, kidolgozáskor a mintát a faragó pásztor görbe késsel karcolta – vagy a vidéken használt kifejezéssel élve karcalozta – a szaruba.)

Lengyel János a szaru belsejének tisztításánál sajátos módszert használt. Nem húrolta a szaru belsejét, hanem vizet öntött, majd kukoricát tett bele, s napokig rázogatta, öblítgette, míg tiszta nem lett a belseje.

Lengyel Jánosnak feltehetőleg nem volt kapcsolata gyógyszerésszel, így nem jutott hozzá a választóvízhez, amiért élete végéig bosszankodott. Ezért szarufaragványait kalapzsírral színezte, de soha sem sárgította. (Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete, Akadémiai Kiadó Bp. 1981.)

Húrolás: kezdeti munkafolyamat, amelynek lényege, hogy miután a faragó pásztor megválasztotta a faragásra szánt szarut, annak belsejét „kihúrolta”, azaz kitisztította egy kb. 50 cm hosszú, horogszerű acélkaparóval, amelyet kocserkának is neveztek.

Választóvíz: nem más, mint salétromsav, amellyel faragás után színezték a szarut. A salétromsav beleette magát a szaruba, s kioldotta belőle a zsírsavakat. E folyamat hatására enyhe sárga színt kapott a tárgy. Ezzel a módszerrel a mintákat, vagy pedig az azok közötti részt hangsúlyozták, emelték ki, attól függően, hogy a faragó melyiket tartotta fontosabbnak.

Kalapzsír: a kalap belsejében lerakódott izzadság- és faggyúréteg, amelyet a pásztor levakarás után színezésre használt.Díszítésmódok, technikák tájegységek szerint

A faragópásztor legjellemzőbb alapanyaga a fa és a csont /szaru/. (…) A szarvból minden változtatás nélkül, természetes formájában készül a kürt, ivókürt, kaszakő-tok. Apróbb tárgyak: sótartó, rühzsírtartó, gyufatartó kialakításához már a szarv szétfűrészelése szükséges.

© karikasostor 2012. dec. 18. 14:16 | Válasz | #7187

Erdély:
geometrikus elemek;

…bár a magyarlakta területeken különösen virágzott a juhászat, a pásztorok faragtak is, de ebből sosem alakult ki olyan népművészet, mely a helyi parasztfaragásoktól valamiben is eltért volna. Itt napjainkig megőrződött a középkorias-mértanias díszítés uralkodó szerepe. (…) A juhászok juhokat és nem birkákat őriztek a hegyi legelőkön. Ezt a szilajabb állatfajtát nem lehetett kampó segítségével kiszakítani a nyájból, így itt nem is terjedt el a juhászkampó divatja. De egészen más a pásztorkodás életrendje is, így például az esztenás juhlegeltetés nem teszi szükségessé, hogy a pásztor magával hordozza azokat az apró használati tárgyakat, melyeket az ország többi területén a juhászok kénytelenek a tarisznyában, övön magukkal vinni.

Erdélyben tehát nem beszélhetünk oly értelemben pásztorművészetről, mint a többi magyarlakta területeken, olyanról, mely elhatárolódna a parasztfaragástól. A pásztorművészet legtöbb jellegzetes tárgya itt teljesen ismeretlen. /Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete 1. 225-236. oDunántúl:
- XVIII. század végéről vésett geometrikus díszítmények;
- XIX. század elejétől karcolás, amit olajjal kevert korommal, puskaporral, faggyúval kentek be, hogy szépen kiemelje a díszítmény vonalait;
- ugyanakkor spanyolozás: befelé mélyülő árokba tüzes kés fokával tömködték bele a fekete, zöld, kék, piros spanyolviaszt, majd az érdes felületet zsurlófűvel vagy üvegdarabbal lecsiszolták, méhviasszal átkenték; a választóvizes színezést is használták;
- XIX. század végétől terjed el a domború faragás;

A dunántúli pásztorfaragások legkorábbi darabjai a spanyolozás technikájával készültek. Kezdetben a vörös és a vörös és fekete színeket alkalmazták. Azt, hogy sokkal színesebbnek hatnak, úgy érték el, hogy a hajszálvékony vonaltól a szélesebb foltig alkalmazták a spanyolviasz-berakást. (…)

Lehet, hogy a XIX. század elején ezzel az eljárással még geometrikus vagy geometrizáló díszítések is készültek, de a húszas és harmincas években már az emberábrázolás és a virágdíszítmény vált általánossá, a mértanias elemek pedig a szélekre szorultak, csak alárendelt szerepet kapva. Az emberábrázolás központjában természetesen maga a pásztor áll, foglalkozásának szerszámával, viseletében erősen stilizált átírásban. A másik gyakori szereplő a betyár. …az ő szemükben egyértelműen hős. Ennek megfelelően is ábrázolták, nyalkán, büszkén, cifra kalapban, szűrrel vagy zsinóros dolmányban, bő gatyában és természetesen puskával, fokossal. A pásztor társa az ábrázoláson a juh vagy a kutyája. A betyárt pedig vagy szeretőjével, vagy a legyőzött, illetőleg a vele harcban álló pandúrral párosították. (…)

A század dereka felé haladva az archaikusnak mondható nyugalom és rend egyre inkább oldódik. A színezés tarkábbá válik a zöld, a kék és a sárga színek alkalmazásával. A virág- és levélmotívumok is több szerepet kapnak, olykor indás vagy bokor elrendezésben, és új motívum a madár, a páva.

A XIX. század derekától a spanyolozás fokozatosan veszít uralkodó szerepéből, és a lényegesebben egyszerűbb eljárásnak, a karcolásnak, dunántúliasan karcolozásnak adja át ezt a szerepet, majd a század utolsó évtizedeiben majdnem teljesen felhagynak a spanyolozással.

Míg a spanyolozás legkedveltebb alapanyaga a fa és jóval kisebb mértékben a szaru – főleg sótartónak – addig a karcolással való díszítés fán, szarun, kabakon egyaránt szerepel. Főként a szarut szerették nagyon pásztoraink karcolással díszíteni, mert a világos alapon a díszítmény fekete vonalai jól éltek. De ezzel a technikával hajszálvékony, lendületes vonalakat lehet felvinni minden felületre, sűrűn egymás mellett, vagy hálószerűen, amivel már tónusértéket is el lehet érni. Ezért is mondottuk, hogy a karcolás az összes díszítő technika közül a leggrafikusabb értékű és ez éppen a fa, csont, szaru, kabak alapanyagokon még fokozottan érvényesíthető. A dunántúli művészpásztorok éltek is ezzel a lehetőséggel, jobban, mint a többi térség faragópásztorai.

Az ékrovásos ornamens nem ábrázol, csak díszít, legfeljebb szimbolizál: az ékrovásos technikával minden természeti forma ornamenssé alakul. A spanyolozás folt-vonal értékeinél fogva már alkalmas az ábrázolásra, mégpedig mindenfajta ábrázolásra, így érthető, hogy a faragók, de különösen a pásztorok rövid idő alatt áttértek erre a technikára (…)

A természetnek minél hívebb visszaadására törekvő pásztor a karcolással sokkal kötetlenebbül tudta kifejezni mondanivalóit, mint a spanyolozással, mely mindig bizonyos merevséget kényszerít rá.

A XIX. század derekán a karcolás térhódításával a motívumkincs is erősen bővül és ennek folyományaként a tematika is. A spanyolozás korszakából hagyományként továbbra is a pásztor, a betyár és valamelyikükhöz kapcsolódó nőalak a főszereplők, de már kísérleteznek történelmünk